Kurs i obuka - kako da date i primite informacije o radnom učinku

Izneta je najtoplija preporuka da menadžeri svih sektora pohađaju predavanja koja će vrhunski stručnjaci za datu oblast držati dok bude trajao kurs i obuka - kako da date i primite informacije o radnom učinku. Razvoj pomenute veštine veoma je važan za uspeh celokupnog poslovanja, jer na taj način zaposleni stiču jasnu sliku o tome šta je potrebno da promene u cilju razvoja svojih kompetencija. Ovaj obrazovni program bi trebalo da isprate i rukovodioci timova, ali i generalno osobe koje u okviru svojih komapnija ili organizacija zauzimaju određene upravljačke pozicije. Osim toga, naznačena edukacija će biti višestruko korisna i za sve zaposlene koji žele da nauče kako na odgovarajući način da prihvate i reaguju na informacije o svom ponašanju na poslu, kako bi mogli da poprave ono što je potrebno i ostvare željeni napredak.

Svi koji imaju nameru da pohađaju pomenutu obuku treba da se za to prijave ovlašćenom licu i navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, elektronskim putem ili jednostavnim telefonskim pozivom. Nakon toga, prijavljeni će biti pozvani na zvanični upis kome moraju lično prisustvovati, a biće im navedeno i koja sve dokumenta u tu svrhu treba da pribave i predaju nadležnom službeniku. Takođe će blagovremeno biti obavešteni i o tačnom mestu, datumu i satnici sprovođenja pomenute procedure.

Prilikom upisa, kandidati će biti zamoljeni da navedu koji način pohađanja nastave im najviše odgovara, budući da je organizator ponudio nekoliko različitih opcija. Tako će se za osobe koje su na edukaciju prijavljene kao radnici nekog preduzeća sprovesti korporativni seminar - kako da date i primite informacije o radnom učinku, i to kako na klasični način, tako i online. Oni koji se opredele za prvu varijantu moći će da nastavu prate u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije, u svom radnom okruženju, kao i na svakom drugom mestu gde postoje odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. O odabranoj lokaciji zvanični reprezent konkretne kompanije obavestiće koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora, a ova dva službena lica imaće zadatak i da zajednički odrede datum kada će program startovati, kao i termine i učestalost održavanja predavanja.


Kandidati koji obuku prate pojedinačno imaće takođe opciju da pohađaju klasične časove i da na njih, u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Ponuđena im je i opcija da nastavu prate preko interneta, uz pomoć svojih računara, pa će upravo zbog toga morati da blagovremeno na njih instaliraju specijalni tip softvera. Većina polaznika uspeva da to obavi bez ičije pomoći, jer je postupak prilično jednostavan, ali oni koji ne budu mogli da se snađu svakako mogu da računaju na tehničku podršku u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Kada se izjasne da li im više odgovara klasični ili online rad, pojedinačni polaznici treba da navedu i da li nastavu žele da prate u grupi, u paru ili pojedinačno. Osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da date i primite informacije o radnom učinku pohađaće časove zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro kandidata. Potrebno je, međutim da znaju da ni na koji način neće moći da utiču na svoj raspored rada, jer će termine i ritam održavanja časova, kao i datum početka edukacije pre toga da utvrdi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Prijavljenima je ponuđena i opcija sprovođenja poluindividualne nastave, kada ovlašćeni predavač istovremeno podučava dvoje polaznika. Oni funkcionišu kao tandem u obrazovnom radu, međusobno se pomažu i podržavaju, a napredak ostvaruju putem komunikacije tokom predavanja i razmene mišljenja, ideja i iskustava. Imajući u vidu da u ovom slučaju relativno mali broj osoba učestvuje u nastavnom procesu, moguće je napraviti raspored koji će svima njima da odgovara, te će se polaznici o datumu početka programa, vremenu i učestalosti održavanja predavanja dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Osobama koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu pojedinačnim radom namenjen je individualni kurs i obuka - kako da date i primite informacije o radnom učinku. Tada nadležni predavač radi samo sa jednim polaznikom, maksimalno mu se posvećuje i svu pažnju fokusira samo na njegove potrebe i aktivnosti. Sve vreme se, takođe trudi da prijavljenog podstakne na aktivnu komunikaciju i izražavanje mišljenja o konkretnoj temi, jer mu to pruža priliku da dobije jasnu sliku o njegovom predznanju, mogućnostima i načinu prezentovanja informacija koji će mu najviše odgovarati. Kandidatu koji bude radio na ovakav način biće omogućeno da unapred navede termine i ritam održavanja časova koji mu najviše odgovaraju, te da naznači kog datuma bi želeo da celokupan program počne da se sprovodi. U vezi sa tim će međutim morati da dobije saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora, jer su i oni aktivni učesnici obrazovnog procesa.Plan i program za seminar - kako da date i primite informacije o radnom učinku

Svako kome je stalo da posao obavlja profesionalno i da kontinuirano poboljšava svoje kvalifikacije biće zainteresovan da od svog nadređenog dobije obaveštenja o postignućima i onome što nije dobro obavljeno. Stoga će obuka i kurs - kako da date i primite informacije o radnom učinku početi obajšnjenjem ovih postupaka, pa će nadležni stručnjaci navesti da bi povratna informacija ili, na engleskom feedback trebalo da bude sastavni deo redovne poslovne komunikacije. Razlozi za upućivanje ovakvih komentara ogledaju se, između ostalog u dodatnom motivisanju zaposlenih, razvijanju njihovog samopouzdanja i podsticanju pozitivnog delovanja. Predavači će napomenuti da članovi tima treba da shvate šta u svom ponašanju valja da menjaju i u kojim područjima im je potrebna podrška, te da je feedback ključni element u upravljanju ljudima. On doprinosi razvoju celokupnog posla, ali i razvoju ličnosti zaposlenih, i to ne samo na profesionalnom planu. Kandidati će saznati da povratna informacija treba da predstavlja objektivnu poruku o ponašanju i posledicama u situaciji kada se upućuje kritika, kao i onda kada je potrebno pohvaliti dotičnu osobu za dobro obavljen posao. Saopštavanjem takvih sadržaja, zaposlenima će biti pružena prilika da se menjaju, postižu bolji učinak, pa samim tim osećaju veće zadovoljstvo u svom radnom okruženju. Profesori će istaći i da se feedback može upućivati neposredno nakon registrovanja ponašanja koje treba korigovati, ali i da je moguće sačekati izvesno vreme, kako bi se prikupile potrebne informacije. Posebno je važno ne reagovati odmah ukoliko je reč o veoma neprijatnom postupku određene osobe, već sačekati da se situacija smiri, a svakako je potrebno proceniti da li je pojedinac kome treba uputiti povratnu informaciju spreman da je na adekvatan način prihvati, jer u suprotnom se neće postići željeni efekat.

Na narednim predavanjima ovlašćeni stručnjaci će govoriti o elementima pozitivnog i negativnog feedback - a, te će pre svega naglasiti neophodnost davanja pohvala za svaki dobro obavljen posao, jer to ponajviše doprinosi rastu motivacije i samopoštovanja kod zaposlenih. Izostankom pozitivnih povratnih informacija mogu se urušiti međuljudski odnosi u kompaniji i ugroziti poverenje i razumevanje. Polaznicima će biti navedeni rezultati određenih istarživanja koji pokazuju važnost pomenutih postupaka, a zatim će se kroz simulacije realnih situacija i igranje odgovarajućih uloga prisutni uvežbavati u adekvatnom izražavanju pozitivnih komentara. Tokom predavanja koja obuhvata kurs i obuka - kako da date i primite informacije o radnom učinku, profesori će govoriti i o negativnom feedback - u, te objasniti da u toj situaciji, za razliku od prethodne, kada je pohvalu najbolju uputiti javno, treba nastojati da se razgovara samo sa konkretnom osobom, kako bi mu se obezbedila potrebna privatnost i sprečio osećaj neprijatnosti. Navešće kandidatima nekoliko tipova afirmativnih rečenica kojima je preporučljivo započeti ovaj dijalog, te naznačiti da je potrebno takođe najpre istaći pozitivne postupke dotičnog zaposlenog, a tek onda preći na negativne komentare. Prisutnima će biti napomenuto i da je kod ovakvog feedbacka - a neophodno zadržati se na jednoj informaciji, a ne navoditi više negativnih postupaka, kako bi se datoj osobi pružila prilika da jednu po jednu stvar ispravlja. Uz to je preporučljivo objasniti zaposlenom kakav uticaj njegovo ponašanje ima na ostale, ali i na poslovanje u celini i nastojati da se zajednički potraži rešenje za potrebne korekcije. U takvim razgovorima treba obratiti posebnu pažnju na neverbalnu komunikaciju i utvrditi konkretne postupke koji će se u narednom periodu preduzimati. Polaznicima će biti posebno naglašena važnost pozitivnog završetka razgovora, čime će se pokazati uverenost u konstruktivni rasplet čitave situacije i uspostaviti poverenje sa zaposlenima.

Predavači će objasniti da se protok povratnih informacija ne odvija isključivo između zaposlenog i nadređenog, već da postoji i takozvani integralni feedback, koji se odnosi na razgovore koji se vode između članova tima, sa klijentima, menažderima i svima sa kojima se u poslovanju stupa u kontakt. Kandidatima će biti naznačeno da je i to veoma važno za postizanje napretka, te da se i ta vrsta interakcije mora odvijati na odgovarajući način.

Svi koji pohađaju specijalizovani seminar - kako da date i primite informacije o radnom učinku biće upućeni u poželjne i svrsishodne načine reagovanja na feedback. Profesori će naznačiti da je jedini način da se postignu pozitivne promene spremnost da se sasluša i sagleda mišljenje drugih o određenim postupcima. Kandidati će takođe biti obavešteni da je u opisanim situacijama preporučljivo da osoba kojoj je upućena kritika izrazi svoje mišljenje, posebno ukoliko nije saglasna sa izrečenom napomenom. Zaposleni uvek treba da imaju na umu da feedback nikada nije usmeren protiv njihove ličnosti, te je poželjno da ga shvate kao pomoć u svom profesionalnom usavršavanju i budu zahvalni onima od kojih su dobili naznačene informacije.

Nadležni stručnjaci će najzag istaći da je, ukoliko menadžeri i rukovodioci timova žele da osvoje poverenje svojih zaposlenih i u njima dobiju pouzdane saradnike, potrebno da im to pokažu svojim ličnim primerom i odgovarajućim postupcima. Moraju biti ljubazni u komunikaciji, da pažljivo slušaju, sagledaju njihove potrebe, uvažavaju različitosti te da se prema svojim podređenima odnose onako kako bi želeli da se neko prema njima ponaša.

Ova edukacija će omogućiti prisutnima da shvate korist redovnog upućivanja feedbacka - a, te da razumeju njegov uticaj na zaposlene, čak i kada je negativan. Naučiće da kroz diskusije, studije slučaja, upitnike i analize primenjuju tehnike za davanje povratnih informacija i odaberu adekvatni pristup svakom pojedincu.

Kada i gde se odvija obuka i kurs - kako da date i primite informacije o radnom učinku?

Osobe koje rade u nekom preduzeću, a žele da pohađaju navedenu edukaciju radiće prema rasporedu koji utvrdi ovlašćeni reprezent nihove firme i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Oni će, dakle naznačiti kada počinje korporativni kurs i obuka - kako da date i primite informacije o radnom učinku, te kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici imati časove, bilo da rade preko interneta ili na klasičan način. Treba, međutim istaći da osobe koje žele da časove prate uživo mogu da biraju lokaciju na kojoj će se edukovati, a na raspolaganju su im prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, adekvatni prostor u firmi za koju rade, kao i bilo koja druga lokacija na kojoj postoje adekvatni tehnički uslovi za sprovođenje obrazovnog procesa.

Pojedinačni polaznici mogu da rade u grupi, ali tada nemaju mogućnost da odlučuju u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao u vezi sa početkom kompletnog programa. Oni će, zapravo biti obavezni da se striktno pridržavaju rasporeda koji za njih bude napravio ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. Veličina grupe je određena preciznim pravilima i ona ne može početi sa radom dok se ne prijavi minimalno četvoro kandidata, a takođe nastavu istovremeno ne može da prati više od njih osmoro.

Oni koji izaberu poluindividualni seminar - kako da date i primite informacije o radnom učinku obučavaće se zajedno sa još jednim polaznikom i dobiti priliku da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se edukacija odvijati. Moći će, naime da se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa terminom za startovanje kursa, kao i oko vremena i učestalosti održavanja časova, te tako naprave plan delovanja kojim će svi biti zadovoljni.

Kandidat koji odabere individualnu edukaciju ima takođe mogućnost da utiče na termine i ritam održavanja časova, kao i na vreme početka edukacije jer je raspored rada prilično fleksibilan i može se prilagoditi konkretnom polazniku. On se zapravo obučava odvojeno od ostalih, te tako može da naznači kakav mu plan delovanja najviše odgovora, a ukoliko se sa tim saglasi nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora njegova želja će biti ispunjena i moći će mnogo lakše da organizuje svoje obaveze. Imaće i priliku da napredak ostvaruje sopstvenim tempom i da aktivno komunicira sa svojim predavačem, te tako dođe do predviđenih obrazovnih ciljeva.

Bilo da se obučavaju u grupi, u paru ili pojedinačno kandidati mogu da nastavu prate online, a njihov izbor može da bude i klasični obuka i kurs - kako da date i primite informacije o radnom učinku. U prvoj varijanti predavanja će pohađati preko interneta, ali su obavezni da blagovremeno na svoje računare instaliraju tačno određeni tip softvera. U pitanju je jednostavan informatički zadatak koji većina ljudi može da obavi samostalno, ali je svakako organizator obezbedio stručnu pomoć u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije za one polaznike koji se ne budu snašli. Ukoliko se prijavljeni opredele za klasičnu nastavu, moraće da dolaze na časove u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije i to prema rasporedu koji budu dobili.

Na koji način je organizovan kurs i obuka - kako da date i primite informacije o radnom učinku?

Za osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica moguće je, shodno njihovim željama, sprovesti grupni seminar - kako da date i primite informacije o radnom učinku. Ovi polaznici svakako moraju biti na vreme obavešteni da će ponekad imati obavezu da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira, budući da ona ne može početi da funkcioniše bez minimalno četvoro prijavljenih, a takođe u sastavu jedne grupe ne sme biti ni više od njih osmoro. Smatra se da bi u prisustvu manjeg ili većeg broja osoba bilo jako teško uspostaviti kvalitetnu interakciju među članovima grupe i ispratiti individualni napredak svakog od njih pojedinačno. Kandidati koji odaberu ovaj pristup neće moći da odlučuju u vezi sa terminom za početak programa niti u vezi sa vremenom i ritmom održavanja časova, jer će celokupan raspored rada unapred da odredi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije.

Oni koji se opredele za poluindividualnu edukaciju, odnosno za rad u paru imaće, međutim priliku da u vezi sa rasporedom rada izražavaju svoje mišljenje i da, u dogovoru sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora, donesu odluku o datumu kada će edukacija startovati, te da odrede kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja.

Individualna obuka i kurs - kako da date i primite informacije o radnom učinku sprovodi se za kandidate koji žele da se edukuju pojedinačno, odnosno da nadležni stručnjak samo njih podučavam. Oni će moći da tok nastave u velikoj meri prilagode svojim sposobnostima i potrebama, pošto će se obučavati odvojeno od ostalih. Kroz interakciju sa svojim profesorom isticaće svoje stavove i mišljenje o konkretnoj temi i dobijati povratnu informaciju o njihovoj ispravnosti, ali i o oblastima na kojima još treba da porade. Takođe će moći da, pre početka nastave navedu kada im odgovara da program počne da se sprovodi, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu dnevnu rutinu. Ukoliko u vezi sa tim dobiju saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u okviru konkretne poslovnice organizatora, moći će da obaveze vezane za ovu edukaciju lakše uklope u ispunjavanje ostalih privatnih i poslovnih dužnosti koje imaju.

Za bilo koju od prethodnih opcija da se opredele, pojedinačni kandidati mogu predavanja da pohađaju preko interneta, ali za ovakav online rad moraju unapred da se pripreme. Obavezni su, naime da na svoj kompjuter, pre početka predavanja instaliraju namenski softver, kako bi mogli na ovaj način da prate nastavu. U slučaju da pomenuti postupak ne uspeju da obave samostalno, mogu se svakoga dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije i dobiti odgovarajuću tehničku podršku. Takođe im je na raspolaganju i klasična nastava, kada su obavezni da na časove u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu organizatora.

U slučaju da je potrebno edukovati radnike nekog preduzeća sprovodi se korporativni kurs i obuka - kako da date i primite informacije o radnom učinku, i to preko interneta i na klasični način. Osobe koje se odluče za standardnu nastavu ne moraju, međutim samo da dolaze na predavanja u odgovarajuće predstavništvo pomenute institucije, već mogu da se obučavaju i u prostoru firme za koju rade, kao i na svakoj drugoj lokaciji koju odaberu, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje i praćenje predavanja. U svakom slučaju, vreme početka ovog programa, termine i ritam održavanja časova u dogovoru će da odrede zvanični predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko će da traje seminar - kako da date i primite informacije o radnom učinku?

Ukupni nastavni fond predviđen za ovu edukaciju iznosi 8 školskih časova, to jest 360 minuta. Oni će se u vidu dvočasa držati tokom 4 dana, što znači da će kandidati biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada važi, međutim samo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da date i primite informacije o radnom učinku, jer tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora.

Osobe za koje se sprovodi korporativna nastava imaće isti broj časova, ali se njihov tempo delovanja može razlikovati od pomenutog, jer o terminima i ritmu održavanja časova odlučuju zvanični predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Kada su u pitanju individualni kurs i obuka - kako da date i primite informacije o radnom učinku i poluindividualna edukacija, predviđen je isti broj od osam školskih časova, ali raspored rada za ove kandidate može biti drugačiji, jer će se oni u vezi sa tim dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da date i primite informacije o radnom učinku"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje