Kurs i obuka - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo

Poslovni savetnici, tutori i menadžeri svih sektora u nekom preduzeću označeni su kao osobe kojima je pre svih namenjn specijalizovani seminar - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo. Teme koje je predviđeno da obuhvati ovaj program svakako će biti zanimljive svim profesionalcima, kao i generalno ljudima koji se bave upravljačkim ili mentorskim poslovima, budući da je potrebno da poseduju veštine adekvatnog i učinkovitog transfera odgovarajućih informacija, a sve u cilju postizanja većeg uspeha u poslovanju. Dobrodošli su, naravno i svi ostali koji bilo iz ličnih ili profesionalnih motiva, žele da prošire svoje predavačke veštine i saznaju na koji načine mogu efikasno da prenesu ostalima ono što su naučili i iskusili.

Ukoliko su za naznačenu edukaciju zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću, organizovaće se korporativna nastava koju oni mogu da prate na klasičan način ili online. U slučaju da odaberu prvu opciju, moći će nastavu da pohađaju na više lokacija, a na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, adekvatniji prostor u samoj kompaniji za koju rade, kao i bilo koje drugo mesto na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Datum kada će ovi polaznici početi da se obučavaju, vreme i učestalost sprovođenja časova sporazumno će odrediti ovlašćeni reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije.

Oni koji nastavu pohađaju pojedinačno mogu da budu jedini koje će ovlašćeni profesor podučavati, to jest mogu da traže da se za njih organizuje individualna obuka i kurs - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo. Tada će se, dakle edukovati odvojeno od ostalih i stoga imati mogućnost da ritam rada maksimalno prilagode svojim potrebama i sposobnostima. Prijavljeni će, naime biti zamoljeni da navedu kada im odgovara da program startuje, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja. U vezi sa tim će se konsultovati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, pa će se napraviti raspored koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu da bude po volji.


Organizator je ponudio i mogućnost sprovođenja poluindividualne edukacije, kada ovlašćeni predavač radi sa dvoje kandidata. To je, zapravo najjednostavniji oblik grupne nastave u kome svaki pojedinac u potpunosti dolazi do izražaja i nove informacije usvaja prateći interaktivna predavanja svog profesora, ali i kroz komunikaciju sa svojim partnerom, u kojoj dolazi do razmene mišljenja i iskustva. Imajući u vidu da ovde u nastavnom procesu učestvuje mali broj osoba, moguće je napraviti raspored rada koji će svima da odgovara. Stoga će se polaznici u vezi sa datumom početka programa, terminima održavanja časova i tempom delovanja uopšte dogovoriti sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije.

Osobe čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo moraju da znaju da će ponekad imati obavezu da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne formira, jer to ne može da se dogodi bez minimalno četvoro prijavljenih polaznika. Takođe, u njenom sastavu ne sme biti više od osmoro kandidata, jer bi tada bilo mnogo teže obezbediti svakom pojedincu da ostvari predviđeni obrazovni napredak. Prijavljeni će morati da se u potpunosti prilagode rasporedu rada koji za njih bude napravio koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora i neće moći da ističu bilo kakve zahteve koji se odnose na datum početka sprovođenja programa niti na vreme i ritam održavanja časova.

Bilo da rade pojedinačno, u paru ili u grupi, kandidati mogu nastavu da prate na klasični način, te da na časove u određeno vreme dolaze u namenske prostorije najbliže poslovnice organizatora. Predavanja mogu da pohađaju i preko interneta, što je prilično jednostavan postupak i polaznici ne bi trebalo da oko toga imaju nekih problema. No, ukoliko budu imali nekih pitanja ili ne uspeju to da obave bez pomoći, svakako mogu da računaju na tehničku podršku u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Svi koje zanima specijalizovani seminar - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo moraju da se za to prijave i ovlašćenom licu navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Ovaj postupak mogu da obave u najbližem predstavništvu navedene institucije, preko telefona ili slanjem pomenutih podataka na mejl adresu organizatora. Nakon toga biće pozvani na zvanični upis, kome moraju lično da prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju dokumenta koja će im svakako biti na vreme naznačena. Takođe će blagovremeno biti informisani i o tačnom mestu, datumu i satu sprovođenja pomenute procedure.Čime se tačno bavi obuka i kurs - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo?

Za napredovanje u poslovnoj karijeri od ključne je važnosti kontinuirano usavršavanje i proširivanje znanja. U savremenom svetu učenje je postalo celoživotni proces i svakako se ne završava sa sticanjem diplome i odgovarajućeg zvanja. Ovlašćeni stručnjaci će na predavanjima kojima počinje kurs i obuka - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo objasniti prisutnima kako treba da uče sa svojim kolegama i da stalno proširuju svoje kompetencije. Napomenuće da je preporučljivo da zaposleni u svakoj situaciji pronađu način da saznaju nešto novo, bilo od svojih nadređenih, bilo od kolega ili od poslovnih saradnika. Takođe bi trebalo da pohađaju seminare i predavanja iz područaja koje ih zanima ili kojim se bave, ali i da prisusutvuju konferencijama na kojima se predstavljaju noviteti na tržištu. Polaznici će saznati da je to odličan način da se ostane u kontaktu sa novitetima, da se ostvari napredak i steknu nova znanja. Profesori je naglasiti da je za uspeh u poslu veoma dobro da osoba bude radoznala, da uvek pita šta je zanima i da istražuje, jer će tako biti samosvesnija i sigurnija. Takođe će dodati da nije na odmet zamoliti nekog ko je napredniji da bude mentor, a to može da bude i kolega sa više iskustva i stručnog znanja. U takvoj situaciji će dotična osoba moći da objasni kako je došla do pozicije na kojoj se nalazi, ali i da prenese deo svojih znanja na kolegu, uputi savete o rešavanju problematičnih situacija, ali i uputstva za dalje usavršavanje i poslovno napredovanje.

Na narednim časovima biće reči o ličnim karakteristikama predavača u odnosu na različite stilove prenosa znanja. U vezi sa tim ovlašćeni stručnjaci će istaći da je u cilju kvalitetnog transfera znanja i zadovoljstva postignutim rezultatima potrebno da predavač, pre svega obezbedi okruženje koje je podsticajno za učenje, ali i da jasno definiše cilj date edukacije i sistematično mu se približava. Istovremeno mora biti svestan različitosti onih koje podučava, te nastojati da se svima maksimalno prilagodi i pronađe način prezentovanja informacija koji će svima manje - više odgovarati. Predavač mora savršeno vladati materijom koju želi da izloži, planirati svoj rad i ispunjavati svoje profesionalne obaveze. Uz sve pomenuto, neophodno je da bude elokventan, zabavan i primamljiv za slušanje, kako bi na pravi način motivisao prisutne da prate i učestvuju u predavanjima.

Svi koji budu pohađali stručni seminar - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo saznaće i kako se na najbolji način organizuje proces učenja i predavanja. Tako će predavači naglasiti da je u slučaju edukovanja odraslih osoba, potrebno imati na umu da oni moraju to da žele da rade. Zaposleni u određenoj komapniji treba, naime da budu u potpunosti svesni zbog čega je određene edukacija za njih važna, šta će se njome postići i kako će tačno moći da upotrebe stečena znanja i veštine. Ovaj momenat je zapravo ključan za prenošenje znanja odraslim osobama i bez njega se neće mnogo postići. Takođe, profesori će napomenuti da ne treba zanemariti ni činjenicu da je potrebno tokom sprovođenja obrazovnog procesa ostati pri njegovoj suštini i ne rasplinjavati se previše, s obzirom na to da odrasli uče samo ono što smatraju potrebnim. U ovakvim vrstama edukacije u najvećoj mogućoj meri valja izbegavati klasična predavanja, te omogućiti učesnicima da se aktiviraju u radu i organizovati praktični deo obuke u kome će se primeniti naučeno i uvežbavati stečene veštine. Uz to, tokom nastave treba navoditi primere iz radnog okruženja konkretnih osoba ili im dati mogućnost da oni govore o svom ličnom iskustvu u vezi sa temom koja se obrađuje. Polaznici će saznati da je u edukaciji odraslih potrebno oslanjati se na njihova predznanja i insistirati na integrisanju novih veština i znanja sa već stečenim. Preporučljivo je takođe za ove osobe kreirati neformalno okruženje za učenje, te je najbolje da grupa sedi tako da svi mogu međusobno da komuniciraju. Profesori će objasniti i potrebu da se izbegne kruta atmosfera klasične obuke, da se koristi humor i neobavezna diskusija, što će sve dovesti do postizanja predviđenih ciljeva. Najzad će govoriti o potrebi kombinacije različitih metoda učenja, što će zaposlenima omogućiti da usvoje i koriste onu koja najviše odgovara njihovim ličnim osobinama.

Upravo iz tog razloga, posebna predavanja koja uključuje obuka i kurs - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo biće posvećena metodama predavanja i učenja. Predavači će se najpre osvrnuti na stilove podučavanja, te će biti reči o vizuelnom, koji je namenjen osobama koje najbolje uče gledajući i razmišljaju u slikama, a govoriće se i o auditivnom, koji se zasniva na slušanju. Pojedinci kojima on odgovara vole da sa drugima razgovaraju o onome što uče i vole da čitaju naglas. Kandidatima će biti predstavljen i kinestetički stil podučavanja, namenjen onima koji najbolje usvajaju znanja kroz pokret i dodir i kojima prija praktično rešavanje zadataka. Takođe će im biti objašnjeno uspostavljanje interaktivnih odnosa tokom obuke i najčešće metode koje se koriste u edukaciji zaposlenih. Predavači će ih upoznati sa načinom sprovođenja predavanja, prezentacije, brejnstorminga, grupne diskusije, debate, simulacije, igranja uloga, studije slučaja i demonstracije, te za svaku od njih navesti odgovarajuće primere iz prakse.

Najzad će se osvrnuti i na monitoring i verifikaciju napretka u učenju, te će polaznici biti upoznati sa kriterijumima praćenja realizacije postavljenih ciljeva edukacije i sa evaluacijom obrazovnog procesa. Naučiće i kako da na pravi način motivišu zaposlene da se stalno usavršavaju i shvate učenje kao sastavni deo poslovnog procesa. U svakom slučaju će poboljšati svoje retoričke veštine, način organizacije predavanja, te postati uspešni mentori, moderatori i savetnici.

Gde i kada se odvija kurs i obuka - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo?

Ukoliko se koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora obrati rukovodstvo ili ovlašćeni reprezent neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju naznačenu edukaciju, sprovešće se korporativni seminar - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo. Ako se ovi polaznici opredele za online nastavu, moći će sami da odaberu mesto na kome će pratiti predavanja, budući da će to raditi preko svojih računara. U slučaju da njihov izbor budu klasični časovi, imaće priliku da biraju između prostorija najbližeg predstavništva pomenute institucije, adekvatnog prostora u firmi za koju rade ili, pak neke treće lokacije koju smatraju pogodnom, a na kojoj obavezno moraju postojati tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja. U oba slučaja termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme startovanja celokupnog programa u dogovoru će da odrede osoba koja istupa u ime konkretne kompanije i ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Pojedinačni polaznici imaju takođe mogućnost da se edukuju preko interneta, te da to rade u udobnosti sopstvenog doma, sa svog radnog mesta ili na bilo kojoj lokaciji koja im za to odgovara. Zbog toga su svakako obavezni da, pre početka nastave na svoj kompjuter instaliraju posebnu vrstu softvera, što će najverovatnije uspeti da urade samostalno jer će za to dobiti sva potrebna uputstva. Ako se, pak suoče sa nekim teškoćama, mogu se obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora. Na raspolaganju su im i klasični časovi, koji će međutim morati da pohađaju isključivo u moderno opremljenim prostorijama određenog predstavništva pomenute institucije, gde će dolaziti prema utvrđenom rasporedu.

Za kandidate koji smatraju da se najbolji napredak ostvaruje pojedinačnim radom kreirana je individualna obuka i kurs - kako da drugima prenesite svoje znanje i radno iskustvo. Ukoliko se odluče za online edukaciju, prijavljeni će raditi sa mesta koje im bude najviše odgovaralo, dok će u slučaju da nastavu prate uživo, dolaziti u određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora i tamo pratiti predavanja osvedočenih stručnjaka. Takođe će imati priliku, budući da se obučavaju odvojeno od ostalih, da maksimalno utiču na raspored rada, to jest da naznače kada bi želeli da obuka počnete, te kojim danima i u koliko sati im najviše odgovara da imaju časove. Ako taj predlog budu prihvatili njihov profesor i ovlašćeni koordinator za nastavu u instituciji organizatora, ovi polaznici će moći obaveze koje im je nametnuo ovaj kurs da lakše uklope u svoj ustaljeni ritam i ostale dužnosti koje imaju.

Oni koji se opredele za poluindividualnu nastavu radiće zajedno sa još jednim kandidatom i to na bilo kom mestu koje za to smatraju pogodnim, ako nastavu prate online ili u prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u slučaju da se odluče za klasične časove. Oni će imati priliku da se sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji dogovaraju u vezi sa svim detaljima vezanim za organizaciju rada, te tako naprave raspored koji će svima u potpunosti da odgovara.

Kako u klasičnim, tako i u virtuelnim učionicama predavanja mogu da prate i kandidati čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo. U prvoj varijanti, svi članovi grupe će u određeno vreme da dolaze na nastavu u najbližu poslovnicu organizatora, dok će, ako se odluče za drugu opciju moći edukaciju da prate preko svojih računara sa bilo kog mesta koje smatraju odgovarajućim. Oni će, međutim morati maksimalno da poštuju raspored rada koji budu unapred dobili, a za koji će biti zadužen ovlašćeni reprezent pomenute obrazovne institucije. On će, dakle utvrditi kada program počinje da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici da imaju predavanja, a od njih se očekuje da u vezi sa tim ne ističu bilo kakve primedbe niti zahteve. Vrlo strogim pravilima je određena i veličina grupe, budući da to predstavlja važan preduslov uspešnog rada, te tako ona ne može početi da funkcioniše bez najmanje četiri člana, a opet u sastavu jedne grupe nastavu može da prati maksimalno njih osmoro.

Po kom principu se sprovodi seminar - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo?

Osobe koje se budu obučavale u statusu fizičkih lica moći će da predavanja prate preko interneta ili da njihov izbor bude klasična obuka i kurs - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo. Ako se opredele za prvu opciju, dolaziće u određenim terminima u najbliže predstavništvo navedene institucije i tamo, u prijatnoj atmosferi pratiti predavanja ovlašćenih stručnjaka. Ukoliko se, pak odluče za edukaciju preko interneta, predavanja će pohađati uz pomoć svojih računara, ali ću biti obavezni da na njih pre toga instaliraju specijalni tip softvera, što će verovatno uspeti da urade bez ičije pomoći jer je postupak prilično jednostavan. Organizator je, ipak za sve koji se ne snađu najbolje obezbedio tehničku podršku u svakoj poslovnici pomenute institucije, koju kandidati mogu dobiti svakoga dana tokom radnog vremena.

Ovi polaznici takođe mogu da predavanja prate u društvu, to jest da se obučavaju u skladu sa pravilima grupne nastave. Tada će raditi prema rasporedu koji bude odredio koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije i neće u vezi sa tim moći da ističu bilo kakve lične zahteve. Uz to treba napomenuti da je veličina grupe vrlo precizno definisana i da ona može obuhvatati najmanje četvoro, a maksimalno osmoro prijavljenih.

Kandidati čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo imaće mogućnost da u priličnoj meri utiču na plan po kome će se delovati tokom edukacije, jer će moći da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju oko svih pojedinosti vezanih za obrazovni proces.

Polaznici koji se opredele za individualni pristup radiće prema rasporedu koji zajednički utvrde sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora. Tako će odrediti datum startovanja programa, vreme i ritam održavanja časova koji će svim učesnicima u nastavi da odgovara, a uz to će imati priliku da napreduju sopstvenim tempom, budući da će se obučavati odvojeno od ostalih. Ovi kandidati će sve vreme biti podsticani da učestvuju u komunikaciji sa svojim predavačem, postavljaju pitanja i iznose svoje ideje i mišljenja o konkretnoj temi, te i na taj način proširuju i produbljuju svoja znanja.

Za radnike određenog preduzeća koji budu zainteresovani za ovu edukaciju sprovešće se korporativni seminar - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo. Oni će imati mogućnost da nastavu prate online ili na klasičan način, kada će moći da biraju između nekoliko lokacija za održavanje časova. Na raspolaganju će im biti savremeno opremljene prostorije odgovarajuće poslovnice pomenute institucije, odgovarajući prostor u samoj kompaniji za koju rade ili bilo koja druga lokacija koju sami odaberu, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme startovanja programa u ovom slučaju će da odrede ovlašćeni predstavnik pomenute firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko traje obuka i kurs - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo?

Ukupni nastavni fond za ovu edukaciju iznosi 8 školskih časova, odnosno 360 minuta, a predviđeno je da se dvočasi u trajanju od po 90 minuta održavaju tokom 4 dana.

Kandidati za koje se bude sprovodio korporativni kurs i obuka - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo imaće 8 časova, ali će njihov raspored da definišu ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, te on može biti i drugačiji od navedenog.

Osobe koje nastavu budu pratile pojedinačno ili u paru takođe će raditi u toku 360 minuta, ali će u vezi sa rasporedom predavanja moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

xGore pomenuti tempo delovanja validan je isključivo za grupni seminar - kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo, jer tada termine i ritam održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da drugima prenesete svoje znanje i radno iskustvo"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje