Kurs i obuka - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu

Preporučeno je da svi koji, posredno ili neposredno učestvuju u poslovima obrade podataka, kao i menadžeri odgovarajućih sektora budu upoznati sa temama koje obuhvata stručna obuka i kurs - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu. Informacije koje ovaj seminar nudi bez ikakve sumnje će biti zanimljive i višestruko korisne i osobama koje se bave izradom analiza različitih tipova i ad hoc izveštaja, ali i svima koji bi želeli da se bolje upoznaju sa mogućnostima koje u poslu nudi korisnički program Eksel ili da unaprede znanja koja već poseduju iz date oblasti.

Pre nego što nastava počne, od polaznika će biti zatraženo da se izjasne u vezi sa načinom pohađanja seminara, s obzirom na to da je organizator ponudio nekoliko opcija.

Pojedinačni kandidati imaju mogućnost da se obučavaju na klasični način, to jest da u određeno vreme dolaze na časove u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford. Za njih, uz to može da se sprovede i online obuka, kada će nastavu pratiti preko interneta, uz pomoć svojih računara. Upravo iz tog razloga imaju obavezu da, pre no što nastava počne na svoje kompjutere instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći jer je reč o prilično jednostavnom informatičkom zadatku. U slučaju da se ne snađu ili da u vezi s tim imaju nekih pitanja, mogu da se obrate članovima ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora.


Pomenuti polaznici mogu nastavu da prate u društvu više ljudi, u paru ili pojedinačno, a osobe čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu edukovaće se u jednoj vrlo aktivnoj i dinamičnoj atmosferi. Treba istaći da je veličina grupe određena vrlo strogim pravilima i da je njihovo poštovanje neophodno u cilju obezbeđivanja visokog kvaliteta edukacije. Niko od polaznika grupne nastave neće dobiti priliku da, na osnovu svojih želja i potreba odredi termine i ritam održavanja časova, kao ni datum za početak celokupnog programa. Sve to će, naime utvrditi koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a polaznici će morati da im se prilagode i slede ih do kraja sprovođenja ove edukacije.

Osobe za koje se bude organizovala poluindividualna nastava pohađaće časove zajedno sa još jednim kandiadtom i delovati kao tandem u obrazovnom radu. Oni će moći da se međusobno pomažu i sarađuju i budu jedno drugom podrška tokom obuke, te da svoje vidike prošuju i kroz razmenu mišljenja, ideja i iskustava vezanih za teme koje će se obrađivati tokom kursa. Pored toga će imati priliku da u najvećoj mogućoj meri utiču na svoj raspored rada, pošto će se prvo između sebe, a zatim sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora dogovarati oko svega što se odnosi na tok obrazovnog procesa. Na taj način će zajednički definisati datum kada će program početi da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja i tako sa manje stresa i opterećenja proći ovu edukaciju.

Oni koji budu želeli da rade odvojeno od ostalih mogu da pohađaju individualni seminar - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu i da u velikoj meri tok edukacije prilagode svojim potrebama i sposobnostima. Kako neće imati kome da se prilagođavaju, moći će da napreduju sopstvenom brzinom, ali i da ostvare aktivnu komunikaciju sa svojim predavačem, postavljaju mu pitanja, traže objašnjenja i diskutuju o odgovarajućoj temi. Uz to će imati priliku da donose odluke vezane za raspored po kome će se raditi, pa će oko toga moći da se dogovaraju sa ovlašćenim stručnjakom koji vodi obuku i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Oni će, dakle zajednički da odrede termine i ritam održavanja časova, kao i datum za početak kursa i to tako da oni maksimalno odgovaraju zahetvima dotičnog polaznika.U slučaju da su za ovaj obrazovni program zainteresovani radnici nekog preduzeća, organizuje se korporativna nastava koju oni mogu da prate online ili na standardni način. U slučaju da se opredele za ovu drugu varijantu, moći će da imaju predavanja u odgovarajućim prostorijama najbliže poslovnice pomenute obrazovne institucije, ali i da se obučavaju u svom radnom okruženju, kao i na ma kojoj drugoj lokaciji gde ima uslova za valjano sprovođenje i praćenje predavanja. Raspored rada za ove kandidate, tačnije vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka kompletnog programa sporazumno će da odrede zvanični predstavnik kompanije koja svoje zaposlene upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Svi koje zanima specijalizovana obuka i kurs - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu treba da se prvo za to prijave nadležnom službeniku, koji će da zavede njihovo ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani u cilju davanja daljih obaveštenja. Sve to mogu da obave lično, u najbližoj poslovnici navedene institucije, elektronskim putem ili preko telefona. Zatim će biti pozvani na zvanični upis na seminar, kome moraju lično da prisustvuju i da ovlašćenom licu predaju odgovarajuća dokumenta. Ona će im, naravno pre toga biti tačno naznačena, a biće na vreme informisani i o ostalim bitnim pojedinostima vezanim za ovu proceduru.

Čime se bavi kurs i obuka - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu?

Zadatak dobrog grafičkog prikaza je da omogući brzo i jednostavno predstavljanje podataka i informacija i da se oni, na taj način, bolje razumeju i zapamte. Bez obzira da li je u pitanju poređenje parametara, iskazivanje trendova ili samo prikazivanje veza i odnosa nekih veličina na grafiku funkcije, grafički prikazi obezbeđuju bolju vidljivost podataka relevantnih za subjekte koji prate izlaganje ili donose odluke. Stoga će osobe koje budu pohađale seminar - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu saznati kako da navedenu aplikaciju iz Majkrosoftovog programskog paketa Ofis koriste u tu svrhu.

Profesori će, pre svega uputiti kandidate u načine za procenu tipa grafikona koji može najbolje da se upotrebi za određeni zadatak, a u tu svrhu je neophodno da oni poseduju osnovna predznanja u radu sa Ekselom, pre nego što pristupe specijalizaciji u izradi grafikona i kreiranju izveštaja. Polaznici, dakle moraju znati da u ovom korisničkom programu otvore i zatvore dokumenata, radne sveske i radne listove, da ih čuvaju, kopiraju, prenose na druge medije, zatim da ih štampaju, umeću i brišu redova i kolona, formatzuju ćelija, unose tekst i koriste osnovne formule.

Na jednim od prvih predavanja polaznicima će biti objašnjeno kako se vrši organizacija podataka prilikom kreiranja izveštaja i grafikona. Saznaće da je svaki Eksel fajl osmišljen kao radna sveska u koju mogu da se dodaju listovi, da se menja redosled, da se kopiraju ili brišu radni listovi. Budući da od pravilne organizacije podataka ne zavisi brzina i kvalitet rada Eksela, ali zavisi brzina kojom će korisnik moći optimalno da iskoristi ogromne mogućnosti računarskog programa, ovoj temi će biti posvećena naročita pažnja.

Na časovima koje obuhvata obuka i kurs - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu govoriće se i o situaciji kada je potrebno podatke sabrati i u izveštaju predstaviti, kao što je to recimo slučaj sa sumiranjem prodaje po nedeljama, mesecima ili kvartalno. Suština je u prikupljanju podataka, koji su prema nekom zadatom kriterijumu slični, a koji se nalaze u više tabela u okviru različitih radnih listova, te će polaznici biti upućeni u funkcije Subtotals i Consolidate, koje se u ovakvim prilikama koriste. Saznaće da konsolidacija može da se vrši prema kriterijumu pozicije ili kategorije, recimo sume, proizvoda, minimalne, prosečne ili maksimalne vrednosti, dok funkcija Subtotals vrši željenu računsku operaciju za podatke koji su trenutno vidljivi filtriranjem tabele sa velikim brojem podataka, kao što je na primer sumu koštanja artikala iz jedne grupe.

Tokom edukacije biće predstavljena još jedna moćna funkcija Eksela, odnosno mogućnost analize scenarija upotrebom funkcije Scenario Manager, koja se nalazi u padajućem meniju What - if (Šta - ako) alata iz kartice za rad sa podacima - Data Tool. Nadležni stručnjaci će istaći da ova funkcija, u slučajevima kada rezultat određene analize podataka zavisi od nekoliko promenljivih vrednosti, može da kreira različite grupe vrednosti promenljivih i za svaku mogućnost, svaki scenario upoređuje rezultate i pravi izveštaj sa sumarnim pregledom na osnovu kojeg je moguće lako porediti moguće scenarije i proceniti koji je najverovatniji.

Dok se bude odvijao kurs i obuka - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu prisutni će se upoznati i sa pivot tabelama, koje se smatraju najkorisnijim i najčešće primenjivanim alatom Eksela, jer na jednostavan i pregledan način kombinuju željene podatke iz različitih tabela koje su u okviru iste ili druge radne sveske i generišu interaktivne izveštaje na osnovu selektovanih podataka. Saznaće i da je kao pomoć menadžerima koji donose odluke moguće uraditi prikaz svih relavantnih podataka za određenu poslovnu kampanju ili prikaz poslovanja cele kompanije na jednom ekranu ili jednom listu. To je takozvani Dashboard (instrument - tabla), a za njegovo pravljenje potrebno je znati strukturu, to jest koje podatke bi trebalo prikazati, kao i principe rada sa interaktivnim grafikonima, a veoma je korisno i poznavanje osnova programiranja u VBA (Visual Basic for Aplications).

Posebna tema kojom će se profesori baviti su grafikoni, te će najpre govoriti o njihovom kreiranju, za šta je veoma bitan izbor odgovarajućeg tipa i ostalih važnih pojedinosti, kao što je funkcija, veličina, dizajn, format i slično. Polaznici će se upoznati i sa načinima za izmenu izvora podataka, redova ili kolona, pomeranje ili brisanje kolona, redova ili pojedinih ćelija. Za slučajeve kada podatke ili rezultate treba javno predstaviti i kada publika treba lako da razume analizu i shvati trendove, pogodna je upotreba trodimenzionalnih dijagrama koji su deo standardne Eksel palete i veoma lako se generišu, pomoću samo dva klika mišem. I oni će biti predstavljeni na predavanjima, a prisutni će se uvežbavati i u njihovoj izradi, kao i u umetanju objekata u neku drugu aplikaciju.

Gde i kada se sprovodi seminar - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu?

Mesto na kome će se edukovati radnici neke kompaniji koji žele da prate ovaj program zavisiće od toga da li se odluče za klasičnu ili online nastavu. Ako se korporativna obuka i kurs - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu prati uživo, prijavljeni mogu da imaju časove u prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u svom radnom prostoru ili na bilo kojoj lokaciji gde ima uslova za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. U slučaju da se, međutim odluče za online seminar, predavanja mogu da prate sa bilo kog mesta koje im odgovara, pošto će to činiti pomoću svojih računara. Datum za početak njihovog kursa, termine i ritam održavanja predavanja u dogovoru će odrediti osoba koju je imenovala konkretna kompanija i predstavnik institucije organizatora.

Da bi svi prijavljeni kao pojedinci mogli da prate nastavu sa mesta koje im odgovara, u ponudi naznačene institucije nalazi se online edukacija, koja podrazumeva da kandidati pohađaju časove preko interneta, za šta je potrebno da prethodno na svoje računare instaliraju posebnu vrstu softvera. Za to će dobiti sve potrebne instrukcije, pa će najverovatnije uspeti sve samostalno da obave, ali ako budu imali nekih problema ili pitanja mogu se slobodno obratiti IT stručnjacima u svakom predstavništvu navedene institucije. Ostalima se nudi klasični tip rada, to jest časovi u standardnom obrazovnom okruženju. Ovi polaznici će, prema dobijenom rasporedu dolaziti na nastavu u najbližu poslovnicu organizatora i u tamošnjim, savremeno opremljenim prostorijama pratiti predavanja.

Pojedinačni kandidati mogu da odaberu i socijalno okruženje tokom edukacije, pa će tako osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu moći da se obučavaju online i da sami biraju lokaciju na koji će to činiti, ali i da časove pohađaju na klasični način u adekvatnim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora. U oba slučaja će moći da značajno utiču na svoj raspored rada, jer će se oko datuma za početak programa, termina i ritma sprovođenja predavanja dogovarati sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije.

Oni koji se opredele za poluindividualni pristup pohađaće nastavu u paru i imati mogućnost da rade preko interneta sa bilo kog mesta koje smatraju pogodnim ili da pohađaju klasične časove u najbližem predstavništvu organizatora. Oni će u velikoj meri moći da utiču na vreme i učestalost održavanja časova, kao i na termin za početak edukacije, budući da će im biti dozvoljeno da se u vezi sa tim dogovaraju sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom naznačene institucije.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica mogu da prate predavanja zajedno sa još nekoliko drugih polaznika, odnosno da pohađaju grupni seminar - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu. Mesto na kome će oni raditi zavisiće od toga da li žele da pohađaju časove uživo ili online. U prvoj varijanti svi članovi grupe dolaziće u određeno vreme u odgovarajuću poslovnicu organizatora, dok će u drugom slučaju sami da odaberu lokaciju na kojoj će se edukovati, pošto će predavanja pratiti pomoću svojih kompjutera. Svi polaznici grupne nastave će morati da se prilagode terminima za održavanje časova, datumu početka eduakcije i tempu rada koji bude odredio koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Na koji način se odvija obuka i kurs - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu?

Pojedinačni polaznici mogu da časove prate uživo, kada će se za njih organizovati klasični kurs i obuka - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu. Oni će na predavanja u utvrđenim terminima da dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, a pored toga mogu da se edukuju i online, odnosno da nastavu prate preko interneta. U tom slučaju su obavezni da na svoje računare, pre početka nastave instaliraju namenski softver, što će najverovatnije moći da urade samostalno jer je u pitanju jednostavan postupak. Ako se ne snađu, svakako mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.

Ako prijavljeni želi da nastavu pohađa odvojeno od ostalih, imaće nepodeljenu pažnju nadležnog predavača koji će samo njemu da izlaže, tumači i objašnjava predviđeno gradivo, te da demonstrira odgovarajuće veštine. U tom smislu individualna obuka će prijati onima koji žele da tok obrazovnog procesa maksimalno prilagode sebi i napreduju tempom koji im odgovara. Još jedna prednost ovakavog modela edukacije ogleda se u mogućnosti da dotični polaznik navede kada bi tačno želeo da program počne da se sprovodi, te kojima danima i u koliko sati bi za njega bilo najbolje da se održavaju predavanja. Ukoliko te termine prihvati koordinator za nastavu u instituciji organizatora i ovlašćeni profesor, traženi raspored će početi da se zvanično primenjuje.

U zaista širokoj i raznovrsnoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni seminar - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu, koji zajedno pohađa dvoje kandidata. Oni praktično funkcionišu kao tandem u obrazovnom procesu, pomažu jedno drugom, savetuju se i usmeravaju, ostvarujući napredak i kroz međusobnu komunikaciju i razmenu ideja, iskustava i stavova vezanih za konkretnu temu. Pored toga im je omogućeno da navedu kada bi želeli da obuka počne, kao i koji termini i učestalost održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov način života. Ukoliko predloženi raspored bude prihvatljiv nadležnom predavaču i koordinatoru za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije, on će biti zvanično prihvaćen i u skladu sa njima će se odvijati nastava tokom čitavog obrazovnog procesa.

Grupna edukacija podrazumeva zajedničko praćenje predavanja od strane više polaznika. Veličina grupe je definisana preciznim pravilima, pošto od toga u velikoj meri zavisi i kvalitet obrazovnog rada. Tako svi koji odaberu ovaj pristup treba da znaju da će u određenim prilikama morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi. U svakom slučaju, niko od polaznika koji se budu edukovali na ovakav način neće moći da utiče na raspored po kome će se odvijati nastava, pošto će termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka celokupnog programa da utanači koordinator za nastavu u okviru navedene obrazovne institucije.

Ukoliko su za ovaj program zainteresovani radnici određenog preduzeća sprovodi se korporativna obuka i kurs - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu koja se održava na uobičajen način, ali i preko interneta. Oni koji žele da nastavu prate uživo moći će da dolaze na predavanja u savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva organizatora ili će časove da pohađaju u svom radnom okruženju, te na bilo kom drugom mestu koje smatraju odgovarajućim, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za održavanje i praćenje nastave. Vreme kada će početi ovaj seminar, termine i ritam sprovođenja časova utvrdiće zajednički zvanični reprezent kompanije u kojoj su kandiadti zaposleni i koordinator u određenoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu?

Za polaznike koji budu pohađali grupni seminar - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu, važi pravilo da samo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora može da utiče na termine i učestalost sprovođenja predavanja.

Polaznici koji budu radili u skladu sa individualnim ili poluindividualnim principom imaće isti broj časova, ali će njihov raspored zavisiti od dogovora koji postignu sa svojim profesorom i ovlašćenim reprezentom pomenute institucije.

Za osobe za koje se sprovodi korporativna obuka i kurs - kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu, važi pravilo da tempo delovanja da odrede ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da izradite grafikone i poslovne izveštaje u Ekselu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje