Kurs i obuka - kako da koristite MS Access u poslovanju

Osobe koje žele da poboljšaju kvalitet i efikasnost svoga rada bi neizostavno trebalo da pohađaju časove koje uključuje stručna obuka i kurs - kako da koristite MS Access u poslovanju. To se posebno odnosi na zaposlene u sektorima prodaje, nabavke, skladištenja i, uopšte u svim segmentima koji barataju bazama podataka. Podrazumeva se da su dobrodošli i oni koji žele da unaprede svoje poznavanje ovog alata Microsoft - a, i da na taj način postižu bolje rezultate u radu.

Oni koji su zainteresovani za pomenuti obrazovni program treba najpre da prođu proceduru prijavljivanja, odnosno da ovlašćenom službeniku navedu svoje lične podatke koji obuhvataju ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da urade u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje se nalaze u više od 20 gradova širom Srbije, ali takođe da pošalju mejl sa odgovarajućim podacima na adresu organizatora ili da jednostavno pozovu telefonom. Nakon toga, sprovešće se upis na seminar, a prijavljeni će biti obavešteni da toj proceduri moraju lično da prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta. Ona će im, naravno biti na vreme tačno naznačena, a uz to će obavezno biti obavešteni i o tačnom vremenu i mestu odvijanja upisa.

Ako su na nastavu prijavljeni radnici nekog preduzeća sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako da koristite MS Access u poslovanju. Predavanja tada mogu da se prate online ili uživo, kada će kandidati po sopstvenom izboru dolaziti na časove u najbliže predstavništvo navedene institucije ili, pak imati edukaciju u okviru firme za koju rade, te na bilo kojoj drugoj lokaciji koju smatraju pogodnom, ukoliko tamo ima uslova za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Datum početka njihove obuke, vreme i učestalost održavanja predavanja u dogovoru će definisati osoba koja istupa u ime odgovarajuće firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.


Pojedinačni polaznici mogu predavanja da prate potpuno odvojeno od ostalih, odnosno da izaberu individualni pristup tokom koga će moći da dobiju potpunu posvećenost nadležnog predavača i obrazovne ciljeve postižu tempom koji im odgovara. Kako profesor podučava samo jednog kandidata, on može da utvrdi koji mu način izlaganja gradiva najviše odgovara, kakvim predznanjem raspolaže i kojom brzinom je sposoban da usvoji nove informacije, te da u skladu sa tim organizuje i osmisli predavanja i omogući mu da postigne lak i brz napredak. Između ovlašćenog stručnjaka i prijavljenog uspostaviće se aktivna komunikacija tokom koje će oni moći da diskutuju o konkretnoj temi, ali će polaznik biti slobodan i da pita sve što mu nije jasno i eventualno traži dodatna objašnjenja i tumačenja, ukoliko za tim bude bilo potrebe. Dodatnu prednost ovog modela rada predstavlja činjenica da kandidat može da naznači kad bi tačno želeo da počne sa edukacijom, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da ima časove. Taj predlog razmotriće njegov profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora i, ako oni budu smatrali da je to u redu proglasiće ga zvaničnim i u skladu sa njim će se odvijati nastava tokom celokupnog programa.

U ponudi organizatora, koja je zaista raznovrsna i bogata nalazi se i poluindividualni seminar - kako da koristite MS Access u poslovanju. Tada predavanjima zajedno prisustvuje dvoje polaznika koji praktično funkcionišu kao tandem i zajedno ostvaruju predviđene ciljeve, jedno drugom pomažu, upućuju se i usmeravaju, pa na taj način edukaciju čine dinamičnom i zanimljivijom. Budući da ovde predavanja prati samo dvoje kandidata, moguće je izaći u susret njihovim zahtevima vezanim za termine sprovođenja časova, datuma početka edukacije i tempo rada uopšte. Tako će oni biti zamoljeni da se najpre međusobno, a potom i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore oko svih detalja koji se odnose na nastavni proces i tako utvrde raspored koji će svim učesnicima u potpunosti da odgovara.

Tačno je definisan minimalan i maksimalan broj polaznika, koji mogu biti u jednoj grupi. Bitno je da polaznici koji se odluče za ovaj pristup znaju da ni na koji način neće moći da utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija, budući da će unapred termine i učestalost održavanja časova, kao i datum početka celokupnog programa da odredi koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije. Od članova grupe se, dakle očekuje da se naznačenom planu delovanja u potpunosti prilagode i u vezi sa tim ne ulažu nikakve prigovore niti zahteve, jer se raspored neće menjati do kraja edukacije.Nezavisno od toga da li časove pohađaju pojedinačno, u paru ili u grupi, svi kandidati koji su prijavljeni kao fizička lica mogu da traže da se za njih sprovede klasična obuka i kurs - kako da koristite MS Access u poslovanju. Tada će na časove, prema rasporedu koji bude napravljen dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora i tamo pratiti predavanja u prijatnom okruženju i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. Oni na raspolaganju imaju i online seminar, koji podrazumeva praćenje časova preko interneta, ali su za ovaj model rada obavezni da se unapred pripreme, te da na svoje računare instaliraju specijalni tip softvera. Za pomenuti postupak će im biti data sva potrebna uputstva i smernice, a ako i pored toga ne uspeju da ga obave samostalno mogu svakako da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u bilo kojoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.

Koje oblasti proučava kurs i obuka - kako da koristite MS Access u poslovanju?

Savremeni biznis se praktično ne može zamisliti bez različitih baza podataka, kao skladišta informacija koja su kompjuterski podržana. Stoga će se svi koji budu pohađali seminar - kako da koristite MS Access u poslovanju detaljno upoznati sa ovim programom softverske kompanije Microsoft, koji predstavlja najpopularniju bazu na platformi operativnog sistema Windows. Predavači će najpre upoznati kandidate sa osnovnim podacima vezanim za baze podataka, te napomenuti da je u pitanju grupa odgovarajućih informacija o proizvodima, kupcima, dobavljačima, porudžinama, svakodnevnim finansijskim promenama ili o bilo čemu drugom, sa mogućnošću da se dati podaci dodaju, brišu, premeštaju, na lak način pretrazuju i grupišu u skupove informacija koje su potrebne u konkretnoj situaciji. Prisutni će saznati i da su relacione baze podataka one kod kojih se za analizu ili grafičko prikazivanje rezultata koriste postojeći podaci smešteni na više mesta, u različitim tabelama ili radnim listovima, a prikupljaju se na osnovu zadatih kriterijuma kojima se uspostavljaju relacije između mesta na kojima se skladište različiti tipovi podataka. Nešto slično se radi i u aplikaciji Excel, pomoću Pivot tabela, ali je Access naprednije i bolje rešenje za slučajeve kod kojih su, zbog mnoštva podataka različitih tipova, Pivot tabele preslabe. U okviru rada sa pomenutim programom, polaznici će se upoznati sa dodavanjem novih stavki, uređivanjem baze i promenom lokacija podataka, brisanjem stavki, formatiranjem izveštaja i različitim načinima prikaza podataka, te sa deljenjem podataka preko mejla i interneta.

Na predavanjima koje uključuje obuka i kurs - kako da koristite MS Access u poslovanju ovlašćeni stručnjaci će napomenuti da su osnovni elementi baza tabele, upiti, forme, izveštaji, makroi, i moduli. U ovom segmentu, predavači će se baviti tabelama i relacijama, te objasniti polaznicima da upravo tabele predstavljaju osnovu za dizajniranje baza podataka jer se u njihovim redovima i kolonama skladište podaci. Jedna baza može da ima mnogo tabela sa obiljem informacija o različitim temama, u formi teksta, brojeva, logičkih izraza (tačno - netačno), vremena, datuma, multimedijalnih objekata ili veza ka drugim podacima. Recimo, u bazi podataka neke prodavnice se nalaze tri tabele: kupci, artikli i porudžbine. Prisutni će saznati da svaka tabela sadrži podatke o različitoj temi, ali sve su na neki način povezane i mogu da se kombinuju srodni podaci iz svih tabela. Način na koji je povezivanje omogućeno naziva se pravljenje relacija, čime se uspostavlja logička veza za zajednička polja u različitim tabelama koja, na primer pripadaju jednom kupcu, jednom artiklu ili jednoj porudžbini. Profesori će uputiti kandidate u pravljenje relacije na osnovu jednog karakterističnog podatka, jednog polja tabele, takozvanog primarnog ključa. Obično je to neki identifikacioni, lični, poreski ili serijski broj, a u slučaju da se relacija uspostavlja na osnovu više polja u različitim tabelama, naučiće ih da pored primarnog postoji koriste i sporedni ključ. Nakon toga će na predavanjima biti reči o dizajniranju i korišćenju upita, a polaznicima će biti predstavljene i forme, koje se pojavljuju kao korisnički interfejs, obrasci koji se popunjavaju ili aktivni dugmići pomoću kojih se izvršavaju određene radnje. Osnovni elementi vizuelnog interfejsa, odnosno onoga što korisnik vidi na ekranu prilikom komunikacije i rada sa bazom podataka, značajno utiču na efikasnost i zadovoljstvo u radu sa MS Access - om i potrebno im je posvetiti posebnu pažnju.

Dok se odvija kurs i obuka - kako da koristite MS Access u poslovanju govoriće se i o izveštajima kreiranim u cilju objedinjavanja i prezentovanja podataka. Najčešće su izveštaji formatizovani za štampanje, ali mogu i da se čitaju na ekranu ili da se izvezu u neki drugi program, obično u Word ili PDF i da se tako šalju mejlom ili dele preko mreže.

Tokom praktičnog dela obuke polaznicima će biti predstavljen primer implemantacije jedne poslovne baze, a zatim će se diskutovati o svim problemima koji u ovom procesu mogu da se pojave. Kandidati će se uvežbavati u izradi tabela i relacija, a profesori će im napomenuti i da je u slučaju kada baza podataka premaši 2 GB, obim koji Access podržava, potrebno izvršiti povezivanje sa serverom baza podataka višeg nivoa, recimo programom SQL Server, te obaviti migraciju postojećih podataka. Uputiće prisutne u sve korake koji se preduzimaju tokom pomenutog postupka, a takođe će im objasniti na koji se način vrši testiranje funkcionalnosti baze i njeno održavanje.

U koje vreme i gde se održava seminar - kako da koristite MS Access u poslovanju?

Za polaznike koji žele da predavanja pohađaju zajedno sa još nekoliko drugih osoba osmišljena je korporativna obuka i kurs - kako da koristite MS Access u poslovanju. Vreme početka njihove edukacije, termine i učestalost održavanja časova odrediće ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a članovi grupe će biti obavezni da se pomenutih pojedinosti strogo pridržavaju. U nekim situacijama biće obavezni i da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne oformi. Bez toliko ljudi grupna edukacija, naime nema nikakvog smisla, a takođe je vrlo precizno određena maksimalna veličina grupe koja obuhvata osmoro kandidata.

Oni koji budu pohađali poluindividualnu nastavu moći će, međutim da navedu kada žele da program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati im je najzgodnije da imaju predavanja. Da bi traženi raspored postao validan, moraju ga, međutim prihvatiti nadležni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji. Osobe koje pohađaju seminar na ovakav način biće u prilici da zajednički ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve, ali i da jedno drugom predstavljaju značajnu podršku tokom usvajanje novih znanja, da se pomažu i ohrabruju.

Polaznici koji smatraju da najbolje napreduje putem samostalnog delovanja mogu da traže da se za njih sprovede individualni kurs i obuka - kako da koristite MS Access u poslovanju. U takvoj atmosferi, kada profesor podučava samo jednog polaznika željeni ciljevi se postižu prilično brzo i lako, jer se celokupan tok edukacije u najvećoj mogućoj meri prilagođava konkretnom kandidatu. Poštuju se, dakle njegove sposobnosti, brzina kojom usvaja nove informacije, predznanja koja poseduje, a takođe mu je omogućeno da sve što mu nije jasno pita svog profesora, da diskutuje o temi koja se obrađuje i, uopšteno govoreći da iznosi svoje mišljenje tokom edukacije Ovi polaznici će raditi prema rasporedu koji sami budu predložili, ali će ipak u vezi sa terminima i učestalošću održavanja predavanja, kao i oko datuma za početak nastave morati da se dogovore sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora. U svakom slučaju, ova nadležna lica će se potruditi da konačni plan delovanja bude usklađen sa željama i potrebama prijavljenih, kako bi im se omogućilo da bez većeg stresa i opterećenja prodju kroz pomenuti program.

Bilo za koje od pomenutih socijalnih okruženje da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da izaberu klasičnu nastavu, pa da na časove u odgovarajućim terminima dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Tamo će imati časove u prostorijama koje su opremljene prema svim zahtevima savremenog obrazovanja i radiće u jednoj prijatnoj i opuštenoj atmosferi. Oni takođe mogu da prate predavanja online, za šta moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera. Pored toga, obavezni su da na njega instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što je prilično jednostavan postupak i većina kandidata će ga obaviti samostalno, bez većih problema. Za one koji se ne snađu obezbeđena je tehnička podrška u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Osobe koje rade u nekom preduzeću i žele da pohađaju navedenu edukaciju moći će da prate korporativni seminar - kako da koristite MS Access u poslovanju. Oni će početi sa nastavom u terminu koji budu zajednički odredili ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator u instituciji organizatora. Takođe će im biti naznačeno u kojim terminima i koliko često će se držati predavanja, a kandidatima je na raspolaganju praćenje nastave preko interneta ili klasični časovi. U prvoj varijanti radiće na lokaciji koja im odgovara, dok će ako se odluče za drugu opciju moći da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora ili, pak da traže da se njihova nastava održava u firmi za koju rade, te na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje predviđeni tehnički uslovi.

Na koji način se odvija obuka i kurs - kako da koristite MS Access u poslovanju?

Svi koji su na edukaciju prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da rade na standardni način, što znači da će imati predavanja u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u terminima koji budu utvrđeni. Njihov izbor takođe može biti online kurs i obuka - kako da koristite MS Access u poslovanju, kada će se obučavati preko interneta, uz pomoć svojih kompjutera. Upravo iz tog razloga na njih moraju da instaliraju namenski softver, što polaznici mahom uspevaju da obave bez ičije pomoći Ali, ako budu imali nekih pitanja ili ne uspeju da instaliraju navedeni softver, mogu se obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora, gde će dobiti odgovarajuću tehničku podršku.

Oni koji žele da dobiju maksimalnu posvećenost nadležnog predavača radiće u skladu sa principima individualne nastave i moći da predviđena znanja i veštine usvajaju tempom koji im odgovara. Kako neće imati kome da se prilagođavaju, moći će da tok edukacije maksimalno prilagode svojim sposobnostima, potrebama, predznanju i brzini kojom uče, a nakon svake etape dobijaće komentare od svog profesora, uputstva za dalji rad i primedbe vezane za ono na čemu bi još trebalo da porade. Ovi polaznici će dobiti i priliku da se lakše organizuju, budući da mogu da navedu kada žele da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Ovaj raspored će postati zvanični tek kada se sa njim saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a i ako se budu pravile neke izmene nastojaće se da najveći broj zahteva konkretnog polaznika bude ispunjen.

Osobe koje žele da rade u društvu samo jednog kandidata pohađaće poluindividualni seminar - kako da koristite MS Access u poslovanju i praktično sa svojim partnerom zajednički ostvarivati napredak i ciljeve edukacije. Kako u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj polaznika, biće im omogućeno da naznače kada bi želeli da imaju časove, kog datuma im odgovara da počnu sa obukom i koji tempo delovanja im najviše pogoduje. Ako to prihvati njihov predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, traženi raspored će početi zvanično da se primenjuje.

Grupna obuka odvija se na malo drugačiji način od prethodno pomenutih, a to se pre svega ogleda u načinu utvrđivanja rasporeda rada. Ovde će, naime vreme i učestalost sprovođenja predavanja, kao i termin početka kursa da utvrdi koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije. Članovi grupe na to neće moći ni na koji način da utiču, pa će imati obavezu da se naznačenim terminima i tempu rada, uz manje ili veće ustupke, u potpunosti prilagode. Veličina grupe definisana je vrlo preciznim pravilima i ona može početi sa radom tek kada bude imala najmanje četvoro članova, a takođe u sastavu jedne grupe ne može da bude više od osmoro kandidata.

Za kandidati koji su zaposleni u određenom preduzeću sprovešće se korporativna obuka i kurs - kako da koristite MS Access u poslovanju i to bilo preko interneta, bilo na klasični način. U prvom slučaju oni će sami odabrati mesto na kome će se obučavati, a u drugoj varijanti moći će da dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da se edukuju u adekvatnim prostorijama svoje firme kao i na svakom drugom mestu na kome postoje odgovarajući tehnički uslovi. U svakom slučaju, radiće prema rasporedu koji zajedno naprave zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako da koristite MS Access u poslovanju?

Osobe koje budu pohađale korporativni seminar - kako da koristite MS Access u poslovanju imaće utvrdjen broj časova, ali će njihov raspored da sporazumno odrede ovlašćeni predstavnik kompanije koja radnike upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Polaznici koji budu radili u skladu sa principima individualne ili poluindividualne nastave imaće obuku istog trajanja, ali će moći da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, te tako utvrde raspored koji će im svima biti po volji.

Za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da koristite MS Access u poslovanju, važi da sve detalje obrazovnog procesa utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da koristite MS Access u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje