Kurs i obuka - Kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu

Poslodavci, ali i osobe koje funkcionišu kao njihovi ovlašćeni zastupnici trebalo bi neizostavno da pohađaju predavanja koja uključuje obuka i kurs - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu. Ovaj seminar namenjen je i svima koji se bave ljudskim resursima, to jest obavljaju određene poslove u kadrovskim službama, inspektorima rada i licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu. Pomenuti obrazovni program veoma je koristan i za specijaliste medicine rada i lekare opšte prakse, odnosno izabrane lekare.

U slučaju da pomenutu edukaciju žele da prate zaposleni u nekoj firmi, biće organizovana korporativna nastava bilo na klasičan način, bilo preko interneta. Polaznici koji se opredele za standardni tip časova moći će da biraju između nekoliko lokacije za njihovo održavanje, a nudi im se mogućnost da na nastavu dolaze u prostorije najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, da se obučavaju u prostorijama svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu na kome za to postoje predviđeni tehnički uslovi. Bilo za koju od pomenutih varijanti da se odluče, kandidati će raditi prema rasporedu koji zajednički budu napravili ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Pojedinačni polaznici takođe mogu da prate nastavu uživo, ali će tada na časove morati isključivo da dolaze u određeno predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji bude utvrđen. Njihov izbor, osim toga može biti i online kurs i obuka - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu. Tada su obavezni da prethodno na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, bez koga neće moći da se edukuju preko interneta. Ovaj postupak nije uopšte komplikovan i većina prijavljenih uspeva da ga obavi samostalno, bez ikakvih problema. Ipak, oni koji budu imali nekih teškoća ili dodatnih pitanja mogu svakako da se obrate za pomoć IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici navedene institucije.


Nezavisno od toga da li želi da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi polaznici mogu da nastavu prate nezavisno od ostalih, odnosno da budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom obrazovnog procesa. Ovde se nastava maksimalno prilagođava individualnim karakteristikama kandidata, te se posebno vodi računa o njegovom predznanju, interesovanjima i brzini kojom usvaja nove informacije i u skladu sa time se osmišljava način prezentovanja gradiva. Polaznici koji odaberu ovaj pristup imaće mogućnost i da maksimalno prilagode raspored po kome će raditi svojim potrebama i načinu života. Oni će, naime navesti u kojim terminima im odgovara da imaju predavanja, ali će se izjasniti i oko tempa delovanja i datuma za početak kursa. Ukoliko njihov predlog prihvati ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije, traženi raspored će početi zvanično da se primenjuje.

Osobe koje žele da rade u društvu jednog kandidata mogu da pohađaju poluindividualni seminar - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu. To je, zapravo obuka koja se pohađa i kada polaznici takođe imaju mogućnost da odrede vreme početka kursa, termine i ritam održavanja časova, ali će, pre nego što taj raspored počne zvanično da se koristi, za to morati da dobiju odobrenje svog profesora i zvaničnog predstavnika institucije organizatora.

Pojedinci koji najbolje funkcionišu u društvu većeg broja ljudi mogu da odaberu grupnu edukaciju. Među njima se razvija aktivna komunikacija koju usmerava i vodi ovlašćeni predavač. Ovde je naglašen socijalni element učenja, s obzirom na to da prijavljeni nove informacije upravo usvajaju putem kvalitetne međusobne interakcije. Ovaj pristup se, međutim ne odlikuje fleksibilnim načinom određivanja rasporeda, kao što je to slučaj kod prethodna dva. Pošto je nemoguće napraviti plan delovanja kojim će svi članovi grupe istovremeno biti zadovoljni, odlučeno je zapravo da će vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka edukacije odrediti isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.Svi koje interesuje stručna obuka i kurs - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu treba najpre da obave prijavljivanje u najbližem predstavništvu organizatora, elektronskim putem ili pozivom na neki od brojeva telefona navedene institucije. Tom prilikom treba da navedu svoje lične podatke, to jest ime i prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji nadležni mogu da ih kontaktiraju radi davanja daljih informacija o seminaru. Kada se završi ova procedura, prijavljeni će biti pozvani na upis, kome su obavezni lično da prisustvuju i biće im takođe navedena dokumenta koja, u tu svrhu treba da pribave i prilikom upisa predaju ovlašćenom licu.

Šta proučava kurs i obuka - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu?

Prava i obaveze u slučaju povrede na radu i profesionalnih bolesti regulisane su, kroz naše zakonodavstvo pojedinim članovima Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR), Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o radu. Osobe koje budu pohađale specijalizovani seminar - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu biće informisane da važeći propisi u Republici Srbiji ne izdvajaju posebno osiguranje na osnovu povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, što u praksi može da izazove niz nedoumica i problema. Stoga će nadležni stručnjaci uputiti polaznike u pitanja odgovornosti poslodavca, finansiranja nadoknade zaposlenom u slučaju kada je do povrede došlo zbog neprimenjivanja mera za bezbednost i zdravlja na radu, kao i ona koja se odnose na motivaciju poslodavaca vezanu za ulaganje i uspostavljanje sistema preventivnih mera za bezbedan rad.

Povrede na radu koje tretira Zakon o BZR su one nastale u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj vezi sa poslom, po osnovu koga je zaposleni osiguran. Ovlašćeni predavači će napomenuti da je obaveza poslodavca da zaposlenom nadoknadi materijalnu štetu (troškove lečenja) i nematerijalnu štetu (psihički i fizički bol, strah) koje je ovaj pretrpeo usled takve nezgode. Osim toga, poslodavac je dužan da radnike osigura od povreda na radu, ali zakon o uslovima i postupcima osiguranja nije donet, pa je zakonska obaveza osiguranja nesprovodiva, tako da se do nadoknade dolazi kroz sudski postupak koji počinje tužbom zaposlenog.

Na časovima koje obuhvata obuka i kurs - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu biće istaknuto da se registracija ovih nezgoda vrši najkasnije 24 časa od trenutka njihovog dešavanja, usmeno i u formi pisane evidencije, na formularu propisanom u prilogu Pravilnika o evidencijama iz oblasti BZR. Dokumenta se podnose nadležnoj inspekciji rada, a u slučaju smrtne, kolektivne ili teške povrede koja zaposlenog onesposobljava za rad duže od tri uzastopna dana, slučaj se prijavljuje i organu unutrašnjih poslova. Kopije izveštaja o povredi ili pojavi profesionalne bolesti se dostavljaju zdravstvenoj ustanovi, fondu PIO i zaposlenom koji je pretrpeo povredu.

Prisutni će biti upućeni i u obaveze i odgovornosti poslodavaca koje propisuje Zakon o BZR, te će saznati da oni moraju da sprovedu propisane preventivne mere za zdrav i bezbedan rad, obezbede lična zaštitna sredstva zaposlenima na radnim mestima sa povećanim rizikom od povreda i pojave profesionalnih bolesti, da organizuju održavanje mašina, alata, postrojenja i objekata u skladu sa tehničko - tehnološkim standardima, kao i da sprovode sve zdravstveno - higijenske mere. Profesori će naznačiti da je, donošenjem Akta o proceni rizika poslodavac obavezan da identifikuje radna mesta sa povećanim rizikom i za zaposlene koji su raspoređeni na njih organizuje prethodne, redovne i vanredne lekarske preglede. Osposobljavanje zaposlenih za zdrav i bezbedan rad, kroz periodične obuke i provere znanja, je još jedna zakonska dužnost poslodavca.

Dok traje kurs i obuka - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu biće reči i o obavezama zaposlenih koje su propisane Zakonom o BZR. Oni su, dakle odgovorni za primenu utvrđenih mera na svom radnom mestu i u radnoj okolini, a naročito ne smeju da uklanjaju, isključuju ili menjaju bezbednosne uređaje na mašinama i drugim sredstvima za rad. Zaposleni imaju pravo da prekinu svoju delatnost ukoliko nisu primenjene mere za bezbedan i zdrav rad, u situaciji kada mašine nemaju zaštitna sredstva ili im nisu obezbeđeni odgovarajući lekarski pregledi za radno mesto sa povećanim rizikom. U slučaju da mu preti opasnost po zdravlje i život, zbog nesprovedenih mera za BZR, zaposleni ima zakonsko pravo da, bez posledica napusti radno mesto. Takođe, ako poslodavac nije preduzeo sve propisane mere za BZR, biće odgovoran za slučaj povrede ili bolesti zaposlenog, ali ako se zaposleni nije pridržavao propisanih mera, onda neće imati pravo na nadoknadu štete.

Ovlašćeni predavači će se osvrnuti i na pravo na naknadu zarade koju radnik može da ostvari na osnovu profesionalne bolesti ili povrede na radu, te informisati prisutne da ta novčana davanja iznose 100% prosečne zarade u tri meseca pre nastupanja sprečenosti za rad. Obračun se izvodi za period do 30 dana, po oceni izabranog lekara, odnosno do prestanka privremene sprečenosti po mišljenju lekarske komisije. Ako zaposleni pretrpi povredu na putu od stana do radnog mesta ili obrnuto, takođe ima pravo na naknadu pune zarade u slučaju da je onesposobljen za rad, ali nema pravo da naknadu štete potražuje od poslodavca. To će obaviti preko obaveznog socijalnog osiguranja, a u slučaju profesionalne bolesti ovo pravo se ostvaruje na osnovu veštačenja kod nadležnog fonda osiguranja. Nadležni stručnjaci će napomenuti i da se, u slučaju kada se naknada zahteva od poslodavca pomenuto pravo ostvaruje na osnovu veštačenja u okviru sudskog postupka.

Gde i kada se odvija seminar - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu?

Pojedinačni kandidati koji žele da predavanja prate zajedno sa još nekoliko drugih ljudi mogu da traže da se za njih sprovede grupna obuka i kurs - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu. Oni će moći da rade na klasičan način ili preko interneta, od čega će zavisiti i mesto na kome će pratiti nastavu. U prvom slučaju, svi članovi grupe biće obavezni da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, u vreme koje bude određeno, dok će u drugoj opciji, pratiti nastavu preko interneta, koristeći svoje kompjutere, u bilo kom prostoru koji im za to odgovara. Ni u jednoj varijanti, međutim neće biti u mogućnosti da utiču na određivanje rasporeda po kome će se odvijati edukacija, pošto će vreme i ritam održavanja časova, kao i termin početka seminara da odredi isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. Svi članovi grupe obavezni su da se ovog rasporeda striktno pridržavaju i u vezi sa tim neće moći da ulažu nikakve žalbe ni prigovore, jer se on neće menjati do kraja sprovođenja programa.

Osobe koje budu pratile nastavu u paru, to jest opredele se za poluindividualnu obuku takođe će dolaziti na klasične časove u najbližu poslovnicu organizatora ili će, pak da se obučavaju online, u prostoru koji sami odrede. Svakako će im, međutim biti data šansa da raspored po kome će se odvijati kurs u velikoj meri prilagode svojim potrebama. Oni će najpre međusobno, a zatim i sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom organizatora moći da se dogovore oko datuma kada će početi nastava, kao i u vezi sa terminima i učestalošću sprovođenja časova. Tako će, dakle napraviti raspored koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu maksimalno da odgovara.

Kada su u pitanju polaznici čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu, treba reći da će oni takođe imati priliku da predavanja prate uživo, u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije ili da se edukuju online i sami odrede prostor u kome će raditi. U oba slučaja biće slobodni da navedu kada žele da počnu sa radom, kao i kojim danima i u koje vreme im odgovara da imaju časove. Nadležni profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji će razmotriti raspored koji kandidat traži i, ukoliko ga budu smatrali prihvatljivim proglasiće ga zvaničnim i prema njemu sprovoditi edukaciju. Ako bude bilo potrebe da se u navedeni plan delovanja unose neke izmene, svakako će se voditi računa da želje kandidata budu u što većoj meri ispoštovane.

Bilo da rade pojedinačno, u paru ili u grupi, ovi polaznici dakle mogu da se edukuju na klasični način, te da na predavanja, prema rasporedu koji bude utvrđen dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. U slučaju da se opredele za online obuku, moraju prethodno na svoj kompjuter da instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će najverovatnije moći da urade samostalno jer je u pitanju relativno lak informatički zadatak. Ukoliko se, pak ne budu snašli ili budu želeli još nešto da pitaju, mogu svakako da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške koje funkcionišu u svakom predstavništvu naznačene institucije.

Radnici iz određenih firmi koji žele da prate ovaj obrazovni program biće u mogućnosti da pohađaju korporativni seminar - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu. Ako budu radili online, moći će da prate nastavu sa svog radnog mesta, u udobnosti sopstvenog doma ili na bilo kojoj lokaciji koja im odgovara, dok će u slučaju da se opredele za klasične časove biti u prilici da na njih dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, ali i da se edukuju u odgovarajućem prostoru svoje firme, te na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Termine njihovih časova, tempo kojim će raditi i vreme početka nastave utvrdiće ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije i osoba koju je ovlastilo konkretno preduzeće.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu?

Kandidati koji su na edukaciju prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da predavanja prate preko interneta, a njihov izbor osim toga može biti i klasični kurs i obuka - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu. U prvoj varijanti, časove će pohađati preko interneta koristeći svoje kompjutere, na koju su upravo iz tog razloga obavezni da instaliraju namenski softver. Ako to ne budu mogli da urade samostalno, omogućeno im je da se bilo kog dana tokom radnog vremena obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u svakom predstavništvu organizatora. Ukoliko njihov izbor bude klasična nastava, biće obavezni da na časove u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije.

Kada naznače da li žele da se obučavaju klasično ili online, ovi polaznici treba da navedu da li im odgovara da nastavu prate pojedinačno, u paru ili u grupi. Oni koji se opredele za individualnu edukaciju biće u prilici da napreduju tempom koji im odgovara, budući da tokom obrazovnog procesa neće imati kome da se prilagođavaju. Takođe će moći maksimalno da prilagode tempo rada i termine održavanja časova svom ustaljenom životnom ritmu. Prvo će, dakle da navedu raspored rada koji bi najviše odgovarao, a ukoliko se sa tim saglasi njihov predavač i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora biće u prilici da ovu obuku prođu sa minimalnim opterećenjem i da obaveze koje se na nju odnose jednostavno uklope u svoju dnevnu rutinu.

Polaznicima koji smatraju da najbrže i najlakše napreduju u društvu većeg broja ljudi namenjen je grupni seminar - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu. Oni će ponekad morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne formira.. Da bi grupa funkcionisala kao jedinstvena celina, potrebno je svim njenim članovima obezbediti jednak status, te tako nikome neće biti dozvoljeno da iznosi svoje zahteve vezane za raspored po kome će se raditi. Termine i tempo održavanja časova, kao i vreme početka obuke isključivo će odrediti ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

U okviru ponude organizatora nalazi se i poluindividualna nastava, kada ovlašćeni predavač istovremeno podučava dvoje polaznika. Među njima je vrlo važno uspostaviti i održati aktivnu dvosmernu komunikaciju, jer ona predstavlja bitan faktor u njihovom napredovanju i postizanju odgovarajućih ciljeva. Svi koji budu radili na ovakav način moći će da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora dogovore oko svih detalja vezanih za obrazovni proces. Tako će, dakle zajedno da odrede datum početka kursa, vreme i učestalost održavanja časova, te će finalnom verzijom rasporeda svi biti zadovoljni.

U slučaju da su za navedenu edukaciju zainteresovane osobe koje rade u nekom preduzeću, sprovešće se korporativna obuka i kurs - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu. Tada polaznici mogu da pohađaju nastavu online, ali i uživo, kada će biti u prilici da biraju između nekoliko lokacija za održavanje klasičnih časova. Mogu, naime da dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, da se edukuju u svom radnom okruženju, te na bilo kojoj lokaciji na kojoj je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Vreme početka njihovog seminara, termine i učestalost održavanja časova odrediće zajedno osoba koja predstavlja firmu u kojoj rade i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije.

Koliko traje kurs i obuka - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu?

Kada su u pitanju individualni i poluindividualni seminar - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu, predviđen je isti fond časova, ali će tada polaznici moći da se oko rasporeda dogovore sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora, te on može biti značajno različit od ovog koji je naveden.

Planirano je da korporativna obuka takodje traje isti broj školskih časova, ali će ovde termine i učestalost sprovođenja predavanja da odredi ovlašćeni predstavnik organizatora i osoba imenovana od strane firme koja svoje radnike šalje na kurs.

Što se tiče kandidata čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu, o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da legalno i uspešno rešavate probleme nastale usled povreda na radu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje