Kurs i obuka - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran

Svi vlasnici, rukovodioci i članovi različitih ortačkih, akcionarskih, komanditnih i društava sa ograničenom odgovornošću bi valjalo da pohađaju predavanja koja uključuje obuka i kurs - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran, budući da u današnje vreme postoje mnoga privredna društva u našoj zemlji kojima je potreban odgovor na ovo pitanje. Isti problem neretko se javlja i kod preduzetnika, to jest onih fizičkih lica koja su registrovana za obavljanje neke delatnosti, sa ciljem da ostvare profit. Stoga nije na odmet da sa sadržinom ove edukacije budu i oni upoznati, ali zapravo treba reći da je ona, uzevši u obzir široku rasprostranjenost pomenutog problema, namenjena svima koji žele da upoznaju dozvoljene metode plaćanja u periodu kada nije moguće koristiti raspoloživa sredstva.

Postoje različiti načini za praćenje predavanja koja su obuhvaćena pomenutim programom tako da će svakako zainteresovani uspeti da pronađu modalitet koji najviše odgovara njihovim navikama i redovnom ispunjavanju poslovnih i privatnih obaveza.

Pojedinačni kandidati imaju tako mogućnost da nastavu prate preko interneta, ali za to moraju da na vreme izvrše određene pripremne radnje. Od njih se zapravo očekuje da na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što većina polaznika uspeva samostalno da uradi bez ikakvih problema. Organizator je, ipak za sve kojima u toj situaciji bude potrebna pomoć obezbedio mogućnost da kontaktiraju IT stručnjake zaposlene u svakoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Prijavljeni takođe imaju priliku da rade na standardni način, to jest da na predavanja dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije i u tamošnjim prostorijama, koje su opremljene prema svim zahtevima savremene nastave pohađaju predavanja prema definisanom rasporedu.


Osim pomenute dve opcije, polaznicima će biti ponuđen i izbor između grupnog, pojedinačnog i rada u paru, pa će tako osobe koje se opredele za grupni seminar - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran moći da prate nastavu zajedno sa još nekoliko svojih kolega. Zapravo je broj članova jedne grupe vrlo precizno određen, budući da je to prvi uslov za njen kvalitetan rad. Pravila, dakle kažu da je potrebno minimalno četvoro kandidata da bi grupa profunkcionisala, a da opet u njenom sastavu ne sme biti više od njih osmoro. Ovaj broj osoba se smatra optimalnim za uspostavljanje valjane interakcije, stvaranje dinamičnog obrazovnog procesa, ali takođe i za obezbeđivanje dovoljno vremena i prostora za svakog pojedinca u nastavi. Raspored predavanja, kao i ritam delovanja za članove grupe odrediće koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a pored toga će precizirati i datum kada će celokupan program početi da se sprovodi. Niko od polaznika neće moći da sopstvenim zahtevima utiče na plan delovanja, pošto je neophodno da svi oni imaju isti status, a nemoguće je napraviti takav raspored koji će istovremeno svima biti po volji.

Ukoliko polaznici žele da tokom edukacije imaju društvo, a da opet to ne bude aktivna i izrazito dinamična grupna atmosfera mogu da odaberu poluindividualni kurs, kada će časove pratiti zajedno sa još jednim kandidatom. Ovakav pristup omogućava prijavljenima da nove informacije i saznanja dobijaju kako od svojih predavača, tako i u međusobnom kontaktu, putem razmene iskustava i mišljenja sa svojim partnerom. Takođe će biti u prilici da uvežbavaju svoju toleranciju prema tuđem mišljenju i nauče da brane svoje stavove, istovremeno maksimalno poštujući sagovornika.

Osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran biće u prilici da blisko sarađuju sa svojim profesorom i od njega u svakom trenutku traže odgovarajuće informacije, tumačenja i dodatna objašnjenja, ukoliko to bude bilo potrebno. Takođe će ritam rada moći u najvećoj meri da usklade sa svojim potrebama, mogućnostima, predznanjem i brzinom usvajanja novih znanja, a to će im upravo omogućiti činjenica da nadležni predavač podučava samo njih. S obzirom na mali broj učesnika u obrazovnom procesu, u ovom, kao i u prethodnom modelu rada moguće je da polaznici preciziraju kada im odgovara da imaju predavanja, kojim tempom bi želeli da rade, kao i kog datuma bi bilo najbolje da celokupna edukacije startuje. Tu ideju će prezentovati svom profesoru i koordinatoru za nastavu u okviru institucije organizatora, pa će ukoliko se oni sa tim saglase moći da deluju prema rasporedu koji najviše pogoduje njihovim dnevnim navikama i životnom ritmu.

Vrlo je važno istaći da svi koji su zainteresovani za ovu obuku moraju da se za to prijave nadležnom službeniku i ostave mu svoje lične podatke, koji uključuju prezime i ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. To mogu da obave lično, u određenoj poslovnici organizatora, preko telefona ili slanjem mejla sa pomenutim sadržajem na odgovarajuću adresu. Kada se registracija polaznika završi, sprovodi se upis na edukaciju kome su svi prijavljeni dužni lično da prisustvuju i da tom prilikom, takođe predaju ovlašćenom radniku naznačenu dokumentaciju. O njenom sadržaju, kao i o datumu i mestu održavanja upisne procedure svi kandidati će, u svakom slučaju na vreme biti informisani.

U slučaju kada edukaciju treba da pohađaju zaposleni u određenom preduzeću, sprovodi se korporativna obuka i kurs - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran. U ovom slučaju predavanja mogu takođe da se prate preko interneta, ali i uživo, uz napomenu da klasični model rada može da bude organizovan na bilo kom mestu gde za to postoje kvalitetni tehnički uslovi. Tako, dakle kandidati mogu da odaberu hoće li u tu svrhu da dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, da li će se obučavati na svom radnom mestu ili na nekoj sasvim drugoj lokaciji koja im odgovara. Njihov raspored i tempo rada, kao i datum kog će da počne kompletan program odrediće u dogovoru osoba koja zvanično reprezentuje konkretnu kompaniju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.Plan i program za seminar - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran?

Svi koji budu pratili sprovođenje navedenog programa moći će da od vrhunskih stručnjaka za dotičnu oblast dobiju veoma korisne informacije o mogućim rešenjima problema koji u savremenom društvu vrlo često pogađa kako pravna, tako i fizička lica. Da bi polaznici stekli kompletan uvid u materiju, kurs i obuka - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran počeće pričom o redovnim načinima izmirivanja novčanih obaveza koje primenjuju privredni subjekti. Tako će ovlašćeni predavači napomenuti prisutnima da se, osim uobičajene isplate pomoću novaca koriste i druge mogućnosti, kao što je na primer isplaćivanje dugovanja zaključivanjem odgovarajućih ugovora. S tim u vezi spomenuće ugovornu kompenzaciju, koja se odnosi na situaciju kada se sprovodi razmena iste ili slične vrste proizvoda, a novac se u tom postupku pojavljuje samo kao definicija za vrednost. Zatim će profesori govoriti i o razmeni, kada se dugovanja umesto odgovarajućom isplatom namiruju prenosom određenog imovinskog prava, što se pre svega odnosi na pravo svojine. Prisutni će biti upoznati i sa postupkom prenosa hartija od vrednosti, koje se mogu takođe koristiti kao sredstvo isplate dugovanja, pod uslovom da to prihvati konkretni poverilac. Ovlašćeni stručnjaci će u ovoj etapi seminara spomenuti i konverziju duga u pravo poverioca, kao još jedan od načina ispunjavanja finansijskih obaveza, kada se dugovanje iz novčanog oblika pretvara u neko drugo pravo.

U nastavku edukacije profesori će govoriti o ispunjenju obaveza preko trećeg lica, kada dugovanja nekog subjekta, na osnovu odgovarajućih ugovora može da namiri neko drugi. S tim u vezi predavači će kandidatima objasniti način sklapanja ugovora o cesiji, koji podrazumeva da poverilac prenosi potraživanja na treće lice, takozvanog cesionara i tada on stiče ista prava prema dužniku kao što je imao prethodni poverilac. Zatim će svima prisutnim na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran biti predstavljen ugovor o asignaciji, kao pisana izjava upućena od strane određenog pravnog lica drugom pravnom licu, sa zahtevom da u njegovo ime trećenm subjektu isplati određeni iznos. Polaznicima će, takođe biti definisan postupak preuzimanja duga i onaj koji se odnosi na pristupanje dugu, a biće im naglašeno da izmirivanje dugovanja preko trećeg lica ne obuhvata i ispunjavanje određenih obaveza koje se odvija posredstvom punomoćnika, odnosno zastupnika.

U nastavku obuke nadležni predavači će govoriti o načinima izmirivanja dospelih dugovanja u toku trajanja blokade računa. Naime, kada je dužnik blokiran, on može samo da prima uplate, ali ne i da koristi sredstva sa računa, pošto su ona namenjena upravo za isplaćivanje poverilaca koji su i zahtevali ovu finansijsku zabranu. Ipak, postoje neki uslovi pod kojima je moguće ugovaranjem promene dužnika, kompenzacijom i drugim spomenutim metodama izmiriti određene obaveze. Tako će nadležni predavači objasniti kandidatima da je to dozvoljeno u situaciji kada je blokada propisana kao rezultat privremene mere, u slučaju da je korišćenje računa onemogućeno zbog naplate poreza i drugih dažbina i kada je u pitanju ispunjavanje posebnih vrsta obaveza, sa kojima će takođe upoznati prisutne.

Profesori će se na narednim časovima baviti oblicima ispunjavanja nenovčanih obaveza, te će tako istaći da blokada računa onemogućava dužnika da namiri svoja novčana dugovanja, ali ne i ona koja se tretiraju kao nenovčana, te da tako on može da pruža odgovarajuće usluge, isporučuje robu, zaključuje ugovore i obavlja ostale delatnosti iz svog domena, budući da mu pravna i poslovna sposobnost nisu ograničene. Pre no što se završi seminar - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran, predavači će upoznati prisutne sa pravnim posledicama koje dužnik može da snosi u slučaju vršenja plaćanja na način koji ne dopuštaju odgovarajuće zakonske regulative. Napomenuće im i kakvu prekršajnu odgovornost i kažnjavanje izazivaju takvi postupci, ali i naglasiti da je svaki pravni posao koji se obavlja u suprotnosti sa zakonom potpuno ništavan. Takođe će se osvrnuti i na mogućnost naknade štete koja je naneta nekom poveriocu vršenjem nedozvoljnog plaćanja, a pojasniće kandidatima i šta se podrazumeva pod probijanjem pravne ličnosti.

Priču o ovoj zanimljivoj temi profesori će zaljučiti navođenjem sredstava za sprečavanje stavljanja određenih poverilaca u povlašćeni položaj, te će tako u potpuosti uputiti prisutne u sve regularne načine namirenja dugovanja u pomenutoj problematičnoj situaciji. Ukoliko se suoče sa njom, oni će umeti da pronađu adekvatno rešenje i tako spreče nagomilavanje finansijskih obaveza, koje bi moglo da dovede do ozbiljnih posledica poput raskida ugovora, gubitka klijenata, prestanka isporuke robe ili obavljanja usluga i sličnog.

Kada i gde se održava kurs i obuka - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran?

Ukoliko nadležni u nekoj firmi žele da tamošnji radnici pohađaju predavanja obuhvaćena pomenutim programom sprovešće se korporativna obuka i kurs - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran. Tada se časovi održavaju u terminima i onoliko često koliko to precizira koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i lice koje je za taj posao ovlastila konkretna kompanija. Ove dve osobe će odrediti i datum kada edukacija počinje, bilo da kandidati odaberu da časove pohađaju na standardni način ili online. Treba, ipak naglasiti da klasična predavanja mogu da budu organizovana kako u namenskim prostorijama određene poslovnice pomenute institucije, tako i na svakom drugom mestu gde postoje odgovarajući uslovi za kvalitetan obrazovni proces. Tako se polaznici mogu, dakle obučavati i u okviru svojih radnih mesta, ali i na ostalim lokacijama koje poseduju pomenute karakteristike, a koje oni smatraju pogodnim.

Kandidati koji budu radili prema individualnom modelu moći će u velikoj meri da utiču na svoj raspored delovanja. S obzirom na mali broj učesnika u ovom obrazovnom procesu, dotičnim polaznicima je naime omogućeno da, u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora utvrde termine i učestalost sprovođenja časova, kao kada će da počne individualni seminar - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran. Tako će u najmanjoj meri poremetiti svoj dotadašnjih dnevni ritam i kroz obuku proći sa manje stresa i opterećenja. Oni koji budu radili na ovakav način moći će samostalno da savlađuju sadržaje, uz uputstva i sugestije koje budu redovno dobijali od svog predavača, a takođe će moći da aktivno sa njim komuniciraju, izražavaju svoje stavove i dobijaju potvrdu ispravnosti sopstvenog mišljenja, što će u velikoj meri doprineti proširivanju i produbljivanju njihovog poznavanja konkretne oblasti.Istu mogućnost da, u dogovoru sa nadležnim osobama utvrde termine i ritam rada, kao i datum za početak sprovođenje programa imaće i dvoje polaznika čiji izbor bude poluindividualni oblik delovanja, to jest edukacija u paru.

Nasuprot pomenutom, grupni oblik rada sprovodi se prema planu koji utvrdi koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, a sami kandidati na to nemaju nikakvog uticaja. Radi se o tome da će pomenuto ovlašćeno lice precizno da definiše kojim danima i u koliko sati će ovi polaznici imati predavanja, ali i kada će tačno da startuje grupni kurs i obuka - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran, a od svih članova se očekuje da se utvrđenog rasporeda striktno pridržavaju i ne pokušavaju da ulažu bilo kakve prigovore, jer se oni neće uzimati u obzir. Takođe je strogo određeno da grupa može da ima najmanje četvoro, a najviše osmoro članova, jer bi rad sa više ili manje polaznika onemogućio uspostavljanje kvalitetne komunikacije, saradnje i razmene informacija, što upravo predstavlja osnovni kvalitet ovakvog pristupa.

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica mogu, takođe da se obučavaju preko interneta, ali i na klasičan način nezavisno od toga da li rade pojedinačno, u grupi ili u paru. Oni čiji izbor bude online seminar, imaće obavezu da pre nego što nastava počne na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera. Za taj postupak dobiće na vreme uputstva i smernice, tako da će najverovatnije bez ikakvih problema uspeti samostalno da ga obave. No, kako se često desi da pojedinim polaznicima treba neka pomoć u vezi sa ovim zadatkom, obezbeđena im je i tehnička podrška u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Na koji način je organizovana obuka i kurs - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran?

Časovi uključeni u navedenu edukaciju mogu da budu sprovedeni na različite načine, shodno potrebama i zahtevima samih kandidata, tako da se oni recimo mogu opredeliti za tandemski rad sa još jednim kolegom, odnosno za poluindividualni seminar - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran. Ne samo da će u toj situaciji moći da ostvare odličnu komunikaciju sa svojim partnerom i na taj način prošire svoje kompetencije, već će biti u prilici da definišu rasporeda rada koji im najviše odgovara, a onda i da o tome informišu svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora. Ukoliko sa njima postignu odgovarajući sporazum, ovi polaznici će početi obuku i raditi u terminima i ritmom koji su precizirali, a koji će najlakše uklopiti u ispunjavanje svojih ostalih obaveza.

Istu privilegiju imaće i kandidat koji se opredeli za individualni rad, ali će pored toga uživati i u potpunoj posvećenosti svog profesora. Ovakav pristup zapravo omogućava predavaču da, na osnovu procenjenih sposobnosti, mogućnosti i predznanja polaznika oblikuje svoja predavanja, te da posle svake etape rada daje kandidatu sugestije i komentariše njegov dotadašnji napredak, što će dovesti do efikasnijeg postizanja odgovarajućih rezultata.

U bogatoj ponudi organizatora nalazi se i grupni kurs i obuka - kako da namirujete dugovanja kad vam je račun blokiran, koji se sprovodi prema planu rada definisanom od strane ovlašćenog predstavnika organizatora. S tim u vezi osobe koje se odluče za pomenuti pristup moraju unapred biti informisane da neće ni na koji način moći da utiču na termine i učestalost održavanje časova, kao ni na vreme startovanje programa, već će morati da se prilagode onom rasporedu koji budu dobili. Takođe će morati da znaju da je ponekad potrebno da se izvesno vreme sačeka dok grupa ne bude formirana, budući da je za početak njenog rada neophodno da ima najmanje četvoro kandidata zainteresovanih za ovakav tip edukacije. Pravila takođe određuju da, u okviru jedne grupe ne može biti više od osmoro polaznika.

Za bilo koji od pomenuta tri modela da se odluče, pojedinačni polaznici mogu da rade online ili na klasičan način. U prvom slučaju moraće da, pre početka nastave sprovedu određene pripreme, to jest da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, što će po svoj prilici bez problema uspeti da urade samostalno. Ali, ukoliko im bude bila potrebna bilo kakva pomoć, mogu da se obrate zaposlenima u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije i tamo dobiju odgovarajuću tehničku podršku.

Klasični časovi održavaće se u prostorijama odgovarajuće poslovnice organizatora, gde će polaznici morati da dolaze i prate predavanja prema utvrđenom rasporedu.

Kada rukovodstvo određene kompanije proceni da je pomenuta edukacija neophodna za tamošnje zaposlene, biće organizovana korporativna obuka i kurs - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran, koju polaznici mogu da prate kako online, tako i na standardni način. Važno je, međutim naglasiti da klasični tip časova može da se sprovodi na bilo kojoj lokaciji gde postoje odgovarajući tehnički uslovi, tako da kandidati mogu da se opredele između prijatnog ambijenta određenog predstavništva pomenute institucije, svog radnog prostora ili neke treće lokacije koja im odgovara. Termin za početak sprovođenja programa, te vreme i učestalost održavanja časova odrediće u dogovoru koordinator za nastavu u okviru instituciji organizatora i osoba koja zvanično reprezentuje konkretnu firmu.

Koliko traje seminar - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran?

Planom i programom organizatora definisan je nastavni fond za navedenu edukaciju, koji iznosi 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Predviđeno je, takođe da se oni u toku 4 dana održavaju u formi dvočasa, što znači da kompletan program traje 4 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada validan je, međutim samo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran, budući da tada isključivo koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora odlučuje o terminima i učestalosti održavanja časova.

Oni koji rade samostalno ili u paru takođe će imati edukaciju istog trajanja, ali njihova predavanja ne moraju da budu raspoređena kao što je navedeno. To će zavisiti, naime od dogovora koji kandidati postignu sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije.

Osobe za koje se sprovodi korporativna obuka i kurs - kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran takođe će raditi ukupno 360 minuta, ali njihov tempo delovanja odrediće u dogovoru ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da namirujete dugovanja kada vam je račun blokiran"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje