Kurs i obuka - kako da naplatite potraživanja u izvozu

Imajući u vidu činjenicu da obuka i kurs – kako da naplatite potraživanja u izvozu obrađuje jedan od gorućih problema u međunarodnom poslovanju, jasno je da će ova edukacija, pre svih zainteresovati kompanije i privredna društva koja se bave spoljnom trgovinom. Preciznije rečeno, svi pojedinci i firme koje vrše izvoz određenih proizvoda mogu, kroz naznačeni seminar da nauče kako da se bore protiv neurednog plaćanja ili otežane naplate.

Vrlo je važno da se svi zainteresovani najpre prijave za pohađanje pomenute nastave, što mogu učiniti u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford svakog radnog dana. Tamo će ih dočekati ovlašćeno službeno lice i zabeležiti potrebne podatke, tačnije broj kontakt telefona, kao i prezime, ime i tačan datum rođenja. Ukoliko zainteresovani kandidati nisu u mogućnosti da se lično prijave, to mogu učiniti preko telefona ili elektronskim putem, odnosno slanjem svojih podataka na mejl adresu organizatora.

Nedugo nakon izvršenog prijavljivanja, ovlašćeni službenik određene poslovnice će kontaktirati polaznike kako bi im saopštio termin upisa na seminar – kako da naplatite potraživanja u izvozu, ali i ostale važne pojedinosti u vezi sa ovim obrazovnim procesom. Biće im naglašeno da imaju obavezu da lično dođu u određeno predstavništvo organizatora i prilože odgovarajuću dokumentaciju, a podrazumeva se da će na vreme biti obavešteni o svim dokumentima koja treba da pripreme.


Svi koji se prijave za navedenu edukaciju treba da znaju da se ona može pratiti klasično ili online, ali i da je oba tipa nastave moguće pohađati samostalno, u paru ili grupno. Očigledno je da je ponuda organizatora zaista bogata i da će svako pronaći ono što mu najviše odgovara, a da istovremeno ne remeti previše svoje obaveze na poslu ili kod kuće.

Pre svega je, dakle važno da se kandidat izjasni hoće li dolaziti u određenu poslovnicu organizatora i časove pratiti u skladu sa klasičnim principom obrazovnog procesa ili će kurs pohađati preko sopstvenog računara, odnosno online. U tu svrhu će biti potrebno da, osim solidne internet veze ima na kompjuteru instaliran namenski softver, za šta će mu biti pružena sva neophodna uputstva. U slučaju da se suoči sa nekim problemima prilikom instaliranja dobiće, svakako punu tehničku podršku, budući da su osobe koje su za to specijalizovane zaposlene u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.

Pošto se izjasni na kom mestu želi da prati nastavu, svaki kandidat ima obavezu da ovlašćenom predstavniku organizatora naglasi da li ga interesuje grupni, poluindividualni ili individualni kurs i obuka – kako da naplatite potraživanja u izvozu. Ne samo da se ovi načini rada razlikuju po broju osoba koje u učestvuju u obrazovnom procesu, već je reč o potpuno drugačijim načinima organizacije.

Polaznici koji se opredele za grupnu nastavu moraju znati da je za kreiranje grupe neophodno najmanje 4 osobe, dok je predviđeno da predavanja zajedno može da prati maksimum osmoro prijavljenih. Kada grupa bude oformljena, koordinator za nastavu određene poslovnice će biti taj koji će sve organizovati, to jest precizirati termine časova, dinamiku kojom će se edukacija odvijati, ali i sam datum kada kurs startuje. O svemu tome će na vreme obavestiti članove grupe koji imaju obavezu da naznačeni program strogo poštuju, budući da se kod ovakvog sistema rada do kraja edukacije ne sme menjati ništa od onoga što je koordinator odredio.

Kandidati koji žele da časove pohađaju potpuno samostalno, opredeliće se za individualnu nastavu koja se sprovodi prema istom principu kao i poluindividualna obuka, gde predavanja zajedno pohađa dvoje polaznika. Ovde se radi o prilično fleksibilnoj organizaciji, s obzirom na to da je kandidatu omogućeno da, u dogovoru sa ovlašćenim službenikom odabrane poslovnice organizatora i, naravno sa profesorom koji je određen za sprovođenje individualne i poluindividualne nastave precizira termine časova, njihovu učestalost, ali i sam datum početka edukacije i na taj način bolje organizuje svoje vreme.

Osobama koje su zaposlene u nekoj firmi namenjena je korporativna obuka i kurs – kako da naplatite potraživanja u izvozu, koji se takođe nalazi u širokoj ponudi navedene obrazovne institucije. Oko termina časova, datuma početka nastave i dinamike rada u ovom slučaju će se usaglasiti osoba koju je ovlastila dotična kompanija i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora. Takođe treba napomenuti da polaznici mogu da ovakav tip nastave pohađaju online, ali i u vidu klasičnih časova koji će biti držani u prostorijama jedne od poslovnica organizatora ili na nekom drugom mestu, koje mora posedovati odgovarajuće tehničke karakteristike kako bi nastava zadržala očekivani kvalitet.Čime se tačno bavi seminar – kako da naplatite potraživanja u izvozu?

Kako se mnoge kompanije u uslovima aktuelne ekonomske krize susreću sa teškoćama prilikom naplate, predavanje kojim započinje kurs i obuka – kako da naplatite potraživanja u izvozu će se baviti razlozima zbog kojih se javljaju problemi prilikom potraživanja finansijskih sredstava. Kandidati će zatim biti upućeni u modalitete, čija primena može obezbediti firmama da zaštite svoje interese i osiguraju da će naplata biti izvršena.

Predavači će se posebno baviti jednim, vrlo važnim postupkom koji treba da se sprovodi pre početka saradnje u poslu, a to je provera boniteta inostranih kupaca, tačnije rečeno njihove solidnosti u biznisu i platne sposobnosti. Kandidati će naučiti kako da obezbede ugovorenu naplatu i da izbegnu produžavanje roka za plaćanje, a naročita pažnja će biti obraćena na pravilno odgovaranje prilikom reklamacija.

S obzirom na to da je u pitanju vrlo osetljiva oblast, te se često u navedenim situacijama javljaju konflikti, polaznicima će biti prezentovana ne samo teorijska znanja, već će proći i nekoliko časova praktičnog rada i tako postati vični u primenjivanju određenih aktivnosti u cilju naplate dugovanja, čime će svojim firmama, naravno obezbediti uspešnije poslovanje. Kroz simulaciju realnih situacija, kandidati će se suočiti sa problemima koji se u pomenutoj oblasti javljaju i imaće zadatak da pribegnu najboljem rešenju, ali i da svoje odluke obrazlože. Ukoliko bude bilo nekih nedoumica, one će biti razjašnjene razgovorom i davanjem odgovarajućih smernica za dalji rad.

Specijalizovana obuka i kurs – kako da naplatite potraživanja u izvozu omogućiće polaznicima da se lakše izbore sa rizicima savremenog nestabilnog tržišta, ali i da nauče kako da naplate dugovanja bilo vansudskim ili sudskim postupkom, ukoliko to bude neophodno.

U kojim terminima i na kom mestu se održava kurs i obuka – kako da naplatite potraživanja u izvozu?

Budući da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi kandidatima koji su zainteresovani za seminar – kako da naplatite potraživanja u izvozu čitav niz različitih mogućnosti za pohađanje nastave, verujemo da će svaki polaznik pronaći modalitet koji mu najviše odgovara.

Ukoliko je potrebno organizovati edukaciju za zaposlene u određenoj firmi, primeniće se korporativni način rada, te će ovi kandidati kurs pratiti online ili u skladu sa klasičnim principom odvijanja nastave. Predavanja mogu da budu organizovana u namenskim prostorijama neke od poslovnica pomenute obrazovne institucije, ali i u okviru same kompanije čiji zaposleni pohađaju nastavu. Jedini uslov koji tada mora biti ispunjen jeste tehnička opremljenost, koja mora da bude na visokom nivou kako bi se časovi odvijali bez ikakvih problema. Važno je napomenuti da će čitava organizacija korporativne nastave biti poverena ovlašćenom koordinatoru i osobi koju je dotična kompanija ovlastila, te će oni utvrditi tačan termin kada će startovati edukacija, ali i vreme i ritam održavanja predavanja.

Za kandidate koji su se pojedinačno prijavili obezbeđen je, takođe širok dijapazon mogućnosti, te mogu da biraju i mesto, ali i način na koji će pratiti nastavu. Stoga je nužno da se, pre svega izjasne hoće li edukaciju da pohađaju online ili na klasičan način, budući da ta odluka povlači za sobom i ostale pojedinosti u organizaciji rada. Stručna obuka i kurs – kako da naplatite potraživanja u izvozu koja se prati preko interneta zahteva instaliranje posebnog softvera na računar dotičnog kandidata. Predviđeno je da svaki polaznik sam obavi ovaj postupak, budući da zaista nije previše zahtevan, a u slučaju potrebe u pomoć će priskočiti ekipa informatičkih stručnjaka koja funkcioniše u okviru svake poslovnice organizatora. Klasičan način rada, pak podrazumeva regularan tip nastave, koji se odvija u prostorijama predstavništava navedene obrazovne institucije, a prema utvrđenom rasporedu.

Oba tipa edukacije mogu biti organizovana, shodno željama i potrebama polaznika na tri različita načina. Kandidati koji se opredele za rad u grupi imaće nekoliko obaveza koje su dužni da ispune, a pre svega moraju da sačekaju da se grupa formira, odnosno da se prijavi dovoljan broj polaznika. Naime, pravila navedene obrazovne institucije nalažu da u okviru jedne grupe može biti najmanje četvoro, a najviše osmoro ljudi, jer je to optimalan broj za kvalitetan i uspešan rad. Ako je ovaj uslov ispunjen, koordinator za nastavu izrađuje detaljan program rada i obaveštava kandidate o datumu početka nastave, ali i o rasporedu časova, to jest njihovim terminima, trajanju i učestalosti. Taj plan nije podložan izmenama i ne može se prilagođavati pojedinačnim zahtevima polaznika od kojih se, svakako očekuje da maksimalno poštuju precizirano vreme u okviru koga se izvodi edukacija.

Mnogo veću slobodu izbora polaznicima pruža individualni ili poluindividualni kurs i obuka – kako da naplatite potraživanja u izvozu, jer u takvom nastavnom procesu učestvuje znatno manji broj osoba. Bilo da je reč o časovima koje pohađa jedan kandidat ili o onima koji su osmišljeni za dva polaznika, moguće je napraviti raspored koji će odgovarati svim učesnicima u nastavnom procesu, budući da je predviđeno da se o terminima predavanja, kao i o vremenu početka i dinamici edukacije kandidati dogovore sa profesorom koji će držati kurs, kao i sa koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Na koji način je organizovana obuka i kurs – kako da naplatite potraživanja u izvozu?

Imajući u vidu različit dnevni ritam kandidata, kao i čitav niz obaveza koje savremeni čovek mora da ispuni, organizator edukacije zaista nudi širok spektar mogućnosti za pohađanje nastave. Tako je moguće da se specijalizovani kurs i obuka – kako da naplatite potraživanja u izvozu pohađa u prostorijama nekog od predstavništava navedene obrazovne institucije u vidu klasičnih predavanja, ali i da polaznik nastavu prati online, preko sopstvenog računara. Treba naglasiti, međutim da će u tu svrhu biti potrebno instaliranje posebnog softvera, što ne bi trebalo da bude posebno težak posao. Iako većina polaznika uspeva da samostalno obavi ovaj informatički zadatak, u slučaju bilo kakvih problema tu je ekipa tehničke podrške koju kandidati mogu kontaktirati u bilo kojoj poslovnici organizatora nastave.

Oba pomenuta načina rada se mogu, shodno željama i potrebama prijavljenih organizovati na više različitih načina. Oni koji žele da nastavni proces prate samostalno i da dobiju punu pažnju predavača mogu odabrati individualnu nastavu koju, kao što je napomenuto mogu pratiti u određenim prostorijama u predstavništvu organizatora ili online sa bilo kog drugog mesta. Isti je slučaj i sa poluindividualnim radom, uz izuzetak što tada predavanjima prisustvuje dvoje polaznika. Ovakav vid edukacije pruža takođe priliku kandidatima da raspored u određenoj meri prilagode sebi, odnosno da se sa nadležnim profesorom i koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici dogovore oko vremena održavanja časova, njihovog trajanja i učestalosti, ali i da preciziraju datum početka nastave.

Znatno manje slobode u pogledu organizacije ostavljeno je polaznicima koji se odluče za grupni rad, a razlog za ovo leži u činjenici da tada celokupan plan odvijanja obrazovnog procesa zavisi isključivo od koordinatora za nastavu. On, zapravo ima zadatak da sve osmisli i da na vreme obavesti članove grupe, kojih je planirano da bude najmanje četvoro, a najviše osmoro o tačnom vremenu kada će nastava otpočeti, kao i o terminima predavanja i, uopšte o tempu kojim će se raditi. Naglašavamo da polaznici koji žele da seminar – kako da naplatite potraživanja u izvozu pohađaju na opisani način neće imati mogućnost da menjaju dati raspored rada i da se nikakve primedbe organizatoru u tom smislu neće uzimati u obzir.

Predstavnik određene firme, čije rukovodstvo želi da zaposleni pohađaju pomenutu edukaciju se može obratiti koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko organizacije ovakvog tipa edukacije. Tada se sprovodi korporativna nastava koja podrazumeva zajedničko praćenje predavanja online ili u prostorijama određene poslovnice naznačene obrazovne institucije. Važno je napomenuti da će ovlašćenom predstavniku date kompanije biti dostavljene sve informacije o uslovima, koji je potrebno da budu ispunjeni ukoliko će se nastava odvijati u prostoru same firme, jer kvalitet edukacije ni u kom slučaju ne sme da bude doveden u pitanje. Ovlašćeni koordinator za nastavu će, takođe sa zvaničnim predstavnikom klijenta utanačiti termine predavanja i odrediti koliko će se često ona odvijati i kada če tačno početi.

Koliko je planirano da traje seminar – kako da naplatite potraživanja u izvozu?

Organizator navedene edukacije je svojim planom i programom predvideo da specijalizovana obuka i kurs – kako da naplatite potraživanja u izvozu traje 8 školskih časova. Ovaj broj će, svakako biti isti i za polaznike koji nastavu prate online ili klasično, na bilo koji od tri načina, koliko ih ima u ponudi, odnosno individualno, poluindividualno, grupno, a sve to se odnosi i na korporativni kurs.

Određeno je, međutim da će grupna online nastava, kao i ona koja se organizuje klasično u prostorijama nekog predstavništva organizatora trajati 4 dana, po 2 školska časa, odnosno po 90 minuta. Svi članovi grupe obavezni su, svakako da poštuju utvrđeni raspored i da predavanja pohađaju u naznačenim terminima, budući da nikakve izmene neće biti moguće nakon što koordinator za nastavu utvrdi definitivni plan i program rada.

No, kandidati koji edukaciju prate individualno ili poluindividualno mogu ovih predviđenih 8 časova da, u dogovoru sa profesorom koji drži predavanja i ovlašćenim koordinatorom u konkretnoj poslovnici rasporede drugačije, u skladu sa sopstvenim potrebama. Korporativni kurs i obuka – kako da naplatite potraživanja u izvozu može, takođe biti organizovan drugačije nego što je naznačeno, a o tome će odlučiti predstavnik određene kompanije čiji zaposleni treba da prođu edukaciju i koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da naplatite potraživanja u izvozu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje