Kurs i obuka - kako da osavremenite logistički proces

Sve osobe koje su, iz privatnih ili poslovnih razloga zainteresovane za modernizaciju savremenog poslovanja trebalo bi da pohađaju časove koje uključuje specijalizovani kurs i obuka – kako da osavremenite logistički proces. Osvedočeni stručnjaci, sa dugogodišnjim iskustvom u prenošenju teorijskih znanja i potrebnih praktičnih veština će ih, tokom edukacije uputiti u sve benefite koje obezbeđuje primena jedne dobre logističke koncepcije u realnom biznisu. Stoga se nameće i činjenica da ova nastava može veoma da koristi i onima koji su, u okviru svojih kompanija direktno odgovorni za optimizaciju tokova robe, informacija, materijala, ljudi i energije, a u cilju postizanja veće finansijske dobiti. Takođe se preporučuje da učešće u ovom seminaru uzmu i menažeri koji su neposredno zaduženi za uspeh određenog posla, pod čime se u prvom redu misli na njegovu ekonomsku isplativost.

Kada se za naznačenu edukaciju prijave osobe zaposlene u nekoj kompaniji, za čiji je uspešan rad neophodno poznavanje oblasti kojima se bavi ova obuka, primenjuje se poseban oblik nastave, poznat pod nazivom korporativni. To znači da će polaznici moći nastavu da prate preko interneta, ali i uživo i to ne samo u namenskim prostorijama neke poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Klasični časovi se, zapravo mogu sprovoditi i u okviru same firme gde rade kandidati, kao i na svakom drugom mestu koje poseduje neophodne karakteristike za neometani tok obrazovnog procesa. Da bi dotični kandidati mogli da odaberu pravu lokaciju, koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora će blagovremeno da obavesti osobu koja istupa u ime konkretne kompanije o svim potrebnim uslovima za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja. Ova dva službena lica će imati zadatak i da definišu termine održavanja časova, njihov ritam, te datum kada će korporativna obuka i kurs - kako da osavremenite logistički proces početi da se sprovodi.

Pojedinačnim kandidatima je takođe omogućeno da se opredele između dva načina na koji će pohađati edukaciju, tako da im se osim klasičnih časova nudi i rad preko interneta. U prvom slučaju, polaznici će prema utvrđenom rasporedu da dolaze u najbliže predstavništvo pomenute obrazovne institucije i tamo, u prostorijama koje su prilagođene savremenim zahtevima edukacije prate frontalna predavanja stručnjaka.


Oni koji odaberu online kurs, dobiće odgovarajuće smernice za instaliranje specijalne vrste softvera, što moraju svakako da urade pre početka nastave, jer u suprotnom neće moći da prate predavanja na ovaj način. Pomenuti postupak nije posebno težak, tako da se veruje da većina prijavljenih može potpuno samostalno da ga obavi. Ipak, treba reći da svi koji budu imali nekih pitanja ili teškoća mogu da se obrate informatičkim stručnjacima, koji u svakoj poslovnici organizatora čine ekipu tehničke podrške.

Podrazumeva se da svi koji su zainteresovani za ovu obuku moraju da se za to prijave nadležnoj osobi, a to mogu da urade lično u određenom predstavništvu pomenute institucije, putem telefona ili slanjem poruke na mejl adresu organizatora. Tom prilikom je neophodno da navedu kako se zovu i prezivaju, kog datuma su rođeni i na koji broj fiksnog ili mobilnog telefona mogu da budu kontaktirani radi davanja daljih informacija. Vrlo brzo pošto traženi podaci budu zvanično zavedeni, organizovaće se upis na seminar - kako da osavremenite logistički proces. Kandidati će, svakako da budu na vreme obavešteni o svim pojedinostima ove procedure, koja se uvek sprovodi u nekoj poslovnici naznačene obrazovne institucije. Moramo napomenuti da su svi prijavljeni tada dužni da se lično pojave i predaju određenu dokumentaciju ovlašćenom službeniku, o čijoj se sadržini takođe blagovremeno da budu informisani.

Treba napomenuti i da je za svakog polaznika koji je prijavljen na edukaciju kao fizičko lice obezbeđena mogućnost pohađanja grupne nastave. Predviđeno je da tada dotični kandidat prati predavanja zajedno sa još najmanje tri, a najviše sedam osoba. Naime, stručnjaci su procenili da bi više od 8 članova grupe onemogućili kvalitetan rad pojedinačnih polaznika i koordinisanje njihovog delovanja u pravcu ostvarivanja obrazovnih ciljeva. Svi kandidati koji čine grupu imaju ista prava i obaveze, te niko od njih ne sme biti privilegovan. Stoga će se za raspored rada pobrinuti koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i preciziraće vreme kada će ovaj seminar da počne, kao i kojim danima i u koliko sati će se držati predavanja. Ovaj plan rada će svi polaznici imati obavezu da poštuju do kraja sprovođenja programa i neće moći da ulažu nikakve prigovore ni zahteve za njegovo menjanje.

Onima koji, međutim više cene samostalno učenje i veruju da se na taj način postižu najbolji rezultate, na raspolaganju je individualni kurs i obuka - kako da osavremenite logistički proces. Ovaj način rada će im, bez sumnje obezbediti odličnu interakciju sa nadležnim predavačem i pružiti priliku da napreduju u saglasnosti sa vlastitim mogućnostima. Organizator u svojoj bogatoj ponudi takođe ima i poluindividualni seminar, koji u paru prate dvoje polaznika. Osim usvajanja znanja koja prezentuje nadležni profesor, oni će imati priliku da uče i u međusobnom dijalogu i razmeni iskustava i stavova. Bilo da rade pojedinačno ili po dvoje, kandidati koji se opredele za neki od pomenuta dva vida pohađanje kursa imaće priliku da lično odrede vreme kada će startovati program, kao i termine za održavanje časova i uopšte tempo delovanja. Sa tim predlogom se naravno mora saglasiti ovlašćeni stručnjak koji drži predavanja i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Ukoliko sve prođe kako treba, polaznici će moći da pohađaju časove uz manje stresa i opterećenja, jer će ovo angažovanje lako uklopiti u dotadašnju dnevnu rutinu.Plan i program kursa - kako da osavremenite logistički proces

Kako uvođenje novog sistema u pojedinačni biznis iziskuje temeljne pripreme, stručnjaci koji su zaduženi za ovu edukaciju će polaznike već na predavanju kojim počinje obuka i kurs - kako da osavremenite logistički proces da upoznaju sa konkretnim koracima koji se u tu svrhu preduzimaju. Tako će biti reči o tome šta je i za šta je sve zadužen projektni tim, kako se sprovodi analiza trenutnog stanja i šta se podrazumeva pod stanjem matičnih podataka. Zatim će prisutnima vrlo detaljno da bude objašnjena komunikacija između WMS (Warehouse Management System) i ERP (Enterprise Resource Planning) sistema. Prvi je osmišljen u cilju olakšavanja upravljanja i organizovanja zaposlenih u skladištima i praćenja kretanja robe u magacinima. Drugom skraćenicom se, međutim obeležava proces planiranja resursa vezanih za poslovanje.

Svi kandidati će na narednim predavanjima biti informisani o načinima određivanja strukture skladišta u cilju implementacije pomenutih sistema, a biće reči i o određivanju pojedinačnih zona i odgovarajućih radnih mesta. Ovlašćeni predavači će potom da se bave primenom adekvatne tehnike i planiranjem uspostavljanja najpogodnijih mreža. Budući da je logistički centar definisan kao sastavni deo trgovačke infrastrukture, gde se doprema, čuva, dorađuje i priprema roba za dalji tok, na časovima koje uključuje stručni seminar - kako da osavremenite logistički proces govoriće se i o uspostavljanju posebne organizacije, koja treba da se temelji na odgovornosti, pravu i funkciji. Teorijski i pratično, prisutnima će biti predstavljen i način izrade operativnih funkcija koje se odnose na dnevno poslovanje.

Stručnjaci koji vode edukaciju ukazaće i na izraziti značaj povezivanja svih korisnika logističkog centra i na nužnost njihove međusobne komunikacije. Radi se o tome da je neophodno uspostavljanje ovakvih veza kako bi čitav sistem mogao da funkcioniše. Primenom savremene organizacije, odgovarajuće tehnologije i najnovije tehnike, omogućava se efikasnija distribucija robe i njena ravnomerna raspoređenost u objektima maloprodaje. Polaznicima će biti objašnjeno i zbog čega je važno dobro odrediti način realizacije ovog modela, ali i kako se za to dobija odobrenje od nadležnih za konkretne postupke. Svima koji budu prisustvovali predavanjima biće detaljno objašnjen i proces uvođenja adekvatnog logističkog sistema i forme njegove integracije. Na završnim časovima profesori će se baviti dokumentima vezanim za konkretne funkcije, a koja se izdaju korisnicima.

Kada bude završen stručni kurs i obuka - kako da osavremenite logistički proces, svi polaznici će biti više nego svesni prednosti koje u realnom biznisu ima logistički sistem, prilagođen zahtevima aktuelnog poslovanja. Razumeće sve vrste ušteda i povećanje efikasnosti do kojih će implementacija pomenutog sistema da dovede, a biće dovoljno obučeni da u okviru svojih kompanija preduzmu sve što je potrebno kako bi se to postiglo. Kandidati će, takođe naučiti kako se najbolje upravlja sopstvenim resursima i kako se smanjuju troškovi, a povećava produktivnost, čime će svakako uprkos krizi unaprediti poslovanje. Primenom postupaka koje podrazumeva moderan logistički pristup, biće u mogućnosti da planiraju odgovarajuće poteze u biznisu i maksimalno udovolje zahtevima potrošača.

U kojim terminima i gde se održava specijalizovani seminar - kako da osavremenite logistički proces?

Polaznici koji žele da ovlašćeni predavač obučava samo njih, imaće časove prema satnici koju sami budu odredili. Preciznije rečeno, individualna obuka i kurs - kako da osavremenite logistički proces pruža kandidatima mogućnost da preciziraju vreme početka edukacije, kao i termine i učestalost sprovođenja predavanja koji će najmanje remetiti njihovu dotadašnju dnevnu rutinu. Ovaj predlog može da postane zvaničan samo ako se sa njim saglasi nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru određene poslovnice organizatora. Pojedinačni oblik delovanja, pored pomenute prednosti predstavlja i vrlo podsticajnu sredinu za brži napredak, jer je profesor maksimalno posvećen kandidatu i u svakom trenutku može da odgovori na njegova pitanja. Iste mogućnosti imaće i polaznici koji se opredele za poluindividualnu nastavu, odnosno za rad u paru budući da će imati priliku da kroz dijalog sučeljavaju stavove i mišljenja i na taj način sigurno idu ka uspehu.

U bogatoj ponudi organizatora nalazi se i grupni vid rada, koji podrazumeva odgovarajuće uloge učesnika u obrazovnom procesu. Naime, ovlašćeni predavač će da izlaže, tumači i demonstrira odgovarajuće gradivo kandidatima, a oni će zajedničkim radom da ostvaruju ciljeve učenja. Interakcija među polaznicima je ovde na vrlo visokom nivou, a učenje se ostvaruje kao tipičan socijalni proces. Pravilima je predviđeno da se u okviru jedne grupe more nalaziti najmanje četvoro kandidata, a opet u cilju nesmetanog funkcionisanja ne sme ih biti više od osmoro. Svi oni imaju potpuno jednak tretman, te nadležni neće prihvatiti pojedinačne zahteve za promenom utvrđenih termina rada, budući da nije moguće istovremeno udovoljiti svima koji čine jednu grupu. Celokupan plan rada, odnosno datum kada će grupni kurs i obuka – kako da osavremenite logistički proces da startuje, kao i satnicu koja se odnosi na održavanje predavanja odrediće koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a od polaznika se očekuje da se tog rasporeda striktno pridržavaju sve do kraja obrazovnog procesa.

Bilo da rade samostalno, grupno ili kao partneri - u paru, polaznici nastavu mogu da prate uživo ili preko interneta. Prvi pristup podrazumeva frontalna predavanja, koja se održavaju u namenskim prostorijama određene poslovnice pomenute obrazovne institucije, a kandidati koji se za to opredele dužni su da u utvrđeno vreme tamo dolaze i pohađaj časove.

Oni koji odaberu online rad imaće zadatak da, pre nego što predavanja startuju na svoj računar instaliraju poseban tip softvera, koji će im omogućiti da prate nastavu. Sam postupak nije posebno težak i ne zahteva veliko informatičko znanje, pa se pretpostavlja da će većina polaznika uspeti bez ikakvih problema da ga obavi. Ipak, za sve one koji ne budu uspeli da se snađu obezbeđena je tehnička podrška, te je potrebno samo kontaktirati određenu poslovnicu organizatora i povezati se sa IT stručnjacima koji tamo rade.

U situaciji kada nadležnog predstavnika institucije organizatora kontaktira osoba koja zvanično reprezentuje određenu kompaniju i izrazi želju da tamošnji radnici pohađaju ovu edukaciju, sprovodi se korporativni seminar - kako da osavremenite logistički proces. U okviru ovog modela rada, polaznici predavanja mogu da prate online ali i na klasičan način. U vezi sa tim valja istaći da časovi koje kandidati pohađaju uživo mogu da budu sprovedeni na bilo kom mestu, gde za to postoje adekvatni uslovi. Tako je polaznicima data mogućnost da odaberu hoće li ovakva predavanja da prate u namenskim prostorijama najbliži poslovnice pomenute institucije, u okviru same kompanije za koju rade ili pak na nekoj lokaciji koju sami odaberu. Raspored časova i tempo rada uopšte, kao i termin kada će da počne da se sprovodi ovaj obrazovni program odrediće, u dogovoru zvanični predstavnik instituciju organizatora i osoba koja ustupa u ime firme čiji radnici prolaze edukaciju.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs – kako da osavremenite logistički proces?

Uzevši u obzir različite potrebe, te privatne i poslovne obaveze kandidata koji žele da pohađaju ovu nastavu, organizator je ponudio zaista širok izbor mogućnosti za obrazovni rad. Pre svega, tu je klasični kurs i obuka - kako da osavremenite logistički proces, koji zainteresovani polaznici prate uživo. Oni su obavezni da u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije i u tamošnjim prostorijama, koje su odgovarajućih dimenzija i opremljene u skladu sa svim zahtevima savremenog učenja, prate predavanja koja drže stručnjaci, i u njima na odgovarajući način učestvuju.

Ostali kandidati, koji se opredele za online rad moraće da obezbede sopstveni računar i stabilnu internet konekciju, ali i da pre početka nastave obave određene pripreme. Radi se o tome da su obavezni da na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera, za šta će blagovremeno dobiti sva potrebna uputstva. Sam postupak nije preterano težak niti zahtevan, tako da najveći broj prijavljenih uspeva da ga obavi potpuno samostalno. Ali kako se uvek pojave osobe koje imaju nekih problema ili pitanja, organizator je predvideo i mogućnost da se oni za svaku pomoć obrate informatičkim stručnjacima, zaposlenim u svakoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.

Kada su na edukaciju prijavljeni zaposleni u određenoj firmi, primenjuje se poseban oblik sprovođenje predavanja koji se donekle razlikuje od ostalih. Kao i kod svih drugih modela rada, ovim kandidatima se takođe nudi mogućnost da časove pohađaju preko interneta, ali i prema klasičnom principu. No, treba napomenuti da se standardna predavanja koja obuhvata korporativni seminar - kako da osavremenite logistički proces neće održavati samo u namenskim prostorijama određene poslovnice pomenute obrazovne institucije. Ona će, zapravo moći da se sprovode i u okviru same kompanije gde rade polaznici, kao i na svakom drugom mestu koje iz određenog razloga kandidatima odgovara. Uslov koji u tu svrhu mora da bude ispunjen odnosi se na podobnost određene lokacije za neometano održavanje časova i učešće polaznika u obrazovnom procesu. Za određivanje plana rada, to jest preciziranje datuma za početak sprovođenja obrazovnog programa, kao i termina za sprovođenje časova i njihovog ritma uopšte biće zaduženi ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i osoba koja istupa u ime organizatora.

Bilo da se odluče za rad preko interneta ili na standardan način, pojedinačni kandidati imaju priliku da se edukuju u manjim ili većim grupama, kao i u paru ili pojedinačno. Oni koji se odluče za rad u grupi pohađaće predavanja sa najmanje još troje, a maksimalno još sedmoro polaznika. Strogim pravilima je, naime predviđeno da grupa ne može da funkcioniše ukoliko najmanje 4 osobe nisu prijavljena za ovakav model nastave, a opet ih ne može biti više od osmoro jer bi se u pitanje doveo kvalitet obrazovnog procesa. Raspored predavanja, tempo delovanja, kao i datum startovanja edukacije u ovom slučaju će da odredi koordinator u datoj poslovnici navedene institucije, a od polaznika se očekuje da se da tog rasporeda striktno pridržavaju. Ova vrsta organizacije primenjuje se sa ciljem da niko od članova grupe ne bude privilegovan, te da svi imaju ista prava i iste obaveze.

Svima koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica se takođe nudi i poluindividualna obuka i kurs - kako da osavremenite logistički proces, koji istovremeno pohađa dvoje kandidata. Oni imaju mogućnost da odlično sarađuju sa predavačem, usmeravaju edukaciju shodno svojim potrebama i mogućnostima, ali i da se međusobno dopunjuju, podstiču i razmenjuju mišljenja. U ponudi organizatora nalazi se i individualni oblik rada, kada nadležni profesor drži časove samo jednom polazniku. On naravno ima dovoljno prostora i vremena da čitav obrazovni proces prilagodi svojim potrebama, pa može u svakom trenutku da pita šta mu nije jasno ili da traži objašnjenje spornih pojmova. S druge strane, ovlašćeni predavač će moći da nadoveže nova znanja na ona koja dotični kandidat već poseduje, budući da će imati priliku da ga tokom edukacije dobro upozna. Za bilo koji od ova dva modela da se odluče, polaznici mogu da predlože termine za održavanje časova koji im najviše odgovaraju, kao i datum kada bi želeli da nastava počne. Taj raspored može zvanično da se primenjuje tek pošto se sa njim saglasi konkretni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Koliko je predviđeno da traje kurs i obuka – kako da osavremenite logistički proces?

U detaljnom planu edukacije navedeno je da predavanja, koja će osvedočeni stručnjaci držati kandidatima u okviru ovog obrazovnog programa treba da traju ukupno 360 minuta, što iznosi 8 školskih časova. Takođe je definisan i tempo rada koji predviđa da će se časovi sprovoditi u toku 4 dana po 90 minuta, odnosno u trajanju jednog dvočasa.

Ipak treba naglasiti da pomenuti raspored neće biti aktuelan kada je u pitanju korporativni seminar - kako da osavremenite logistički proces. Naime, nastava će se i ovde odvijati u toku 8 školskih časova, ali će njihov konkretan ritam biti uslovljen dogovorom između ovlašćenog predstavnika kompanije čiji radnici prolaze edukaciju i koordinatora u okviru institucije organizatora.

Slična je situacija i kod individualnog i poluindividualnog modela obrazovnog rada, koji takođe obuhvataju pomenuti nastavni fond. No, vreme održavanja predavanja i njihovu učestalost ovde određuju, u dogovoru sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora, sami kandidati, tako da se tempo delovanja može znatno razlikovati od pomenutog.

Navedeni raspored predavanja zapravo je validan isključivo za polaznike zainteresovane za predavanja koja obuhvata grupna obuka i kurs - kako da osavremenite logistički proces. Radi se o tome da je u ovom slučaju isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije nadležan da definiše vreme početka edukacije, kao i satnicu po kojoj će se održavati časovi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da osavremenite logistički proces"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje