Kurs i obuka - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova

Građevinski inženjeri zaposleni u odgovarajućim privatnim i državnim organizacijama navedeni su kao ciljna grupa za specijalizovani seminar - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova. Ova edukacije će, bez ikakve sumnje biti od velike koristi i svim stručnjacima koji su zaduženi za određene segmente rada u toku izgradnje objekata, ali naravno i ostalima koji, bilo iz poslovnih ili privatnih razloga žele da prošire svoje poznavanje navedene oblasti.

Osobe koje su zainteresovane za pomenuti obrazovni program imaju obavezu da se, pre svega za to prijave i navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Sve to mogu da obave u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Nakon toga, biće organizovan upis na obuku, a iznet je zahtev da svi prijavljeni toj proceduri moraju lično da prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju određena dokumenta. Ona će im svakako biti na vreme tačno navedena, a takođe će biti informisani i o datumu, terminu i mestu sprovođenja upisnog postupka.

Oni koji se na edukaciju prijavljuju kao pojedinci dobiće priliku da pohađaju klasična predavanja, na koja će morati da, u utvrđenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije. Pored toga, izbor ovih kandidata može da bude online obuka i kurs - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova. Za takav pristup moraju, međutim da se adekvatno pripreme, odnosno da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. Ovaj postupak zaista nije komplikovan i većina prijavljenih uspeva da ga obavi samostalno, ali je svakako za osobe koje se ne budu u tome snašle obezbeđena stručna pomoć u svakom predstavništvu organizatora.


Bilo da rade online ili na uobičajen način, pojedinačni kandidati mogu da predavanja prate odvojeno od ostalih, odnosno da se edukuju u skladu sa principima individualne nastave. Tada, dakle nadležni stručnjak podučava samo jednu osobu i, prema tome može da joj se maksimalno posveti, upozna je i u skladu sa njenim ličnim karakteristikama kreira obrazovni postupak. To znači da će se tokom obrazovnog procesa voditi računa o sposobnostima konkretnog polaznika, brzini kojom on uči i njegovom predznanju vezanom za datu oblast, a dobiće i priliku da u velikoj meri utiče na raspored po kome će odvijati nastava. Moći će, naime da navede kada bi želeo da program počne da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati mu odgovara da ima časove, a da bi traženi raspored počeo zvanično da se koristi moraju ga odobriti stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije.

Za pojedinačne polaznike može da se organizuje i poluindividualni kurs i obuka - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova. U takvoj situaciji predavanjima istovremeno prisustvuje dvoje kandidata koji funkcionišu kao tandem, međusobno se pomažu i upućuju i tako lakše dostižu predviđene rezultate. Takođe mogu da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije dogovore oko svega što se tiče organizacije obrazovnog rada. Tako će, dakle biti određeni termini za održavanje časova, datum početka obuke i, uopšte tempo delovanja koji će svim učesnicima biti maksimalno po volji.

Grupna nastava forsira socijalnu interakciju među kandidatima i oni određena znanja i veštine usvajaju putem aktivne komunikacije i u jednom dinamičnom i živom okruženju. Da bi se postigla funkcionalnost grupe, njena veličina mora da bude vrlo strogo određena, pa će tako osobe koje odaberu ovaj pristup u određenim situacijama morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne formira, za šta je neophodno da bude prijavljeno najmanje četvoro polaznika. Maksimalno, u sastavu jedne grupe nastavu može da prati osmoro ljudi, a važno je istaći da niko od njih neće moći da, na osnovu svojih potreba traži određene termine za održavanje časova datum početka kursa ili ritam rada uopšte. Sve te detalje odrediće isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a članovi grupe će morati da im se, uz manje ili veće ustupke u potpunosti prilagode i pridržavaju ih se do kraja sprovođenja programa.Ukoliko ova edukacija interesuje zaposlene u nekom preduzeću, za njih će se organizovati korporativni seminar - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova. Tada polaznici takođe mogu da rade na klasični način, ali njihovi časovi ne moraju da se odvijaju isključivo u prostorijama neke poslovnice organizatora, već ih je moguće držati i u okviru kompanije za koju oni rade, ali i na svakom mestu na kome ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Prijavljeni mogu, naravno časove da pohađaju i preko interneta, a u svakom slučaju moraće da se pridržavaju rasporeda koji zajednički budu utvrdili osoba koju je za to imenovala njihova firma i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Šta proučava obuka i kurs - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova?

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR) predstavlja sistem standarda, propisa, procedura i postupaka koji imaju za cilj obavljanje rada u sigurnim uslovima, bez obzira na vrstu radne aktivnosti i prirodne uslove radne okoline. Nadležni stručnjaci će, kada počne kurs i obuka - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova istaći da svi zaposleni imaju pravo na obezbeđenje najvišeg nivoa, zaštitu života i zdravlja, uklanjanje opasnosti koje dovode do povreda na radu, profesionalnih i bolesti koje su vezi sa radom i mera kojima se obezbeđuju optimalni uslovi radne sredine. Sistematičan pristup problemu bezbednosti i zdravlja na radu ostvaruje se poštovanjem mnogobrojnih međunarodnih standarda koji regulišu ovu oblast, kao i zakona, pravilnika i uredbi koji su usvojeni na nacionalnom nivou.

Polaznici će biti detaljno upoznati sa domaćom pravnom regulativom, odnosno sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, a biće im predstavljen i nacrt uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima. Pojmovi i situacije koje ona reguliše tiču se izrade plana preventivnih mera, prijave gradilišta, primene načela prevencije, poslova koordinatora za BZR, odgovornosti investitora, te obaveza poslodavca i drugih lica. Kandiadti će saznati da se u prilozima uredbe nalaze liste sa nabrojanim poslovima kod kojih je povećan rizik za BZR, kao i pregled mera koje je neophodno sprovesti kod konkretnih tehničkih detalja na privremenim gradilištima.

Kao najvažniji segmenti BZR u građevinarstvu izdvajaju se oprema za rad i uslovi radne okoline. Stoga će predavači objasniti da stručno uputstvo za izradu metodologije ispitivanja opreme za rad i uslova radne okoline prepoznaje kao ključne i reguliše način i uslove za izdavanje licence za poslove ispitivanja opreme za rad i uslova radne okoline, postupke za ispitivanje opreme za rad (dizalica, kranova, liftova, visećih platformi, vozila unutrašnjeg transporta, mašina za obradu metala, opreme za preradu drveta, uređaje za nanošenje premaza koji su eksplozivni i zapaljivi, privremene električne i gasne instalacije), kao i uslove radne okoline (temperature, strujanja i vlažnosti vazduha, gasova, para, dimova, prašine, buke, vibracija, elektromagnetnog polja, laserskog, ultraljubičastog i mikrotalasnog zračenja, osvetljenosti i bioloških štetnosti).

Osobama koje pohađaju stručni seminar - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova biće naznačeno da ostali propisi koji se tiču BZR u građevinarstvu obuhvataju pravilnike o proceni rizika, evidencijama u oblasti BZR (o radnim mestima sa povećanim rizikom, lekarskim pregledima zaposlenih, povredama na radu, profesionalnim oboljenjima, opasnim materijama koje su koriste u toku rada), pregledima sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, kao i o prvoj pomoći.

Profesori će istaći i da zakonodavstvo EU reguliše pitanja BZR na osnovu direktive 89/381 ECC iz 1989. Godine, pa će predstaviti prisutnima promene koje je ovaj dokument uneo u nacionalna zakonodavstva zemalja EU i onih koje su kandidati za ulazak u uniju. Napomenuće da je ključni element direktive uvođenje načela procene rizika i definisanje svrhe, metodologije, toka i kriterijuma procene rizika.

Kandidati će biti obavešteni i da je Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu izdala Priručnik za procenu rizika, kojim se daju smernice i modeli za izradu Akta o proceni rizika. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti kako poslodavac, u saradnji sa zaposlenima može samostalno da izvrši procenu rizika i donese Akt o proceni rizika, prateći smernice iz Priručnika. Procena rizika sadrži opšte podatke o poslodavcu, opise tehnoloških i radnih procesa, snimanje situacije na licu mesta, prepoznavanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini za svako radno mesto, procenu rizika u odnosu na opasnosti, ali i utvrđivanje načina i mera za uklanjanje ili smanjivanje rizika.

Tokom edukacije biće reči i o primeni mera zaštite na radu, pa će profesori istaći da one mogu biti tehničke (bolje i bezbednije mašine, primena sredstava zaštite na radu), organizacione (broj radnika, radno vreme, pauze i odmori), zdravstvene (redovni lekarski pregledi, vakcinacije pred upućivanje na rad u inostranstvu), kao i vaspitne (redovno obučavanje i proveru zaposlenih o poznavanju mera BZR i korišćenju sredstava lične zaštite).

Dok traje obuka i kurs - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova, polaznici će saznati da iz Zakona o BZR i pratećih podzakonskih akata proističu obaveze građevinskih firmi, kao što je izvršavanje preventivnih mera za bezbednost i zdravlje na radu za svako radno mesto, održavanje nivoa čistoće gradilišta, obezbeđivanje dostupnosti lokacijama radnih mesta, zatim održavanje u ispravnom stanju sredstava za rad i energeskih instalacija, uklanjanje otpada i šuta, skadištenje opasnih materijala, te saradnja između poslodavaca na gradilištu. Ukoliko je firma investitor, tada zakonske obaveze obuhvataju i određivanje koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova (ako na gradilištu istovremeno rade dva ili više izvođača radova), izradu plana preventivnih mera, kao i prijavu gradilišta.

Nadležni predavači će takođe uputiti prisutne u sigurnost i zaštitu usluga i proizvoda u građevinarstvu, koje su regulisane zakonom. Pored toga će govoriti o sistemu sigurnosti i zaštite na radu, kao delu integrisanog sistema upravljanja QMS (Quality Management System), standarda ISO 9001, i drugih standardizovanih postupaka menadžmenta koji imaju za cilj zadovoljstvo klijenata, zaštitu okoline, zdravlje i sigurnosne aspekte poslovnih sistema.

Gde i kada se odvija kurs i obuka - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova?

Polaznici koji edukaciju pohađaju u statusu radnika neke firme moći će da predavanja prate na različitim mestima, što će zavisiti od toga da li se korporativni seminar - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova sprovodi na klasični način ili online. U prvoj varijanti moći će da biraju između prostorija određene poslovnice organizatora, nekog prostora u kompaniji za koju rade ili bilo kog drugog mesta na kome za to postoje tehnički uslovi. Ako se, pak opredele za rad preko interneta, moći će da nastavu prate u bilo kom prostoru, pošto će za to koristiti svoje kompjutere. Svako će, međutim biti obavezni da se pridržavaju rasporeda koji za njih budu napravili zvanični predstavnik firme u kojoj rade i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni polaznici takođe mogu da prate predavanja uživo i to u prostorijama najbliže poslovnice organizatora. Osim toga, mogu da se edukuju i online, u bilo kom prostoru koji im za to odgovara, pod uslovom da pre toga na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Očekuje se da većina kandidata to može da obavi samostalno, jer je reč o relativno jednostavnom informatičkom zadatku, ali je za sve kojima to ne pođe za rukom u svakom predstavništvu organizatora obezbeđena pomoć IT stručnjaka i odgovarajuća tehnička podrška.

Kada navedu da li će da se obučavaju na klasični način ili online, kandidati treba da naznače da li žele da rade samostalno, u paru ili u grupi. Za one čiji izbor bude individualna obuka i kurs - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova biće obezbeđena mogućnost da prate klasična predavanja u najbližoj poslovnici navedene institucije ili, pak da sami odaberu lokaciju na kojoj će se edukovati, ukoliko budu radili online. U svakom slučaju dobiće priliku da istaknu kada žele da počnu sa radom, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju predavanja. Njihov predlog razmotriće ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora i utvrditi konačni raspored rada, a svakako će nastojati da maksimalno izađu u susret zahtevima polaznika i omoguće im da nove obaveze lakše uklope u svoj ustaljeni način života i druge dužnosti koje treba da ispune.

Oni koji se budu odlučili za poluindividualni pristup pratiće klasična predavanja u adekvatnim prostorijama određene poslovnice navedene institucije ili će raditi sa lokacije koja im odgovara u slučaju da se odluče za online kurs. U svakoj varijanti moći će da utiču na raspored po kome će se odvijati nastava, jer će im biti dozvoljeno da se prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa. Tako će, dakle zajednički odlučiti kada će on da počne, te kojim danima i u koliko sati će da se održavaju časovi.

Za kandidate koji smatraju da najbolje obrazovne rezultate postižu u stalnoj interakciji sa drugima osmišljen je grupni kurs i obuka - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova. Tada časovi takođe mogu da se održavaju u određenoj poslovnici obrazovne institucije, u slučaju da polaznici žele da rade na standardni način, a takođe im je omogućeno da časove pohađaju preko interneta u bilo kom prostoru koji smatraju pogodnim. Kod ovakvog modela seminara ovlašćeni predavač radi sa najmanje četvoro, a maksimum osmoro kandidata, od kojih niko neće dobiti priliku da odlučuje u vezi sa rasporedom po kome će se raditi, pošto će termine i učestalost održavanja časova i datum za startovanje celokupnog programa da utvrdi isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene institucije.

Na koji način je organizovan seminar - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova?

Osobe koje nastavu prate kao pojedinci mogu da rade preko interneta ili, pak da traže da se za njih organizuje klasična obuka i kurs - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova. U prvom slučaju, imaće obavezu da na svoje kompjutere, pre početka edukacije instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći jer postupak nije uopšte komplikovan. Ukoliko u tome ne budu uspeli, mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu pomenute institucije i da dobiju odgovarajuću tehničku podršku. Ako se polaznici opredele za drugu opciju, imaće obavezu da u određeno vreme dolaze na časove u najbliže predstavništvo organizatora.

Kako na klasični način, tako i online nastavu će pratiti polaznici koji se opredele za individualni način rada. Oni će moći i da tok edukacije maksimalno prilagode svojim potrebama i načinu života, pošto će biti u prilici da navedu kada im odgovara da program počne da se sprovodi i koji termini i ritam rada bi se najbolje uklopili u njihovu rutinu. O konačnom rasporedu odlučivaće ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, koji će učiniti sve da u najvećoj mogućoj meri prilagode plan delovanja potrebama i zahtevima koje ima konkretni kandidat, kako bi mu omogućili da kroz ovaj program prođe sa što manje stresa i opterećenja.

Istu privilegiju da utiču na raspored po kome će raditi dobiće i kandidati čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova. Oni će, dakle najpre da se međusobno dogovore oko datuma za početak edukacije, termina i ritma održavanja predavanja, a zatim će taj predlog saopštiti svom profesoru i ovlašćenom predstavniku pomenute institucije. Oni će ga razmotriti i utvrditi da li je u taj raspored potrebno uneti neke izmene. Ovi polaznici će moći i da jedno drugom pomažu, da se ohrabruju i upućuju u obrazovnom radu, što će mi svakako omogućiti da proces učenja učine dinamičnijim i zanimljivijim, te da lakše i brže ostvare predviđene ciljeve.

Grupna nastava zamišljena je kao zajednički rad minimum četvoro, a najviše osmoro polaznika. Ovaj broj osoba se mora strogo poštovati kako bi se obezbedilo kvalitetno funkcionisanje grupe, pošto je potrebno svim pojedincima posvetiti istu pažnju i omogućiti im da se istaknu u obrazovnom radu. Osobe koje se odluče za ovaj pristup, međutim moraju da znaju da će imati obavezu da prihvate termine za održavanje časova koje bude odredio ovlašćeni koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a da će takođe morati da se prilagode utvrđenom datumu za početak obuke i, generalno definisanom tempu delovanja. U vezi sa tim neće moći da iznose nikakve svoje zahteve niti primedbe, jer se jednom utvrđeni raspored neće menjati do kraja edukacije.

U situaciji kada ovlašćenog predstavnika pomenute obrazovne institucije kontaktira uprava ili zvanični reprezent neke kompanije i izrazi želju da tamošnji zaposleni pohađaju naznačenu edukaciju, biće organizovan korporativni seminar - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova. Polaznici tada mogu da rade online, ali i na klasičan način, kada će biti u prilici da biraju između nekoliko lokacija za održavanje časova, šro znači da njihova predavanja mogu da se sprovode u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, ali i u okviru njihovog radnog prostora, te na svakoj drugoj lokaciji na kojoj za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Datum početka obuke, termine i ritam održavanja časova sporazumno će odrediti ovlašćeni reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko traje obuka i kurs - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova?

Prema planu pomenute obrazovne institucije, naznačena edukacija ukupno će trajati 8 školskih časova, tačnije 360 minuta, a tokom 4 dana će se održavati dvočasi, što bi značilo da će kandidati biti angažovani 4 puta po 90 minuta.

Ovaj plan delovanja, međutim važi samo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova, budući da u takvoj situaciji o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije.

Oni koji budu radili prema poluindividualnom ili individualnom principu imaće isti broj časova, ali će sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora moći da se dogovaraju u vezi sa svim detaljima nastavnog postupka, kako bi utvrdili raspored koji će im najviše odgovarati.

Osobe koje budu pohađale korporativni seminar - kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova takođe će ukupno raditi 360 minuta, a termine i učestalost održavanja njihovih predavanja zajedno će odrediti osoba koju je za to ovlastila firma u kojoj su polaznici zaposleni i koordinator za nastavu u okviru navedene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da osigurate bezbednost prilikom izvođenja građevinskih radova"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje