Kurs i obuka - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju

Naznačeno je da bi svi menadžeri prodaje u kompanijama kako u privatnom, tako i u vlasništvu države valjalo da pohađaju predavanja koja će vrhunski stručnjaci za datu oblast držati dok se bude odvijao specijalizovani kurs i obuka - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju. Podrazumeva se da će informacije koje nudi navedena edukacija biti izuzetno korisne i osobama koje se bave administracijom u sektoru prodaje, ali su dobrodošli i ostali koji, bilo iz ličnih ili profesionalnih motiva žele da unaprede i prošire svoje poznavanje naznačene oblasti.

U situaciji kada naznačeni seminar žele da isprate zaposleni u određenoj firmi, organizovaće se poseban tip nastave, poznat kao korporativna. Tada kandidati mogu da pohađaju predavanja na standardni način, ali i preko interneta, uz napomenu da klasični časovi ne moraju obavezno da se sprovode samo u moderno opremljenim prostorijama određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Oni se, naime mogu odvijati i u okviru same kompanije za koju rade prijavljeni, ali i na bilo kom mestu koje njima odgovara ukoliko tamo ima zadovoljavajućih tehničkih uslova za kvalitetno podučavanje i praćenje predavanja. Termin za početak sprovođenja programa, kao i vreme i ritam održavanja časova zajednički će odrediti koordinator za nastavu u instituciji organizatora i zvanični predstavnik konkretnog preduzeća.

Osobe koje navedenu edukaciju žele da pohađaju pojedinačno, to jest kao fizička lica mogu da traže da se za njih sprovede klasični seminar - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju. U tom slučaju će na časove morati da dolaze prema utvrđenom rasporedu u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije, gde će pratiti nastavu u prijatnom ambijentu, uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. Pored toga im se nudi opcija da predavanja pohađaju preko interneta, ali će u tu svrhu morati da na svoje kompjutere blagovremeno instaliraju posebnu vrstu softvera, što predstavlja prilično jednostavan zadatak. Polaznici će za to dobiti sva potrebna uputstva, a ako ne budu uspeli da instaliranje obave samostalno, mogu u svakom slučaju da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u bilo kom predstavništvu organizatora.


Nakon što se opredele između klasične i online nastave, pojedinačni kandidati treba da navedu i da li im odgovara da predavanja prate pojedinačno, u grupi ili u paru. Osobe čiji izbor bude individualna edukacija radiće odvojeno od ostalih i dobiti maksimalnu posvećenost nadležnog profesora. S obzirom na to da je ovde čitav obrazovni proces usmeren samo na jednog polaznika, nastoji se da se sve što je moguće više prilagodi njegovim sposobnostima i potrebama, te mu je omogućeno da rezultate ostvaruje tempom koji mu odgovara i da navede kada bi želeo da edukacije startuje, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najpogodnije da se održavaju predavanja. U vezi sa tim moraće da se konsultuje sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, te će svi učesnici u obrazovnom procesu tako zajednički utvrditi raspored po kome će se raditi, uz maksimalno poštovanje želja i zahteva konkretnog kandidata.

Polaznici čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju radiće zajedno sa još jednim kolegom i moći da sa njim ostvare neposrednu komunikaciju tokom koje će razmenjivati mišljenja, ideje i iskustva, pa i na taj način proširivati i produbljivati svoje kompetencije. Imaće i mogućnost da se najpre sa svojim partnerom, a zatim i sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora dogovaraju oko svih detalja obrazovnog procesa i tako zajednički odrede kada će obuka početi, kao i kojim danima i u koliko sati će se sprovoditi predavanja. Na taj način će napraviti konačni raspored koji će lakše uklopiti u svoju ustaljenu životnu rutinu i ispunjavanje ostalih privatnih i poslovnih obaveza, pa sa manje stresa i opterećenja proći kroz pomenuti program.

Oni koji najbolje funkcionišu u dinamičnoj i vrlo aktivnoj atmosferi mogu da pohađaju grupnu nastavu, gde više polaznika zajedno ostvaruje predviđene obrazovne ciljeve. Vrlo preciznim pravilima definisano je da ovde časovima prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro kandidata, pošto je ta veličina grupe ocenjena kao najpogodnija za uspostavljanje bogate i kvalitetne interakcije među polaznicima, u kojoj će svako od njih moći da izrazi svoje mišljenje i postigne željene rezultate. Svi koji se opredele za pomenuti pristup treba da budu obavešteni da uopšte neće moći da, na osnovu svojih potreba traže da se časovi održavaju u odgovarajućim terminima, niti da utiču na ritam rada i datum za početak obuke. Sve pomenute pojedinosti unapred će, naime da definiše koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, a polaznici moraju, uz manje ili veće ustupke da im se prilagode i poštuju ih do kraja seminara.Svi koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju trebalo bi da se za to na neki od predviđenih načina prijave, te da nadležnom službeniku navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji mogu da primaju dalja obaveštavanja u vezi sa edukacijom. To mogu da urade ličnim dolaskom u najbližu poslovnicu pomenute obrazovne institucije, telefonskim pozivom ili slanjem poruke pomenutog sadržaja na mejl adresu organizatora. Vrlo brzo nakon toga, sprovešće se zvanični upis na kurs, kome su svi prijavljeni dužni da prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju odgovarajuća dokumenta. Svi potrebni zvanični spisi, kao i tačno vreme i mesto sprovođenja naznačene procedure kandidatima će biti na vreme saopšteni.

Koje oblasti proučava stručni seminar - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju?

Služba prodaje, menadžeri i administrativno osoblje koje radi u prodaji prirodom posla su podstaknuti da svakodnevno unapređuju, ubrzaju i automatizuju veliki broj podataka o kupcima, artiklima i finansijskim tokovima koji su vezani za prodaju. Stoga će ovlašćeni stručnjaci na predavanjima kojima stratuje obuka i kurs - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju upoznati polaznike sa činjenicom da su u svrhu ispunjavanja zahteva savremenog poslovanja razvijeni mnogobrojni aplikativni softveri, ali da se jedan među njima izdvaja. Reč je, naravno o Ekselu, delu Ofis softverskog paketa, firme Mikrosoft koji je kreiran da svojom fleksibilnošću ispuni zahteve svakog korisnika, bilo da je u pitanju firma sa jednim zaposlenim ili velike kompanije. Kandidati će saznati da je navedeni korisnički program svojim jednostavnim principima rada, koji odgovaraju i totalnom početniku u radu na računaru, zauzeo mesto neophodnog i omiljenog saradnika u prodaji.

Predavači će svakako istaći da postoje mnogi specijalizovani softveri za organizaciju baza podataka, sa sistemima izveštaja koji se automatski generišu i mogućnostima za analize i izračunavanja, ali da je korišćenje Eksela i dalje najjednostavniji, najrazumljiviji i najjeftiniji način za kompjutersku podršku poslovnim procesima u preduzećima. Napravljen kao tabelarni kalkulator sa preko 300 integrisanih matematičkih, logičkih, finansijskih i statističkih funkcija, Eksel savršeno ispunjava zahteve poslovnog procesa prodaje, kao najtipičnijeg slučaja kako se u praksi upotrebljavaju metode tabelarnih izračunavanja, održavanja baze podataka, novih upisivanja i filtracije podataka koji ulaze u štampane izveštaje i grafikone.

Ovlašćeni stručnjaci će na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju navesti da je osnova ovog programa radna ćelija, nalik kvadratiću u svesci koja ima veliki broj redova i kolona. Svaka ćelija može da služi za upisivanje nekog podatka, brojčanog ili tekstualnog ili za ispisivanje rezultata primene neke formule ili određenog filtera za izdvajanje jednog tipa podataka. Kao što kvadratići na jednom listu papira čine jednu stranu sveske, tako i kod Eksela postoje stranice, sastavljene od ćelija koje su u preseku redova i kolona i takve stranice, radni listovi, nazivaju se spredšit. Polaznici će saznati da u jednom Eksel dokumentu, odnosno fajlu, može da bude od standardnih tri do onolikog broja radnih listova koje memorija računara može da podrži, što je praktično milionski broj, a naziv takvog fajla je Eksel radna sveska. Obično se na pojedinim radnim listovima orzanizuju baze podataka istog tipa, npr kupci, artikli, zalihe, magacin, dok se na posebnim radnim listovima, u okviru iste radne sveske, generišu rezultati pretraga baze podataka uz primenu filtera koji u mnoštvu podataka pronalazi one koji su nam u tom trenutku potrebni. Teme kojima će se profesori baviti u naprednom radu sa Ekselom su, osim osnova rada sa datotekama, radnim listovima i radnim sveskama, povezane sa korišćenjem formula u procesu prodaje. Tako će polaznicima biti objašnjeno je za procese prodaje i rad sa bazama podataka kreiranih u Ekselu, a koje se odnose na poslovanje u prodaji, naročito efikasno pretraživati baze podataka takozvanim ugnježdenim formulama (nested functions in a formula). Svima koji pohađaju seminar - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju biće navedeno da se, recimo korišćenjem standardnog filtera za izdvajanje negativnih vrednosti iz baze podataka kupaca može dobiti spisak dužnika i visina dugova, ali ako u taj filter “ugnjezdimo” logičku formulu IF, sa kriterijumom da izabere samo dužnike sa dugom većim od određene zadate vrednosti, tada Eksel generiše izveštaj samo za ono što smo tražili da vidimo.

Još jedna nezaobilazna tema je korišćenje unakrsnog pregleda, takozvanih Pivot tabela, vezanih za process prodaje. Njima će biti posvećeni posebni časovi, budući da one, u funkciji jedne od najmoćnijih alatki Eksela, omogućavaju izbor određenih podataka (nekoliko artikala), njihovo izvlačenje iz ogromne baze podataka (spiska svih artikala, sa količinama, cenama, poreklom, datumima, i tako dalje), smeštanje u novu tabelu sa mogućnošću sortiranja, dodatno filtriranje i poređenje pojedinih podataka kroz crtanje raznobojnih dijagrama.

Na kom mestu i kada se održava obuka i kurs - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju?

Osobe koje nastavu pohađaju kao pojedinci mogu da rade na klasični način ili, pak da traže da se za njih organizuje online kurs i obuka - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju. U prvom slučaju biće obavezni da na časove dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije i tamo prate predavanja osvedočenih stručnjaka, u prostorijama koje odgovaraju svim savremenim obrazovnim standardima. Ako odaberu drugu varijantu, moći će sami da biraju mesto na kome će pratiti nastavu, s obzirom na to da će u tu svrhu koristiti svoje računare. Upravo zbog toga su obavezni da, pre početka eduakcije na njih instaliraju specijalni tip softvera, što predstavlja jedan jednostavan informatički zadatak i ne bi trebalo da polaznici sa tim imaju nekih problema. No, ukoliko neko ne uspe to samostalno da obavi, svakako može da se obrati stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora i dobije odgovarajuću tehničku podršku.

Kandidati koji su na edukaciju prijavljeni kao pojedinci mogu nastavu da prate zajedno sa još nekoliko drugih osoba, to jest da pohađaju grupnu obuku, koju takođe mogu da prate online ili uživo, od čega će zavisiti i lokacija na kojoj će raditi. U prvoj opciji mogu sami da odaberu prostor u kome će pratiti predavanja, budući da će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. Ako njihov izbor bude druga varijanta, moraće da zajedno sa ostalim članovima grupe dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije, prema utvrđenom rasporedu i tamo se obučavaju u adekvatnim prostorijama. Važno je istaći da je veličina grupe vrlo precizno definisana, te da ona može da obuhvata najviše osmoro kandidata, ali da ne može početi sa radom dok se za to ne prijavi minimalno njih četvoro. Polaznici stoga moraju da znaju da će ponakad morati da sačekaju da se grupa oformi, ali i da uopšte neće moći da utiču na raspored po kome će se raditi. Biće, naime obavezni da prihvate termine i ritam održavanja časova, kao i datum za početak obuke koji odredi koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Oni koji ne žele da rade potpuno odvojeno od ostalih, a istovremeno im ne prija izrazito aktivna i dinamična grupna atmosfera, mogu da pohađaju poluindividualni seminar - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju, kada ovlašćeni predavač radi sa dvoje kandidata. Tada takođe mogu nastavu da prate na lokaciji koja im najviše godi, ukoliko budu radili online, dok će klasične časove, kao i u svim ostalim slučajevima pohađati u odgovarajućim prostorijama neke od poslovnica navedene institucije. Svakako će dobiti priliku da u velikoj meri utiču na raspored predavanja i uopšteni tempo rada, jer će se u vezi sa svim detaljima nastavnog procesa dogovarati sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Svi koji žele da rade pojedinačno mogu da se opredele za individualnu nastavu i dobiju priliku da ovlašćeni stručnjak samo njima drži časove. U takvom okruženju imaće mogućnost da nastavu prate preko interneta i uživo, a ako se odluče za prvu opciju mogu da to čine u bilo kom prostoru koji im odgovara. Ukoliko njihov izbor bude druga varijanta, dolaziće na nastavu u najbliže predstavništvo naznačene institucije, prema rasporedu koji budu dobili. Kandidati će tokom nastave biti podsticani da se uključe u aktivnu komunikaciju, što će im svakako pomoći da brže i lakše ostvare predviđene rezultate, a takođe će imati jasan uvid u svoj napredak. Kako će im ovlašćeni profesor biti maksimalno posvećen, nakon svake etape u radu će iznositi svoje mišljenje o postignućima i upućivati polaznika u najbolje vidove daljeg usavršavanja. Oni koji se opredele za ovaj pristup moći će i da naznače kada im odgovara da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove, a da bi predloženi raspored postao zvanično prihvaćen moraju ga odobriti ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Radnici nekog preduzeća koji su zainteresovani za ovu edukaciju moći će takođe da rade preko interneta ili na klasični način. Ako se korporativna obuka i kurs - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju sprovodi online, polaznici će raditi sa mesta koje im odgovara, dok će, u slučaju da se odluče za klasični seminar predavanja moći da prate u najbližem predstavništvu organizatora, u svom radnom okruženju, ali i na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Termine i ritam održavanja njihovih časova, kao i datum za početak programa odrediće sporazumno ovlašćeni reprezent date firme i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije.

Po kom principu se odvija kurs i obuka - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju?

Svi koji pomenutu edukaciju žele da prate u statusu pojedinaca mogu da pohađaju klasične časove ili da se za njih organizuje online seminar - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju. Ako se opredele za prvu opciju, moraće da na časove dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije, prema utvrđenom rasporedu, dok će u drugom slučaju pratiti predavanja preko svojih računara. Za to je svakako potrebno da obezbede stabilnu internet konekciju, ali i da blagovremeno na kompjuter instaliraju namenski softvera, što uopšte nije komplikovano i većina polaznika to uspe da obavi samostalno, bez ikakvih problema. Ipak, organizator je za sve kojima bude potrebna stručna pomoć obezbedio mogućnost da kontaktiraju nekoga iz ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici pomenute institucije.

Službeno lice će, zapravo da definiše kada seminar počinje, kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja, a od članova grupe očekuje se da se ovog rasporeda striktno pridržavaju sve vreme trajanja programa.

Polaznici koji su prijavljeni kao fizička lica mogu samostalno da savlađuju sadržaje uz uputstva i savete nadležnog predavača, odnosno da se za njih organizuje individualna obuka i kurs - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju. Tada mogu aktivno da komuniciraju sa svojim profesorom, pitaju sve što nije jasno, te da od njega traže dodatna objašnjenja i uputstva, ako je to potrebno. Predavač prati rad polaznika, nakon svake etape komentariše postignuto, ohrabruje ga i upućuje u dalje usavršavanje. Imajući u vidu da prijavljeni nema kome da se prilagođava tokom praćenja predavanja, on može da traži da se njegovi časovi održavaju određenim danima i u vreme koje njemu odgovara, te da navede kada bi želeo da počne sa obukom. U vezi sa tim će svakako morati da se konsultuje sa stručnjakom koji vodi seminar i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora, pre no što taj raspored posatne zvaničan.

Organizator je ponudio i sprovođenje edukacije za kandidate koji žele da rade u paru, odnosno za one koji se opredele za edukaciju prema poluindividualnom principu. Ovi polaznici će tokom nastave podjednako dolaziti do izražaja i moći da međusobno komuniciraju i razmenjuju ideje i mišljenja, te da i tako ostvaruju predviđeni napredak i proširuju kompetencije. Uz to će im biti omogućeno da se sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, pa da tako zajednički utvrde datum njegovog početka, termine i učestalost održavanja časova.

Ako se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati rukovodstvo ili zvanični predstavnik neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju pomenuti program, sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju koji, takođe može da se prati preko interneta, ali i na standardni način. Kandidati koji odaberu klasične časove moći će da ih pohađaju u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, ali i u okviru kompanije za koju rade, te na svakom drugom mestu koje im za to odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za adekvatno sprovođenje obrazovnog procesa. Ovlašććeni predstavnik date kompanije će se sa koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora dogovoriti oko rasporeda rada i zajednički odrediti kada eduakcija počinje, kojim danima i koliko često će se držati predavanja.

Koliko će da traje seminar - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju?

Za tempo rada za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju, zadužen je isključivo zvanični predstavnik navedene institucije.

Osobe koje budu edukovale pojedinačno ili u paru moći će svoje časove da rasporede shodno svojim potrebama, ali samo ako za to dobiju saglasnost predavača i kooridnatora za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - kako da pomoću Eksela unapredite prodaju, polaznici će imati isti broj časova, ali će o njihovom rasporedu da odlučuju zvanični predstavnik date kompanije i lice koje istupa u ime pomenute obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da pomoću Eksela unapredite prodaju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje