Kurs i obuka - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje

Izneta je najtoplija preporuka da top i srednji menadžeri pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovani seminar - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje, u cilju maksimizacije profita i drugih benefita. Ovom edukacijom valjalo bi da budu obuhvaćeni i svi koji rade u kontrolingu, kao i oni koji sumnjaju u dobrobiti koje će uvođenje pomenutog sistema doneti njihovoj organizaciji. Podrazumeva se da su dobrodošle i osobe koje, iz profesionalnih ili ličnih razloga žele da unaprede svoje poznavanje navedene oblasti.

Vrlo često se događa da rukovodioci određene firme smatraju da njihovi radnici treba da isprate naznačeni program, pa se tada organizuje korporativna nastava i to kako na klasični način, tako i online. Kandidati koji žele da časove prate uživo mogu da u tu svrhu dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i da rade u okviru svoje kompanije, kao i na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. U takvim situacijama, kao i u slučaju kada rade preko interneta imaće obavezu da se pridržavaju rasporeda predavanja koje zajednički budu odredili ovlašćeni reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije.

Pojedinačni polaznici takođe imaju priliku da nastavu prate preko interneta, ali za njih može da se organizuje i klasična obuka i kurs - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje. Oni koji se odluče za prvu varijantu imaće obavezu da, pre nego što predavanja počnu na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da se edukuju online. Taj postupak nije posebno komplikovan i veruje se da većina prosečnih kandidata može da ga obavi bez ikakvih problema, ali je svakako organizator za one koji se susretnu sa određenim teškoćama obezbedio pomoć IT stručnjaka u svakoj poslovnici pomenute institucije. Polaznici koji se opredele za standardni tip nastave dolaziće na predavanja, prema rasporedu koji bude utvrđen u najbližu poslovnicu organizatora.


Kada navedu da li žele da rade na klasičan način ili online, pojedinačni kandidati treba da naznače da li žele da se edukuju nezavisno od ostalih, u paru ili u grupi. Oni koji izaberu individualni pristup moći će da uživaju u maksimalnoj posvećenosti nadležnog predavača i u tome što će tok edukacije u velikoj meri biti prilagođen njihovom predznanju, sposobnostima, interesovanjima, brzini kojom uči i generalno njihovim ličnim osobinama. Tokom obuke moći će da sa ovlašćenim profesorom ostvare vrlo blisku i aktivnu komunikaciju, da razgovaraju u vezi sa temom koja se obrađuje, iznose o tome svoje mišljenje i postavljaju pitanja u vezi sa stvarima koje im nisu dovoljno jasne. Kako bi ovu edukaciju prošli sa manje stresa i opterećenja, kandidatima je omogućeno da maksimalno utiču na raspored po kome će se održavati kurs, te će dobiti priliku da navedu datum koji im odgovara za početak sprovođenja programa, kao i termine i učestalost održavanja časova koji će najmanje poremetiti njihovu ustaljenu rutinu. Ukoliko predloženi raspored ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora budu smatrali odgovarajućim, on će postati zvaničan i prema njemu će se održavati predavanja sve do kraja seminara.

U bogatoj i raznovrsnoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje. Kod takvog modela edukacije nadležni stručnjak podučava dvoje polaznika, koji funkcionišu kao tandem u obrazovnom procesu, međusobno se pomažu i ohrabruju, te zajedno ostvaruju predviđeni napredak i zacrtane ciljeve. Kako i u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je uzeti u obzir želje konkretnih polaznika vezane za vreme i učestalost održavanja časova i termin početka seminara. Oni će, dakle u vezi sa tim moći da se najpre jedno sa drugim dogovore, a potom i da te predloge razmotre sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u datoj poslovnici organizatora, a ako se svi učesnici u obrazovnom procesu sa njima saglase, željeni raspored može postati validan.

Da bi grupa mogla valjano da funkcioniše, njena veličina mora da se strogo poštuje, a takođe svi koji budu želeli da rade prema ovom principu moraju da znaju neće moći da utiču na raspored po kome će se odvijati nastava. Svi članovi grupe moraju, dakle da prihvate datum za početak programa, kao i vreme i učestalost održavanja časova koje odredi ovlašćeni koordinator u okviru pomenute obrazovne institucije.Svi koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje treba da ispoštuju određena pravila vezana za tok upisnog postupka. Najpre imaju obavezu da se prijave ovlašćenom službeniku i navedu svoje lične podatke, to jest ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Sve to mogu da obave elektronskim putem, u nekoj od poslovnica naznačene institucije ili preko telefona. Nakon toga, održaće se upis na seminar, kome svi prijavljeni treba lično da prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju dokumenta koja će im blagovremeno biti tačno naznačena.

Šta tačno proučava obuka i kurs - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje?

Menadžment ili upravljanje svakom poslovnom organizacijom ima za cilj profitabilno poslovanje. Za ispunjenje takvog cilja potrebno je da se uspostave sistemi kontrole, upravljanja i izveštavanja, a za donošenje odluka ključne su pravovremene informacije. Vrhunski stručnjaci zaduženi za predavanja koja obuhvata kurs i obuka - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje objasniće kandidatima da u tom cilju marketing menadžeri koriste informacije do kojih se dolazi kupovinom, radom službe za istraživanje tržišta ili organizovanjem MIS (Marketing Informacionog Sistema). MIS čine ljudi, mašine i informacije, koje se nalaze u uzajamnom međusobnom delovanju za odgovarajuću poslovnu kampanju ili transakciju. Zadatak MIS - a je prikupljanje, obrada, čuvanje i deljenje informacija, a njegov primarni zadatak može da se definiše i kao visoko organizovan način za neprekidno prikupljanje i obradu informacija kojima se upravlja marketingom u ključnim oblastima, kao što su proizvod, cena, promocija i distribucija. U vezi sa tim profesori će napomenuti da sama informacija, kao osnova za donošenje poslovnih odluka mora da bude prikladna, blagovremena, tačna i da ispunjava funkciju smanjivanja neizvesnosti.

Tokom edukacije polaznici će saznati da je savremeni pristup marketingu izdvojio holistički pristup poslovanju kao najefikasniji i superiorniji u odnosu na tradicionalni, koji je okrenut samo prema kupcu. Ovlašćeni stručnjaci će istaći da holistički pristup posmatra svaki sistem kao nedeljivu celinu i rešavanje bilo kakvog zadatka ili problema tretira samo kroz posmatranje funkcionisanja celine sistema. Tako kompanije koje primenjuju holistički pristup u marketingu rade na uspostavljanju kvalitetnih dugoročnih odnosa sa svim partnerima, zaposlenima, kupcima, dobavljačima, bankama, agencijama i fondovima. No, vreme informacionih tehnologija i centralno mesto informacija u poslovanju nametali su promene za koje tradicionalni marketing nije bio dovoljan, pa savremeni koncept holističkog menadžmenta u marketingu objedinjava tri ključne oblasti. Shodno tome će svi koji pohađaju stručni seminar - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje biti upućeni u istraživanje vrednosti, odnosno u načine za pronalaženje i prepoznavanje šanse za ponudu novih vrednosti, zatim u stvaranje vrednosti, tačnije u kreiranje kvalitetne ponude novih vrednosti, te u isporuku vrednosti, to jest u tipove iskorišćavanja svoje infrastrukture za efikasno isporučivanje novih vrednosti.

Na narednim predavanjima polaznicima će biti predstavljeni osnovni elementi MIS-a, odnosno baza podataka, baza matematičko - statističkih metoda, baza modela i komunikacijske veze. Profesori će naznačiti da je baza podataka organizovana zbirka različitih podataka koji su smešteni u računarskim informacionim sistemima, da može biti centralizovana - na serveru ili decentralizovana - na pojedinim računarima, te da je čine struktura podataka, upravljanje bazom (upoređivanje i izdvajanje podataka koji daju odgovore na upitnike), kao i odgovarajući softver. Objasniće i da baza matematičko - statističkih metoda analizira podatke i transformiše ih u informacije uz pomoć, na primer či - testa, analize, regresione, diskriminacione ili klaster metode, te faktorske analiza, kao i multidimenzionalne skale. Kandidati će, uz to saznati i da baza modela simulira tržište za određeno problemsko pitanje i tako pomaže kod donošenja poslovnih odluka, recimo cene, promocije i distribucije proizvoda, dok se komunikacijske veze uspostavljaju između marketing i sektorskih menadžera, koji će da koriste bazu podataka.

Dok traje obuka i kurs - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje nadležni stručnjaci će istaći da zahtevi koji se postavljaju pred MIS presudno utiču i na dizajn sistema, koji mora da omogući da se u njega slivaju svi spoljašnji i unutrašnji podaci koji su značajni za organizaciju marketing funkcije. Oni treba da budu organizovani na kreativan način, u zavisnosti od strukture zahteva za donošenje odluka, a informacije valja da se proizvode kroz proveru i testiranje hipoteza i statističke analize, kako bi se omogućila njihova transmisiju u izveštaje na osnovu kojih se donose odluke.

Prisutnima će biti objašnjeno da, osim od podataka koji dolaze iz eksternih izvora funkcionalnost MIS - a mnogo zavisi i od komponente koja se naziva sistem unutrašnjih izveštaja, nekada poznatih kao računovodstveni izveštaji. Uloga prodaje, nabavke, računovodstva, kontrolinga vidi se u izveštavanju o narudžbama, naplatama, zalihama, depozitima, kreditima i ostalim relevantnim podacima iz domena tih službi. Tako će profesori naznačiti da je pravljenje finansijskih planova - kratkoročnih, srednjoročnih ili dugoročnih, kao novčanih izraza politike poslovne organizacije na poljima finansiranja, nabavke, proizvodnje, prodaje i celokupnih rezultata poslovanja, vezano za donošenje ključnih odluka u skladu sa informacijama, a najkompletniji informacioni sistem u organizaciji je upravo MIS.

Biće takođe reči o analizi odstupanja u poslovnim sistemima, koja obično podrazumeva analiziranje faktora odgovornih za razliku između planirane i ostvarene dobiti. Polaznicima će u vezi sa tim biti objašnjeno da se traženi odgovor najčešće nalazi baš u izveštajima marketinškog obaveštavanja, standardnoj komponenti MIS - a. Pre nego što se završi edukacija, nadležni stručnjaci će uputiti kandidate i u optimizovani kontroling, koji predstavlja nešto poput nekadašnjih službi plana i analize, samo širih pogleda i na temeljima poznavanja svih procesa i tokova informacija u preduzeću. Osnovna uloga kontrolinga je pomoć menadžerima kod upravljanja poslovima, a bazični alat su informacije i baze podataka.

Gde i kada se održava kurs i obuka - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje?

Kandidati koji su zaposleni u određenoj firmi, a žele da pohađaju ovu edukaciju pratiće korporativni seminar - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje, a mesto na kome će se obučavati zavisiće od toga da li odaberu klasičnu ili online nastavu. U prvom slučaju, na raspolaganju će im biti nekoliko opcija, odnosno moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora, odgovarajući prostor u kompaniji za koju rade, kao i bilo koja druga lokacija na kojoj postoje zadovoljavajući tehnički uslovi za sprovođenje obrazovnog procesa. Kada je u pitanju edukacija preko interneta polaznici će sami odrediti mesto na kome će pratiti predavanja, budući da će to činiti preko svojih kompjutera. U obe varijante moraće da se pridržavaju rasporeda koji budu napravili ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Osobe koje obuku pohađaju kao pojedinci takođe mogu da se edukuju preko interneta, ali za to moraju da se na odgovarajući način pripreme, odnosno da na svoje kompjutere blagovremeno instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Za taj postupak dobiće sva uputstva koja su im potrebna, a ako i pored toga ne budu uspeli da ga samostalno obave, mogu da računaju na stručnu pomoć članove ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakoj poslovnici navedene institucije. Uz to mogu da se opredele i za klasičnu nastavu i da predavanja pohađaju u prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, prema rasporedu koji budu dobili.

Kako na standardni način, tako i online nastavu mogu da prate osobe čiji izbor bude individualna obuka i kurs - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje. Ako se opredele za prvu opciju, dolaziće na časove u najbližu poslovnicu organizatora, u utvrđenim terminima, dok će ukoliko se opredele za rad preko interneta, moći sami da odaberu mesto sa koga će to činiti, s obzirom na to da će se edukovati preko svojih kompjutera. Svakako će, međutim dobiti priliku da u najvećoj mogućoj meri utiču na organizaciju nastave, pošto će im biti omogućeno da se izjasne u vezi sa terminima za održavanje časova koji im najviše odgovaraju, kao i oko datuma za početak kursa i generalnog tempa delovanja. Njihov predlog razmotriće nadležni predavač i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora i, ukoliko budu smatrali da je on odgovarajući obavestiće kandidata da će moći da prati nastavu prema rasporedu koji je naveo.

Oni koji budu pohađali poluindividualnu edukaciju radiće zajedno sa još jednim kolegom i dolaziti na časove u određenu poslovnicu organizatora, ukoliko se odluče za klasičnu nastavu, dok će u suprotnom, to jest ako odaberu online edukaciju, raditi preko svojih računara u prostoru koji smatraju pogodnim. Takođe će moći da se najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije dogovaraju u vezi sa svim detaljima vezanim za organizaciju nastave. Tako će zajedno odrediti datum njenog početka, kao i vreme i ritam održavanja časova.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje, svi članovi grupe zajedno će pohađati predavanja u najbližoj poslovnici organizatora, u slučaju da se odluče za standardni tip nastave, a ako njihov izbor bude online rad, predavanja će pratiti sa mesta koje odaberu, pomoću svojih kompjutera. Ni u jednom od tih slučajeva, međutim neće moći da utiču na vreme i učestalost održavanja časova, kao ni na termin početka programa, pošto će sve to unapred da definiše koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Veličina grupe je, takođe vrlo bitan faktor za njeno uspešno funkcionisanje, te tako ona ne može da počne sa radom dok ne prijavi dovoljan broj polaznika.

Po kom principu se odvija seminar - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje?

Osobe koje nastavu pohađaju u statusu fizičkih lica mogu da traže da se za njih organizuje klasična obuka i kurs - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje i da na nastavu, u određenom vreme dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije. Njihov izbor takođe može biti i online edukacija, kada će predavanja pratiti preko interneta, uz pomoć svojih računara. U tu svrhu moraju da se blagovremeno pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što najverovatnije mogu da urade potpuno samostalno. Ako se ipak susretnu sa nekim teškoćama ili budu želeli nešto da pitaju, mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Pojedinačni kandidati mogu da nastavu prate zajedno sa još nekoliko drugih osoba, odnosno da se opredele za grupni princip obrazovnog delovanja. Oni će morati da rade prema rasporedu koji bude odredio ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora i neće moći da, na osnovu svojih potreba traže određene termine za održavanje časova, ritam rada ili datum za početak celokupnog programa.

Polaznicima koji žele da rade u društvu, ali ne tako velikog broja ljudi kao što je to slučaj kod grupne nastave namenjen je poluindividualni kurs i obuka - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje. Tada, dakle dvoje kandidata zajedno pohađaju predavanja i zajednički usvajaju predviđena znanja i veštine. Omogućeno im je i da navedu kada bi želeli da program počne da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove. Željeni raspored, međutim neće moći da počne da se zvanično primenjuje dok to ne budu odobrili ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Individualna nastava osmišljena je za pojedince koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom. Ona se odvija u skladu sa principom „jedan na jedan“, što znači da nadležni stručnjak podučava samo jednog kandidata, te mu se prema tome tokom obrazovnog procesa maksimalno posvećuje i može jasno da sagleda njegove sposobnosti, brzinu kojom uči, interesovanja i predznanje. Osobe koje odaberu ovaj pristup nemaju kome da se prilagođavaju, pa mogu da naznače koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu, kao i kog datuma im odgovara da počnu sa edukacijom. Taj predlog razmotriće njihov profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora i, ukoliko ga budu smatrali pogodnim čitava obuka će se sprovoditi u skladu sa željama konkretnog kandidata.

U situaciji kada zvanični predstavnici ili rukovodioci određene firme žele da na nastavu prijave svoje zaposlene, sprovešće se korporativni seminar - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje. Predavanja tada mogu da se prate preko interneta, ali i na klasičan način, kada kandidati biraju između savremeno opremljenih prostorija najbliže poslovnice organizatora, odgovarajućeg prostora u firmi za koju rade ili bilo koje druge lokacije na kojoj ima uslova za adekvatno održavanje i praćenje predavanja. Vreme početka njihove nastave, termine i učestalost održavanja časova u dogovoru će definisati ovlašćeni reprezent konkretne firme i koordinator u datoj poslovnici naznačene institucije.

Koliko će da traje obuka i kurs - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje?

Osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje, kao i polaznici koji budu želeli da rade u paru će imati isti ukupni fond časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora.

Termine i učestalost održavanja časova polaznika koji budu pohađali korporativnu nastavu zajednički će odrediti osoba koju je za to imenovala konkretna firma i koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Gore navedeni plan delovanja važi samo za one koji budu pohađali grupni seminar - kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje, budući da tada sve pojedinosti obrazovnog procesa utvrđuje isključivo ovlašćeni predstavnik organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da pomoću marketing informacionog sistema unapredite poslovanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje