Kurs i obuka - kako da poreske obaveze umanjite

Ne samo da bi direktori preduzeća trebalo da se edukuju u ovoj oblasti, već isto tako i svi oni stručnjaci koji su u kompanijama zaduženi za upravljanje sektorom finansija. Sem toga, stručni kurs i obuka - kako da poreske obaveze umanjite je namenjena i računovođama, ali i licima koja se bave pružanjem konsultantskih usluga u sektoru finansija, te uopšteno svakome kome je zanimljiva ova tematika i želi da unapredi svoja znanja u vezi sa njom.

Svakako je u zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford i korporativna nastava i ona, koja je fizičkim licima namenjena.

Ako bude iznet zahtev da nastavu prate zaposlena lica, onda se podrazumeva da će njihovi nadređeni definisati princip organizacije sa ovlašćenim predstavnikom konkretne poslovnice pomenute institucije. Potrebno je da se oni usaglase kako oko tačnog datuma početka i dinamike sprovođenja časova, tako isto i oko termina, ali i tačne lokacije, na kojoj će u tom slučaju da bude održana nastava. Naravno da je otvorena mogućnost da predavanja budu pohađala u poslovnicama pomenute institucije i preko interneta, ali isto tako nastava može da budu organizovana i u samoj kompaniji, što važi samo za taj tip edukacije. Svakako da prostor treba da bude propisno opremljen, a klijent će sve potrebne informacije na vreme o tome da dobije.


Kada su u pitanju pojedinačni polaznici, specijalizovana obuka i kurs - kako da poreske obaveze umanjite se organizuje prema pravilima poluindividualne, grupne ili individualne edukacije, a oni isto tako biraju i gde će tačno da pohađaju predavanja (u poslovnicama institucije organizatora ili online).

Polaznik koji odluči da časove samostalno prati će definisati način njihove organizacije zajedno sa zvanično ovlašćenim licem one poslovnice, u kojoj se bude prijavio, ali i sa predavačem. Svakako će se usaglasiti oko termina održavanja nastave, zatim oko trajanja i datuma početka. Inače se na potpuno isti način organizuje i poluindividualna obuka, s tim što će u tom slučaju predavanja da pohađaju dve osobe istovremeno.

Prilikom organizacije ovog seminara za grupu polaznika važe nešto drugačija, a ujedno i strožija pravila. Koordinator za nastavu će odrediti kako će se predavanja odvijati. Kako je naveden zahtev da se najpre formira grupa, potrebno je da se prijavi minimalni broj polaznika u konkretnoj poslovnici. Nakon toga kordinator odredjuje kako će oni da pohađaju časove, preciziraće datum početka, termin održavanja nastave i dinamiku. Sve to nije podložno promenama, zato što pravilnikom ove institucije nije predviđeno.U zvaničnoj ponudi navedene institucije se nalazi kako individualna obuka, tako isto i poluindividualna, odnosno nastava u paru. Jedina razlika između njih je vezana za broj kandidata, a organizuje se na način koji omogućuje ispunjenje zahteva samih polaznika. Naime, svako od njih će se detaljno dogovoriti sa ovlašćenim licima konkretne poslovnice organizatora, odnosno sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu, kako će predavanja biti organizovana. Prvenstveno se misli na definisanje datuma početka kako individualne, tako i poluindividualne edukacije, ali i termina i njenog sprovođenja, te dinamike prema kojoj će da budu organizovani časovi.

Svaki navedeni tip nastave može biti praćen na dva načina, što znači da prijavljeni bira da li će predavanjima pristupati onlajn ili u namenskim prostorijama onog predstavništva institucije organizatora, koji je on lično izabrao pre toga.

Važno je da ima računar svako ko se odluči online da pristupa predavanjima, a uz korišćenje određene vrste softvera se ona organizuju. Potrebno je da kandidat u izabranom prostoru ima stabilnu vezu sa internetom, a podrazumeva se da će zahtevani softver on samostalno na svoj uređaj da instalira. Naravno, može se obratiti i članovima tima tehničke podrške ove institucije, kako bi bez ikakvih poteškoća koristio taj softver.

Od svakog pojedinca koji odluči da pristupi ovoj edukaciji se zahteva da se prijavi, a posle toga i da dođe lično u određeno predstavništvo institucije organizatora, kako bi se zvanično upisao. Potrebno je i da prijavljeni tada dostavi konkretna dokumenta, a ovlašćeno lice te poslovnice će da prethodno informisati o svim detaljima.

Izuzev imena i prezimena, u trenutku upisa zainteresovani treba da navede kako datum svog rođenja, isto tako i informacije za kontakt, te sve njih može ili izdiktirati preko telefona zaposlenom ove institucije ili proslediti na mejl, s tim što je dostupna i opcija koja podrazumeva telefonsko prijavljivanje.

Nastavni program stručnog kursa - kako da poreske obaveze umanjite

Sam početak ove edukacije će biti usmeren na prezentovanje osnovnih odredbi trenutno važećeg Zakona o porezu na teritoriji Republike Srbije. Odmah posle toga će stručni kurs i obuka - kako da poreske obaveze umanjite polaznicima omogućiti da se upoznaju sa postupkom takozvanog poreskog planiranja.

U tom segmentu će profesori objasniti i zbog čega je primena poreskog planiranja važna za poslovanje, odnosno kako to može imati uticaja na uštedu finansijskih sredstava u okviru konkretne kompanije. Biće reči i o različitim poreskim izdacima, ali i o načinu za njihovo umanjenje, a sve to u skladu sa aktuelnim zakonom.

Podrazumeva se da će profesori govoriti i o porezu na dobit pravnih lica, kao i o brojnim poreskim olakšicama, koje mogu različita pravna lica da iskoriste.

Uz to će specijalizovani seminar - kako da poreske obaveze umanjite da se osvrne i na poreski kredit, ali i na poreske gubitke i na različite tipove oslobođenja. Naravno da će na primerima objasniti prisutnima i kako se ta oslobođenja mogu iskoristiti, odnosno u kojim slučajevima.

Pored ostalog, mora se naglasiti da ovu edukaciju mogu pohađati i isključivo zaposleni u nekom preduzeću, a shodno zahtevima njihovih direktora, odnosno nadređenih lica se donekle programnastave može uskladiti sa oblašću poslovanja njihove matične kompanije. Pod tim mislimo da u delu koji je vezan za tumačenje poreskog bilansa, odnosno određivanje poreza na dobit, mogu da budu odabrani primeri koji se baš odnose na oblast rada konkretne firme.

Trebalo bi da kandidati nauče i na koji način može da bude izbegnuto dvostruko oporezivanje, te će predavači objasniti i u okviru kojih država je moguće da bude potpisan Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, a što će svakako uticati na umanjenje poreskih obaveza konkretnog pravnog lica.

U završnom delu će stručna obuka i kurs - kako da poreske obaveze umanjite biti usmerena na mogućnost smanjenja obaveza vezano za plaćanje poreza na dodatu vrednost (PDV). Naravno da će biti ponuđeni i primeri prisutnima, a kako bi što lakše shvatili na koji način do toga može doći.

Osnovna tematika ove edukacije i savladavanje prezentovanih znanja, odnosno njihova kasnija implementacija u poslovni proces konkretnog pravnog lica će, svakako imati izuzetno pozitivan uticaj na finansijski aspekt poslovanja te kompanije.

Gde se održava stručni kurs i obuka - kako da poreske obaveze umanjite i kada?

Na više od 20 lokacija u celoj zemlji, odnosno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford se organizuje specijalizovani obuka i kurs - kako da poreske obaveze umanjite. Isto tako je u ponudi i online nastava, a tada će polaznik preko svog računara pristupati predavanjima. Naravno, mora biti omogućen nesmetani pristup internetu, ali i instaliran adekvatan softver na konkretni uređaj. Sve neophodne informacije o tome će biti na raspolaganju zainteresovanima, kao i mogućnost korišćenja pomoći IT stručnjaka, a u slučaju da se javi neka teškoća za vreme procesa instalacije namenskog softvera.

Navedena institucija predviđa da i klasičnu i onlajn nastavu polaznici mogu pratiti ili samostalno ili u paru, a u ponudi je i grupna edukacija. Zato što postoje tri tipa nastave u ponudi ove institucije, predviđeno je da prijavljeni odabere kako će tačno da je prati.

Za dvoje polaznika se organizuje poluindividualna obuka, a shodno pravilniku je predviđeno da se o načinu organizacije prijavljeni kandidat dogovara sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva i sa stručnjakom, koji će poluindividualnu nastavu da vodi. Isto tako će biti organizovana i individualna edukacija, ali u tom slučaju predavanja će pratiti samo jedan polaznik.

Kada se organizuje grupni seminar - kako da poreske obaveze umanjite, primenjuju se potpuno drugačija pravila. Naravno da je određeno i koliko osoba sme da bude tokom sprovođenja nastave u grupi maksimalno prisutno, da bi kvalitet nastave bio na zadovoljavajućem nivou. Stroga su pravila koja se u tom slučaju primenjuju, jer nema mogućnosti za vršenje izmena svega onoga što koordinator za nastavu bude odredio (termini održavanja, datum početka i dinamika prema kojoj se predavanja organizuju). Najvažnije je, ipak da u određenoj poslovnici bude ostvaren zahtev vezano za sam početak nastave, što znači da se minimalni broj kandidata prvo mora prijaviti, odnosno upisati, da bi mogla da budu definisana pravila.

Osim fizičkih lica, ovu edukaciju mogu pohađati i samo radnici neke kompanije, a u kom slučaju se organizuje korporativni kurs i obuka - kako da poreske obaveze umanjite. Prema jednostavnom principu se taj vid edukacije sprovodi, jer o svim potrebnim detaljima tada treba da se dogovore zvanično ovlašćeni predstavnik određene poslovnice institucije organizatora, kao i nadležni u određenom preduzeću. Iako se nastava može pratiti po istom principu, kao i kada joj prisustvuju pojedinci, biće dozvoljena eventualna promena lokacije njenog održavanja, a ako to klijent bude zahtevao i ukoliko određeni prostor bude ispunjavao u potpunosti predviđane zahteve.

Na koji način se specijalizovani obuka i kurs - kako da poreske obaveze umanjitesprovodi?

Svaki pojedinačni polaznik će prilikom upisa biti u obavezi da navede da li ga interesuje grupna, individualna ili poluindividualna obuka i kurs - kako da poreske obaveze umanjite, te da li želi odabrani tip edukacije da pohađa u prostorijama konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford ili online.

Za formiranje jedne grupe definisan je minimalni broj upisanih polaznika, a kada se to bude desilo organizator će definisati kako će predavanja da budu organizovana. Na prvom mestu pod tim mislimo da će koordinator za nastavu definisati kako termine održavanja i datum početka, tako i trajanje, jer će odrediti i prema kakvoj dinamici će predavanja u tom slučaju da budu organizovana. Sve što organizator bude definisao, moraće od strane njih da bude ispoštovano u najvećoj mogućoj meri, zato što se izmene ne vrše.

Potpuno se drugačija pravila primenjuju kada polaznik izabere da nastavu prati u paru ili samostalno, s tim što je jedina razlika vezana za broj polaznika. Dakle, svako od njih bi trebalo da zajedno sa nadležnim profesorom, kao i sa onim licem, koje je u odabranoj poslovnici za organizaciju nastave zaduženo, definiše kako će se konkretna edukacija organizovati. Uz to što će odrediti kog datuma će tačno početi individualna ili poluindividualna nastava, preciziraće i njeno trajanje, kao i termine u kojima bi jedan ili dvoje polaznika trebalo da pohađaju predavanja.

Institucija organizatora omogućuje praćenje odabranog tipa edukacije kako prema klasičnom principu, to jest u jednoj od poslovnica pomenute institucije, tako isto i online.

Preko specijalnog softvera, a koji bi polaznik trebalo prethodno da instalira na svoj kompjuter će biti organizovan online kurs i obuka - kako da poreske obaveze umanjite. Samim tim što su u ovoj instituciji zaposleni i oni stručnjaci, čija je to specijalnost, to podrazumeva da će svaki polaznik imati pravo da ih kontaktira, a kako bi dobio profesionalnu pomoć prilikom instalacije konkretnog softvera. Sa ciljem obezbeđenja kvalitetne onliajn edukacije, naveden je zahtev da postoji stabilna internet veza u prostoru, iz koga će pojedinac pohađati odabrani tip edukacije.

Direktori kompanija ili njihovi ovlašćeni predstavnici mogu zahtevati da bude organizovan korporativni seminar - kako da poreske obaveze umanjite, odnosno nastava koju će pohađati zaposleni u toj firmi. Sve što je prethodno navedeno važi i u ovom slučaju, a o neophodnim detaljima vezano za sprovođenje tog tipa edukacije će se usaglasiti predstavnici organizatora i konkretnog preduzeća. Razlika u odnosu na edukaciju, namenjenu fizičkim licima jeste u tome što je otvorena mogućnost da predavanja budu održana i u okviru te kompanije. Zahteva se da klijent ispoštuje pravila, koja se odnose na opremljenost prostora u kome će radnici pratiti predavanja, a sa čime će detaljno svaki zainteresovani klijent biti upoznat.

Koliko će da traje obuka i kurs - kako da poreske obaveze umanjite?

Isključivo kada se organizuje grupni seminar - kako da poreske obaveze umanjite, postoji mogućnost da prethodno bude definisano trajanje, zato što to predviđa pravilnik o načinu organizacije. U tom slučaju će koordinator za nastavu predstavništva, u kome se dovoljan broj njih bude pre toga prijavio, definisati sve neophodne detalje, pa između ostalog i dinamiku po kojoj će se časovi odvijati.

A nakon što u odredjenoj poslovnici bude bila kreirana grupa, on će odrediti kako će tačno ukupni broj časova nastavnog programa u navedenom periodu da bude raspoređeno.

Sve to ne važi kod poluindividualne i individualne edukacije, zato što i dinamiku i termine održavanja, ali i datum početka u tom slučaju zajedno određuju kako polaznik, tako isto i predavač, odnosno koordinator za nastavu. Budući da se i korporativni kurs i obuka - kako da poreske obaveze umanjite može organizovati na zahtev klijenata, to će se upravo on da nadležnim licem konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford usaglasiti o dinamici, koja će biti poštovana prilikom sprovođenja te vrste edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da poreske obaveze umanjite"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje