Kurs i obuka - Kako da postanete dobar lider

Menadžeri svih specijalnosti u kompanijama privatnog i javnog sektora označeni su kao ciljna grupa na koju je usmeren stručni seminar - kako da postanete dobar lider. Ova edukacija svakako je namenjena i osobama koje, u okviru određenih organizacija zauzimaju rukovodeće položaje, ali i svima koji žele da bolje komuniciraju sa kolegama i saradnicima, upravljaju konfliktima i uspešno vode stručni tim, budući da je liderstvo veština koja se kontinuirano uči. Pomenuti obrazovni program biće izuzetno koristan i za pojedince koji se bave ili žele da se oprobaju u timbildingu, jer uspešnost funkcionisanja jedne ekipe u najvećoj meri zavisi od umešnosti i sposobnosti njenog vođe.

Ukoliko ovu obuku žele da pohađaju zaposleni u određenoj firmi, sprovodi se korporativna nastava koja se odvija prema rasporedu određenom od strane ovlašćenog reprezenta konkretne kompanije i koordinatora u okviru institucije organizatora. Ovi polaznici mogu da biraju između klasičnog i online rada, s tim što kandidati koji budu želeli da nastavu prate uživo to mogu da čine u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u adekvatnom prostoru firme za koju rade, ali i na svakoj drugoj lokaciji koja im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa.

Pojedinačni kandidati takođe imaju priliku da rade na klasični način, a njihov izbor može biti i online obuka i kurs - kako da postanete dobar lider. U slučaju da se opredele za prvu opciju, dolaziće na predavanja u tačno određeno vreme u najbliže predstavništvo organizatora i tamo se edukovati u vrlo prijatnom ambijentu i u prostorijama koje su opremljene u skladu sa svim savremenim obrazovnim standardima. Ako se odluče za drugu varijantu, predavanja će pratiti preko interneta, ali pomoću svojih računara, na koje su upravo zbog toga obavezni da blagovremeno instaliraju specijalni tip softvera. Za ovaj postupak biće im data sva potrebna uputstva, a u slučaju da se ne snađu, mogu svakako da računaju na pomoć informatičkih stručnjaka u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.


Kada se opredele između klasičnog i online rada, pojedinačni kandidati treba da navedu i da li nastavu žele da prate pojedinačno, u paru ili u grupi. Oni koji odaberu individualnu edukaciju radiće odvojeno od ostalih polaznika i uživati u maksimalnoj posvećenosti nadležnog predavača. Dobiće mogućnost da sa njim aktivno komuniciraju, postavljaju mu pitanja i iznose svoje mišljenje o konkretnoj temi. Sam profesor će nastojati da predavački rad uskladi sa mogućnostima, predznanjem i brzinom učenja konkretnog kandidata, te da mu tako omogući da usavrši poznavanje određene oblasti i stečena znanja primenjuje u praksi. Prijavljeni imaju priliku i da u najvećoj mogućoj meri utiču na svoj raspored rada, budući da će se oko termina i ritma sprovođenja časova, kao i u vezi sa datumom startovanja programa dogovoriti sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora, te tako napraviti plan delovanja koji će svima da odgovara.

Osobe za koje se bude sprovodio poluindividualni kurs i obuka - kako da postanete dobar lider radiće zajedno sa još jednim polaznikom i praktično funkcionisati kao tandem u nastavi. Oni će se međusobno pomagati i podržavati, ali i razmenjivati iskustva, stavove i ideje, te i na taj način proširivati svoje poznavanje odgovarajuće oblasti. Ovi polaznici će najpre jedan sa drugim a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora moći da se dogovore u vezi sa datumom početka programa, kao i oko termina i učestalosti održavanja časova, te će tako napraviti raspored koji će lakše uklopiti u svoj životni ritam i ostale obaveze koje imaju.

Grupna edukacija sprovodi se za minimalno četvoro, a maksimalno osmoro polaznika koji nova znanja stiču putem međusobne interakcije i u jednoj dinamičnoj i vrlo aktivnoj atmosferi. Ovaj broj osoba ocenjen je kao optimalan za uspostavljanje žive i svrsishodne komunikacije u kojoj će opet svaki pojedinac dobiti priliku da ostvari predviđeni napredak i iskaže svoje stavove u obrazovnom procesu. Niko od članova grupe neće, međutim moći da odlučuje u vezi sa vremenom i učestalošću održavanja časova, kao ni oko datuma za početak seminara, budući da će sve pojedinosti nastavnog procesa unapred da definiše ovlašćeni reprezent pomenute obrazovne institucije.

Svi koji su zainteresovani za specijalizovani seminar - kako da postanete dobar lider moraju se najpre za to prijaviti ovlašćenom licu i navesti mu svoje lične podatke, koji treba da obuhvate ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak može da se obavi u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili elektronskim putem. Vrlo brzo nakon toga prijavljeni će biti obavešteni o tačnom datumu i mestu sprovođenja upisne procedure, kojoj su dužni da lično prisustvuju, a biće im naznačena i dokumenta koja tom prilikom treba da predaju nadležnom službeniku kako bi mogli da pohađaju željenu obuku.Kojim oblastima se bavi obuka i kurs - kako da postanete dobar lider?

U savremenom poslovanju svakodnevno smo svedoci odvijanja procesa u kojima pojedinac, formalno ili neformalno ostvaruje određeni uticaj na grupu, u cilju postizanja željenih rezultata. Stoga će kurs i obuka - kako da postanete dobar lider startovati predstavljanjem vrsta liderstva, ali i navođenjem odgovarajućih osobina koje osobe sa ovakvom funkcijom treba da imaju. Najpre će biti reči o funkcionalnim liderima, to jest o onima koji su svoju poziciju obezbedili sopstvenim radom i zalaganjem, a ne položajem u organizaciji. Oni predstavljaju prave uzore i sposobni su da motivišu i pokrenu druge. Svojim kvalitetima se jednostavno nameću kao vođe i članovi tima žele da ih slede i podražavaju. Zatim će profesori objasniti da se pod takozvanim situacionim liderstvom podrazumeva prilagođavanje načina upravljanja zahtevima konkretnog slučaja. Dakle, lider treba svoj način delovanja da uskladi sa kompetencijama i posvećenošću članova tima, kako bi postigao predviđene ciljeve. Polaznici će biti upoznati i sa odgovarajućim stilovima liderstva, te će nadležni stručnjaci napomenuti da naredbodavno ponašanje podrazumeva davanje instrukcija podređenima o tome kako treba izvršiti određene zadatke i šta se time želi postići. Kandidatima će biti naglašeno da ovakvim stilom lider manje vremena troši na izražavanje podrške, a fokusira se na rezultate rada. Potom će biti reči o stilu podučavanja, gde veoma dolaze do izražaja i naredbe i podrška, te lider uspostavlja komunikaciju u skladu sa realizacijom planiranog, ali i u odnosu na ispunjavanje emotivnih i društvenih potreba članova tima. On donosi konačne odluke, no pruža priliku i svojim podređenima da daju svoj doprinos.

Prisutni će biti upoznati i sa podržavajućim stilom liderstva, u kome vođa primarno pruža podršku i ne stavlja akcenat na izdavanje naredbi. Zaposleni imaju priliku da se u procesu ostvarivanja ciljeva maksimalno istaknu i da učestvuju u donošenju svakodnevnih odluka, a lider rukovodi rešavanjem problema i pruža im maksimalnu podršku. Predavači će predstaviti i stil delegiranja, koji odlikuje slabo izdavanje naredbi i slabo izražena podrška. Lider smanjuje učešće u planiranju, utvrđivanju ciljeva i kontroli, te tako podstiče samopouzdanje zaposlenih i povećava njihovu motivisanost da rade.

Svi koji budu pohađali stručni seminar - kako da postanete dobar lider saznaće i kako tačno funkcionišu timovi, koji se formiraju u gotovo svim savremenim kompanijama u cilju lakšeg ostvarivanja odgovarajućih zadataka. Orjentacija na timski rad dovodi do smanjivanja troškova, skraćivanja rokova potrebnih za obavljanje nekog posla, te do većeg zadovoljstva postignitim. Profesori će stoga objasniti kandidatima kako se rukovodi ovakvim grupama zaposlenih, na koji se način vrši raspodela odgovarajućih zadataka, te koji je najefikasniji vid donošenja odluka. Posebno će se baviti pričom o uspostavljanju poverenja između članova tima, kao i između njih i lidera, a navešće i na koji način deluju različiti tipovi grupa, te koje su njihove prednosti i mane. Polaznicima će biti predstavljene osobine uspešnih rukovodilaca timova, uloge određenih članova grupe, ali će biti reči i o potrebi uvažavanja i prihvatanja različitosti. Profesori će pojasniti na koji način se izgrađuju kvalitetni međuljudski odnosi unutar grupe, te kako se adekvatno nagrađuju njeni članovi za ostvarene rezultate i povećava njihova motivacija.

Posebna predavanja biće posvećena komunikaciji i upravljanju konfliktima unutar tima, pa će stručnjaci objasniti da je opštenje među članovima jedne grupe najvažniji preduslov njenog uspešnog delovanja. Napomenuće da svaki član tima mora detaljno da bude upoznat sa svojom ulogom, da pažljivo sluša, traži mišljenja i ideje od svojih kolega i na adekvatan način ih iskoristi. Lider, takođe mora da razvije veštinu slušanja i reagovanja na predloge i ideje, čime podstiče funkcionisanje tima kao celine, ali i pojedinačni napredak njegovih članova. Profesori će prisutnima dati i neke smernice za uspostavljanje valjane komunikacije u timu, a između ostalog će istaći da je potrebno da na svakom sastanku članovi znaju šta da očekuju i da budu upoznati sa dnevnim redom. Takođe će napomenuti da svi tokom sastanaka treba da budu fokusirani na rešavanje konkretnog problema, a ne na razmenjivanje informacija, jer se tako poštuje vreme članova tima i povećava učinak ovakvih skupova. Bitno je da se svakom pojedincu obezbedi dovoljno vremena da iznese svoje mišljenje o datom problemu, a čak i suprotna stanovišta i kreativni sukobi mogu da budu veoma korisni za funkcionisanje tima kao celine.

Osobe prisutne na predavanjima koja uključuje obuka i kurs - naučite da postanete dobar lider saznaće i na koji se način najbolje rešavaju konflikti unutar grupe, te će predavači podvući da ovakve nepovoljne situacije valja efikasno rešavati, kako bi tim opstao i ne bi bio ugrožen njegov rad. Polaznici će biti upućeni u adekvatne načine da se sagleda konflikt i njegovi uzorci, te da se pronađe najbolja solucija za ponovno valjano funkcionisanje grupe. Posebno će im biti objašnjeno kako da se bore protiv pojedinih podgrupa unutar tima, koje mogu da ga podele i onemoguće u delovanju.

Na časovima koji slede nadležni stručnjaci govoriće o liderstvu utemeljenom na modelu kompetencija, kao i o onom koje se zasniva na upravljanju učinkom, pa će zatim objasniti na koji način se upravlja promenama u organizaciji. Kandidati će saznati zbog čega sve može da se javi otpor zaposlenih prema ovim izmenjenim situacijama i koji su najbolji načini za njegovo prevazilaženje. Zatim će profesori objasniti kako se u okviru jednog tima donose odluke i koja je uloga lidera u ovom procesu. U vezi sa tim, prisutnima će biti objašnjene različite metode odlučivanja, a između ostalog, konsenzus, pravilo većine ili manjine, te odlučivanje na osnovu autoriteta sa ili bez rasprave.

Na kom mestu i kada se sprovodi kurs i obuka - kako da postanete dobar lider?

Polaznici koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica i žele da se obučavaju u društvu više osoba mogu da pohađaju grupni seminar - kako da postanete dobar lider. Tada nastavu mogu da prate preko interneta, te da sami odaberu mesto na kome će se obučavati, a imaju i mogućnost da odaberu klasične časove, na koje će zajedno sa svojim kolegama dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora prema definisanom rasporedu. U svakom slučaju, veličina grupe je vrlo precizno definisana i ona ne može početi da funkcioniše dok se ne prijavi najmanje četvoro kandidata, a takođe ne sme obuhvatiti ni više od njih osmoro. Oni moraju znati da će raspored rada unapred definisati ovlašćeni koordinator za nastavu u instituciji organizatora i da im neće biti dozvoljeno da u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao ni oko datuma za početak obuke na bilo koji način odlučuju.

Poluindividualna edukacija takođe može da se održava na mestu koje odgovara konkretnim kandidatima, ukoliko oni nastavu prate preko interneta ili, pak u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, u slučaju da se odluče za klasične časove. Svakako će ovi polaznici moći da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciju organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima kursa, te da tako zajednički definišu najpogodnije vreme početka obuke, termine i ritam održavanja časova.

Kandidati za koje se bude sprovodila individualna obuka i kurs - kako da postanete dobar lider radiće u udobnosti sopstvenog doma, u firmi gde su zaposleni ili na bilo kom drugom mestu koje im odgovara, ako se odluče za online edukaciju, dok će u suprotnom, to jest u slučaju da žele da prate nastavu uživo morati da u utvrđenim terminima dolaze u određeno predstavništvo organizatora. Svakako će imati priliku da tok edukacije maksimalno prilagode svojim mogućnostima i potrebama i da, pre početka obuke navedu kada im odgovara da program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju predavanja. Ukoliko ovaj plan delovanja odgovara nadležnom predavaču i koordinatoru za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, on će biti zvanično prihvaćen i po njemu će se raditi do kraja kursa.

Bilo za koji od pomenutih pristupa da se opredele, pojedinačni kandidati dakle mogu nastavu da prate na klasičan način i to u određenom predstavništvu organizatora, gde će dolaziti prema utvrđenom rasporedu ili da, pak rade online, za šta će imati obavezu da se adekvatno pripreme. Od njih se, naime očekuje da na svoje računare pre početka nastave instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što nije previše težak postupak, pa se veruje da većina polaznika može samostalno da ga obavi. Ipak je za one kojima bude potrebna pomoć obezbeđena tehnička podrška u svakom predstavništvu pomenute institucije, svakoga dana tokom radnog vremena.

Za osobe koje rade u nekom preduzeću i žele da pohađaju pomenutu edukaciju sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako da postanete dobar lider. Ukoliko oni budu želeli da rade preko interneta, moći će sami da odaberu mesto na kome će se edukovati, a u slučaju da se opredele za klasičnu nastavu, imaće mogućnost takođe da biraju lokaciju za sprovođenje nastave. Na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora, adekvatni prostor u samoj kompaniji za koju rade, kao i svako drugo mesto gde ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno sprovođenje nastave. U bilo kojoj varijanti, oni će raditi prema rasporedu koji zajednički utvrde zvanični reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u navedenoj obrazovnoj instituciji.

Po kom principu se sprovodi seminar - kako da postanete dobar lider?

Osobe koje su na nastavu prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da rade preko interneta, odnosno da traže da se za njih sprovede online obuka i kurs - kako da postanete dobar lider. Kako tada za pohađanje predavanja koriste svoje računare, obavezni su da blagovremeno na njih instaliraju namenski softver da bi uopšte mogli da rade na ovakav način. Postupak nije previše zahtevan i ne traži posebna informatička znanja, te većina kandidata uspeva da ga obavi bez ičije pomoći, ali se svakako svi oni koji budu imali nekih teškoća mogu obratiti IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora. Ovi polaznici imaju na raspolaganju i klasičnu nastavu, kada su međutim obavezni da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije.

Bilo da se odluče za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, oni mogu da se edukuju potpuno odvojeno od ostalih, to jest da prihvate pravila individualne nastave. Tada će nadležni stručnjak biti fokusiran isključivo na potrebe i sposobnosti konkretnog polaznika i moći da tome prilagodi svoj predavački rad. To će, naravno dovesti do toga da će prijavljeni moći lako i brzo da savlađuje predviđene obrazovne ciljeve, uz uputstva i sugestije koje bude dobijao od svog profesora. Svakako to ne znači da je polaznik pasivan u ovom obrazovnom procesu jer, baš naprotiv on sve vreme biva podstican da sa nadležnim predavačem stupa u interakciju i diskutuje u vezi sa temom koja se obrađuje. Da bi lakše organizovao svoje vreme, omogućeno mu je i da naznači kada želi da edukacija počne, te kojim danima i u koliko sati mu odgovara da ima predavanja. Ukoliko taj raspored bude odgovarao profesoru i ovlašćenom reprezentu institucije organizatora, biće ozvaničen i koristiće se do kraja obuke.

Poluindividualni kurs i obuka - kako da postanete dobar lider namenjen je osobama koje žele da se edukuju u paru, te da zajedno sa svojim kolegom prate predviđenu nastavu. Oni će takođe moći da se najpre međusobno dogovore koji im termini i ritam održavanja časova najviše odgovaraju, te kada bi bilo najzgodnije da program počne da se sprovodi i da se zatim u vezi sa tim konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora. Tako će utvrditi raspored rada kojim će svi biti zadovoljni i koji će moći da uklope u svoje ostale obaveze.

Grupna edukacija sprovodi se prema pomalo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih, budući da tada vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin za početak obuke određuje isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. Od polaznika se očekuje da se u potpunosti prilagode ovom rasporedu i slede ga do kraja sprovođenja programa. U okviru jedne grupe nastavu može da prati najmanje četvoro kandidata, ali ih takođe ne sme biti ni više od osmoro.

Ukoliko su za ovu edukaciju zainteresovani radnici nekog preduzeća sprovešće se korporativni seminar - kako da postanete dobar lider i to kako na klasični način, tako i online. Osobe koje se opredele za standardnu nastavu moći će da na predavanja dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, da ih prate u svom radnom okruženju ili, pak na nekom drugom mestu koje sami odaberu, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme i ritam održavanja časova, kao i sam termin za početak obuke za ovaj polaznike odrediće ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko će da traje obuka i kurs - kako da postanete dobar lider?

Planirano je da ova edukacija ukupno traje 20 školskih časova, odnosno 10 dvočasa.

Polaznici koji budu radili u paru, kao i osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako da postanete dobar lider imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav raspored, pošto će se u u vezi sa tim dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Kandidati za koje se sprovodi korporativna nastava takođe će raditi 20 školskih časova, ali će tada termine i ritam održavanja predavanja sporazumno da odredi zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Gore navedeni tempo delovanja važi zapravo isključivo za one koji pohađaju grupni seminar - kako da postanete dobar lider, pošto tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.


Trajanje: 20 školskih časova

Cena:

Individualna nastava: 23,000 RSD

Poluindividualna nastava: 19,000 RSD po polazniku

Grupna nastava: 16,000 RSD po polazniku

Teme:

 1. Liderstvo kao funkcija menadžmenta
 2. Karakteristike liderstva
 3. Liderstvo i osnovni pricipi holistike
 4. Liderstvo u funkciji upravljanja ljudskim resursima
 5. Stilovi liderstva
 6. Liderske veštine
 7. Lider i organizacija koja uči

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete dobar lider"

ISPITNI CENTRI
 • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
 • ECDL - Ispitni centar
 • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
 • LCCI - Ispitni centar
 • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje