Kurs i obuka - kako da postanete fasilitator

Najtoplije se preporučuje da osobe koje se bave timbildingom ili u toj delatnosti učestvuju na posredan način uzmu učešće u nastavi koju će osvedočeni eksperti držati dok se odvija kurs i obuka - kako da posatnete uspešan fasilitator. Informacije koje nudi navedeni obrazovni program u svakom smislu mogu da doprinesu uspešnosti rada rukovodilaca timova, ali i onih koji zauzimaju upravljačke pozicije u okviru svojih organizacija. Ciljnu grupu pomenute edukacije svakako čine i menadžeri različitih nivoa, ali i osobe koje bi želele da se bave trenerskim poslom ili imaju funkcije koje podrazumevaju vođenje sastanaka, radionica i ostalih modela zajedničkog delovanja više ljudi.

Svi koji žele da pohađaju naznačeni kurs treba da pre toga prođu kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na postupak prijavljivanja, koji može da se obavi u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem mejla na odgovarajuću adresu organizatora. Tom prilikom potrebno je navesti ili napisati ime i prezime kandidata, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona na koji može da bude kontaktiran radi davanja daljih obaveštenja. Vrlo brzo zatim sprovešće se druga procedura, odnosno sam upis na obuku, kome su prijavljeni dužni lično da prisustvuju i da nadležnom službeniku predaju odgovarajuću dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i vreme i mesto sprovođenja pomenutog postupka svima će biti blagovremeno saopšteni.

Budući da se na ovu edukaciju prijavljuju osobe različitih profesija, godina, ličnih osobina, potreba i načina života, organizator je nastojao da za svakog od njih obezbedi adekvatan način za praćenje predavanja. Tako pojedinačni polaznici mogu da pohađaju klasični seminar - kako da postanete fasilitator, te da na predavanja prema napravljenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije. Tamo će se nastava odvijati u prijatnoj atmosferi i uz korišćenje svih savremenih obrazovnih sredstava. Takođe imaju na raspolaganju i online kurs, za šta treba da obezbede korišćenje sopstvenog računara i stabilnu internet konekciju. Uz to je potrebno da pre toga na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što predstavlja relativno jednostavan informatički zadatak, pa se smatra da većina prosečnih kandidata može da ga obavi bez ikakvih problema. No, organizator je za sve kojima bude potrebna stručna pomoć obezbedio mogućnost kontaktiranja informatičara zaposlenih u svakoj poslovnici pomenute institucije.


Nezavisno od toga da li časove pohađaju na standardni način ili preko interneta, kandidati koji su prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da rade zajedno sa još nekoliko drugih osoba, to jest da pohađaju grupnu edukaciju. Tada će možda morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne bude oformila, odnosno dok za ovakav vid rada ne bude prijavljeno najmanje četvoro polaznika. To je, zapravo minimalni broj osoba sa kojima može da se uspostavi kvalitetna, raznovrsna i svrsishodna interakcija koja predstavlja i suštinu ovakvog tipa sprovođenja nastave. U okviru jedne grupe časovima može da prisustvuje najviše osmoro polaznika, jer bi sa većim brojem osoba bilo teško održati kvalitetnu i aktivnu komunikaciju i omogućiti svakom pojedincu da se istakne u obrazovnom procesu i ostvari željeni napredak. Nijedan član grupe neće moći da, na osnovu svojih potreba traži da se časovi sprovode u određenim terminima, niti da određuje datum za početak obuke. Te detalje, kao i uopštenu dinamiku rada definisaće koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a polaznici će morati da se tome na svaki način prilagode.

U zaista bogatoj i raznovrsnoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna obuka i kurs - kako da postanete fasilitator. Tada časovima zajedno prisustvuje dvoje polaznika koji, zapravo funkcionišu kao tandem u nastavi, jedno drugom pomažu, upućuju se i podstiču na rad i napredovanje. Takođe oboje podjednako dolaze do izražaja u obrazovnom procesu, te mogu da i sa svojim predavačem razmenjuju ideje i stavove. Pored toga, omogućeno im je da naznače kada bi želeli da obuka počne, te kojim danima i u koliko sati bi najviše odgovaralo da imaju časove. Da bi taj raspored zaživeo i počeo zvanično da se koristi moraju ga, međutim odobriti i ostali učesnici u obrazovnom procesu, što će reći nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Individualna nastava odvija se u skladu sa principom „jedan na jedan“, što znači da ovlašćeni profesor podučava samo jednog kandidata. Stoga može da mu se u potpunosti posveti i jasno sagleda njegove mogućnosti, nivo predznanja i brzinu kojom uči, pa da sa time uskladi svoj način iznošenja gradiva. Polaznik koji bude nastavu pohađao na ovakav način ne nalazi se u receptorskoj poziciji primaoca gotovih znanja od profesora, već naprotiv on sluša interaktivno izlaganje teorije, a zatim može da pita, komentariše, osporava, diskutuje i da, generalno iznosi svoje mišljenje u vezi sa temom koja se obrađuje. Predavač može odmah da dobije povratnu informaciju o učinku svoga rada i da, ako je potrebno nešto koriguje u svojim prezentacijama i pristupu kako bi kandidatu omogućio da lakše i brže postigne predviđene ciljeve. Budući da se obučava nezavisno od drugih, prijavljeni može da navede kada mu odgovara da edukacija startuje, te koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njegov način života i ispunjavanje drugih obaveza koje ima. Ako taj raspored prihvati ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, polaznik će moći da radi u skladu sa planom koji je naveo, što će mu omogućiti da sa manje stresa i opterećenja prođe pomenuti program.

Kada su za edukaciju zainteresovani radnici određenog preduzeća sprovodi se korporativni kurs i obuka - kako da postanete fasilitator, te časovi mogu da se održavaju na klasični način ili da se prate online. Svi koji se odluče za prvu varijantu moći će da biraju između nekoliko lokacija za praćenje predavanja, a na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice pomenute institucije, adekvatni prostor u firmi za koju rade, kao i svako drugo mesto na kome ima tehničkih mogućnosti za adekvatno sprovođenje i praćenje edukacije. Za bilo koju opciju da se odluče, kandidati će raditi prema rasporedu definisanom od strane ovlašćenog predstavnika njihove firme i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora.Plan i program za stručni seminar - kako da postanete fasilitator

U savremenom svetu učenje putem radionica i seminara, grupne prezentacije i timski rad postali su uobičajen vid funkcionisanja, te će polaznicima na časovima koje obuhvata obuka i kurs - kako da postanete fasilitator biti objašnjeno šta zapravo ova delatnost podrazumeva i zbog čega je toliko bitna u pomenutim aktivnostima. Predavači će istaći da fasilitacija predstavlja pomoć grupi u rešavanju problema od strane osobe koja je sasvim neutralna i ne može da utiče na proces odlučivanja. Uloga fasilitatora je, dakle da rad grupe učini efikasnijim, da upravlja strukturama i procesima koji omogućuju njeno neometano delovanje, te da preduzme odgovarajuće korake kako bi se problemi sveli na minimum. Prisutnima će biti napomenuto da ova osoba tokom sastanaka ima zadatak da vodi diskusiju, beleži ono što je bitno i pazi na vremenski okvir u kome taj skup treba da se odvija. Ona je odgovorna za dimaniku sastanka, kao i za njegovo planiranje i sprovođenje na željeni način. Ovlašćeni stručnjaci će zatim predstaviti osobine dobrog fasilitatora, te između ostalog napomenuti da on treba da bude otvoren, iskren prema ostalim učesnicima, fokusiran na cilj date aktivnosti, fleksibilan i postojan u akcijama koje preduzima. Treba da poseduje veštinu aktivnog slušanja, asertivne komunikacije, da pokazuje entuzijazam i optimizam. Profesori će naglasiti da fasilitator nije odgovoran za sadržaj, već za proces, te da treba da postigne zacrtane ciljeve konkretnog sastanka.

Na časovima koje uključuje kurs i obuka - kako da postanete fasilitator biće tačno navedeno šta se od ovih osoba očekuje da rade pre, za vreme i nakon sastanka. Kandidati će saznati da timski rad obuhvata faze formiranja, previranja, normiranja, delovanja i dosade i da u svakoj od njih fasilitator ima aktivnu ulogu, koja će takođe biti detaljno objašnjena. Najbitnije je da on ili ona pomaže grupi da donese odgovarajuće odluke, te da pri tom vodi računa o vremenu i rezultatima rada i ne meša se u konkretni sadržaj. Tokom edukacije polaznicima će biti predstavljeni i najvažniji elementi uspešne fasilitacije, pa će nadležni stručnjaci najpre naznačiti da je potrebno upoznati se sa učesnicima i dobiti sve bitne informacije koje su za njih vezane. Takođe je ključno poznavati i organiazciju klijenta koji angažuje fasilitatora za dati posao, jer će on tako moći da ispuni ono što se od njega očekuje. Valjalo bi jasno definisati opšte i posebne ciljeve konkretnog sastanka i sa klijentom tačno utvrditi rezultate koji tim skupom treba da se postignu. Za pripremu sastanka bitno je znati tačno mesto na kome će on biti održan, a uz to posebnu pažnju treba obratiti na proces rada, te utvrditi sve potrebne detalje koji se na to odnose, poput odgovarajućih aktivnosti koje će voditi ispunjavanju cilja, trajanja sastanka, obezbeđivanja potrebnog materijala i sličnog.

Svi koji budu pohađali stručni seminar - kako da postanete fasilitator biće upućeni u različite metode za otvaranje sastanka ili radionice, a potom će im biti predstavljeno i nekoliko modela za međusobno predstavljanje i upoznavanje učesnika. Nakon toga će biti reči o aktivnostima koje treba preduzeti u svrhu identifikovanja problema, utvrđivanja kriterijuma za vrednovanje rešenja, pronalaženja uzroka problema i odgovarajućeg rešenja, te o pravljenju akcionog plana, njegovoj implementaciji i evaluaciji. Najzad će profesori naglasiti da dobar fasilitator postavlja mnoštvo pitanja, a da se ona mogu podeliti na otvorena, koja imaju pozitivan ili negativan odgovor i koriste se da podstaknu diskusiju, zatim na pitanja kojima se uspostavlja odgovornost, te preusmerena, feedback i zatvorena pitanja. Za svaku od pomenutih vrsta polaznicima će biti navedeni odgovarajući primeri, a biće im objašnjeno i zbog čega je u fasilitaciji veoma važna vizuelna komponenta. Tako će, nakon završene edukacije biti kadri da uspešno obavljaju mnogobrojne funkcije koje zahteva odgovorna pozicija fasilitatora, te da između ostalog planiraju akcije, utiču na ponašanje grupe, stimulišu, usmeravaju i podstiču rad njenih članova, pitaju, provociraju raspravu i idu ka pronalaženju najboljeg rešenja.

Kada i gde se sprovodi obuka i kurs - kako da postanete fasilitator?

Ukoliko se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati rukovodstvo ili zvanični predstavnici neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju navedenu edukaciju, sprovodi se korporativni kurs i obuka - kako da postanete fasilitator. Ovi polaznici će raditi prema rasporedu koji sporazumno odrede zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora. Ukoliko se opredele za klasičnu nastavu, moći će da, po sopstvenoj želji dolaze na časove u najbližu poslovnicu pomenute institucije, da traže da se pridavanja odvijaju u okviru njihove firme ili na nekom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa.

Polaznici koji budu želeli da rade prema principima individualne nastave, to jest da se obučavaju odvojeno od ostalih moći će, međutim da navedu kada bi želeli da seminar počne, te kojim danima i u koliko sati bi im najviše odgovaralo da imaju časove. U vezi sa tim će ipak morati da se dogovore sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora, budući da svi učesnici u obrazovnom procesu moraju biti u potpunosti saglasni sa pomenutim detaljima. Ovi kandidati će dobiti i mogućnost da napreduju tempom koji im odgovara, te da i kroz aktivnu komunikaciju sa svojim profesorom proširuju svoje znanja. Moći će, takođe i da sagledaju koliko su napredovali, a od profesora će dobijati potvrdu ispravnosti iznetih stavova i, eventualno ako je potrebno tu izvršiti neke korekcije.

Kandidati koji žele da nastavu prate u paru mogu da pohađaju poluindividualni seminar - kako da postanete fasilitator i da u velikoj meri utiču na raspored prema kome će se odvijati edukacija. Naime, pošto ovde časovima prisustvuje samo dvoje polaznika, moguće je izaći u susret njihovim zahtevima koji se odnose na termine i ritam održavanja časova, te na datum za početak obuke, ali će svakako u vezi sa tim morati da se dogovaraju sa nadležnim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Grupna nastava organizaciono se razlikuje od prethodno pomenutih modela rada, a to se pre svega ogleda u činjenici da tada vreme i ritam održavanja predavanja, kao i datum za startovanje celokupnog programa određuje isključivo koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije. Članovi grupe na to neće moći ni na koji način da utiču, a to je zapravo način da niko od njih ne bude stavljen u povlašćeni položaj u odnosu na ostale, budući da su svi u obavezi da se, uz manja ili veća odricanja priklone rasporedu koji im bude saopšten. Takođe će biti obavezni da sačekaju da se grupa formira, odnosno da se za to prijavi najmanje četvoro polaznika, dok istovremeno u sastavu jedne grupe ne sme biti ni više od osmoro kandidata.

Bilo da rade pojedinačno, u paru ili u grupi, polaznici koji nastavu prate kao fizička lica mogu da se opredele za klasičnu nastavu i da na časove dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Njihov izbor takođe može biti i online obuka i kurs - kako da postanete fasilitator, kada će predavanja pratiti preko interneta koristeći svoje računare. Baš iz tog razloga obavezni su da na njih blagovremeno instaliraju tačno određenu vrstu softvera, za šta će dobiti sva potrebna uputstva. Ukoliko se ne snađu ili budu imali nekih pitanja, svakog dana tokom radnog vremena mogu se obratiti IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Po kom principu se odvija kurs i obuka - kako da postanete fasilitator?

Osobe koje pohađaju pomenutu edukaciju kao pojedinci mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje na predavanjima, te tako imaju priliku da prate grupni seminar - kako da postanete fasilitator i da časovima prisustvuju zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro polaznika. Veličina grupe se mora izuzetno strogo poštovati, jer bi manji ili veći broj osoba na predavanjima onemogućio kvalitetno funkcionisanje članova i sticanje predviđenih znanja i veština. Svi koji odaberu ovaj model treba da znaju da će biti obavezni da prihvate termine i učestalost održavanja časova koje unapred bude definisao ovlašćeni reprezent institucije organizatora i da će, takođe morati da počnu sa radom onog datuma kada bude naznačeno. U vezi sa tim neće moći da iznese bilo kakve prigovore, jer se dati raspored neće menjati do kraja sprovođenja programa.

Poluindividualna nastava namenjena je osobama koje ne žele da rade odvojeno od ostalih, a opet im ne prija izrazito dinamična i aktivna grupna atmosfera. Ovde, naime nadležni predavač radi sa dvoje polaznika koji jedno drugome pomažu, upućuju se i ohrabruju, te tako lakše postižu zacrtane ciljeve edukacije. Takođe im je omogućeno da navedu kada bi želeli da počnu sa obukom, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njihov način života. Potrebno je ipak da dobiju saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika institucija organizatora, kako bi traženi raspored mogao da postane zvanično prihvaćen.

Kandidati koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom mogu da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - kako da postanete fasilitator, kada nadležni predavač podučava samo jednog polaznika, maksimalno mu se posvećuje i može da svoj rad prilagodi njegovim mogućnostima, brzini kojom usvaja nove informacije i predznanju koje ima u vezi sa datom oblašću. Komunikacija između predavača i konkretnog polaznika zavisiće, naravno od potrebe, a u svakom slučaju kandidat će biti slobodan da pita sve što mu nije jasno, da izražava svoje odobravanje ili neslaganje sa iznetim činjenicama, te da iznosi svoje stavove u vezi sa oblašću koja se obrađuje. To će mu svakako omogućiti da brže i lakše proširi svoje kompetencije i stekne visok nivo samopouzdanja i samostalnosti, što će biti dragoceno u realnim poslovnim okolnostima. Budući da se obučava odvojeno od ostalih, moći će i da navede termine i ritam održavanja časova koji mu najviše odgovaraju, kao i datum kada bi želeo da počne sa obukom. Da bi taj raspored postao validan, moraju se međutim sa njim saglasiti nadležni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Bilo da časove prate u grupi, u paru ili pojedinačno, ovi polaznici mogu da pohađaju nastavu na klasični način, odnosno da na predavanja u određenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije. Uz to imaju opciju da rade preko interneta, ali za to moraju da se blagovremeno pripreme, to jest da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver koji će im upravo pružiti priliku da nastavu pohađaju na ovaj način. Za instaliranje će dobiti sva potrebna uputstva, a ako to ne uspeju da obave samostalno mogu da računaju na tehničku podršku informatičkih stručnjaka zaposlenih u svakom predstavništvu navedene institucije.

Ako radnici nekog preduzeća žele da pohađaju pomenuta predavanja, sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako da postanete fasilitator i to kako na klasični način, tako i preko interneta. Kandidati koji se odluče za prvu varijantu moći će da dolaze na časove u najbliže predstavništvo organizatora, da se obučavaju u okviru firme za koju rade ili na bilo kom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo postoje tehničke mogućnosti za adekvatno sprovođenje obrazovnog procesa. Raspored po kome će raditi, što će reći vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin za početak celokupnog programa sporazumno će odrediti osoba koju je imenovala njihova kompanija i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko će da traje seminar - kako da postanete fasilitator?

Prema planu organizatora, navedena obuka ukupno traje 6 školskih časova, tačnije rečeno 270 minuta, a navedeno je da će se dvočasi održavati tokom 3 dana, što znači da će kandidati ukupno biti angažovani 3 puta po 90 minuta.

Osobe čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako da postanete fasilitator, kao i oni koji nastavu budu pratili prema individualnom principu imaće isti broj časova, ali će u vezi sa rasporedom rada moći da se dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora.

Polaznici za koje se bude sprovodila korporativna edukacija takođe će raditi tokom 270 minuta, ali će o njihovim terminima i ritmu održavanja časova zajednički da odlučuju ovlašćeni predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Gore naznačeni tempo delovanja važi zapravo isključivo za kandidate za koje se bude sprovodio grupni kurs i obuka - kako da postanete fasilitator, pošto tada o svim pojedinostima obrazovnog procesa odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete fasilitator"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje