Kurs i obuka - Kako da postanete lider proizvodnog pogona

Izneta je najtoplija preporuka da svi koji u postupku proizvodnje imaju određene rukovodeće funkcije pohađaju specijalizovani seminar - kako da postanete lider proizvodnog pogona. Ovaj program namenjen je i ekspertima različitih profila koji su angažovani u proizvodnom procesu, ali i onima koji upravljaju funkcionisanjem odgovarajućih jedinica u procesu proizvodnje. Od navedene edukacije izuzetnu korist imaće i tehničko osoblje, koje ima zadatak da pripremi i vodi proizvodnju, to jest lica zadužena za tehnologiju i određene pripremne radove.

Oni koji žele da isprate pomenuti obrazovni program moraju da se prvo prijave nadležnom službeniku i navedu svoje lične podatke, tačnije prezime i ime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da obave u određenoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona, kao i elektronskim putem. Nakon što se završi registracija prijavljenih, biće organizovan upis na seminar, a kandidati su dužni da toj proceduri lično prisustvuju i da ovlašćenom licu predaju određena dokumenta. Zvanični spisi koje u tu svrhu treba da pribave biće im na vreme tačno navedeni, kako bi mogli da se adekvatno pripreme za upisni postupak.

Svi koji se na edukaciju prijavljuju pojedinačno imaju mogućnost da nastavu prate uživo, te da na časove dolaze u određeno vreme u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Takođe im je na raspolaganju online obuka i kurs - kako da postanete lider proizvodnog pogona, kada predavanja prate preko interneta, koristeći svoje računare. Upravo iz tog razloga potrebno je da prethodno na njih instaliraju poseban namenski softver, koji će im omogućiti da se obučavaju na ovakav način. Ukoliko to iz nekog razloga ne budu mogli da urade samostalno, mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora, koji će im pružiti potrebnu tehničku podršku.


Osim pomenutih opcija, pojedinačnim kandidatima se nudi i nastava koja se prati individualno, to jest obrazovni postupak tokom koga ovlašćeni stručnjak radi samo sa jednom osobom. Tako polaznik koji odabere ovakav pristup može maksimalno tok edukacije da uskladi sa svojim sposobnostima, interesovanjima i predznanjem, a od nadležnog predavača će dobijati potvrdu o ispravnosti svojih stavova i, eventualno u tom smislu moći na vreme da sprovede određene korekcije. Svaki kandidat će kod pomenutog tipa edukacije moći i da blagovremeno navede kada mu odgovara da počne sa kursom, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njegovu ustaljeni rutinu. Taj predlog će zatim razmotriti stručnjak koji vodi obuku i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije i, ukoliko budu smatrali da je konkretni raspored odgovarajući proglasiće ga zvaničnim, što će svakako polazniku omogućiti da se bolje organizuje i pomenuti obrazovni program prođe sa manje stresa i opterećenja.

Naznačenim kandidatima na raspolaganju je i poluindividualni kurs i obuka - kako da postanete lider proizvodnog pogona, kada nastavu prate u paru, međusobno se pomažu, upućuju i solidarišu, pa tako zajedno lakše ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Polaznici, dakle u ovom obrazovnom procesu funkcionišu kao partneri, te među njima mora postojati i spremnost za uspostavljanje kvalitetne dvosmerne komunikacije putem koje će moći da razmenjuju mišljenja i iskustva, čime će takođe proširivati odgovarajuće kompetencije. Biće im omogućeno i da utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava, odnosno da istaknu koji im termini i ritam održavanja časova, kao i datum početka nastave najviše odgovaraju. Da bi, međutim taj raspored postao validan, moraju ga u potpunosti odobriti nadležni profesor i ovlašćeni predstavnik pomenute institucije, budući da su i oni aktivni učesnici u sprovođenju i organizovanju edukacije.

Grupna nastava odvija se prema malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih, ali i ona naravno može biti izbor kandidata koji se edukuju u statusu fizičkih lica. Ovde je najpre potrebno istaći da polaznici moraju da sačekaju, dok grupa ne bude formirana. Međutim, svi koji odaberu ovaj pristup biće obavezni da prihvate raspored koji unapred bude odredio ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene institucije. U vezi sa terminima i učestalošću održavanja časova, kao i oko datuma za početak kursa neće moći da postavljaju bilo kakve zahteve, jer oni jednostavno neće biti razmatrani.

Oni koji su na nastavu prijavljeni kao radnici nekog preduzeća pohađaće korporativni seminar - kako da postanete lider proizvodnog pogona i to na klasičan način ili online. Ukoliko se polaznici odluče za prvu opciju, moći će da biraju između nekoliko mesta za održavanje standardnih predavanja, a nude im se savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora, odgovarajući prostor u njihovoj firmi, kao i svaka druga lokacija na kojoj za to postoje potrebni tehnički uslovi. Datum početka nastave, termine i ritam sprovođenja časova u dogovoru će odrediti koordinator u pomenutoj obrazovnoj instituciji i lice koje je imenovala konkretna kompanija.Koje oblasti proučava obuka i kurs - kako da postanete lider proizvodnog pogona?

Povećanju efikasnosti i smanjenju proizvodnih troškova može značajno da doprinese odgovarajuća ličnost na upravljačkoj poziciji. Na časovima kojima startuje kurs i obuka - kako da postanete lider proizvodnog pogona prisutnima će biti objašnjeno da takav čovek pozitivno utiče na raspoloženje i motivaciju zaposlenih, a time i na poboljšanje rezultata rada. Ovom boljitku posebno doprinosi svojom aktivnošću na praćenju proizvodnje, otkrivanjem nedostataka u organizaciji rada, slučajeva radnog preopterećenja pojedinih zaposlenih, lošeg iskorišćavanja radnog vremena, te neadekvatnog protoka materijala. Ovlašćeni stručnjaci će naglasiti da se, osim na planu svoje struke, kao eksperti u tehničkom pogledu lideri odlikuju veštinama i znanjima iz oblasti organizacije rada, smanjenja troškova proizvodnje, povećanja kvaliteta proizvoda, saradnje i upravljanja u timskom radu, kao i rešavanja problema i unapređenja međuljudskih odnosa.

Kandidatima će biti predočeno da je upravljanje ljudskim resursima u proizvodnim pogonima nekada bio posao poslovođa ili nadzornika, ali da su promene u tehnologiji proizvodnih procesa dovele do toga da lideri proizvodnih pogona ne upravljaju radnom snagom koju čine radnici, već prva linija savremene proizvodnje uključuje inženjere, ekonomiste, pravnike, kontrolore kvaliteta, informatičare ili stručnjake za baze podataka. Uloga lidera proizvodnje se shvata kao prva i najvažnija menadžerska pozicija. Klasičan pristup poslovođe kontrolora je zamenjen ulogom vođe time, koji time nije izgubio važnost niti najveću odgovornost među članovima tima. Predavači će napomenuti da je upravljanje ljudskim resursima menjalo pristupe i metode još od tridesetih godina prošlog veka, kada je počelo naučno proučavanje ove problematike, ali su osnovni principi bazirani na načelima usklađivanja posla i zaposlenog (za određeni posao se bira čovek odgovarajućih individualnih sklonosti i interesovanja), jasno definisanih odgovornosti zaposlenih, postavljenih standarda performansi, zatim uspostavljanja komunikacije i uključivanju zaposlenih u procese donošenja odluka, organizovanja obuka i treninga zaposlenih, kao i dobrog nadzora, te nagrađivanja nadprosečnih rezultata.

Svi koji budu pratili stručni seminar - kako da postanete lider proizvodnog pogona saznaće da definisanje rada i poslova polazi od zadataka, dužnosti i odgovornosti vezanih za radno angažovanje jedne osobe, odnosno za jedan položaj. Projektovanje poslova tiče se sadržaja rada u organizaciji i efekta koje imaju na zaposlene, dok kvalitet i produktivnost rada zavise od zadovoljstva zaposlenog. Profesori će istaći da je u tom cilju potrebno da posao bude smislen, kako bi ga zaposleni pozitivno vrednovao, te da on bude svestan svoje odgovornosti i valjano obavešten o rezultatima svog rada.

Polaznicima će na časovima biti objašnjeno da je u situaciji kada je proizvodni proces podeljen na veći broj organizacionih jedinica, ključni faktor efikasnosti proizvodnje upravo koordinacija i stvaranje materijalnih tokova. Prekidi u materijalnom toku izazivaju gubitke i oni mogu i moraju da se otklone uvođenjem automatizma u merenju i kontroli na ulazima i izlazima organizacionih jedinica, njihovom dobrom koordinacijom i aktivnom ulogom lidera proizvodnog pogona.

Tokom edukacije govoriće se i o različitim pristupima i metodama za podizanje produktivnosti, te će profesori napomenuti da se, prema najširoj podeli svrstavaju na one koji se tiču tehnologije i one koji se tiču ljudi. Tehnike i alati koji se u upravljanju ljudskim resursima najviše koriste su bazirane na analizi poslova i radnih zadataka kroz prikupljanje podataka o radnim aktivnostima, ponašanju koje se zahteva, radnim uslovima, interakcijama sa drugim osobama, nivou postignuća koje se očekuje, kadrovskim zahtevima i na odnosu nadređenosti i podređenosti u organizacionoj hijerarhiji. Prisutni će biti upućeni i u savremeni pristup organizaciji rada, takozvani naučni menadžment koji nalazi da se prevelika pažnja posvećuje planiranju, analizi, kontroli, a premala ljudima, preduzetništvu, stvarnoj bliskosti sa kupcima, jednostavnosti organizacione strukture, te da su to polja na kojima bi produktivnost mogla da se poboljša.

Dok se održava obuka i kurs - kako da postanete lider proizvodnog pogona, biće reči i o japanskom konceptu upravljanja radnom snagom, koji se bazira na direktnoj odgovornosti radnika za radne metode koje koristi. Kod takvog pristupa tehnolog ili šef proizvodnje ima samo savetodavnu ulogu, a uspeh se bazira na osećaju pripadnosti radnika kompaniji u kojoj provodi ceo radni vek, budući da se često menjanje zaposlenih u Japanu ne praktikuje, te oni imaju sigurnost da neće biti otpušteni. Shodno tome, predavači će istaći da bi metode za povećanje produktivnosti, kroz upravljanje ljudskim resursima mogle da se definišu kao forsiranje fleksiblnih veština zaposlenih, stalno obučavanje za unapređenje proizvodnje i kvaliteta, stabilnost zaposlenja, klima otvorenosti, poštovanja i uključivanja zaposlenih u procese odlučivanja. U svakom slučaju na produktivnost rada skoro podjednako utiču liderstvo, tehnička kontrola, motivacija kroz sadržaj rada, te finansijski podsticaj, odnosno zarada.

Polaznicima će biti objašnjeno i upravljanje podacima u proizvodnji, koje može da se organizuje u duhu japanske poslovne filozofije Lin, upotrebom papirnih kartica Kanban i kutija za organizaciju informacija Heijunka, a postoji i mogućnost da se ono poveri specijalizovanim softverima u okviru elektronskih informacionih sistema. Za uspešnu implementaciju bilo kog modela svakako je neophodno da lideri proizvodnih pogona u potpunosti razumeju i imaju vizuelizovan proces upravljanja podacima u proizvodnji.

Profesori će takođe naglasiti da planiranje i kontrola proizvodnje na nivou proizvodnog pogona spadaju u kategoriju kratkoročnog planiranja, za rok do 7 dana. Kandidati će biti obavešteni da je naziv ovakve aktivnosti u stručnoj literaturi Kontrola proizvodnih aktivnosti - PAC (Production Activity Control).

Kada i na kojoj lokaciji se održava kurs i obuka - kako da postanete lider proizvodnog pogona?

Ukoliko radnici neke firme smatraju da je ova edukacija korisna za njih, moći će da prate korporativni seminar - kako da postanete lider proizvodnog pogona. Oni će raditi prema rasporedu koji sporazumno budu odredili ovlašćeni reprezent njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Takođe će imati mogućnost da se edukuju online, u prostoru koji sami budu odredili ili da rade na klasični način u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice organizatora, u okviru svoje kompanije ili na nekom drugom mestu, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da prate predavanja uživo, te da na časove dolaze u određeno predstavništvo pomenute institucije, prema rasporedu koji bude utvrđen. Uz to im je na raspolaganju online edukacija, za koju međutim moraju da se adekvatno pripreme i da na svoje kompjutere instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Veruje se da većina njih može ovaj postupak da obavi samostalno, jer zaista nije komplikovan, a ukoliko se ne budu snašli, mogu bilo kog dana tokom radnog vremena da se obrate nekome iz ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici organizatora.

Oni polaznici koji budu želeli da dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost ovlašćenog profesora i da raspored po kome će se edukacija odvijati maksimalno prilagode svom načinu života i drugim obavezama koje imaju mogu da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - kako da postanete lider proizvodnog pogona. Biće, dakle slobodni da naznače kog datuma bi im odgovaralo da počnu sa nastavom, kao i kojim danima i koliko često bi bilo najbolje da imaju predavanja. Taj raspored će početi da se primenjuje samo ukoliko ga u potpunosti odobre nadležni predavač i koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije. Ako ova službena lica budu smatrala da je potrebno uneti određene izmene, svakako će se voditi računa o željama konkretnog polaznika i nastojaće se da što veći broj njih u finalnoj verziji rasporeda bude ostvaren.

Osobe koje budu pohađale poluindividualni nastavu isto će moći da, zajedno sa svojim kolegom utiču na formiranje rasporeda po kome će se raditi. Ovo dvoje kandidata će, dakle prvo da se međusobno dogovore i istaknu vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za početak seminara koji im najviše odgovaraju, a zatim će u dogovoru sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom pomenute obrazovne institucije napraviti konačnu verziju rasporeda, tako da on što više bude usklađen sa potrebama svih učesnika u obrazovnom procesu.

Kandidati čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako da postanete lider proizvodnog pogona biće, međutim obavezni da ispoštuju termine za sprovođenje predavanja koje bude definisao koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Osim toga, moraće da se priklone dinamici koja je unapred određena, kao i datumu za početak edukacije koji bude saopšten. U vezi sa rasporedom neće moći da ističu bilo kakve zahteve niti naknadne prigovore, jer on neće biti podložan promenama do kraja sprovođenja programa.

Po kom principu je organizovan seminar - kako da postanete lider proizvodnog pogona?

Svi koji će pojedinačno pratiti nastavu mogu da se edukuju preko interneta, ali za takav način rada moraju da prethodno na svoje računare instaliraju specijalni tip softvera. Za taj postupak dobiće sva objašnjenja i uputstva, a u slučaju da se ne snađu, mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka, koje će pronaći u svakoj poslovnici organizatora. Njihov izbor takođe može da bude klasična obuka i kurs - kako da postanete lider proizvodnog pogona, ali će tada na časove morati da, u određeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije.

Kada budu odlučili da li im odgovara klasična ili online nastava, ovi kandidati treba da navedu da li žele da rade samostalno, u paru ili u grupi. Oni koji odaberu individualnu obuku biće u prilici da predviđene rezultate postižu tempom koji im odgovara, budući da će ovlašćeni stručnjaci nastojati da način izlaganja gradiva i visinu zahteva i zadataka koji se postavljaju pred polaznike usklade sa njihovim individualnim karakteristikama, predznanjem i brzinom kojom usvajaju nove informacije. Svi koji budu na ovakav način pohađali predavanja moći će i da naprave raspored koji im bude najviše odgovarao, odnosno da istaknu termine i ritam održavanja časova i datum početka kursa koji bi ponajmanje poremetili njihovu ustaljenu rutinu. Ako nadležni stručnjak koji vodi obuku i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije budu smatrali da je taj predlog odgovarajući, proglasiće traženi plan zvaničnim i po njemu sprovoditi časove tokom čitavog programa.

U ponudi pomenute obrazovne institucije nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - kako da postanete lider proizvodnog pogona. Ovo je, zapravo najjednostavniji oblik grupnog rada koji značajno povećava motivaciju kod kandidata, budući da oni jedno u drugom pronalaze oslonac, olakšavaju proces učenja i čine ga dinamičnijim i zanimljivim. Kako i u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj ljudi, moguće je u velikoj meri ispuniti želje polaznika koje se odnose na raspored predavanja. Oni će prvo međusobno, a zatim sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora da se dogovore u vezi sa terminima za održavanje časova, tempom rada i vremenom početka seminara i tako naprave raspored koji će biti prihvatljiv za sve učesnike u obrazovnom procesu.

Za grupnu nastavu prijaviće se svakako osobe koje najbolje funkcionišu u neprestanoj interakciji sa drugima. Ovde je akcenat stavljen na socijalni element učenja, pa se naravno prijavljeni podstiču na komunikaciju i stalnu aktivnost. Da bi grupa valjano funkcionisala, mora biti odgovarajuće veličine. Pošto se veruje da bi svakome od njih odgovarao drugačiji raspored rada, neće im biti dozvoljeno da u vezi sa tim ističu svoje zahteve, več će morati da, uz manje ili veće ustupke, prihvate termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka nastave koje bude odredio zvanični reprezent pomenute obrazovne institucije.

Zaposlenima u nekom preduzeću organizator može da ponudi korporativni seminar - kako da postanete lider proizvodnog pogona, koji će se, shodno njihovoj volji održavati na standardni način ili online. Oni koji budu želeli da predavanja prate uživo moći će da dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, ali i da rade u prostorijama svoje kompanije, kao i na bilo kojoj lokaciji koju smatraju pogodnom, ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme početka kursa, termine održavanja časova i ritam rada zajedno će odrediti osoba koju je imenovala njihova firma i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - kako da postanete lider proizvodnog pogona?

Za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako da postanete lider proizvodnog pogona, važi pravilo da sve detalje obrazovnog procesa određuje koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije, a članovi grupe moraju da ih prihvate i slede do kraja edukacije.

Polaznici korporativna nastave imaće takođe isti broj časova, ali je važno istaći da će o rasporedu časova zajedno odlučiti ovlašćeni predstavnik firme čiji radnici pohađaju kurs i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Osobe koje budu odabrale poluindividualni seminar - kako da postanete lider proizvodnog pogona, kao i oni koji budu pratili individualnu nastavu takođe će imati isti broj časova, ali će u vezi sa njihovim rasporedom moći da se dogovore sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom navedene obrazovne institucije, kako bi utvrdili termine i ritam održavanja časova i vreme početka obuke koji će im najviše odgovarati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete lider proizvodnog pogona"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje