Kurs i obuka - Kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata

Naznačeno je da bi svi građevinski inženjeri, kao i stručnjaci zaduženi za upravljanje kvalitetom trebalo da prisustvuju nastavi koju će obuhvatiti kurs i obuka - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata. Ovaj seminar će pružiti značajnu podršku i osobama koje se bave realizacijom investicija i investicionih projekata u građevinarstvu, ali i svima koji, iz određenih razloga žele da saznaju nešto više o navedenoj temi.

Za pohađanje pomenutog obrazovnog programa potrebno je da se zainteresovani najpre prijave i navedu svoje lične podatke, to jest prezime i ime, tačan datum rođenja i broj kontakt telefona. Sve to je moguće obaviti u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona, kao i elektronskim putem. Posle toga, polaznici su dužni da se lično pojave na upisu, koji će biti organizovan u određenom predstavništvu organizatora, a takođe je neophodno da za tu priliku pribave i, naravno donesu određena dokumenta, koja će im svakako blagovremeno biti tačno navedena.

Kandidati koji budu želeli da pohađaju individualni seminar - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata biće u mogućnosti da celokupan tok edukacije maksimalno usklade sa svojim načinom života i ostalim obavezama koje treba da ispune. Biće im, zapravo dozvoljeno da naprave raspored koji će se najbolje uklopiti u njihovu ustaljenu rutinu, to jest da odrede termin za početak kompletnog programa, vreme i učestalost održavanja časova. Da bi, međutim zaista mogli da prate nastavu u skladu sa tim planom, potrebno je da za to dobiju potpunu saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika pomenute obrazovne institucije.


Oni koji se opredele za poluindividualnu nastavu moći će da na časove dolaze zajedno sa još jednim kolegom, te će na taj način da se edukuju kao partneri, da zajedno usvajaju predviđena znanja i veštine, međusobno se pomažu i savetuju. Uz to će im biti dozvoljeno da navedu kada bi im najviše odgovaralo da počnu sa obukom, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da se održavaju časovi. No, taj plan će biti proglašen zvaničnim samo ako se sa njim saglasi ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Polaznici koji, međutim budu tražili da se za njih organizuje grupna obuka i kurs - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata moraće da prihvate raspored koji unapred bude formirao zvanični predstavnik institucije organizatora. Oni neće moći da utiču na termine za sprovođenje nastave, tempo rada niti na vreme početka seminara iz prostog razloga što nije moguće svim članovima grupe istovremeno izaći u susret kada je raspored rada u pitanju. Osobe koje se budu edukovale na ovakav način će u određenim situacijama morati da sačekaju dok grupa ne bude formirana.

Nezavisno od toga da li se opredele za individualnu, poluindividualnu ili grupnu edukaciju, ovi kandidati mogu da pohađaju klasične časove, na kojoj će dolaziti u određeno vreme u najbližu poslovnicu organizatora. Takođe im se nudi mogućnost da se obučavaju online, ali za to moraju da se pripreme, to jest da na svoje kompjutere blagovremeno instaliraju poseban namenski softver. Nadležni stručnjaci će im dati potrebna uputstva i smernice, a ukoliko se ne snađu ili budu želeli nešto da pitaju slobodni su da se svakog dana tokom radnog vremena obrate nekome iz ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici organizatora, te će tako lako i brzo rešiti svoj problem.Kada su za pomenutu edukaciju zainteresovani radnici neke firme sprovodi se korporativni kurs i obuka - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata. Kod ovog tipa nastave predavanja mogu da se prate online, ali i na klasični način, kada polaznici mogu da na časove dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, ali i da rade u okviru svoje kompanije, kao i na bilo kom drugom mestu gde za to postoje potrebni tehnički uslovi. O svim karakteristikama koje odabrana lokacija treba da poseduje na vreme će biti obavešten ovlašćeni predstavnik konkretnog preduzeća, a on će zajedno sa koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora napraviti raspored po kome će se odvijati obuka.

Plan i program za seminar - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata

Harmonizacijom domaćih propisa sa zakonodavstvom EU u oblasti građevinarstva uklanjaju se tehničke prepreke i omogućava trgovina i slobodan protok roba. Profesori će već na predavanjima kojima počinje obuka i kurs - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata podvući da građevinski sektor u našoj zemlji ima veliki interes za poslovnu saradnju sa zemljama Evropske Unije, a da je osnovni uslov za to primena tehničke regulative EU koja odražava najnovija dostignuća tehnike i tehnologije. Duga srpska tradicija projektovanja, izgradnje i proizvodnje građevinskih materijala obezbeđuje našim poslovnim organizacijama mesto na svetskom tržištu, tako da je interes svakog preduzeća da svoje poslovanje i kvalitet proizvoda usaglasi sa evropskim standardima, bilo da je to zbog izvoza ili zbog investicionih ulaganja u našu građevinsku industriju. Novi pristup u standardizaciji i harmonizaciji nacionalni propisa uspostavlja principe kojima se harmonizacija ograničava na određene bitne zahteve koje građevinski proizvodi moraju da ispunjavaju da bi se plasirali na tržište EU. Tehničke specifikacije postavljene su u Direktivi Evropske Komisije za građevinske proizvode, primena standarda je dobrovoljna i proizvođač može na osnovu drugih specifikacija da dokaže ispunjenost bitnih zahteva. Kandidatima će biti napomenuto da proizvodi usaglašeni sa harmonizovanim standardima za ispunjenost bitnih zahteva imaju prednost na tržištu Evropske Unije. Ti zahtevi utvrđuju i obavezne elemente koji su značajni za opšte dobro, a čija je primena obavezna, kao što su mehanička otpornost i stabilnost, zaštita u slučaju požara, higijena, zdravlje, očuvanje životne sredine, bezbednost korišćenja, zaštita od buke, ekonomično korišćenje energije i čuvanje toplote. Predavači će govoriti i o direktivi EC 89/106, koja obuhvata i zahteve za građevinske proizvode, konkretno spisak od 57 pozicija kojim su obuhvaćeni građevinski materijali (prirodni kamen, drvo, beton, metali, gips, kreč, staklo, plastika, podne i zidne obloge, boje i lakovi, izolacioni materijali), kao i elementi građevinskih konstrukcija, oprema i instalacije (sistemi za protivpožarnu zaštitu, snabdevanje vodom, odvođenje otpadne vode, ventilacija, dimnjaci).

Dok se odvija kurs i obuka - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata biće reči i o totalnom upravljanju kvalitetom (TQM - Total Quality Management), kao poslovnom konceptu koji objedinjuje tehničke, tržišne, ekonomske, etičke i organizacione aspekte poslovanja. Polaznici će tako saznati da su njegova osnovna načela neprekidno poboljšavanje kvaliteta svih procesa, orijentacija na ljudski faktor i usmerenost ka kupcima, te da sistem kvaliteta definiše usaglašenost sa zahtevima, dok kontrola kvaliteta ima za cilj prevenciju, a ne ocenjivanje. Troškovi prevencije i potpuno eliminisanje grešaka u proizvodnji su uvek manji od troškova samih grešaka koji se pojave tokom veka upotrebe proizvoda.

Kandidati će biti upućeni i u proveru usaglašenosti građevinskih proizvoda, koja se vrši kombinacijom metoda određenih značajem proizvoda u odnosu na bitne zahteve, prirodom materijala ili tehničkih zahteva u standardu za konkretni proizvod. Sistemi za ocenjivanje usaglašenosti mogu da budu fabrička kontrola od strane proizvođača, ispitivanje uzoraka od strane ovlašćenih lica, početno ispitivanje proizvoda od strane proizvođača, početno kontrolisanje fabrike i fabričke kontrole od strane ovlašćenih tela, te stalni nadzor i ocenjivanje proizvodnje koje sprovodi ovlašćeno telo. Ocenjivanje usaglašenosti za posebne proizvode navedene u tehničkim specifikacijama, pored fabričke kontrole uključuje i nadzor nad proizvodnjom od strane ovlašćenog sertifikacionog tela za obavljanje poslova sertifikacije usaglašenosti, ovlašćenog tela za ocenjivanje i davanje preporuka, kao i laboratorija koje mere, ispituju, kalibriraju i na druge načine određuju performanse proizvoda ili građevinskih materijala. Nadležni stručnjaci će podvući da, pre stavljanja proizvoda u promet proizvođači moraju da obezbede primenjivanje postupaka ocenjivanja usaglašenosti, deklaraciju, sertifikat, izveštaje o ispitivanjima ili druge dokumente koji potvrđuju usaglašenost. Deklaracija ili sertifikat o usaglašenosti daje proizvođaču ili njegovom zastupniku registrovanom u EU pravo da na proizvod, etiketu ili ambalažu stavi evropski znak o usaglašenosti, stilizovani simbol CE.

Prisutnima će biti napomenuto da nadležno Ministarstvo privrede, odnosno Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, imenuje tela koja ispunjavaju propisane zahteve za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti. Osposobljenost imenovanih tela se ocenjuje na osnovu standarda i putem akreditacije, mada je predviđeno da kompetentnost imenovanog tela može da se potvrdi i na druge načine. Profesori će se osvrnuti i na kontrolu procesa i sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom (QMS), koje podrazumevaju da organizacija ima potpunu dokumentaciju QMS, odobrenu od strane menadžmenta i implementiranu. Nju sačinjavaju poslovnik kvaliteta, opisi aktivnosti i procesa, procedure kvaliteta koje opisuju metode upravljanja procesima, ali i radne instrukcije za obavljanje individualnih zadataka i aktivnosti.

Osobe koje pohađaju seminar - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata biće obaveštene da je domaći standard koji daje preporuke i procedure za upravljanje kvalitetom, Sistem menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9000:2001, usklađen sa revidiranim međunarodnim standardom ISO 9000:2000, kojim je 2000. godine radikalno dopunjen, izmenjen i prilagođen poslovnim sistemima različitih delatnosti i veličina prvobitni standard ISO 9000. Takođe će saznati da trendovi razvoja QMS u zemljama EU idu ka integrisanju sistema menadžmenta kvalitetom (standardi serije ISO 9000), upravljanju zaštitom životne sredine - EMS (serija ISO 14000) i upravljanju sistemom bezbednosti i zdravlja na radu (OHSAS 18000). Brojne su koristi u integraciji sistema menadžmenta, recimo novčane uštede, bolje iskorišćavanje resursa, olakšana komunikacija i interna koordinacija korporativnih službi.

U vezi sa upravljanjem kvalitetom izgradnje objekata, kandidati će biti informisani da on podstiče procesni pristup, identifikaciju, merenje, analizu i stalno poboljšavanje međuzavisnih procesa svih učesnika u gradnji. Rezultat planiranja kvaliteta je odgovarajuća dokumentacija kvaliteta projekta, koja uključuje postupke i radna uputstva iz sistema kvaliteta preduzeća prilagođena i razvijena za konkretni projekat. Upravljanje kvalitetom, prema američkom Institutu za upravljanje projektima predstavlja model koji sadrži nekoliko osnovnih funkcija, vezanih, na primer za obim, vreme, troškove i kvalitet radova. S tim u vezi, predavači će naznačiti da su troškovi uspostavljanja i održavanja sistema kvaliteta uvek daleko niži od troškova nastalih usled nekvalitetnih proizvoda ili radova, škarta, dorade, troškova ispitivanja i onih nastalih usled greške.

Pre kraja edukacije, polaznici će biti upućeni i u modele unapređenja kvaliteta i smanjivanja troškova poslovanja, prema japanskoj poslovnoj filozofiji LIN. Govoriće se o metodi SIX SIGMA i tehnici 5-S, koje se baziraju na poštovanju standardizovanih procedura za utvrđivanje problema, merenje, analizu, unapređenje i kontrolu.

Kada i gde se sprovodi obuka i kurs - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata?

Kandidati koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica imaju priliku da se obučavaju na standardni način i da na predavanja u određeno vreme dolaze u odgovarajuću poslovnicu pomenute institucije. Njihov izbor takođe može da bude i online kurs i obuka - kako da postignete i održite kvalitet u u izgradnji objekata, za koji međutim moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera. Osim toga, potrebno je da prethodno na njega instaliraju tačno određenu vrstu softvera, a to zaista nije težak zadatak i pokazalo se da većina polaznika uglavnom uspeva da ga obavi samostalno. Oni kojima to ne pođe za rukom ne treba da brinu, jer im je uvek na raspolaganju pomoć informatičkih stručnjaka zaposlenih u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Osobe koje žele da raspored po kome će se održavati predavanja, kao i datum početka edukacije maksimalno usklade sa svojim ostalim obavezama mogu da se odluče za individualnu nastavu, kada će zapravo biti jedini koje će nadležni stručnjak podučavati tokom pomenutog obrazovnog procesa. One će, dakle moći da navedu kada im odgovara da počnu sa obukom, te kojim danima i koliko često bi želeli da imaju časove. Taj predlog razmotriće zvanični predstavnik organizatora i njihov profesor i, ako budu smatrali da je naznačeni raspored primenljiv proglasiće ga validnim i u skladu sa njim sprovoditi predavanja tokom čitavog kursa. Ukoliko se traženi raspored bude menjao, vodiće se naravno računa o potrebama konkretnog polaznika i nastojaće se da njegova finalna verzija bude što je moguće više u skladu sa njegovim željama.

Priliku da raspored rada značajno prilagode svom ustaljenom ritmu dobiće i kandidati koji budu pohađali poluindividualni seminar - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata. Oni će moći da se prvo međusobno dogovore i istaknu koji im termini i učestalost održavanja časova najviše odgovaraju, kao i kada smatraju da je najbolje da obuka počne. Kako bi mogli da nastavu prate prema rasporedu koji su tražili, moraće da se u vezi sa tim iskonsultuju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora i, ako od njih dobiju za to odobrenje moći će da se lako organizuju i obaveze vezane za ovu edukaciju jednostavno uklope u svoj način života.

Oni koji, međutim budu pohađali grupnu nastavu moraće da prihvate termine za održavanje časova koje bude odredio ovlašćeni predstavnik organizatora. On će, takođe naznačiti kojim tempom će se odvijati edukacija i kog datuma će ona početi. Sami kandidati neće moći da u vezi sa rasporedom ističu bilo kakve svoje zahteve, jer jednom utvrđeni plan delovanja neće biti podložan promenama. Treba napomenuti da u okviru jedne grupe definisan minimlani i maksimalni broj polaznika, koji je procenjen kao najpogodniji za organizovanje dobre interakcije među prijavljenima i napredak svakog od njih u odgovarajućem vremenskom periodu.

Raspored po kome će raditi polaznici za koje se bude sprovodila korporativna obuka i kurs - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata utvrdiće koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i osoba koju je za to imenovala njihova firma. Oni će, dakle precizirati vreme početka seminara, termine i učestalost održavanja predavanja. Kandidatima je na raspolaganju online nastava, kao i klasični časovi, na koje će moći da dolaze u moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice navedene institucije, ali i da prate takav tip nastave u adekvatnim prostorijama svoje kompanije, te na bilo kom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo postoje tehnički mogućnosti za kvalitetno održavanje i praćenje predavanja.

Na koji način se odvija kurs i obuka - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata?

Svi koji su na edukaciju prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom obuke. Tako je osobama koje smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim radom pružena prilika da pohađaju individualni seminar - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata, koji se odvija u skladu sa principom „jedan na jedan“. To zapravo znači da profesor radi samo sa jednim polaznikom, pa mu se tokom ovog obrazovnog procesa maksimalno posvećuje i može da sagleda njegove sposobnosti, predznanje i brzinu kojom uči. Na osnovu toga kreiraće svoja predavanja i zadatke koju će davati kandidatu, kao i tempo kojim će se raditi. Osobe koje odaberu ovaj tip nastave moći će raspored rada u najvećoj meri prilagode svojim potrebama, jer će biti slobodne da navedu datum za početak kursa, termine i učestalost održavanja časova koji bi se najbolje uklopili u njihovu rutinu. Ako za to dobiju saglasnost svog predavača i zvaničnog predstavnika pomenute obrazovne institucije, moći će da ceo program prođu prema planu koji su napravili.

Kandidatima se nudi i poluindividualna nastava koju istovremeno pohađa dvoje ljudi. Tada oni zajedno ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve, a mogu i da se međusobno pomažu i upućuju, što će im značajno olakšati učenje. Kako u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj ljudi, moguće je izaći u susret željama polaznika koje se odnose na raspored po kome će se odvijati edukacija. Oni će prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije odrediti termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka obuke, pa će tako raspored značajno prilagoditi svojim potrebama.

U raznovrsnu ponudu organizatora spada i grupna obuka i kurs - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata. Tada je dozvoljeno da časovima zajedno prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika, koji moraju biti u potpunosti ravnopravni. Stoga će biti obavezni da prihvate termine i ritam za održavanje časova, kao i vreme početka seminara koje unapred bude odredio koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije.

Bilo da rade samostalno, u paru ili u grupi, ovi polaznici mogu nastavu da prate uživo, te da na klasične časove u određenim terminima dolaze u najbližu poslovnicu organizatora. Takođe im je na raspolaganju online edukacija, za koju će morati da prethodno na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera. Ukoliko ovaj postupak ne budu uspeli da obave samostalno, mogu bilo kog dana tokom radnog vremena da potraže pomoć IT stručnjaka u svakoj poslovnici naznačene institucije, gde postoje specijalizovane ekipe za tehničku podršku.

Polaznicima koji će ovu nastavu pohađati u statusu radnika neke firme namenjen je korporativni kurs i obuka - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata. Oni predavanja mogu da prate na standardni način i to u određenim prostorijama date poslovnice organizatora, u okviru svoje kompanije ili na bilo kom drugom mestu gde za to postoje predviđeni tehnički uslovi. Nudi im se i prilika da časove pohađaju online, a svakako moraju da se pridržavaju rasporeda koji zajedno naprave zvanični reprezent njihove firme i osoba koja istupa u ime organizatora.

Koliko traje seminar - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata?

Za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata, o svim pojedinostima nastave odlučuje ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Za individualni i poluindividualni seminar predviđen je isti broj časova, ali i mogućnost da kandidati u dogovoru sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu naprave najpogodniji raspored predavanja.

Osobe za koje se bude sprovodio korporativni kurs i obuka - kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata takođe će se imati isti fond časova, ali će vreme i ritam održavanja njihovih časova zajedno da odrede osoba koju je ovlastila konkretna firma i koordinator za nastavu u naznačenoj obrazovnoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postignete i održite kvalitet u izgradnji objekata"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje