Kurs i obuka - kako da praktično primenite SFIA koncept

Osobe koje obavljaju određene poslove u sektorima zaduženim za ljudske resurse, kao i naravno HR menadžeri trebalo bi da svakako pohađaju predavanja koja obuhvata stručni kurs i obuka - kako da praktično primenite SFIA koncept. Od navedenog obrazovnog programa koristi će, bez ikakve sumnje imati i oni koji zauzimaju upravljačke pozicije u različitim sektorima odgovarajućih organizacija, ali i IT menadžeri, kao i osobe zadužene za konsultantske poslove.

Pre nego što naznačena edukacija počne da se sprovodi, svi zainteresovani treba da prođu najpre kroz postupak prijavljivanja, koji mogu da obave u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, to jest u više od 20 gradova širom Srbije, ali i putem telefona, kao i slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Za prijavu je potrebno da potencijalni kandidat navede svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a ubrzo zatim biće obavešten o tačnom mestu i vremenu održavanja upisa na obuku. Toj proceduri svi prijavljeni obavezni su da lično prisustvuju i da tada ovlašćenom licu predaju određena dokumenta, koja će im u svakom slučaju biti blagovremeno navedena.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica mogu da prate predavanja uživo, u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, gde će morati da dolaze prema utvrđenom rasporedu. Na raspolaganju im je takođe i online seminar - kako da praktično primenite SFIA concept, kada se edukuju preko interneta, a uz pomoć svojih kompjutera. Baš iz tog razloga moraju da na njih, pre nego što kurs počne instaliraju specijalni tip softvera, što predstavlja jedan relativno jednostavan informatički zadatak, te se veruje da kandidati mogu da ga obave samostalno bez ikakvih problema. Ipak, organizator je za one koji se ne budu snašli obezbedio stručnu pomoć, koju će pružiti članovi ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici naznačene obrazovne institucije.


Kada navedu da li želi da rade na klasičan način ili preko interneta, ovi polaznici treba da se odluče i između individualnog, poluindividualnog ili grupnog načina praćenja nastave. Ukoliko njihov izbor bude prva opcija, biće jedini koje će nadležni predavač tokom ovog procesa podučavati, te će na taj način tok i tempo obrazovnog rada moći da u najvećoj mogućoj meri prilagode svojim potrebama, sposobnostima i, uopšte brzini kojom su kadri da usvajaju nove informacije. Profesor će pratiti samostalni rad polaznika, usmeravati ga i upućivati, ali ga takođe i podsticati na aktivnu komunikaciju tokom koje će moći da postavlja pitanja, diskutuje u vezi sa temom koja se obrađuje i iznosi svoje mišljenje o onome što je rečeno. Na taj način će nadležni stručnjak videti kako se odvija napredak kandidata i eventualno, u slučaju potrebe korigovati svoj rad kako bi mu omogućio da u potpunosti usvoji predviđena znanja. Kako polaznici koji odaberu ovaj pristup nemaju kome da se prilagođavaju, mogu da navedu koji im datum za početak obuke najviše odgovara, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Da bi taj raspored, međutim postao zvaničan, moraju se sa njim saglasiti i ovlašćeni profesor, kao i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, pošto su i oni aktivni učesnici u obrazovnom procesu.

U ponudi organizatora, koja je zaista raznovrsna nalazi se i poluindividualna obuka i kurs - kako da praktično primenite SFIA koncept. U takvoj situaciji ovlašćeni profesor radi sa dvoje polaznika i nastoji da koordinira njihov zajednički rad kako bi ostvarili predviđeni napredak i usvojili željena znanja. Kandidati ovde funkcionišu kao tandem, međusobno se pomažu i upućuju i, svakako predstavljaju jedno drugom značajan oslonac u radu. Omogućeno im je, takođe da navedu termine i učestalost održavanja časova koji bi se najbolje uklopili u njihov način života, kao i vreme početka seminara, a u vezi sa tim će morati i da se dogovore sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, jer bez njihove saglasnosti željeni raspored ne može postati validan.

Grupna nastava odvija se po drugačijim pravilima od prethodno pomenutih, barem kada je u pitanju način određivanja rasporeda po kome će se raditi. Ovde, naime vreme i ritam održavanja časova, kao i datum za startovanje celokupnog programa utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije, dok članovi grupe na to nemaju nikakvog uticaja. Ovo pravilo uvedeno je iz prostog razloga što se pretpostavlja da bi svaki kandidat imao različite zahteve koji su vezani za plan obrazovnog delovanja, te tako nije moguće svima istovremeno izaći u susret, a niko ne bi trebalo da se izdvaja u odnosu na ostale, pošto grupa mora da funkcioniše kao celina. Stoga će, dakle kandidati morati da prihvate raspored koji bude saopšten i da ga se striktno pridržavaju do kraja edukacije.Ako su za ovu edukaciju zainteresovani zaposleni u nekom preduzeću, održaće se korporativni kurs i obuka - kako da praktično primenite SFIA koncept. Polaznici i tada mogu da rade preko interneta, ali i na klasičan način, a treba istaći da standardni časovi ne moraju da se održavaju isključivo u nekoj poslovnici pomenute institucije. Na zahtev kandidata, klasičnu nastavu je, dakle moguće držati i u okviru njihove firme, kao i na svakom drugom mestu koje oni odaberu, pod uslovom da tamo postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja. Datum početka ovog programa, vreme i učestalost održavanja časova u dogovoru će odrediti ovlašćeni predstavnik kompanije čiji radnici pohađaju edukaciju i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora.

Plan i program za seminar - kako da praktično primenite SFIA koncept

Model za opisivanje i upravljanje kompetencijama (SFIA, Skills Framework for the Information Age) za stručnjake iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija u Velikoj Britaniji je uveden sa ciljem usklađivanja veština zaposlenih sa potrebama koje nameće savremeno poslovanje. Između ostalog, polaznici će na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs - kako da praktično primenite SFIA koncept saznati da je on kreiran od strane konzorcijuma sa 30 poslovnih organizacija, uključujući i takve kao IBM i Microsoft, a u taj okvir su uključene i mnoge druge obrazovne i organizacije lokalnih samouprava. Nadležni predavači će istaći da je koncept nekomercionalnog karaktera i SFIA licenca kod primene u sopstvenoj organizaciji ne zahteva nikakva finansijska ulaganja. Njegova suština je, zapravo formiranje okvira za veštine iz oblasti poslova u ICT sektoru, prema kome se unutar svake organizacije definišu poslovi, uloge i odgovornosti za svakog pojedinca. Kandidatima će biti istaknuto da je ovde naglasak na veštinama, a ne na proizvodima ili tehnologijama, te da su kategorije poslovnih veština smeštene u dvodimenzionalni plan - tabelu koja za svaku pojedinačnu veštinu izražava nivo složenosti i odgovarajući stepen odgovornosti za ulogu u radnoj grupi ili timu.

Tokom obuke biće reči i o strukturi SFIA - e, koja se zasniva na podeli kompetencija za obavljanje ITC poslova u šest kategorija. S tim u vezi predavači će govoriti o strategiji i arhitekturi, promenama i transformacijama, razvoju i primeni, isporuci i upotrebi, te o odnosima i angažovanju. Svaka od kategorija je dalje podeljena na podkategorije i to čini ukupnih 97 pojedinačno identifikovanih veština. Svaka od tih veština ina opšti opis i opis u okviru pojedinih nivoa odgovornosti, od ukupno klasifikovanih sedam nivoa.

Dok se održava kurs i obuka - kako da praktično primenite SFIA koncept, polaznici će biti informisani da svaki nivo veština i odgovornosti, prema naznačenom modelu za upravljanje kompetencijama ima opšti opis kojim se prikazuje nivo samostalnosti, kompleksnosti i zahtevani nivo poslovnih veština. Predavači će im predstaviti nivoe odgovornosti prema SFIA - i i navesti najpre da se prvi od njih odnosi na praćenje (rad pod nadzorom, u standardnom okruženju, na rutinskim poslovima u saradnji sa iskusnijim kolegama), dok je drugi vezan za pomaganje (povremeni nadzor pri radu na različitim poslovima i mogućnost za samostalno rešavanje manje zahtevnih problema, mogućnost kontaktiranja sa kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima). Kandidati će takođe saznati da treći nivo odgovornosti podrazumeva primenu (mogućnost samostalnog rešavanja i kompleksnijih problema, razumevanje i primena odgovarajućih metoda i aplikacija, planiranje i organizovanje sopstvenog rada), četvrti uključivanje (rad prema opštem planu, uz ličnu autonomiju i odgovornost, delimično upravljanje radom podređenih i mogućnost raspolaganja resursima, istraživanje i rešava kompleksna pitanja), a peti sigurnost i savetovanje (samostalno usmeren rad, sopstvenim metodama u skladu sa timskim ciljevima, potpuna odgovornost, samostalno donošenje odluka o rokovima i budžetu, razvijanje poslovnih odnosa sa korisnicima, samostalno radi na ličnom usavršavanju). Osobe koje pohađaju stručni seminar - kako da praktično primenite SFIA koncept saznaće da se šesti nivo odgovornosti odnosi na podsticaj i uticaj (donošenje odluka, definisanje ciljeva organizacije, odnosi sa najvišim predstavnicima kupaca i korisnika, obavljanje složenih poslovnih aktivnosti na tehničkom i finansijskom polju), a poslednji, sedmi na postavljanje strategije, inspirisanje i mobilisanje (najviši nivo autoriteta i odgovornosti za sve aspekte posla, svih akcija koje preduzima lično i akcija svih podređenih, pravljenje dugoročnih veza sa klijentima, poslovnim partnerima i predstavnicima državne uprave).

Profesori će napomenuti i da u okviru SFIA klasifikacije poslovnih kompetencija postoji i kategorizacija znanja prema pamćenju, razumevanju, primeni, analizi, sintezi i procenjivanju, te da je stepen znanja relevantan za mogućnost stručnog usavršavanja i prelazak u višu kategoriju posedovanja poslovnih veština.

Polaznici će, takođe saznati i da se prednosti SFIA koncepta, same po sebi ne vide se na prvi pogled kao poslovni dobitak, ali će im predavači objasniti da uspostavljanje dobrog temelja poslovne organizacije na principima SFIA okvira uključuje mogućnost širenja poslova u okviru ICT sektora, standardizaciju poslova u organizaciji, organizovanje treninga i obuka za ciljano osposobljavanje zaposlenih za određene veštine i nivoe odgovornosti, kao i unapređenje procesa selekcije kandidata prilikom zapošljavanja, te poboljšanje postignuća postojećeg osoblja.

Kada i na kom mestu se održava obuka i kurs - kako da praktično primenite SFIA koncept?

Oni koji budu nastavu pratili kao zaposleni u određenoj kompaniji radiće prema rasporedu koji će odrediti ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije, bilo da se korporativni kurs i obuka - kako da praktično primenite SFIA concept odvija na klasičan način ili online. Treba, međutim istaći da će polaznici koji budu želeli da predavanja prate uživo moći da biraju između nekoliko mesta za održavanje časova. Imaće, dakle priliku da dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije ili, pak da se edukuju u okviru firme za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu koje im za to odgovara, ukoliko tamo postoje zadovoljavajući tehnički uslovi za sprovođenje obrazovnog procesa.

Pojedinačni kandidati takođe imaju priliku da rade na standardni način, odnosno da na predavanja u utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije. Osim toga, nudi im se i mogućnost da pohađaju časove online, ali su za to obavezni da na svoje računare instaliraju posebnu vrstu softvera, bez koje neće moći da se edukuju preko interneta. Za taj postupak biće im pružena sva potrebna uputstva, a ako i pored toga ne budu mogli da ga samostalno obave, svakako da mogu da računaju na stručnu pomoć informatičara u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao fizička lica mogu i da odaberu svoje socijalno okruženje tokom edukacije, te tako imaju mogućnost da pohađaju individualni seminar - kako da praktično primenite SFIA koncept. U takvom obrazovnom okruženju radi se samo sa jednim polaznikom, pa mu se tok edukacije i svi ostali detalji obrazovnog procesa u najvećoj mogućoj meri prilagođavaju. Shodno tome, može da navede kada mu odgovara da program počne da se sprovodi, kao i kog dana i u koliko sati bi želeo da ima časove. Predloženi raspored razmotriće ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu u datoj poslovnici navedene institucije i, ukoliko ga oni odobre celokupna obuka će se sprovoditi u skladu sa željama datog kandidata. To će mu svakako omogućiti da se lakše organizuje i nove obaveze bez ikakvih problema uklopi u ustaljeni način života i druge dužnosti koje treba da ispuni.

Poluindividualnu nastavu zajedno prati dvoje polaznika i, pre nego što obrazovni proces startuje mogu da se međusobno dogovore u vezi sa terminima održavanja časova, datumom početka kursa i, uopšte tempom obrazovnog delovanja. Zatim će taj predlog da saopšte svom profesoru i ovlašćenom predstavniku institucije organizatora, pošto je neophodno da od njih dobiju odobrenje kako bi željeni raspored počeo zvanično da se primenjuje. Ovi kandidati svakako predstavljaju jedno drugom značajan oslonac u obrazovnom radu, tako se međusobno pomažu upućuju i lakše ostvaruju željene rezultate.

Polaznici čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da praktično primenite SFIA koncept pohađaće časove zajedno sa više polaznika i imaju obavezu da poštuju raspored rada koji im bude zvanično saopšten na početku edukacije. Radi se o tome da će kod ovog modela vreme i ritam održavanja časova, kao i termin startovanja kompletnog programa da utvrdi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora, a sami kandidati u vezi sa tim neće moći da iznose svoje zahteve niti da o pomenutim pitanjima na bilo koji način odlučuju. Na taj način svi će biti stavljeni u ravnopravni položaj i niko neće dobiti priliku da, shodno svojim potrebama oblikuje raspored po kome će se raditi.

Na koji način je organizovan kurs i obuka - kako da praktično primenite SFIA koncept?

Osobe koje edukaciju pohađaju kao pojedinci mogu da traže da se za njih organizuje klasična nastava ili, pak da odaberu online seminar - kako da praktično primenite SFIA koncept. U prvoj varijanti imaće obavezu da, prema navedenom rasporedu dolaze na časove u najbližu poslovnicu organizatora, gde će pratiti nastavu u savremeno opremljenim prostorijama i u prijatnom radnom okruženju. Ako se odluče za drugu opciju, moći će da se obučavaju sa bilo kog mesta koje im za to odgovara, budući da će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. No, da bi to postigli, moraju na njih da instaliraju namenski softver, što većina polaznika uspeva da uradi bez ičije pomoći, jer je u pitanju relativno jednostavan informatički zadatak. U svakom slučaju, svi koji budu želeli nešto da pitaju ili ne uspeju da ovo obave samostalno mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije, svakog dana tokom radnog vremena.

Oni koji žele da se edukuju odvojeno od ostalih mogu da odaberu individualni princip rada i da budu jedini koje će ovlašćeni predavač podučavati tokom obrazovnog procesa. Ovakav oblik praćenja nastave značajno osamostaljuje kandidate, oni dakle samostalno savlađuju predviđene ciljeve, uz uputstva, organizaciju i kontrolu nadležnog profesora. Na taj način stiču dragoceno samopouzdanje koje će im biti od velike koristi u realnim poslovnim okolnostima, a takođe mogu jasno da sagledaju koliko su napredovali i da eventualno, u razgovoru sa ovlašćenim stručnjakom porade na još nekim oblastima u cilju kompletnog usavršavanja. Da bi mogli lakše da se organizuju, imaće privilegiju da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija, te će tako biti zamoljeni da navedu kada žele da počnu sa radom kao, te koji termini i ritam održavanja časova će se najbolje uklopiti u njihovu ustaljenu rutinu. Predloženi raspored će, međutim postati zvaničan samo ako ga prihvate nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Izbor osoba koje žele da rade u društvu, ali samo jednog polaznika može da bude poluindividualna obuka i kurs - kako da praktično primenite SFIA koncept. U takvoj situaciji, dakle kandidati rade partnerski, međusobno se pomažu i ohrabruju, ali i uvežbavaju u ispoljavanju tolerancije prema tuđim stavovima, uz istovremeno zastupanje sopstvenih. Dobiće i priliku da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore u vezi sa svim pojedinostima koji se odnose na obrazovni proces, te tako zajednički odrede kada će on početi, kao i kojim danima i u koliko sati će se držati predavanja.

Grupna nastava namenjena je osobama koje vole da rade u dinamičnom i aktivnom okruženju, budući da se ovde predviđena znanja usvajaju putem kontinuirane interakcije između članova grupe, kojom rukovodi nadležni predavač. Da bi se to postiglo, grupa mora biti odgovarajuće veličine. Niko od pojedinaca koji se budu na ovaj način edukovali neće dobiti priliku da odlučuje u vezi sa rasporedom prema kome će se održavati nastava, pošto će termine i učestalost održavanja časova, kao i datum početka kursa unapred da odredi ovlašćeni koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu navedene institucije.

Kada je potrebno organizovati edukaciju za radnike neke firme, sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako da praktično primenite SFIA koncept i to kako na klasični način, tako i online. Osobe koje se opredele za prvu varijantu moći će da biraju između nekoliko lokacija na kojima je moguće održavati predavanja, odnosno imaće priliku da na časove dolaze u moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice navedene institucije, da se obučavaju u svom radnom okruženju, ali i na bilo kojoj lokaciji na kojoj za to postoje valjani tehnički uslovi. Vreme početka njihovog rada, termine i ritam održavanja časova u dogovoru će odrediti ovlašćeni reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko po planu traje seminar - kako da praktično primenite SFIA koncept?

O terminima i ritmu održavanja predavanja za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da praktično primenite SFIA koncept, odlučuje isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, a sami polaznici na to nemaju nikakvog uticaja.

Oni koji budu pohađali korporativnu nastavu takođe će imati isti fond časova, ali će raspored njihove edukacije sporazumno da odredi ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Kada je u pitanju individualni kurs i obuka - kako da praktično primenite SFIA koncept, kao i nastava koja se pohađa u paru predviđen je isti broj časova, ali tada raspored po kome će se odvijati seminar zajednički određuju sami kandidati, njihov profesor i ovlašćeni predstavnik pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da praktično primenite SFIA koncept"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje