Kurs i obuka - Kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi

Najjednostavnije bi bilo navesti da ovu edukaciju može, praktično rečeno svako ko želi da pohađa, jer ne postoji nikakav zahtev vezano za predznanje, koje bi kandidati morali da imaju.

Inače se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi kako nastava, koja je namenjena fizičkim licima, tako isto i korporativni kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi, a u kom slučaju će časove pratiti osobe, zaposlene u određenoj firmi. Taj tip edukacije je specifičan zato što može da bude organizovan i van prostorija pomenute institucije, to jest u okviru matične kompanije polaznika. Naravno da će vlasnici preduzeća, odnosno njegovi ovlašćeni predstavnici morati da ispoštuju sve zahteve, koji se odnose na sadržinu konkretnog prostora. Nastava za zaposlene se organizuje vrlo jednostavno, zato što datum njenog početka zajedno određuju ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, sa jedne strane i sa druge nadležno lice institucije klijenta. Isto tako će oni zajedno da odrede i termine, u okviru kojih će polaznici predavanja da prate, te će zajedno definisati i raspored časova, odnosno dinamiku njihovog održavanja.

A od svakog zainteresovanog pojedinca na prvom mestu se očekuje da zvanično izvrši prijavu, a posle toga i upis, te da se izjasni da li specijalizovani seminar - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi želi da pohađa u grupi, u paru ili individualno, odnosno onlajn ili na klasičan način.


Svakog dana kada je određena poslovnica organizatora otvorena se vrši prijava, a zainteresovani može ili doći lično ili izdiktirati putem telefona svoje podatke (ime, prezime i datum rođenja, te broj telefona). Takođe sve te informacije može i na zvaničnu mejl adresu poslati, a nedugo nakon toga će ga kontaktirati zaposleni tog predstavništva i detaljno obavestiti o samom o postupku upisivanja.

Kada je u pitanju upis prijavljenih, on se sme izvršiti samo ako je svako od njih prisutan lično, pa će to biti posebno istaknuto svakom kandidatu. Naravno da će dobiti i precizne informacije o tome koja dokumenta moraju tada doneti.

A budući da se nastava može organizovati na klasičan način i preko interneta, odnosno kroz individualnu, grupnu i poluindividualnu, sasvim je jasno zbog čega se od svakog kandidata pojedinačno očekuje da u momentu upisa naglasi koji tip edukacije će pratiti, jer će mu nakon toga biti dostupne sve potrebne informacije o načinu organizacije.

Od prijavljenih se očekuje da se u najvećoj mogućoj meri pridržavaju smernica, koje će dobiti od nadležnih u poslovnici, u kojoj su se pre toga prijavili, jer neće biti dozvoljeno izvršenje niti jedne promene po njihovom zahtevu. Nakon što navedeni uslov bude bio ostvaren u određenom predstavništvu ove institucije, zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu će precizno odrediti kako datum početka grupnog seminara, tako isto i termine u kojima bi časovi trebalo da budu održani i naravno, u skladu sa kakvom dinamikom.

Međutim, kada polaznika interesuje individualna obuka i kurs - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi ili praćenje nastave u paru, poštuju se potpuno drugačija pravila. Da budemo precizniji, u tom slučaju će se nadležno lice konkretne poslovnice organizatora i profesor zajedno sa jednim ili sa dvoje kandidata dogovarati o načinu sprovođenja časova, a u smislu da će definisati kako dinamiku njihovog održavanja i termine, tako isto će odrediti i datum početka bilo individualne edukacije, bilo poluindividualne, a u zavisnosti od toga koju od njih polaznik odluči da pohađa

Da bi zainteresovani mogao časove da prati onlajn, obavezan je da ima računar i da taj uređaj koristi kvalitetnu internet vezu, da ne bi dolazilo do prekida tokom pohađanja predavanja. Takođe je izuzetno važno i da on pre početka izabranog tipa edukacije, koju želi da pohađa online, na sopstveni kompjuter instalira program namenjen pohađanju časova preko interneta. Ukoliko se bude dogodilo da bilo koji polaznik ne uspe u potpunosti pravilno tu vrstu programa da instalira na računar, te ako možda bude imao bilo kakav problem kada bude trebalo da prati predavanja putem interneta, može kontaktirati najbližu poslovnicu institucije organizatora i zatražiti pomoć IT stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške.Plan i program stručne edukacije - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi

Šta je sve uređeno pomenutim zakonom je prva tema kojom će se baviti specijalizovani kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi. Zatim će biti objašnjeno prisutnima šta se tačno podrazumeva pod delatnošću osiguranja i koje su osnovne karakteristike društva za osiguranje. A u tom delu će biti pojašnjeno i šta je tačno društvo za osiguranje i koja je to institucija Republike Srbije, koja jedino ima pravo da izda dozvole za upis ovih društava u registar.

Polaznici edukacije će saznati i kada je osiguranje lica i imovine obavezno, a u kojim slučajevima je ono dobrovoljno.

Svakako će profesori govoriti i kako su odredbama navedenog zakona okarakterisani poslovi osiguranja, odnosno poslovi reosiguranja, te će saznati i šta se podrazumeva pod pojmom saosiguranje.

Životna osiguranja su naredna tema kojom će se profesori baviti, a u tom segmentu će saznati i koje vrste životnih osiguranja postoje u praksi i koje su njihove osnovne karakteristike. A sve to će biti objašnjeno i sa aspekta neživotnih osiguranja, a posle toga će predavači predstaviti i definiciju grupa, odnosno podgrupa osiguranja.

U skladu sa nastavnim programom, koji se poštuje kada se organizuje stručni seminar - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi, predavači će govoriti i o institucijama Republike Srbije, koje imaju obavezu da vrše nadzor u oblasti osiguranja, te će polaznici saznati i koja sve prava i obaveze u tom slučaju ima Narodna banka, uzevši u obzir da je jedina ovlašćena za nadzor.

Na koji način je navedenim zakonom regulisana zaštita korisnika osiguranja, odnosno njihovih prava je sledeća tema, a posle toga će polaznicima edukacije biti objašnjeno kako se osiguranje primenjuje kod različitih pravnih subjekata.

Isto tako će biti reči i o društvima različitih vrsta koja su specijalizovana za poslove osiguranja i reosiguranja, te će sa stanovišta aktuelnog zakona biti objašnjeno kako je regulisano njihovo osnivanje i poslovanje.

Trebalo bi da u sledećem segmentu polaznici saznaju i kako se pribavlja dozvola, a da bi određeni pravni subjekt mogao da se bavi poslovima osiguranja, tako da će profesori objasniti i koja se sve dokumenta tom prilikom zahtevaju, te na koji način se konkretno društvo mora organizovati, da bi njegov rad bio usklađen sa važećim zakonom.

Tema kojom će se takođe baviti specijalizovana obuka i kurs - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi se odnosi na obaveze svih onih institucija, koje se bave i poslovima osiguranja i reosiguranja. Takođe će polaznici ove edukacije saznati i šta sve ugovarač osiguranja neizostavno mora da ispoštuje, kako bi ugovor o osiguranju bio pravilno zaključen.

Ko sve ima pravo da posreduje u osiguranju i vrši zastupanje će, isto tako polaznici ove obuke imati priliku da saznaju, a predavači će im objasniti i kako se sa aspekta tog zakona štite interesi i prava stranaka, to jest korisnika osiguranja. Takođe će saznati i ko sve ima pravo da dobije ovlašćenje, kako bi obavljao poslove zastupnika u osiguranju, te će profesori govoriti i o obavezama tih lica, odnosno o tome koja je njihova odgovornost.

Naravno da će biti objašnjeno i šta su to sredstva osiguranja, zatim premija, s tim da će kandidati saznati i kako se definišu rizici kod različitih vrsta osiguranja.

A biće reči i o solventnosti i garantnom kapitalu, ali i o postupku koji se odnosi na investiranje različitih sredstava osiguranja.

Kako se kreiraju mere sa ciljem pokrića manjka u različitim situacijama je, isto tako tema koja će biti predstavljena polaznicima ove specijalizovane edukacije. Uz to će profesori objasniti i kako funkcioniše interna kontrola društava za osiguranje ili reosiguranje, a posle toga će im biti dozvoljeno da učestvuju u završnoj diskusiji, kako bi dobili objašnjenje u vezi sa bilo kojom prethodno obrađenom temom.

Na kom mestu će biti održan kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi i u kojim terminima?

Najpre moramo napomenuti da se ovaj edukacija sprovodi u skladu sa klasičnim principom, a u kom slučaju se stručni seminar - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi organizuje u prostorijama izabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Isto tako je u ponudi i ona edukacija, koju će zainteresovano lice pohađati sa ma koje lokacije, jer će predavanjima pristupati preko ličnog računara. U tom slučaju se zahteva obezbeđivanje stabilne veze sa internetom, ali i instalacija namenskog programa od strane samog polaznika. Napominjemo da u sklopu svakog predstavništva ove institucije funkcioniše i tim za tehničku podršku, koji će biti dostupan svakom kandidatu, koji bude imao potrebu da reši problem prilikom instalacije softvera ili kada bude pristupao časovima preko namenske internet platforme.

Navedena obrazovna institucija je predvidela da se i online i klasična edukacija mogu pohađati kako u grupi, tako i u formi poluindividualne, ali i individualne nastave, što zapravo znači da će svaki kandidat imati obavezu da se opredeli za jednu od njih.

Ako se odluči da časove pohađa potpuno samostalno, mora biti spreman da termine njihovog održavanja, odnosno dinamiku i uopšteno datum kada će početi individualna obuka i kurs - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi upravo on samostalno odredi sa nadležnima u konkretnoj poslovnici organizatora, to jest sa ovlašćenim koordinatorom i predavačem. Inače se potpuno isti princip organizacije primenjuje i kada se sprovodi takozvana poluindividualna edukacija, a jedina razlika je u broju polaznika, pošto tom prilikom nastavi prisustvuje njih dvoje.

Pravila koja se primenjuju prilikom organizacije grupnog seminara su u velikoj meri stroga, jer sve što je vezano za princip sprovođenja časova tada definiše ovlašćeni koordinator za nastavu. Prisutno je i vrlo važno ograničenje, vezano za početak nastave u grupi, a podrazumeva prijavljivanje minimum 4 osobe u određenom predstavništvu, jer je upravo to najmanji broj polaznika potrebnih za kreiranje jedne grupe. Organizator dozvoljava najviše osmoro polaznika da prate nastavu tog tipa, a zahtevi za promenom ili datuma početka ili dinamike, odnosno termina održavanja predavanja se ne prihvataju prilikom organizacije nastave u grupi.

Bitno je i da zainteresovana lica znaju da se u ponudi ove institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi, što je specifičan tip edukacije, jer se predavanja organizuju isključivo za radnike kompanija. Časovi se sprovode prema smernicama, koje će neposredno pre toga definisati direktori zainteresovanih firmi, odnosno ovlašćeni predstavnici i organizator, a korporativni seminar je jedini koji može biti organizovan i van prostorija pomenute institucije. Naime, u slučaju da klijent proceni da bi njegovim radnicima bilo jednostavnije predavanja da pohađaju na svom radnom mestu, on će to zvanično zahtevati od organizatora, a biće obavezan da ispoštuje sva pravila, koja se odnose na opremljenost izabranog prostora. Inače će se časovi odvijati u terminima koje klijent bude definisao sa organizatorom, a oni će zajedno da se dogovore i oko tačnog datuma početka korporativne obuke i oko trajanja, jer će morati da preciziraju i prema kakvoj dinamici će predavanja da budu organizovana.

Na koji način se sprovodi specijalizovani seminar - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi?

U principu se može reći da su pravila prema kojima se specijalizovana obuka i kurs - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi organizuje vrlo jednostavna, jer praktično rečeno sve zavisi od samog polaznika.

Njemu je na raspolaganju sa jedne strane poluindividualna, grupna i individualna edukacija, a sa druge klasična i online nastava, što važi za sva tri tipa obuke. Sve to zapravo znači da je njegova obaveza da se u trenutku upisa zvanično opredeli na kom mestu će nastavu pohađati (u poslovnicama organizatora ili preko interneta) i na koji način (u paru, individualno ili u grupi).

Ukoliko se odluči da časove pohađa u društvu drugih polaznika, kandidat mora da sačeka prijavu dovoljnog broja njih, da bi grupni tip nastave mogao biti organizovan.

Koordinator za nastavu će ubrzo nakon toga da odredi kako datum početka grupne obuke, tako isto i termine održavanja časova, ali i dinamiku. Promene po zahtevu polaznika kod ovog tipa edukacije nisu dozvoljene.

Drugačija su pravila prema kojima se sprovodi takozvani poluindividualni kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi, ali i onaj tip edukacije koji prati samo jedno lice, odnosno individualna. Predviđeno je pravilnikom institucije organizatora da se dvoje kandidata ili samo jedan o načinu sprovođenja predavanja tom prilikom dogovaraju potpuno samostalno kako sa nadležnim profesorom, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu pomenute institucije, u kome su pre toga zvanično izvršili prijavljivanje i upis. Ne samo da će oni da se usaglase oko datuma početka poluindividualne ili individualne obuke, nego će morati da precizno odrede i termine sprovođenja časova i na koji način će celokupan nastavni fond da bude raspoređen.

Obavezan je svaki prijavljeni, koji se opredeli da časove pohađa na klasičan način, da u prostorijama odabranog predstavništva pomenute institucije bude u dogovoreno vreme prisutan.

A sa bilo kog mesta ima pravo predavanja da pohađa online, uzevši u obzir da to čini preko sopstvenog računara. Tom prilikom je kandidat obavezan ne samo da obezbedi odličnu vezu sa internetom svom kompjuteru, nego i da instalaciju specijalnog programa samostalno izvrši. U slučaju potrebe se može obratiti zaposlenima u IT sektoru svake poslovnice institucije organizatora, koji će u najkraćem mogućem roku da mu pomognu ili da pristupi predavanjima ili da sa uspehom izvrši instalaciju namenskog softvera.

Uz to što ovu edukaciju mogu da pohađaju fizička lica, organizator nudi mogućnost da bude sproveden i takozvani korporativni seminar - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi, kada će predavanjima prisustvovati zaposleni u okviru zainteresovane firme. Pravila po kojima se taj tip edukacije sprovodi su, u velikoj meri slična onima koja se poštuju prilikom organizacije individualne ili poluindividualne edukacije za pojedince. Zapravo će ovlašćeno lice zainteresovane kompanije da definiše i datum početka korporativne obuke i dinamiku održavanja časova, ali i termine i to zajedno sa osobom, koja je u konkretnom predstavništvu institucije organizatora za te poslove i ovlašćena. Svakako klijenti moraju biti upoznati sa informacijom da se korporativni kurs može održati i u njihovoj firmi, a ukoliko postoje uslovi za to.

Koliko bi trebalo da stručna obuka i kurs - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi traje?

Isključivo od samog polaznika zavisi da li će informaciju o trajanju ove edukacije dobiti prilikom upisa ili će to morati samostalno da definiše sa nadležnima u instituciji organizatora.

Jednostavnije rečeno, Obrazovni centar Akademije Oxford određuje samo koliko će ukupno dana trajati grupni kurs i obuka - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi, dok se o tome sa profesorom i koordinatorom za nastavu dogovaraju polaznici, a ako odluče časove da pohađaju u paru ili individualno.

S obzirom na to da je potrebno prvo da grupa od najmanjeg broja članova u određenom predstavništvu bude formirana, podrazumeva se da će prijavljeni tačan raspored predavanja dobiti vrlo brzo nakon toga.

A ukoliko nadležni u bilo kojoj kompaniji zahtevaju da bude organizovan korporativni seminar - kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi, oni će definisati dinamiku održavanja časova, a shodno tome i trajanje edukacije zajedno sa ovlašćenim licem odabrane poslovnice organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da pravilno primenjujete odredbe Zakona o osiguranju u praksi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje