Kurs i obuka - Kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom

Osim za lektore i korektore, te profesore srpskog jezika, specijalizovana obuka i kurs - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom je namenjena i onim licima, čija su zaduženja vezana najpre za sastavljanje različitih pravnih akata, a potom i za proveru njihove sadržine. Naravno da pomenutu edukaciju može da prati i svaki pojedinac, koji je za konkretnu tematiku iz bilo kog razloga zainteresovan.

Obavezni smo da naglasimo da se nastava sprovodi kako za fizička lica, tako isto i isključivo za radnike nekog preduzeća, a u tom slučaju je u ponudi takozvana korporativna obuka. U principu, edukacija koja je samo zaposlenima namenjena se organizuje onako kako njima, odnosno njihovim direktorima i nadležnim licima odgovara, budući da će se ona odvijati prema dogovoru, koji će biti sklopljen između vlasnika konkretne kompanije i zvanično ovlašćenog predstavnika odabrane poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Uz to što se časovi mogu odvijati i prema pravilima grupne, odnosno poluindividualne i individualne nastave, te online ili u poslovnicama institucije organizatora, samo korporativni kurs može da bude sproveden i direktno u kompaniji klijenta. A to podrazumeva da će on obezbediti propisane uslove, kako bi njegovi radnici mogli na najbolji mogući način časove da pohađaju.

Potrebno je da se svako fizičko lice, koje želi da pohađa specijalizovani seminar - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom prijavi, to jest da zahtevane informacije dostavi ili na mejl konkretne poslovnice institucije organizatora ili da ih izdiktira preko telefona, odnosno lično. Osim imena i prezimena, od svakog zainteresovanog se zahteva da priloži podatke i o datumu svog rođenja, te osnovne informacije za kontakt.


Prema pravilima navedene institucije, prilikom upisa se zahteva da svaki prethodno prijavljeni polaznik bude lično prisutan, a neophodno je i da tada priloži obaveznu dokumentaciju, o čemu će ga pre toga obavestiti ovlašćeno lice konkretnog predstavništva.

Inače se edukacija za fizička lica organizuje i na klasičan način i preko interneta, a svaki prijavljeni bira da li će časove pohađati u grupi odnosno putem poluindividualne nastave (dvoje kandidata prati predavanja) ili potpuno samostalno, to jest putem individualne edukacije.

Neophodno je da se svaki prijavljeni opredeli između navedenih opcija, jer će nakon toga imati na raspolaganju podatke o načinu organizacije nastave.S obzirom na to da je precizno definisan broj osoba, kojima će biti dopušteno da pohađaju časove u grupi, podrazumeva se da će prvo morati da se prijavi dovoljan broj polaznika, jer je to uslov za početak navedenog tipa edukacije. U ovom slučaju koordinator za nastavu, a vrlo brzo nakon kreiranja jedne grupe, definiše kako datum početka konkretnog tipa obuke, isto tako i dinamiku održavanja časova, ali i termine. Sve te informacije će biti dostupne prijavljenima, a naročito će biti istaknuto da se neće uzeti u obzir zahtevi za izmenama, jednostavno zato što se to ne dozvoljava kod sprovođenja edukacije u grupi.

Kome odgovara individualni kurs i obuka - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom, odnosno nastava u paru, treba da ima na umu činjenicu da se u tom slučaju zahtevi prijavljenih ispunjavaju u najvećoj mogućoj meri. Jednostavnije govoreći, svaki pojedinačni polaznik, odnosno njih dvoje kod poluindividualne edukacije, precizno dogovaraju na koji način će predavanja biti organizovana i to kako sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica, tako i sa nadležnim predavačem.

Uz korišćenje ličnog računara svako zainteresovan ima pravo da pohađa časove onlajn, a svakako će morati predviđeni softver na taj uređaj da instalira, te da omogući što kvalitetniju vezu sa internetom. Sve eventualne poteškoće koje polaznik u tom slučaju bude imao, a bez obzira da li su vezane za pristup časovima ili za instalaciju softvera, će moći da otkloni uz pomoć IT stručnjaka, zaposlenih u predstavništvu pomenute institucije u svakom gradu.

Druga opcija podrazumeva pohađanje časova prema klasičnom principu, odnosno u jednoj od poslovnica institucije organizatora.

Nastavni plan specijalizovanog kursa - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom

Podrazumeva se da će početni deo ove edukacije biti usmeren na predstavljanje samog pojma pravnog akta, a odmah posle toga će specijalizovani seminar - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom predstaviti polaznicima osnovna pravila trenutno aktuelnog jezičkog standarda.

Predviđeno je programom da profesori posebnu pažnju obrate na predstavljanje pravopisnih pravila, koja važe u srpskom jeziku, a koja se posebno primenjuju kada se sastavljaju različiti propisi i zakoni. Akcenat će biti stavljen na pravilima vezano za pisanje velikog slova, te sastavljeno i rastavljeno pisanje reči, a potom će polaznici saznati i na koji način se u pravnim aktima moraju primenjivati različite vrste reči, a primarno glagoli, predlozi i zamenice.

Da bi polaznici ove edukacije u potpunosti savladali stečena znanja i mogli da ih u praksi kasnije primenjuju, predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom obuhvati i različite vežbe, a u kojima će imati obavezu svi kandidati da uzmu učešće. Po završetku konkretne vežbe će oni zajedno sa profesorima, a u zavisnosti od toga koju vrstu nastave izaberu i sa ostalim polaznicima, imati priliku da analiziraju sve radove, pa da na osnovu toga utvrde koji su sve propusti načinjeni i nauče na koji način da ih u budućnosti izbegnu.

Sledeći segment ove edukacije će biti posvećen takozvanim nomotehničkim pravilima zakonodavno - pravnog stila, a predavači će objasniti prisutnima i zbog čega je on specifičan i po čemu se razlikuje u odnosu na književn i umetnički, odnosno razgovorni i naučni, ali i publicistički stil.

Svakako će biti govora i o pravilima takozvanog dobrog propisa, te će prisutni saznati i zbog čega je važno da budu poštovana pravila aktuelnog jezičkog standarda tom prilikom.

U završnom delu će stručni kurs i obuka - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom da obrađuje temu, koja se odnosi na samu metodologiju, koja se primenjuje prilikom izrađivanja propisa na teritoriji naše zemlje. Tom prilikom će saznati i kako treba da izgleda struktura jednog pravnog akta, odnosno koji su sve delovi u njemu prisutni. A podrazumeva se da će polaznici ove edukacije učestvovati i u vežbi, tokom koje će pokazati u kojoj meri su prihvatili prezentovana znanja. Fokus vežbe u ovom delu edukacije će biti usmeren kako na sastavljanje konkretnog propisa, a uz poštovanje poželjne strukture i pravila jezičkog standarda, tako i na utvrđivanje grešaka. Svakako će profesori tom prilikom da im objasne i koje su najčešće greške u praksi primećene, a posebno će im ukazati na to šta je potrebno da učine, kako bi ih u svom budućem radu u potpunosti izbegli.

Kada i gde se organizuje stručna obuka i kurs - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom?

Precizne informacije o tome u kojim terminima se sprovodi specijalizovani seminar - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom će biti dostupne fizičkim licima, onog trenutka kada se svako od njih bude opredelio između mogućnosti da nastavu prati individualno ili u grupi, odnosno u paru.

U principu, osnovna razlika je vezana za broj kandidata, kojima je omogućeno prisustvo, pa tako individualnu nastavu prati jedan, grupnu više njih, a poluindividualnoj edukaciji treba da pristupi u isto vreme dvoje polaznika.

Najvažnije je napomenuti da su izuzetno stroga pravila, po kojima se organizuje nastava u grupi, zato što i termine održavanja i dinamiku, odnosno datum početka u tom slučaju određuje koordinator za nastavu. Najbitnije je da se oformi grupa u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, to jest da se minimalni broj polaznika prijavi za praćenje tog tipa edukacije, posle čega pomenuto lice određuje kako će se časovi odvijati. Svaki pojedinac će dobiti jasne informacije o načinu organizacije, a naročito će biti naglašeno da se izmene ne vrše, već je svaki kandidat u obavezi da prihvati ono što prethodno ovlašćeno lice konkretnog predstavništva ove institucije bude definisalo.

Ukoliko se neko opredeli da nastavu pohađa ili samostalno ili sa još jednom osobom, treba da zajedno sa ovlašćenim licem institucije organizatora, ali i sa predavačem, koji će izabrani tip edukacije da vodi, dogovori na koji način će biti organizovan ili individualni ili poluindividualni kurs i obuka - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom. A to znači da će oni precizirati prvo kog datuma će odabrani tip edukacije zvanično da počne, a potom i u kojim tačno terminima će kandidati pratiti predavanja i koliko će trajati, to jest prema kakvoj dinamici će da budu organizovani časovi u tom slučaju.

Što se tiče mesta održavanja ove edukacije, postoje dve opcije u ponudi konkretne institucije, a one uključuju ili praćenje predavanja online ili prema klasičnom principu, to jest u okviru izabranog predstavništva organizatora.

Naravno da će morati sopstveni kompjuter da ima svako ko izabere prvu varijantu, te će neposredno pre početka edukacije on i izvršiti instalaciju namenskog softvera na svoj računar. Budući da se u okviru svakog predstavništva ove institucije nalazi i tim za pružanje tehničke podrške, a koji čine specijalizovani IT stručnjaci, to svaki polaznik ima pravo upravo njima da se obrati, a ukoliko tokom postupka instalacije naiđe na poteškoću, odnosno ako se ne bude najbolje snašao prilikom pristupanja časovima na taj način.

Izuzev edukacije, koja je namenjena fizičkim licima, organizuje se i korporativna obuka i kurs - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom, a u tom slučaju isključivo određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji treba predavanja da pohađa. Pravila po kojima se taj tip nastave sprovodi se smatraju vrlo fleksibilnim, zato što se upravo vlasniku određenog preduzeća, odnosno njegovom zvanično ovlašćenom predstavniku dopušta da definiše apsolutno sve segmente direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora. Upravo to i jeste jedini tip edukacije, koji je u ponudi ove institucije, a koji može biti organizovan i na nekom drugom mestu. U slučaju da zvanično ovlašćeni predstavnik kompanije i institucije organizatora smatraju da je za radnike bolje ako predavanja budu organizovana u njihovoj matičnoj firmi, to će svakako biti učinjeno, ali pod uslovom da taj prostor bude opremljen u skladu sa važećim standardima.

Kako se specijalizovani seminar - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom organizuje?

Prema pravilima individualne, poluindividualne i grupne edukacije se sprovodi stručni kurs i obuka - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom.

Podrazumeva se da polaznici treba da izaberu i na kom mestu će pohađati predavanja, a u smislu da im je ponuđena opcija da to učine onlajn ili u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kojom prilikom će predavanja biti organizovana na uobičajen način.

Neophodno je da poseduje sopstveni kompjuter svaki pojedinac, koji je zainteresovan da časove pohađa online. Isto tako se od njega zahteva da na svoj računar neposredno pre početka nastave izvrši instalaciju namenskog softvera, te da konkretnom uređaju obezbedi što kvalitetniju konekciju sa internetom. U svakoj poslovnici pomenute institucije funkcioniše i specijalizovani tim stručnjaka za pružanje tehničke podrške, a koji će izaći u susret zahtevima svih kandidata, vezano kako za proces instalacije, tako i za pristupanje časovima.

Svakako će koordinator za nastavu posle toga da odluči kog datuma će početi grupna obuka i kurs - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom, to jest kakvom dinamikom bi trebalo ukupan nastavni fond da bude održan i u kojim terminima. Polaznici će biti o svemu tome na propisan način obavešteni, a naročito će biti istaknuto da se promene ničega od pomenutog ne smeju vršiti kod tog tipa edukacije.

Potpuno je drugačiji način, na koji se poluindividualna i individualna nastava organizuju. Radi se o tome da se svakom prijavljenom tom prilikom pruža mogućnost da zajedno sa predavačem, odnosno sa nadležnim licem u odabranoj poslovnici, definiše kako dinamiku održavanja i termine, tako i datum početka predavanja. Naravno da će se njih dvoje o svemu tome dogovarati sa pomenutim stručnjacima, a ako se organizuje poluindividualna nastava, te samo jedan kandidat treba da se usaglasi o pomenutim detaljima prilikom organizacije individualne obuke.

Treba još reći i to da se po zahtevu organizuje korporativni seminar - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom, to jest nastava specijalno osmišljena za zaposlena lica. U tom slučaju će nadležni u konkretnom preduzeću da preciziraju na koji način će biti časovi organizovani i to direktno sa zvanično ovlašćenim licem u bilo kojoj poslovnici navedene institucije. Međutim, postoji jedno odstupanje, a ono se odnosi na mesto održavanja korporativnog kursa. Stvar je u tome, da se u potpunosti ispunjava zahtev klijenta, a ako on smatra da će njegovim radnicima biti bolje da obuku pohađaju u okviru svoje firme. Podrazumeva se da će on dobiti precizno obaveštenje o svemu, što bi taj prostor trebalo da poseduje, a kako bi časovi bili prema pravilima organizovani.

Koliko dana ukupno će da traje kurs i obuka - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom?

Detaljne informacije o grupnom tipu edukacije biće dostupne članovima određene grupe odmah posle njenog formiranja. Stvar je u tome, da koordinator za nastavu u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kome se pre toga shodno pravilima prijavi dovoljan broj polaznika, odnosno u kome bude bio ostvaren zahtev za kreiranje grupe, definiše tačan raspored časova i o tome obaveštava sve prijavljene.

Nasuprot tome, trajanje kako poluindividualne, tako isto i individualne edukacije zavisi samo od dogovora, koji će tom prilikom imati dvoje, odnosno jedan polaznik i to sa koordinatorom i nadležnim za vođenje konkretnog tipa nastave.

S obzirom na to da se u ponudi navedene institucije nalazi i korporativna obuka i kurs - kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom, a da se taj vid nastave organizuje najpre onako kako ovlašćenim licima konkretne kompanije odgovara, to će njihovi nadređeni i trajanje, ali i sve ostalo definisati direktno sa zvanično ovlašćenim licem, a u okviru poslovnice institucije organizatora koju budu kontaktirali.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da pravna akta uskladite sa važećim jezičkim standardom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje