Kurs i obuka - kako da prevaziđete problematične situacije

Menadžeri i osobe koje se nalaze na rukovodećim položajima u različitim sektorima označeni su kao grupa kojoj je prvenstveno namanjen stručni kurs i obuka - kako da prevaziđete problematične situacije. Oni se, naime u svakodnevnom poslovanju sreću sa brojnim teškoćama i moraju poznavati načine da se sa njima konstruktivno izbore. Svakako da je veoma korisno da se sa temama koje obuhvata pomenuti obrazovni program upoznaju i zaposleni, nezavisno od toga koje funkcije obavljaju u svojim kompanijama i drugim tipovima organizacija, budući da od uspešnog rešavanja problema u velikoj meri zavisi i njihovo zadovoljstvo poslom, a samim tim i ostvarena produktivnost i dobit.

Svi koji bi želeli da pohađaju pomenutu edukaciju trebalo bi da se za to prijave ovlašćenom službeniku u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, koji se nalaze na više od 20 lokacija širom Srbije ili da to urade putem telefona, te slanjem poruke na mejl adresu organizatora. Tom prilikom treba da navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona u cilju davanja naknadnih informacija. Kada se završi registracija prijavljenih, sprovešće se upis na obuku, a istaknut je zahtev da svi kandidati tome lično prisustvuju i ovlašćenom licu predaju dokumenta koja će im biti na vreme naznačena. Takođe će blagovremeno biti obavešteni i o tačnom mestu i vremenu odvijanja pomenute procedure.

Budući da je organizator ponudio nekoliko različitih opcija za pohađanje nastave, od polaznika će se prilikom upisa tražiti da naznače koja im od njih najviše odgovara. Pojedinačni kandidati će moći, pre svega da odaberu klasični seminar - kako da prevaziđete problematične situacije i da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, prema utvrđenom rasporedu. Na raspolaganju im je i online kurs, koji mogu da pohađaju preko interneta, ali se u tom cilju moraju blagovremeno pripremiti. Imaju, naime obavezu da na svoje kompjutere instaliraju specijalnu vrstu softvera, što je prilično jednostavan postupak i većina polaznika uspeva da ga obavi bez ikakvih problema. No, ukoliko se ne snađu kako treba i bude im potrebna stručna pomoć, mogu se svakako obratiti informatičarima zaposlenim u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije.


Kada se opredele između pomenute dve opcije, pojedinačni kandidati treba da naznače da li nastavu žele da prate pojedinačno, u paru ili u grupi. Oni koji se odluče za individualni rad dobiće maksimalnu posvećenost nadležnog predavača, budući da će se obučavati odvojeno od ostalih. Profesor će kroz interakciju sa dotičnim polaznikom sagledati nivo njegovog predznanja brzinu kojom uči, kao i način na koji je najbolje da mu se plasiraju nove informacije i u skladu sa tim će oblikovati svoj predavački rad. Osobe koje odaberu ovakav pristup dobiće priliku da u najvećoj mogućoj meri utiču na raspored po kome će raditi, jer će moći da naznače kada im odgovara da edukacija počne, te koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u ostale obaveze koje imaju. U vezi sa tim će morati da se dogovore sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i da tako utvrde plan delovanja kojim će svi učesnici u obrazovnom procesu biti maksimalno zadovoljni.

Kandidati čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako da prevaziđete problematične situacije će se edukovati u paru, to jest pratiće nastavu sa još jednim polaznikom. Oni će funkcionisati kao tandem u nastavi, pomagati se i upućivati, a znanja i veštine proširivati ne samo prateći predavanja ovlašćenog stručnjaka, već i putem međusobne komunikacije, razmene mišljenja, ideja i iskustava. Dobiće i priliku da se sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovaraju o svemu što je vezano za nastavni proces, te da tako zajednički utvrde termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka nastave koje im svima odgovara.

Grupna nastava se sprovodi za više polaznika i u određenoj meri se razlikuje od prethodno pomenutih pristupa, što se pre svega ogleda u činjenici da kandidati koji se opredele za ovakav model rada ne mogu uopšte da odlučuju o svom rasporedu. Vreme i učestalost sprovođenja predavanja, kao i termin za početak obuke ovde će zapravo da utvrdi isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu naznačene institucije, a sami polaznici će morati da mu se u potpunosti prilagode. Valja istaći i da je veličina grupe vrlo precizno određena u cilju očuvanja kvaliteta obrazovnog procesa, te tako ona ne može početi sa radom dok ne bude imala minimalno četiri člana, a takođe u okviru jedne grupe ne sme biti ni više od osmoro polaznika.

Ukoliko se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati rukovodstvo neke kompanije i istakne želju da tamošnji radnici pohađaju navedenu edukaciju, sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako da prevaziđete problematične situacije. Ovi polaznici moći će, takođe da nastavu prate uživo ili preko interneta, ali je bitno reći da oni koji se odluče za klasične časove neće morati da se edukuju samo u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice pomenute institucije, već će njihovi časovi moći da se organizuju i u samoj kompaniji za koju rade, kao i na bilo kom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima zadovoljavajućih tehničkih mogućnosti za kvalitetno sprovođenje obrazovnog procesa. Vreme i ritam održavanja časova, te termin kada će početi da se sprovodi ovaj program u dogovoru će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.Čime se tačno bavi seminar - kako da prevaziđete problematične situacije?

Jedna od suštinskih razlika između uspešnih i manje uspešnih kompanija upravo se ogleda u načinu na koji se suočavaju sa problemima i kako ih rešavaju. Stručnjaci koji će edukovati polaznike dok bude trajala obuka i kurs - kako da prevaziđete problematične situacije najpre će se, stoga osvrnuti na mogućnosti za uočavanje i identifikovanje problema. Istaći će da je potrebno na osnovu dostupnih informacija utvrditi da li je ili nije u pitanju problematična okolnost, kao i ko je za nju tačno odgovoran. Profesori će napomenuti da se unutar jedne organizacije neretko događa da zaposleni prebacuju odgovornost na svoje nadređene, čak i za probleme koje bi trebalo sami da reše, tako da je veoma važno utvrditi koje zadužen za prevazilaženje konkretnih teškoća.

Predavači će istaći i da je vrlo važno identifikovati uzroke nastalog problema, jer pogrešna dijagnoza po pravilu dovodi do pogrešnih odluka. Objasniće da je potrebno utvrditi konstruktivne načine za prevazilaženje krizne situacije, ali i naparviti strategiju sa ciljem da se izbegne ponavljanje datog problema. Takođe će naznačiti da je, pre svega bitno prikupiti odgovarajuće informacije i rasvetliti konkretnu situaciju, utvrditi postojeće stanje, a onda pronaći direktan razlog njegovog nastanka, kao i ostale faktore koji su posredno uticali na stvaranje problema. U vezi sa tim, kandidati će dobiti niz konkretnih saveta o načinu razmišljanja u takvim prilikama, a u cilju što efikasnijeg i bržeg rešavanja problema.

Svi prisutni na predavanjima koja obuhvata kurs i obuka - kako da prevaziđete problematične situacije saznaće i na koji način problemi mogu da utiču na ostvarivanje konkretnih ciljeva u poslovanju. U vezi sa tim profesori će naglasiti da svaki problem može da predstavlja prepreku, ali i šansu za razvoj i napredovanje. Stoga je potrebno tome pristupiti na jedan konstruktivan način i, uz sagledavanje uzroka nastalih teškoća pronaći načine da se one otklone, ali da se iz svega izvuče određena pouka koja će omogućiti da se poboljša celokupno funkcionisanje poslovnog sistema.

Na predavanjima koja slede ovlašćeni stručnjaci će prisutnima predstaviti korake koji se preduzimaju u svrhu rešavanja problematičnih situacija, te će svaki od njih detaljno objasniti i raščlaniti. Napomenuće da je preporučljivo distancirati se od konkretnog problema kako bi se on najpre ispravno definisao, a zatim se utvrđuje odakle je potekao. Polaznici će zatim biti upućeni u traženje različitih rešenja koja su dostupna i primenu takozvane brainstorming tehnike, koja je posebno pogodna ako se primenjuje timsko rešavanje problematične situacije. Kada se željena solucija pronađe i precizira, potrebno je dobro analizirati njene dobre i manje dobre strane, kako bi primena dovela do željenih rezultata i sprečila ponavljanje datog problema.

Osobe koje budu pratile specijalizovani seminar - kako da prevaziđete problematične situacije biće upoznate i sa različitim tehnikama za rešavanje teškoća na koje se nailazi u poslovanju, te će predavači, između ostalog govoriti o pareto analizi, koja se zasniva na ideji da 20 odsto postupaka zaposlenih u određenoj organizaciji dovodi do 80 odsto rezultata. Stoga je jasno da se uzroci određenog problema mogu kriti u nekoliko karakterističnih obrazaca ponašanja, te je potrebno njih izdvojiti i sprovesti odgovarajuće promene. Profesori će uputiti kandidate i u FMEA analizu, koja može biti korisna za ustanovljavanje uzroka konkretnog problema, te u analizu drveta krivice, CRT ili analizu trenutne realnosti i još nekoliko drugih tehnika koje u pomenutom domenu mogu dovesti do očekivanih rezultata.

Zatim će se stručnjaci osvrnuti na generisanje rešenja problema, te će napomenuti prisutnima da se nakon analize konkretne situacije nameću različiti vidovi za njeno prevazilaženje, ali da je neophodno detaljno i pažljivo razmotriti posledice primene svih mogućih rešenje, te uporediti rizike i troškove sa koristima koje ta odluka može potencijalno da donese. Tako se postepeno eliminiše veći broj predloženih opcija, dok ne ostane njih nekoliko, a onda se bira najpovoljnije rešenje.

Polaznici će saznati i na koji način se obavlja analiza dobijenih rezultata nakon implementacije usvojenog rešenja, te će biti obavešteni da se merenje učinka preduzetog postupka u rešavanju problema vrši u odnosu na očekivani rezultat. U ovoj fazi je od ključne važnosti pažljivo pratiti efikasnost sprovođenja date odluke i, ukoliko se za tim ukaže potreba preduzeti konkretne mere u vezi sa tim.

Gde i u koje vreme se odvija obuka i kurs - kako da prevaziđete problematične situacije?

Kandidati koji nastavu budu pratili u statusu radnika određenog preduzeća moći će da se edukuju preko interneta ili da traže da se korporativni kurs i obuka - kako da prevaziđete problematične situacije sprovodi na standardni način. U prvoj varijanti imaće priliku da sami odaberu mesto na kome će se edukovati, budući da će predavanja pratiti uz pomoć svojih računara, ali će i u slučaju se opredele za klasične časove moći da biraju između nekoliko opcija. Tada će, naime moći da predavanja pohađaju u savremeno opremljenim prostorijama nekog predstavništva navedene institucije, u okviru svog radnog prostora ili na bilo kom drugom mestu gde ima tehničkih uslova za kvalitetno održavanje i praćenje časova. U svakom slučaju, vreme kada će ovi polaznici početi sa obukom, termine i učestalost održavanja njihovih predavanja zajednički će precizirati zvanični reprezent konkretne firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni polaznici takođe imaju mogućnost da se edukuju online i da predavanja prate sa mesta koje im za to najviše odgovara, ali su obavezni da pre toga na tvoje kompjutere instaliraju tačno određeni tip softvera, koji će im omogućiti da nastavu pohađaju preko interneta. To će najverovatnije uspeti da obave potpuno samostalno, jer je u pitanju prilično lak zadatak, a u slučaju da se ipak suoče sa nekim teškoćama mogu se svakoga dana tokom radnog vremena obratiti IT stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu pomenute obrazovne institucije. Na raspolaganju im je takođe i klasična naprava, kada će morati da na časove u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo organizatora i tamo pohađaju predavanja u prijatnom ambijentu i u prostorijama koje su u potpunosti prilagođene zahtevima modernog obrazovanja.

Osobe koje su na edukaciju prijavljene kao fizička lica mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom nastave, pa tako mogu da pohađaju grupni seminar - kako da prevaziđete problematične situacije i predavanja prate zajedno sa još nekoliko osoba. Ukoliko se odluče za online obuku, moći će da časove prate preko interneta u bilo kom prostoru koji im odgovara, a u slučaju da njihov izbor bude klasična nastava, dolaziće zajedno sa svojim kolegama u najbliže predstavništvo organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Oni zapravo neće moći ni na koji način da utiču na vreme i ritam održavanja časova, kao ni na datum startovanja kompletnog programa, jer će sve detalje obrazovnog procesa unapred da utvrdi ovlašćeni koordinator za nastavu u naznačenoj obrazovnoj instituciji. Niko od polaznika, kojih u ovom slučaju može biti minimalno četvoro, a maksimalno osmoro neće moći da u vezi sa time da iznosi sopstvene zahteve, već će biti dužni da se planu delovanja koji budu dobili u potpunosti prilagode.

Poluindividualna nastava takođe se sprovodi na pomenuta dva načina, od čega zavisi i lokacija na kojoj se ona odvija. Tako časovi koje kandidati prate preko interneta mogu da se prate sa bilo kog mesta koje oni odrede, a klasična predavanja se odvijaju u odgovarajućoj poslovnici organizatora. Ovi polaznici, međutim mogu u velikoj meri da utiču na raspored svoga obrazovnog rada, jer će se u vezi sa datumom za početak obuke, terminima i ritmom održavanje časova dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora i tako utvrditi plan delovanja koji će se najbolje uklopiti u njihov način života i vršenje ostali dužnosti koje imaju.

Osobe koje smatraju da se najkvalitetniji rezultati postižu samostalnim radom mogu da traže da se za njih sprovede individualna obuka i kurs - kako da prevaziđete problematične situacije. Ako se opredele za rad preko interneta, imaće privilegiju da se obučavaju u udobnosti svog doma, na radnom mestu ili na bilo kojoj drugoj lokaciji koju za to smatraju pogodnom. Ukoliko, međutim njihov izbor budu klasični časovi, imaće obavezu da u određeno vreme dolaze na nastavu u najbliže predstavništvo organizatora. U oba slučaja biće im data prilika da naznače kada im odgovara da obuka startuje, kao i kojim danima i u koje vreme bi želeli da imaju časove. U vezi sa tim će morati da budu konsultovani i ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju, te koordinator za nastavu u instituciji organizatora, ali će svakako biti uložen napor da se u definitivnom rasporedu rada u obzir uzmu svi zahtevi konkretnog kandidata i maksimalno mu se po tom pitanju izađe u susret.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka - kako da prevaziđete problematične situacije?

Osobe koje nastavu prate pojedinačno mogu da rade zajedno sa još nekoliko drugih polaznika, odnosno da pohađaju grupni seminar - kako da prevaziđete problematične situacije. Ova nastava se sprovodi prema rasporedu koji unapred odredi ovlašćeni predstavnik organizatora, a sami polaznici nemaju mogućnost da utiču na datum kada će ona početi, kao ni na vreme i učestalost održavanja časova. Njihova obaveza je da se da tog plana delovanja striktno pridržavaju sve do kraja edukacije, a bilo kakvi prigovori koji se na to odnose se uopšte neće razmatrati. Treba da znaju i da će u nekim situacijama morati da sačekaju određeno vreme dok se grupa ne formira, jer je za to neophodno najmanje četvoro prijavljenih polaznika, dok istovremeno u njenom sastavu ne sme biti više od osam osoba, kako bi se očuvao kvalitet obrazovnog rada.

Oni koji budu želeli da prisustvuju predavanjima zajedno sa još jednim kandidatom mogu da odaberu poluindividualni pristup i u velikoj meri utiču na raspored održavanje nastave. Ovi polaznici će zapravo prvo međusobno, a potom sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora moći da se dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i oko datuma za početak obuke i tako naprave raspored koji će svim učesnicima u obrazovnom procesu u najvećoj meri da odgovara.

Kandidati čiji izbor bude individualna obuka i kurs - kako da prevaziđete problematične situacije radiće odvojeno od ostalih i moći da tok edukacije maksimalno prilagode sopstvenim potrebama i sposobnostima. Biće im, dakle data prilika da utvrđene obrazovne rezultate postižu sopstvenim tempom, neposredno komuniciraju sa svojim profesorom, diskutuju o konkretnoj temi i iznose svoje mišljenje, te da naglase kada im odgovara da imaju časove, kao i kog datuma bi želeli da ovaj program počne da se sprovodi. U vezi sa tim će morati da dobiju saglasnost svog predavača i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora, budući da svi učesnici obrazovnog procesa moraju jednako da se tretiraju, da budu upoznati sa svim detaljima nastave i u vezi sa njima daju svoj pristanak.

Za bilo koji od ovih pristupa da se odluče, polaznici koji rade u statusu fizičkih lica mogu da se obučavaju na klasični način i da na časove, prema dobijenom rasporedu dolaze u odgovarajuće predstavništvo organizatora. Takođe imaju opciju da se edukuju preko interneta, ali su obavezni da pre toga na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, za šta im verovatno neće biti potrebna stručna pomoć, jer sam postupak uopšte nije komplikovan. Ako se ipak ne budu snašli, mogu se svakako obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u ma kojoj poslovnici organizatora.

Za zaposlene u određenoj firmi koji su zainteresovani za navedenu edukaciju sprovodi se korporativni kurs i obuka - kako da prevaziđete problematične situacije i to bilo na uobičajen način ili online. Polaznici čiji izbor bude prva opcija moći će, po izboru nastavu da prate u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice navedene institucije, u adekvatnom prostoru kompanije za koju rade, ali i na svakom drugom mestu koje smatraju pogodnim, pod uslovom da ono poseduje tražene karakteristike za valjano sprovođenje nastavnog procesa. Raspored rada, to jest vreme i učestalost održavanja časova i datum početka kompletnog programa sporazumno će odrediti ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Koliko traje seminar - kako da prevaziđete problematične situacije?

Ukupan nastavni fond predviđen za ovu edukaciju obuhvata 8 školskih časova, to jest 360 minuta. Naznačeno je da će se tokom 4 dana održavati dvočasi, što znači da će se program sprovoditi u ritmu 4 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada važi samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da prevaziđete problematične situacije, jer tada o terminima i učestalosti sprovođenja časova odlučuje samo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Osobe koje budu pratile korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali će raspored njihovih predavanja zajednički utvrditi ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj rade i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Polaznici za koje se bude organizovao individualni kurs i obuka - kako da prevaziđete problematične situacije i oni koji se budu obučavali u paru takođe će imati nastavu u ukupnom trajanju od 360 minuta, ali će se u vezi sa rasporedom rada dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da prevaziđete problematične situacije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje