Kurs i obuka - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju

Osobe koje se, posredno ili neposredno bave administrativnim poslovima svakako bi trebalo da budu uključene u nastavu koju obuhvata obuka i kurs - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju. Predavanja su, zapravo kreirana za sve koji su upućeni na pisanu komunikaciju, te na obradu dokumenata različitih kategorija, a znanja i veštine koje će polaznici na časovima steći bez sumnje će unaprediti kvalitet njihovog delovanja, kao i poslovanje firme u kojoj su zaposleni.

Ukoliko su za ovu edukaciju zainteresovani radnici nekog preduzeća, sprovešće se korporativna nastava koju oni mogu da pohađaju na klasični način ili online. Svi koji se opredele za prvu opciju moći će da, shodno sopstvenoj volji imaju časove u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u samoj firmi za koju rade, te na svakom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Vreme i učestalost odvijanja njihovih časova, te datum za početak kompletnog programa sporazumno će odrediti osoba koju je za to ovlastila konkretna kompanija i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da predavanja prate uživo i da na časove, u određeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije. Tamo će se edukovati u vrlo prijatnoj atmosferi i u prostorijama koje su opremljene prema svim standardima savremene nastave. Njihov izbor može da bude i online obuka i kurs - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju, za koju međutim moraju da se unapred pripreme. Od njih se zapravo očekuje da na svoje računare instaliraju specijalni tip softvera, bez koga neće moći da časove pohađaju preko interneta. Sam postupak nije posebno komplikovan i većina prosečnih polaznika uspeva da ga obavi bez većih problema, ali je organizator za one koji se ne snađu ili budu imali nekih pitanja obezbedio mogućnost kontaktiranja IT stručnjaka u svakoj poslovnici pomenute institucije.


Nezavisno od toga da li rade na standardni način ili online, ovi kandidati mogu da se edukuju u grupi, odnosno da časove pohađaju zajedno sa još najmanje troje, a maksimalno sedmoro drugih polaznika. U prisustvu manjeg ili većeg broja ljudi bilo bi teško ostvariti aktivnu i bogatu interakciju, koja i predstavlja suštinu ovog obrazovnog procesa, ali i omogućiti svakom pojedincu da ostvari željeni napredak i postigne utvrđene obrazovne ciljeve. Grupa deluje kao celina i niko od njenih članova ne sme biti izdvojen u odnosu na ostale, te im upravo iz tog razloga neće biti dozvoljeno da odlučuju u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao ni oko datuma za početak obuke. Sve te pojedinosti će da odredi isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a polaznici će im se, uz manje ili veće ustupke, prilagoditi i striktno ih se pridržavati do kraja sprovođenja programa.

U raznovrsnoj i bogatoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju. Tada nadležni profesor radi sa dvoje kandidata, a ovaj model edukacije se na neki način može okarakterisati kao tandemski ili partnerski. On omogućava aktivnu komunikaciju predavača sa prijavljenima, ali i razmenu informacija, ideja i iskustava između samih polaznika, što svakako doprinosi proširivanju i produbljivanju željenih znanja. Prijavljeni će imati i priliku da naznače kada bi želeli da počnu sa obukom, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju časove, a zatim će u vezi sa tim morati da se konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Onima koji žele da nastavu prate nezavisno od ostalih namenjena je individualna edukacija, koja se odvija u skladu sa principom „jedan na jedan“. To zapravo znači da profesor podučava samo jednog polaznika, te mu se u obrazovnom procesu maksimalno posvećuje i tok kursa što je moguće više prilagođava njegovim sposobnostima, mogućnostima, predznanju i brzini kojom usvaja nove informacije. To omogućava kandidatu da napreduje tempom koji mu odgovara, ali i da lakše sagleda svoj napredak i izdvoji oblasti na kojima bi eventualno trebalo još da se poradi. Kako nema kome da se prilagođava, prijavljeni može da naznači datum kada bi želeo da počne sa radom, kao i termine i učestalost održavanja časova koji bi ponajmanje poremetili njegovu ustaljenu rutinu i ostale obaveze koje treba da ispuni. Ako to prihvati stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora, polaznik će dobiti priliku da se edukuje prema rasporedu koji je tražio, a samim tim da sa manje stresa i opterećenja prođe kroz pomenuti program.Svi koji bi želeli da pohađaju specijalizovani seminar - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju treba da se najpre za to prijave nadležnom službeniku i saopšte mu ili napišu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Taj postupak mogu da obave ličnim dolaskom u najbližu poslovnicu navedene institucije, preko telefona ili slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora. Nakon toga, biće pozvani da dođu na upis u određenu poslovnicu pomenute obrazovne institucije i da ovlašćenom licu predaju određenu dokumentaciju. Njen tačni sadržaj, kao i datum i termin odvijanja pomenute procedure svim kandidatima će biti na vreme naznačeni.

Čime se tačno bavi obuka i kurs - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju?

Kompjuterski program koji se daleko najviše koristi u svim delatnostima, a naročito u poslovnim okruženjima je, bez sumnje Mikrosoft Word. Kreiranje tekstova više ni za koga ne predstavlja dugotrajan i stresan proces. Ipak, budući da većina korisnika i dalje ima problem sa izgledom svojih dokumenata, vrhunski stručnjaci će se na časovima koje uključuje kurs i obuka - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju baviti ovom temom. Istaći će da dokumenta najčešće izgledaju nepregledno i neatraktivno, a lep izgled, preglednost i mogućnost jednostavnog arhiviranja tekstualnih materijala je velika pomoć u svakodnevnom obavljanju poslovnih aktivnosti. Upotreba Worda u njegovoj punoj snazi i ubrzavanje procesa kreiranja tekstualnih dokumenata je veština koja može lako i relativno brzo da se nauči ako se postupno i temeljno pristupi ključnim temama i etapama obuke za rad u ovom programu.

Kandidati će saznati da je prva i osnovna stvar koju valja savladati unošenje i uređivanje teksta. Izgled, veličina, boja i vrsta slova koja se pojavljuju na ekranu, ili stručno rečeno u korisničkom interfejsu, to jest u radnom okruženju Worda, prilikom kucanja po tastaturi ne zavise naime samo od podešavanja u okviru ovog programa, već prvenstveno od toga kako je tastatura podešena u okviru operativnog sistema Windows. Profesori će napomenuti da je najčešće podešavanje izvršeno tako da je osnovna tastatura latinična, sa slovima naše abecede, tako da odgovara znakovima izgraviranim na dirkama tastature. Druga mogućnost je da tastatura nema ugravirana slova naše abecede i da nikad niste sigurni šta treba da pritisnete da bi ste napisali š, č ili @, pa je najjednostavnije podesiti engleski kao osnovni jezik. Osobe koje budu pratile seminar - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju će saznati na koji način se vrši promena jezika tastature, odnosno na koje dugme treba kliknuti u takozvanom language bar - u u donjem desnom uglu. Uvežbavaće se da u Wordu pišu ćirilicom ili bilo kojim pismom koje koristi slova sa posebnim akcentima (francuski, slovački, mađarski, turski, nemački) prebacivanjem tastature na odgovarajući jezik.

Nakon ukucavanja željenog teksta, predavači će predstaviti načine za ulepšavanje izgleda dokumenta promenom veličine, oblika ili izgleda (fonta) slova, zatim poravnavanjem teksta po horizontali, odgovarajućim razmakom slova, reči i pasusa. Objasniće polaznicima kako se vrši podebljavanje (boldovanje) ili iskošavanje (italikovanje) reči, rečenica ili pasusa, menjanje boje i podvlačenje delova teksta. Sve nabrojane funkcije formatiranja teksta se, naime izvršavaju, kada se na prethodno selektovani deo pisanog materijala primeni funkcija dugmića sa alatne trake za font, paragraf i stil, koji se nalaze u prvom meniju pod nazivom Home.

Nadležni stručnjaci će govoriti i o situaciji kada je potrebno koristiti neki simbol, slovo ili znak koji nije na tastaturi, poput recimo slova grčkog alfabeta ili nekog matematičkog simbola. Sve to se, naime može pronaći u meniju Insert u kategoriji simbola, gde se nalazi i komanda za formatiranje zaglavlja i podnožja, kao što je na primer umetanje memoranduma firme, koji se ponavlja na svim stranicama dokumenta. Prisutni će se upoznati i sa ostalim korisnim mogućnostima, kao što su automatska numeracija stranica, dodavanje fusnota, dodavanje naslovne stranice ili sadržaja koji se automatski kreira.

Dok se odvija obuka i kurs - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju govoriće se o formatiranje stranica prema veličini papira za štampu, veličini margina, kao i o formatiranju znakova i pasusa. Sve se to, naime obavlja pomoću nekoliko kliktanja, za nekoliko sekundi, čak i za dokumente sa više stotina stranica teskta. Predavači će napomenuti i da u situacijama kada nema dovoljno vremena za uređivanje dokumenta, postoji opcija aktiviranja automatskih tehnika prigodnog uređivanja koje može da kompletan dokument sredi u određenom stilu, te će detaljno objasniti kako se to postiže. Kandidati će se upoznati i sa mogućnostima za umetanje slika, skeniranih dokumenata, dijagrama, grafikona ili crtanje tabela. Povezanost Worda i Excel - a je omogućena na jednostavan način i tako se mogu uvoziti ili izvoziti određeni tipovi podataka ili dijagrama iz jedne u drugu aplikaciju. Polaznici će saznati i kako se, postavljanjem dokumenata na Internet servere, u takozvani oblak i korišćenjem online verzije Worda, ostvaruje zajednički rad više korisnika na jednom dokumentu. Biće upućeni i u sve segmente rukovanja Word dokumentima, čuvanje, snimanje, kopiranje, prenos na mejl, na internet, pregledanje i štampanje, pomoću miša ili preko tastature, kombinacijom određenih dugmića.

Gde i u kojim terminima se održava kurs i obuka - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da se opredele za klasičnu nastavu i da na časove, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Takođe mogu, ako to žele da pohađaju i online seminar - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju. Za to moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera, na koji su obavezni da pre početka sprovođenja programa instaliraju posebnu vrstu softvera. Od nadležnih stručnjaka će dobiti sva potrebna uputstva i smernice, a ako se ne snađu i pomenuti postupak ne uspeju da obave samostalno mogu da računaju na tehničku podršku informatičkih stručnjaka u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Pojedinačni polaznici mogu da biraju i svoju socijalno okruženje tokom edukacije, te tako oni kojima najviše prija samostalni rad mogu da se opredele za individualnu nastavu. Tada takođe imaju priliku da časove pohađaju na klasični način i to u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice navedene institucije ili, pak da rade online sa bilo kog mesta koje im za to odgovara. U svakom slučaju moći će da navedu termine i učestalost sprovođenja predavanja, kao i datum za početak kompletnog programa koje smatraju najpogodnijim, a da bi oni postali zvanično prihvaćeni moraju da dobiju za to saglasnost svog predavača i ovlašćenog predstavnika organizatora. Ako se to dogodi, moći da se obučavaju prema rasporedu koji su tražili, što će svakako pomoći da se lakše organizuju i brže ostvare željene rezultate.

Osobe koje žele da predavanja pohađaju zajedno sa još jednim kandidatom, odnosno da se za njih sprovede poluindividualni obuka i kurs - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju dolaziće na časove u najbližu poslovnicu organizatora, ukoliko se odluče da predavanja prate uživo. U suprotnom, to jest ako njihov izbor bude online edukacija moći će sami da odaberu prostor u kome će se edukovati, pošto će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. Svakako će dobiti priliku da sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora zajednički utvrde termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka obuke koji će im svima odgovarati.

Grupna nastava namenjena je osobama koje smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu u interakciji sa drugima, a organizator je takođe predvideo da ovaj tip edukacije može da se sprovodi na standardni način i to u adekvatnim prostorijama najbližeg predstavništva naznačene institucije ili da, pak polaznici prate predavanja preko interneta, sa bilo kog mesta koje smatraju pogodnim. Oni ni u jednom slučaju neće moći da utiču na termine održavanja časova, datum početka programa i uopšte na tempo delovanja, pošto će sve ove detalje unapred da odredi koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Kandidati će ponekad morati i da izvesno vreme sačekaju dok se grupa ne oformi, odnosno dok se za to ne prijavi najmanje četiri osobe. Takođe, treba da znaju da u sastavu jedne grupe ne može da funkcioniše više od osmoro polaznika, jer bi tada mogao značajno da bude ugrožen kvalitet obrazovnog rada.

Za zaposlene u određenom preduzeću koji smatraju da ovaj program može da im koristi sprovodi se korporativni kurs i obuka - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju. Ako kandidati žele da časove prate na uobičajen način, dolaziće u najbližu poslovnicu navedene institucije ili će tražiti da se njihovi časovi sprovode u okviru kompanije za koju rade, te na nekom drugom mestu koje smatraju pogodnim, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano održavanje i praćenje predavanja. Ukoliko se opredele za online obuku, moći će da rade sa bilo kog mesta koje smatraju odgovarajućim, a u svakom slučaju će biti obavezni da prate raspored koji zajednički odrede ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru konkretne poslovnice organizatora.

Na koji način se odvija seminar - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju?

Osobe koje smatraju da je u obrazovnom radu vrlo važan socijalni momenat mogu da traže da se za njih organizuje grupna obuka i kurs - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju. Tada časovima zajedno prisustvuje minimum četvoro, a najviše osmoro polaznika, a grupa zajedno postiže predviđene obrazovne rezultate. Ovi kandidati će, međutim biti obavezni da se strogo pridržavaju rasporeda rada koji bude napravio koordinator za nastavu u instituciji organizatora, to jest ni na koji način neće moći da utiču na vreme i učestalost održavanja časova, kao ni na datum kada će edukacija početi.

Oni koji žele da rade u društvu, ali samo jednog polaznika mogu da odaberu poluindividualni pristup i da zajedno sa svojim partnerom ostvaruju naznačene ciljeve obuke. Budući da kod ovog modela relativno mali broj osoba učestvuje u obrazovnom procesu, moguće je izaći u susret zahtevima konkretnih kandidata vezanim za vreme i ritam održavanja časova, kao i za termin početka kompletnog programa. Sve pojedinosti će prijavljeni navesti pre nego što predavanja startuju, a u vezi sa tim će naravno morati da se dogovore sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju biće jedine koje će ovlašćeni predavač da podučava tokom nastave, što će im svakako dati mogućnost da ostvaruju napredak tempom koji im najviše odgovara i da maksimalno prilagode tok edukacije svojim mogućnostima. Ovde je omogućena i veća sistematičnost u radu, pošto predavač dosledno ostvaruje unapred postavljene ciljeve, ali se svakako u obzir uzima i ličnost konkretnog polaznika, njegovo predznanje, kao i brzina kojom usvaja nove informacije. Između predavača i dotičnog kandidata uspostavlja se aktivna komunikacija tokom koje se diskutuje o konkretnoj temi, ali se daju i odgovori na određena pitanja i, uopšte razmenjuju mišljenja i ideje. Dodatnu prednost ovakvog pristupa predstavlja činjenica da prijavljeni može da maksimalno utiče na raspored po kome će se odvijati edukacija, odnosno da navede kada mu odgovara da program počne da se sprovodi, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njegov način života i ostale obaveze koje treba da ispuni. Ako se sa tim saglase nadležni stručnjak i koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije, raspored će postati validan i po njemu će se sprovoditi predavanja do kraja edukacije.

Bilo za koji od pomenutih pristupa da se odluče, polaznici mogu da nastavu prate uživo, to jest da na časove dolaze u najbližu poslovnicu organizatora, prema rasporedu koji budu dobili. Na raspolaganju im je i online kurs, kada će predavanja pratiti preko interneta, ali su zbog toga obavezni da prethodno na svoje računare instaliraju namenski softver. Ako ovaj postupak, i uz uputstva koja budu dobili, ne budu mogli samostalno da obave, mogu svakog dana tokom radnog vremena da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici naznačene institucije.

Ukoliko su za edukaciju zainteresovani radnici nekog preduzeća, sprovešće se korporativni seminar - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju. Tada polaznici mogu isto da prate predavanja preko interneta, a ako se odluče za klasičnu nastavu, imaće mogućnost da biraju između nekoliko lokacija za njeno održavanje. Na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora, adekvatni prostor u firmi gde rade, kao i svako drugo mesto koja ispunjava predviđene tehničke uslove za valjano održavanje obrazovnog procesa. Raspored po kome će se njihova nastava odvijati sporazumno će da definišu zvanični predstavnik date firme i lice koje istupa u ime pomenute obrazovne institucije. Oni će, dakle da preciziraju kada program počinje da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati će se odvijati predavanja.

Koliko će da traje obuka i kurs - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju?

Detaljnim planom organizatora predviđeno je da se naznačena edukacija sadrži isti broj školskih časova i da se u toku dana mogu održavati dvočasi.

Polaznici čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju, kao i oni koji nastavu budu pratili nezavisno od ostalih imaće isti broj časova, ali će moći da se u vezi sa terminima i tempom rada dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, te tako utvrde one koji će svima da odgovaraju.

Osobe za koje se bude organizovala korporativna nastava takođe će pohađati isti broj školskih časova, ali će njihov raspored da zajednički utvrde ovlašćeni predstavnik kompanije za koju rade i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije.

Tempo delovanja za polaznike koji budu odabrali grupni seminar - kako da primenite korisnički program Word u poslovanju, o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje isključivo koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da primenite korisnički program Word u poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje