Kurs i obuka - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima

Svi koji u svojim firmama imaju zadatak da rukovode timovima navedeni su kao grupa kojoj je namenjen stručni kurs i obuka - kako da primenite startegiju u upravljanju projektima. Pomenuta edukacija takođe može veoma da bude korisna i zanimljiva svim menadžerima, posebno onima koji su zaduženi za programe i projekte, ali i pojedincima koji su, posredno ili neposredno uključeni u njihovu realizaciju.

Osobe koje žele da prate naznačeni obrazovni program treba najpre da izvrše prijavljivanje i to u najbližem predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem poruke na mejl adresu organizatora. Tada je potrebno da navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste. Ubrzo nakon toga biće sproveden zvanični upis na seminar kome su oni dužni da lično prisustvuju i da tom prilikom ovlašćenom licu predaju odgovarajuća dokumenta. Ona će im, naravno biti blagovremeno tačno naznačena, a takođe će na vreme biti obavešteni o mestu i terminu sprovođenja pomenute procedure.

Osobama koje su na obuku prijavljene pojedinačno organizator nudi mogućnost da rade na uobičajen način, to jest da pohađaju klasični seminar - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima. Tada će na časove morati da dolaze prema definisanom rasporedu u najbližu poslovnicu navedene institucije i tamo prate predavanja u vrlo prijatnom okruženju i uz korišćenje svih savremenih nastavnih sredstava. Oni takođe imaju opciju da odaberu rad preko interneta, to jest online kurs koji će pratiti pomoću svojih računara. Baš zbog toga su obavezni da na njih, pre nego što nastava počne instaliraju posebnu vrstu softvera, što će najverovatnije moći da urade potpuno samostalno jer je u pitanju jednostavan postupak. Ako ipak u tom poduhvatu ne budu uspeli, mogu da se obrate informatičkim stručnjacima u bilo kojoj poslovnici organizatora i dobiju odgovarajuću tehničku podršku.


Kada se izjasne da li im odgovara da nastavu prate online ili na standardni način, ovi polaznici treba da navedu da li žele da rade u grupi, u paru ili pojedinačno. Oni koji se opredele za grupnu nastavu pratiće predavanja zajedno sa još najmanje troje, a najviše sedmoro drugih polaznika. Niko od kandidata koji se budu obučavali na ovakav način neće, međutim moći da utiče na raspored po kome će se raditi, budući da će termine i učestalost održavanja časova, kao i datum početka sprovođenja programa unapred da odredi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu naznačene institucije. Od članova grupe se očekuje da se ovom planu delovanja, uz manja ili veća odricanja u potpunosti prilagode i striktno ga se pridržavaju do kraja seminara.

Osobama kojima odgovara da nastavu pohađaju u društvu, ali ne u tako dinamičnoj atmosferi koja odlikuje grupnu edukaciju namenjena je poluindividualna obuka i kurs - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima. One predavanja prate zajedno sa još jednim kandidatom, međusobno se pomažu i upućuju, a u velikoj meri proširuju i produbljuju svoja znanja kroz komunikaciju koju ostvaruju jedno sa drugim tokom nastavnog procesa. Imajući u vidu da ovde u nastavi učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je svima njima izaći u susret kada je u pitanju raspored rada, te će dakle kandidatima biti omogućeno da naznače kada im odgovara da edukacija startuje i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. U vezi sa tim predlogom će morati da se konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i, ukoliko se oni sa njim saglase predloženi plan delovanja će postati zvaničan i koristiće se do kraja sprovođenja programa.

Individualna edukacija namenjena je osobama koje smatraju da najbolje obrazovne rezultate postižu samostalnim radom. Tada, zapravo profesor podučava jednog polaznika i maksimalno mu se posvećuje u obrazovnom procesu. Pošto nemaju kome da se prilagođavaju, kandidati koji se opredele za ovakav model rada moći će da napreduje u skladu sa sopstvenim tempom i da predviđene obrazovne ciljeve ostvaruje na način koji im najviše odgovara. Nadležni predavač će nastojati da uzme u obzir njihove potrebe, mogućnosti, interesovanja i brzinu kojom uče, te da u skladu sa tim koriguje i poboljša svoj obrazovni rad. Takođe će im biti omogućeno da blagovremeno navedu kada bi želeli da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju predavanja. Da bi, međutim taj raspored postao validan, moraju ga prihvatiti stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Kada su za nastavu zainteresovani radnici nekog preduzeća, sprovodi se korporativni kurs i obuka - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima, kada polaznici nastavu mogu da prate uživo ili online. Svi koji se opredele za prvu opciju moći će i da biraju između nekoliko lokacija za održavanje predavanja, a na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije odgovarajućeg predstavništva navedene institucije, adekvatni prostor u kompaniji za koju rade, kao i bilo koja druga lokacija na kojoj postoje adekvatni tehnički uslovi za odvijanje obrazovnog procesa. U svakom slučaju, datum kada će ovi kandidati početi sa obukom, kao i termine i ritam održavanja časova u dogovoru će odrediti zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.Plan i program za seminar - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima

Da bi se u vođenje projekata implementirao odgovarajući starteški pristup, potrebno je primeniti određene principe, te će upravo upoznavanjem polaznika sa njima početi specijalizovana obuka i kurs - kako da primenite startegiju u upravljanju projektima. Nadležni stručnjaci će, dakle objasniti da se prvi princip tiče promene projektnih menadžera u projektne lidere, koji će na taj način biti odgovorni i za uspešnu realizaciju konkretnog projekta i za ostvarene poslovne rezultate. Potrebno je, naime da ovi rukovodioci donesu ispravne odluke o preduzimanju odgovarajućih aktivnosti kako bi projekat doprineo postizanju uspeha u poslovanju. Profesori će istaći da će projektni menadžeri koji razviju liderske veštine biti kadri da ispravno odrede ciljeve, ali i da podstaknu druge da rade na njihovom ostvarivanju. Oni, takođe moraju da odrede proizvod ili uslugu koju dati projekat treba da kreira, da definišu njegove mogućnosti na tržištu, ali i da utvrde projektnu strategiju i način njenog ostvarivanja.

Predavači će kandidatima objasniti, takođe i princip koji se zasniva na određivanju strateškog projektnog portfolio menadžmenta. Istaći će da strateško upravljanje portfoliom projekata dovodi do transfera strateških ciljeva kompanije na konkretne projekte, te da je, pošto se definiše starteški pravac potrebno izvršiti selekciju projekata i odrediti raspoložive resurse. Prisutni će saznati da se u tu svrhu sprovodi određivanje mogućnosti, ocenjivanje organizacionog uklapanja, analiza troškova, analiza rizika i koristi, te formiranje i izbor portfolia.

Na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima govoriće se i o trećem principu strateškog rukovođenja koji se upravo odnosi na kreiranje odgovarajućeg pristupa u realizaciji posla. To treba da omogući ostvarivanje strategijskih procesa unutar konkretnog projekta kako bi se osigurali očekivani rezultati. Predavači će zatim objasniti da je četvrti princip usmeren na formiranje duha zajedništva, odnosno podsticajne atmosfere koja će rezultirati uspešnim završetkom projekta. Kandidati će saznati i da je potrebno osmisliti moto projekta, te raditi na stvaranju odgovarajuće projektne kulture. Oni će biti upoznati i sa petim principom vezanim za usaglašavanje rukovođenja projektom sa okruženjem u kome se on realizuje, zadacima koji treba da se obave, klasifikacijom projekata i adekvatnim stilom upravljanja. Potrebno je, dakle sagledati različite načine upravljanja projektom i uskladiti ih sa njegovim specifičnostima. Profesori će predstaviti prisutnima i odgovarajuću skalu za definisanje specifičnosti projekta, a nakon toga će ih upoznati sa šestim principom strateškog upravljanja koji se odnosi na stvaranje integralnog plana rada i zasniva se na startegiji, organizaciji, metodama, tehnikama i odgovarajućoj viziji. Najzad će stručnjaci napomenuti da je poslednji princip vezan za kreiranje organizacione klime koja će povoljno delovati na inovacije i učenje, budući da svaki projekat mora da obuhvata procedure koje podržavaju interno učenje.

Na časovima koji slede polaznici će saznati kako starteško upravljanje projektima utiče na ostvarivanje ciljeva određene kompanije, a zatim će im stručnjaci koji vode seminar - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima predstaviti benefite do kojih dovodi ovakav postupak. Tako će istaći da se koristi za organizaciju ogledaju u ostvarenoj prodaji ili pružanju usluge, u profitu, učešću na tržištu i srodnim poslovnim uspesima. Profesori će napomenuti da konkretna dobit svakako zavisi od vrste projekta, te da se osim direktnih, mere i indirektne koristi koje takođe mogu da budu veoma značajne.

U daljem toku edukcije biće reči o kriterijumima koji se koriste za odabir projekata, a posebna predavanja biće posvećena efikasnom upravljanju većim brojem projekata. U vezi sa tim kandidatima će biti objašnjeno na koji se način kombinuje poslovna startegija sa odgovarajućim tehnikama projektnog menadžmenta u cilju ostvarivanja ciljeva konkretne organizacije. Nakon završene edukacije, polaznici će biti u potpunosti obučeni da u svom svakodnevnom radu primene starteško upravljanje projektima i uspešno rešavaju probleme koji se na taj segment poslovanja odnose.

Kada i gde se odvija obuka i kurs - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima?

Osobe koje su na edukaciju prijavljene u statusu zaposlenih u nekom preduzeću radiće prema rasporedu koji zajednički odredi zvanični predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora. Ova dva službena lica definisaće, dakle datum za početak kompletnog programa, kao i vreme i učestalost održavanja časova, bez obzira na to da li se nastava odvija na klasični način ili online. Treba, takođe istaći da polaznici koji budu časove pohađali uživo mogu da imaju nastavu u savremeno opremljenim prostorijama njima najbližeg predstavništva organizatora, u okviru same firme za koju rade, kao i na svakom drugom mestu koje odaberu, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano odvijanje obrazovnog procesa.

Pojedinačni kandidati koji budu želeli da predavanja prate zajedno sa još jednim polaznikom moći će da odaberu poluindividualnu edukaciju i da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se raditi. Oni će se, zapravo najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovarati oko vremena i ritma održavanja časova, te u vezi sa terminom za početak sprovođenja programa. Tako će napraviti raspored koji će svima da odgovara i sa mnogo manje stresa i opterećenja proći pomenuti obrazovni program.

Oni koji budu želeli da se edukuju odvojeno od ostalih moći će da pohađaju individualni seminar - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima i da dobiju priliku da utiču na vreme i ritam održavanja časova i datum za početak edukacije. Oni će, naime u vezi sa pomenutim detaljima moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a svakako će se nastojati da se definiše plan delovanja koji će samom kandidatu maksimalno da odgovara. Njemu će, zapravo biti prilagođen i kompletan nastavni proces, te će predavač učiniti sve da mu olakša postizanje obrazovnih ciljeva i omogući da napreduje sopstvenim tempom. Individualne karakteristike polaznika se maksimalno uvažavaju, a daje mu se i mogućnost da sa svojim profesorom ostvari vrlo blisku i aktivnu komunikaciju, da mu postavlja pitanja, diskutuje u vezi sa datom temom i, uopšte uzev izražava svoje mišljenje i ideje o konkretnoj problematici.

Grupna nastava namenjena je onima koji žele da rade u dinamičnoj i vrlo aktivnoj atmosferi. Međutim, kandidati koji se edukuju na ovakav način moraće da se prilagode unapred određenom rasporedu rada koji budu dobili i ni na koji način neće moći da, svojim zahtevima utiču na tempo i vreme održavanja predavanja, kao ni na datum za početak seminara. Sve to će da odredi koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a od prijavljenih se očekuje da se tome maksimalno prilagode. Da bi grupa mogla valjalo da funkcioniše njena veličina je vrlo precizno određena, te je tako ponekad potrebno da polaznici sačekaju izvesno vreme dok ne bude prijavljeno najmanje četiri osobe. U okviru jedne grupe nastavu može da prati maksimalno osmoro polaznika, jer bi u prisustvu većeg broja njih mogao da se ugrozi kvalitet obrazovnog delovanja.

Bilo da rade pojedinačno, u paru ili u grupi, kandidati koji su prijavljeni na edukaciju u statusu fizičkih lica nastavu mogu da prate na klasični način, a njihov izbor takođe može biti i online obuka i kurs - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima. U prvoj varijanti imaće časove u prostorijama određene poslovnice pomenute institucije, gde će dolaziti u terminima koji im budu saopšteni. Ako se, pak opredele za drugu opciju, nastavu će moći da prate sa bilo kog mesta koje im odgovara, jer će u tu svrhu koristiti svoj kompjuter. Pre početka predavanja, na njega treba da instaliraju specijalni tip softvera, što je prilično jednostavan zadatak i većina polaznika uspeva da ga obavi bez ikakvih problema. No, svima koji se suoče sa nekim teškoćama obezbeđena je tehnička podrška u svakoj poslovnici organizatora, koju će pružiti vrhunski stručnjaci koji su tamo zaposleni.

Na koji način je organizovan kurs i obuka - kako da primenite strategiju u upravljanju projektina?

Polaznici koji nastavu žele da prate pojedinačno imaju priliku da odaberu svoje socijalno okruženje tokom edukacije, te tako časove mogu da pohađaju nezavisno od ostalih, zajedno sa još jednim kandidatom ili, pak u grupi. Oni koji se opredele za individualni seminar - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima biće u prilici da predviđene obrazovne rezultate ostvaruju brzinom koja im najviše odgovara, budući da će biti jedini koje će nadležni stručnjak podučavati. Takođe će moći da dosledno i sistematično sprovode predviđene obrazovne ciljeve i da u komunikaciji sa nadležnim profesorom diskutuju u vezi sa temom koja se obrađuje, iznose svoje mišljenje i postavljaju pitanja o eventualnim spornim pojmovima. Na taj način će, takođe proširivati svoje kompetencije vezane za datu oblast, a nakon svake etape profesor će im davati komentare u vezi sa ostvarenim napretkom i upućivati ih u najbolje načine za dalje usavršavanje. Ovi polaznici će imati i tu privilegiju da odrede kada će njihova edukacija da startuje, te kojim danima i u koje vreme će imati časove. Da bi taj njihov predlog, međutim postao zvaničan, moraju ga prihvatiti ovlašćeni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a ukoliko se to dogodi konkretni kandidat će moći da nastavu prati u skladu sa terminima koji mu najviše odgovaraju i tako obaveze vezane za pomenuti kurs lakše uklopi u svoj ustaljeni životni ritam.

Istu privilegiju da definišu plan po kome će se delovati tokom edukacije imaće i dvoje polaznika koji budu zajedno pratili nastavu, odnosno koji se budu edukovali u skladu sa principima poluindividualni obuke. Oni će, dakle najpre jedno sa drugim da se dogovore u vezi sa terminima za održavanje časova koji im najviše odgovaraju, datumom za početak seminara i generalnim tempom rada, a zatim će to da saopšte svom profesoru i koordinatoru za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije. Pod uslovom da se ova službena lica sa tim saglase, predloženi raspored će početi zvanično da se primenjuje i po njemu će se odvijati nastava tokom čitavog kursa.

Za osobe koje najbolje napreduju u stalnoj interakciji sa drugima kreirana je grupna obuka i kurs - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima. Tada nastavu zajedno prati maksimalno osmoro kandidata, ali ih ne sme biti ni manje od četvoro kako bi se ostvarila dovoljno bogata interakcija među članovima grupe, koja upravo i predstavlja osnovnu karakteristiku ovakvog pristupa. Polaznici koji se edukuju na ovakav način neće moći da, u skladu sa sopstvenim potrebama traže da se nastava odvija u određenim terminima, niti da na bilo koji način reflektuju svoje lične zahteve na tempo delovanja ili vreme početka sprovođenja programa. Pomenute pojedinosti će unapred da definiše koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a polaznici će morati da ih prihvate i da u vezi sa tim ne ulažu bilo kakve prigovore jer se oni jednostavno neće uzimati u obzir.

Nezavisno od toga za kakvo se socijalno okruženje tokom nastave opredele, pojedinačni kandidati predavanja mogu da prate online, za šta će morati da obezbede stabilnu internet konekciju i sopstveni računar. Pre početka nastave treba da na svoje kompjutere instaliraju namenski softver, koji će im upravo omogućiti da se obučavaju na ovakav način. Taj postupak je relativno lak i većina prosečnih kandidata može da ga obavi bez ičije pomoći, ali je svakako organizator za one koji se ne budu snašli obezbedio tehničku podršku u svakoj poslovnici pomenute institucije. Ovim polaznicima na raspolaganju je takođe i klasična nastava, kada će na predavanja prema definisanom rasporedu morati da dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije.

Ako rukovodstvo određene kompanije smatra da je za tamošnje zaposlene korisno da pohađaju pomenutu edukaciju, sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima. Polaznici tada mogu da rade preko interneta ili na klasičan način, a tada imaju mogućnost da odrede mesto na kome će se obučavati. Mogu da biraju između moderno opremljenih prostorija najbliže poslovnice organizatora, odgovarajućeg prostora u firmi za koju rade ili, pak neke treći lokacije koju smatraju pogodnom, pod uslovom naravno da tamo ima zadovoljavajućih tehničkih mogućnosti za sprovođenje nastave. Datum početka obuke za ove kandidate, kao i vreme i ritam održavanja njihovih časova sporazumno će odrediti zvanični reprezent konkretne kompanije i osoba koja istupa u ime organizator nastave.

Koliko traje seminar - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima?

Detaljnim planom organizatora predviđeno je da ova edukacija ukupno traje 14 školskih časova, odnosno 630 minuta. Takođe je planirano da se tokom 7 dana održavaju dvočasi, što znači da će celokupan program da se odvija u ritmu 7 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo delovanja važi, međutim samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima, budući da tada o svim detaljima obrazovnog procesa odlučuje koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Osobe koje budu radile u paru ili pojedinačno imaće isti broj časova, ali će moći da se u vezi sa rasporedom rada dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije i tako utvrde termine i ritam održavanja časova koji im najviše odgovaraju.

Kandidati za koje se bude sprovodio korporativni kurs i obuka - kako da primenite strategiju u upravljanju projektima isto će raditi tokom 630 minuta, ali će o njihovom rasporedu da odlučuju zvanični predstavnik date kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da primenite strategiju u upravljanju projektima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje