Kurs i obuka - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima

Lica koja su u okviru svojih organizacija zadužena za bezbednost i zdravlje na radu jesu upravo oni kojima je prvenstveno namenjen stručni seminar - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima. Podrazumeva se, naravno da bi predavanjima koja obuhvata ova edukacija trebalo da prisusutvuju i osobe koje se pripremaju za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Svakako da je navedeni obrazovni program usmeren i na poslodavce, ali i na sve ostale koji, kako iz poslovnih tako i iz privatnih razloga, žele da saznaju nešto više iz pomenute oblasti.

Osobe koje imaju želju da pohađaju pomenuti kurs treba da se prvo za to prijave na neki od predviđenih načina i da ovlašćenom licu daju svoje lične podatke, preciznije rečeno ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da izvrše u bilo kojoj od preko 20 poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford na teritoriji naše zemlje, preko telefona ili slanjem poruke navedenog sadržaja na mejl adresu organizatora. Vrlo brzo zatim prijavljen će biti pozvani na upis, kome su dužni lično da prisustvuju. Ova procedura će biti sprovedena u nekom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, a biće potrebno da kandidati tada nadležnom službeniku predaju odgovarajuća dokumenta. Prethodno će, naravno dobiti sve informacije o zvaničnim spisima koje treba da u tu svrhu pribave, a takođe će biti obavešteni i o tačnom mestu i terminu održavanja upisa.

Kandidati koji će nastavu pohađati pojedinačno mogu da prate predavanja na standardni način, a njihov izbor može da bude i online obuka i kurs - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima. U slučaju da se opredele za prvu opciju, moraće da u odgovarajuće vreme dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, gde će se edukovati u moderno opremljenim prostorijama i u vrlo prijatnom ambijentu. Ukoliko se, pak odluče za drugu varijantu, nastavu će pratiti preko interneta uz pomoć svojih računara, na koje će baš iz tog razloga morati da prethodno instaliraju namenski softvera. Ovaj informatički zadatak zaista nije komplikovan, pa se smatra da većina prosečnih polaznika može da ga obavi potpuno samostalno. No, za one koji se ne snađu ili kojima budu potrebna dodatna uputstva organizator je ipak obezbedio tehničku podršku u svakom predstavništvu pomenute institucije, u kojima rade vrhunski IT stručnjaci.


Naznačeni kandidati mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom obuke, pa tako oni koji budu želeli da rade potpuno samostalno mogu da se odluče za individualni seminar, te da tok nastave u najvećoj mogućoj meri prilagode sopstvenim potrebama. Budući da će nastavu pratiti nezavisno od ostalih, moći će da napreduju ritmom koji im odgovara i da naznačene obrazovne ciljeve ostvaruju kroz interakciju sa svojim predavačem, od koga će dobijati sva potrebna objašnjenja, ali i potvrdu o ispravnosti određenih stavova, čime će takođe proširivati kompetencije vezane za datu oblast. Ovi polaznici će dobiti i mogućnost da se izjasne u vezi sa terminom za početak edukacije, ali i da navedu vreme održavanja časova i tempo rada koji će se najbolje uklopiti u njihov način života. Ukoliko se sa tim saglasi njihov profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora, traženi raspored će postati zvaničan, te će tako dotični kandidat moći da nova znanja stiče znatno opušteniji, jer će nove obaveze lako uklopiti u svoju ustaljenu rutinu.

U ponudi organizatora, koja je zaista raznovrsna nalazi se i poluindividualni kurs i obuka - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima, koji zajedno pohađa dvoje polaznika. Oni u nastavnom procesu funkcionišu kao tandem, prate interaktivno izlaganje teorije od starne ovlašćenog stručnjaka, ali takođe proširuju svoja znanja i kroz međusobnu komunikaciju, razmenu iskustva, ideja i mišljenja. Pored toga, omogućeno im je da se, prvo jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene institucije dogovore oko svega što se odnosi na organizaciju obrazovnog rada. Na taj način će, dakle da pronađu datum početka seminara, termine i ritam održavanja časova koji će odgovarati svim učesnicima.

Grupna edukacija podrazumeva da više kandidata zajedno prati nastavu i da nova znanja i veštine usvajaju putem međusobne interakcije, vođene od strane nadležnog profesora. Veličina grupe definisana je vrlo preciznim pravilima, s obzirom na to da od toga, između ostalog zavisi i kvalitet obrazovnog rada. Dakle, svi koji odaberu ovaj pristup treba da znaju da će u određenim prilikama morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi. Za ovaj tip edukacije važi i pravilo da niko od polaznika neće moći da utiče na raspored po kome će se sprovoditi nastava, budući da će sve termine i ritam održavanja časova, kao i datum za početak celokupnog programa da odredi koordinator za nastavu u okviru navedene obrazovne institucije.Oni koji su zaposleni u nekom preduzeću i zainteresovani su za pomenutu nastavu pratiće korporativni seminar - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima. Ako se opredele za klasične časove, moći će da na njih dolaze u savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora ili, pak da traže da se njihova predavanja održavaju u kompaniji za koju rade, te na ma kom drugom mestu koje im za to odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje obrazovnog procesa. Ovi kandidati će takođe moći da se obučavaju i online, a svakako će raditi u skladu sa rasporedom koji budu zajednički definisali ovlašćeni reprezent njihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Šta tačno proučava obuka i kurs - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima?

Stručno lice odgovorno za poslove bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) organizuje i sprovodi poslove koji su definisani članom 40 Zakona o BZR, a među njima se, na prvom mestu, nalazi procena rizika. Nadležni profesori će polaznicima, kada počne kurs i obuka - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima objasniti da je stručno lice za BZR zaduženo i za vršenje kontrole i davanje saveta poslodavcu oko planiranja, izbora i korišćenja sredstava za rad, opasnih materijala i sredstava za ličnu zaštitu na radu, zatim za učestvovanje u uređivanju radnih mesta u cilju bezbednijeg i zdravijeg delovanja, organizovanje ispitivanja uslova radne okoline, kao i periodičnu proveru opreme za rad. Poslovi ovih eksperata obuhvataju i, zakonom propisano svakodnevno praćenje primene mera za bezbednost i zdravlje na radu, predlaganje postupaka za poboljšanje uslova rada na mestima sa povećanim rizikom od pojave povreda i profesionalnih bolesti, praćenje stanja u vezi sa povredama na radu ili bolesti u vezi sa radom, zatim pripremanje i sprovođenje obuka i testiranja zaposlenih za bezbedan rad, zabranjivanje rada ili korišćenje sredstava za rad u slučajevima kada se utvrdi opasnost po zdravlje zaposlenog, te vođenje propisanih evidencija iz oblasti BZR kod poslodavca.

Na predavanjima će se prisutni upoznati i sa Aktom o proceni rizika i opasnosti na radnim mestima, to jest sa dokumentom koji najčešće pripremaju pravna lica licencirana za poslove BZR, u saradnji sa stručnim licem za BZR kod poslodavca. Ponekad taj posao može da samostalno obavi stručno lice, ukoliko je u postupku pripreme i polaganja ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova BZR u punoj meri ovladalo praktičnim sadržajima, metodama i tehnikama za procenu rizika na radnom mestu.

Svi koji budu pohađali specijalizovani seminar - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima saznaće da su metode za utvrđivanje ovih okolnosti okvirno date u Pravilniku o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini, koji je podzakonski akt Zakona o BZR. Profesori će dodati da se ova problematika razmatra i u Smernicama za procenu rizika, kao i u priručniku Evropske komisije, tačnije Evropske agencije za bezbednost na radu, koji za procenu rizika na pojedinim radnim mestima nudi precizne ček - liste. Procena rizika je, naime sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada, koji mogu da izazovu povredu, oboljenje ili oštećenje zdravlja zaposlenog. Osim toga, razmatraju se opasnosti i štetnosti u bližoj okolini radnog mesta. Polaznicima će biti naznačeno da Akt o proceni rizika obuhvata opšte podatke o organizaciji rada, opise tehnološkog i radnog procesa, objekte, alate, mašine i sredstva za rad, sredstva za kolektivnu i ličnu zaštitu zaposlenih, specifično posmatranje - snimanje organizacije rada, kao i prepoznavanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i bližoj okolini, procenu rizika koja se odnosi na evidentirane opasnosti i štetnosti, te konačno utvrđivanje mera kojima se smanjuje, sprečava ili otklanja rizik. Profesori će takođe istaći da se procena rizika vrši posebno za svako radno mesto.

Dok traje obuka i kurs - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima, biće reči i o sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radnom mestu, kao i o efikasnosti primene Akta o proceni rizika. Tako će kandidati saznati da sve navedene aktivnosti svakodnevno kontroliše stručno lice za BZR i, ukoliko uoči bilo kakvu nedoslednost ili neefikasnost, predlaže izmenu mera i dopunu Akta. U slučajevima kada smatra da je odvijanje radnog procesa opasno po bezbednost i zdravlje zaposlenog i lica koja se nalaze u neposrednoj blizini radnog mesta, lice za BZR zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu opreme za rad. Nastavak radnog procesa na takvom radnom mestu je moguć samo ako je opasnost ili štetnost otklonjena, a analizom postupaka i sprovođenjem korektivnih mera vrši se dopuna i izmena Akta o proceni rizika na radnom mestu.

Stručnjaci koji vode edukaciju objasniće i da je za uspešno obavljanje poslova stručnog lica za BZR neophodno proći obuku koja, u teorijskom pogledu obuhvata poznavanje međunarodnih pravnih izvora u oblasti BZR, pojedine članove Ustava RS, Zakona o radu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Krivičnog zakonika, i naravno kompletnog Zakona o BZR. Praktični deo osposobljavanja za poslove BZR podrazumeva primenu postupaka i načina za procenu rizika na radnom mestu i radnoj okolini, te praktično vođenje evidencija iz oblasti BZR, recimo o kontroli sprovođenja mera za bezbedan rad.

U koje vreme i gde se održava kurs i obuka - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima?

Radnici neke kompanije koji žele da pohađaju naznačenu edukaciju radiće prema rasporedu napravljenom od starne zvaničnog predstavnika njihove firme i koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora. Pomenuta službena lica će, dakle odrediti kada počinje korporativni seminar - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima, kao i termine i učestalost održavanja predavanja, nezavisno od toga da li će kandidati raditi na klasični način ili online. Oni koje se odluče za standardnu nastavu neće morati isključivo da se obučavaju u prostorijama najbližeg predstavništva navedene institucije, već će njihovi časovi moći da se sprovedu i u samom preduzeću u kome rade, ali i na svakom drugom mestu na kome postoje tehnički uslovi za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa.

Osobe koji su prijavljene u statusu pojedinaca takođe imaju mogućnost da prate nastavu uživo, te da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u određenu poslovnicu pomenute institucije. Osim toga im se nudi i online kurs, koji će pratiti preko interneta, ali će tada imati obavezu da pre toga na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Podrazumeva se da će za taj postupak dobiti sva potrebna uputstva, pa se veruje da će moći da ga obave potpuno samostalno. Ipak, svi koji budu želeli nešto da pitaju ili im bude potrebna stručna pomoć mogu da računaju na tehničku podršku informatičkih stručnjaka u svakom predstavništvu organizatora.

Pojedinačni kandidati koji žele da predavanja prate u društvu još nekoliko osoba radiće prema rasporedu koji bude odredio koordinator za nastavu u naznačenoj obrazovnoj instituciji. On će, dakle precizirati kada će grupna obuka i kurs - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima da počne, kao i u kojim terminima i koliko često će se održavati časovi. Od polaznika se očekuje da se dobijenom rasporedu u potpunosti prilagode i da ga se strogo pridržavaju do kraja sprovođenja programa. Postoje takođe i odgovarajuća pravila koja se odnose na veličinu, usvojena u cilju osiguravanja kvaliteta njenog funkcionisanja.

Oni kojima ne prija da rade odvojeno od ostalih, ali ni u tako dinamičnoj atmosferi kao što je grupna, mogu da odaberu poluindividualni model seminara i da nastavu prate u paru, to jest zajedno sa još jednim kolegom. Polaznici će tada biti u prilici da naznače kada žele da počnu sa obukom, te koji im termini i tempo održavanja časova najviše odgovaraju. U vezi sa tim će morati i da se dogovore i sa svojim profesorom i zvaničnim reprezentom organizatora, budući da bez njihove saglasnosti predloženi raspored ne može da postane validan.

Privilegiju da utiču na organizaciju svoje nastave imaće i kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima. Oni će, dakle najpre da navedu kada bi bilo najbolje da edukacija počne, kao i koji bi se termini i ritam održavanja časova najlakše uklopili u njihov način života i ostale obaveze koje imaju. Ako se sa tim saglasi njihov profesor, kao i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, traženi raspored će se zvanično prihvatiti, pa će prijavljeni moći da se lakše organizuju i sa manje opterećenja pohađaju ovaj kurs.

Po kom principu se sprovodi seminar - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima?

Budući da su za pomenuti obrazovni program često zainteresovane osobe različitih godina, profesija, potreba i načina života, organizator je u svoju ponudu uvrstio nekoliko načina za pohađanje nastave, kako bi svaki kandidat mogao da odabere model koji mu najviše odgovara.

Pojedinačni polaznici tako imaju mogućnost da nastavu prate uživo ili da se za njih sprovede online obuka i kurs - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima. Ukoliko se odluče za prvu opciju, moraće da, u odgovarajućim terminima na časove dolaze u najbliže predstavništvo navedene institucije. Oni koji, međutim budu želeli da se edukuju preko interneta moraće da se za to adekvatno pripreme, odnosno da na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera. Verovatno će to većina njih da uradi samostalno, pošto će prethodno dobiti sve potrebne smernice, ali je za sve koji se ne snađu obezbeđena stručna informatička pomoć u svakoj poslovnici organizatora.

Kada naznače da li im odgovara da rade online ili na standardni način, ovi polaznici treba da se odluče između nastave koja se prati u grupi, u paru ili pojedinačno. Niko od polaznika grupne nastave neće moći da utiče na raspored po kome će se odvijati obuka, s obzirom na to da će vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za početak kursa unapred da odredi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije. Od svih članova grupe se očekuje da se ovom planu delovanja, uz manja ili veća odricanja u potpunosti prilagode i u vezi sa tim ne iznose nikakve prigovore, jer on neće biti podložan promenama.

Osobe čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima radiće zajedno sa još jednim polaznikom, međusobno se pomagati i podržavati, ali i razmenjivati iskustva, stavove i ideje, te i na taj način proširivati svoje poznavanje odgovarajuće oblasti. Ovi kandidati će najpre jedno sa drugim, a zatim i sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora moći da se dogovore u vezi sa datumom početka programa, kao i oko termina i ritma održavanja časova, pa će tako napraviti raspored koji će svima da odgovara.

Svi koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica imaju mogućnost da rade samostalno, odnosno da pohađaju individualnu nastavu. Tako će dobiti priliku da napreduju u skladu sa sopstvenim mogućnostima i da sa profesorom ostvare svrsishodnu i blisku komunikaciju. Osim toga, biće u poziciji da znatno utiču na svoj raspored, što znači da će im biti dozvoljeno da, zajedno sa svojim profesorom i ovlašćenim kordinatorom za nastavu u instituciji organizatora odrede kada će program početi da se sprovodi, kao i vreme i ritam održavanja predavanja koje će najlakše uklopiti u svoje privatne i poslovne obaveze.

Ako ovu edukaciju žele da pohađaju radnici nekog preduzeća, biće organizovan korporativni seminar - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima, koji je moguće pohađati preko interneta, ali i uživo. Polaznici koji odaberu klasičnu nastavu moći će na časove da dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, ali i da se obučavaju u okviru firme za koju rade, kao i na bilo kojoj lokaciji koja ispunjava tehničke uslove za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Svakako će vreme početka ovog kursa, termine i ritam održavanja časova zajednički da odrede ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora.

Koliko će da traje obuka i kurs - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima?

Kandidati čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima, kao i oni koji budu radili prema principima poluindividualne nastave imaće isti broj časova, ali će u vezi sa rasporedom moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora.

Osobe koje budu pohađale korporativnu nastavuimaće isti fond časova, ali će ritam njihovog delovanja i termine održavanja predavanja u dogovoru da odrede ovlašćeni predstavnik kompanije u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Za one koji budu pohađali grupni seminar - kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima, o svim pojedinostima odlučuje isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da procenite rizik i opasnosti na radnim mestima"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje