Kurs i obuka - kako da razvijete svoj stil komuniciranja

Izneta je najtoplija preporuka da svi koji se u okviru svojih kompanija bave timbildingom pohađaju specijalizovani seminar - kako da razvijete svoj stil komuniciranja. Pored njih, navedenu edukaciju bi svakako valjalo da isprate i menadžeri svih nivoa, nezavisno od sektora u kome se obavlja njihova delatnost, kako bi unapredili svoje upravljačke veštine. Ovaj obrazovni program namenjen je, naravno i ostalima koji, bilo iz poslovnih ili ličnih motiva žele da unaprede svoje komunikacijske sposobnosti, a samim tim i razviju bolje odnose sa drugim ljudima.

Svi koji žele da pohađaju pomenutu obuku treba prvo da izvrše prijavljivanje, što mogu da učine u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, preko telefona ili slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Tom prilikom potrebno je da ovlašćenom licu saopšte ili u poruci navedu svoje prezime, ime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a vrlo brzo nakon toga biće pozvani na zvanični upis na kurs kome moraju lično da prisustvuju. Tada treba i da nadležnom službeniku predaju određena dokumenta koja će im, svakako biti blagovremeno tačno navedena, a takođe će saznati i vreme i mesto odvijanja pomenute procedure.

Budući da ovu edukaciju pohađaju osobe različitih životnih doba, navika, stilova života, potreba i, uopšte ličnih osobina, organizator je obezbedio nekoliko modela za praćenje nastave. Tako je onima koji su prijavljeni u statusu fizičkih lica na raspolaganju online obuka i kurs - kako da razvijete svoj stil komuniciranja kada časove pohađaju preko interneta koristeći svoje kompjutere. Baš zbog toga su dužni da pre nego što nastava počne na njih instaliraju posebnu vrstu softvera, što će najverovatnije moći da obave samostalno jer postupak nije posebno komplikovan i ne zahteva visoku informatičku stručnost. No, u svakom slučaju za osobe koje se ne snađu najbolje obezbeđena je tehnička podrška u svakoj poslovnici pomenute institucije svakog dana tokom radnog vremena. Pomenutim kandidatima na raspolaganju je i klasična nastava, a tada će na časove dolaziti u najbližu poslovnicu organizatora i tamo se edukovati u prijatnoj atmosferi i u prostorijama koje su u potpunosti prilagođene savremenim obrazovnim standardima.


Za bilo koji od pomenutih pristupa da se opredele, pojedinačni polaznici mogu da rade nezavisno od ostalih, da predavanja prate zajedno sa još jednim kolegom ili u grupi. Oni koji se odluče za individualnu edukaciju biće u prilici da tok kursa u velikoj meri prilagode sopstvenim potrebama, budući da neće imati kome da se prilagođavaju. To, zapravo znači da će predviđena znanja i veštine usvajati tempom koji im odgovara i sve vreme moći da aktivno komuniciraju sa svojim predavačem, postavljaju pitanja, diskutuju u vezi sa temama koje se obrađuju i da, generalno iznose svoje mišljenje. To će, sa druge strane omogućiti profesoru da formira jasnu sliku o napretku konkretnog kandidata, te će u skladu sa tim sprovoditi nastavu i eventualno moći da ukaže na određene oblasti na kojima bi još trebalo poraditi. S obzirom na to da u ovom obrazovnom procesu učestvuje mali broj osoba, moguće je izaći u susret zahtevima polaznika koji se odnose na organizaciju nastave, što znači da će on moći da navede kada mu odgovara da obuka počne, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najpogodnije da se održavaju časovi. Da bi predloženi raspored postao zvanično prihvaćen, moraju se međutim sa njim saglasiti stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Istu mogućnost da u velikoj meri utiču na svoj raspored rada dobiće i polaznici čiji izbor bude poluindividualni kurs i obuka - kako da razvijete svoj stil komuniciranja. Oni će, dakle nastavu pratiti u paru i moći da se najpre sa svojim partnerom, a onda i sa predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore u vezi sa svim pojedinostima koje se tiču obrazovnog procesa. Tako će utvrditi termine i ritam održavanja časova, kao i datum za startovanje celokupnog programa koji će svim učesnicima da odgovaraju. Pored toga, moći će da nova znanja usvajaju ne samo prateći interaktivna predavanja nadležnog profesora, već i kroz komunikaciju sa svojim kolegom, što će dovesti i do povećanog nivoa tolerancije prema tuđem mišljenju, a to je zapravo nešto što je neophodno u savremenom poslovnom okruženju.

Kandidati koji žele da se obučavaju u vrlo dinamičnoj atmosferi i kroz kontinuiranu komunikaciju sa drugima mogu da odaberu grupni pristup, te da predavanja prate zajedno sa još najmanje tri, a maksimalno sedam drugih osoba. Taj broj od minimalno četvoro, a najviše osmoro polaznika procenjen je, naime kao najpogodniji za uspostavljanje dobre radne atmosfere, svrsishodne i bogate interakcije i, naravno omogućavanje svakom polazniku da se iskaže u obrazovnom procesu i usvoji predviđena znanja. Oni koji odaberu ovakav model rada, međutim moraju da znaju da će biti u obavezi da prihvate termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka kursa koji bude unapred odredio koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije. U vezi sa tim neće moći da ulažu nikakve prigovore, već će morati da se, uz manje ili veće ustupke, dobijenom rasporedu u potpunosti prilagode i slede ga do kraja sprovođenja programa.Ukoliko su za navedenu edukaciju zainteresovani radnici nekog preduzeća, sprovodi se korporativni seminar - kako da razvijete svoj stil komuniciranja. Tada polaznici mogu nastavu da prate na klasični način, ali i preko interneta, a svi koji se odluče za prvu opciju moći će i da biraju između nekoliko lokacija za održavanje predavanja. U ponudi su savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva naznačene institucije, radni prostor samih kandidata, to jest odgovarajuće prostorije u firmi za koju rade, kao i bilo koja druga lokacija koja njima odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja. Bilo za koju varijantu da se odluče, ovi kandidati će funkcionisati prema rasporedu koji budu zajednički definisali ovlašćeni reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Oni će, dakle odrediti kada obuka počinje, kao i kojim danima i u koje tačno vreme će se održavati časovi.

Čime se tačno bavi obuka i kurs - kako da razvijete svoj stil komuniciranja?

Neophodnost opštenja i razmene informacija prisutna je u svim sferama ljudskog života. Toga su verovatno u potpunosti svesni svi koje zanima specijalizovani kurs i obuka - kako da razvijete svoj stil komuniciranja, pa će im nadležni predavači omogućiti da na ovoj edukaciji u potpunosti ovladaju pomenutom veštinom i steknu sva potrebna znanja. Na uvodnim predavanjima će, dakle biti data teorijska objašnjenja komunikacijskog procesa, te će prisutni saznati da je u pitanju permanetntno slanje i primanje određenih sadržaja, a da se sve to može obavljati posredstvom verbalnih i neverbalnih sredstava. Profesori će istaći da je cilj ovog postupka zapravo razmena ideja, te da se u tu svrhu uspostavljaju takozvani komunikacijski mostovi, te prevazilaze teškoće i smetnje. Naglasiće da je upravo zbog toga potrebno uvežbavati odgovarajuće metode i tehnike komuniciranja, a pored toga će kandidatima napomenuti da prilikom svake razmene informacija treba imati na umu razlog zbog koga se to čini, sa kim se komunikacija obavlja, potrebu da budemo ljubazni, pristupačni, strpljivi i taktični, te da na sagovornika ostavimo pozitivan utisak.

Nakon toga, polaznici će biti upoznati sa modelima i stilovima komuniciranja, pa će nadležni stručnjaci objasniti da se verbalno obavlja posredstvom žive reči, to jest jezikom, dok se neverbalno ostvaruje pomoću mimike, izraza lica, pokreta tela, rukovanjem i sličnim. Takođe će pomenuti usmeno i pisano komuniciranje, a napomenuće da se neposredno opštenje vrši direktno između pošiljaoca i primaoca, dok se posredno obavlja, recimo preko nekog medija. Predavači će osobama koje pohađaju seminar - kako da razvijete svoj stil komuniciranja objasniti da učesnik u ovom procesu može biti pasivan, odnosno da se ne zalaže se za svoje stavove i odustaje čim se pojavi neki konflikt. Takve osobe često ne postižu ono što žele u kominikaciji, osećaju ljutnju prema sagovorniku i ne iskazuju svoja osećanja. Profesori će takođe pomenuti i submisivni stil koji neguju osobe sklone izbegavanju rasprava. One uglavnom ne iznose svoje mišljenje u razgovoru, već zastupaju tuđe, često se izvinjavaju, smeše se i potvrđuju. S druge strane, agresivni stil komuniciranja odlikuje strasno i napadno zastupanje sopstvenih stavova, ignorisanje prava drugih i trenutno postizanje kratkoročnih ciljeva. Ovakve osobe zahtevaju i naređuju, ne priznaju greške, govore glasno, napadno gestikuliraju i nastoje da po svaku cenu postignu ono što žele. Prisutnima će biti predstavljen i asertivni stil komuniciranja, koji karakteriše interakcija među sagovornicima i ponašanje u skladu sa određenim planom. Takvi pojedinci se ponašaju i deluju na način koji je primeren konkretnoj situaciji, poseduju veštinu aktivnog slušanja, poštuju sagovornika, govore jasno i konkretno, kontrolišu svoje emocije i način izražavanja. Nadležni predavači govoriće i o konstruktivnim i destruktivnim stilovima u komunikaciji, a nakon toga će biti reči o prednostima i nedostacima posedovanja ličnog stila komuniciranja, te će prisutnima biti detaljno objašnjeno kako se izrađuje akcioni plan takvog unapređivanja.

Pre no što se završi obuka i kurs - kako da razvijete svoj stil komuniciranja, profesori će istaći važnost razvijanja asertivnosti tokom navedenog procesa. Tako će objasniti da u tom smislu treba postati svestan sebe i cilja koji valja postići konkretnom komunikacijom. Asertivnim pristupom razvija se samopouzdanje i postiže se uvažavanje od strane sagovornika. Predavači će naznačiti polaznicima kako da razviju odgovarajuće socijalne i komunikacijske veštine, te će predstaviti lična prava koja svaka osoba ima u procesu komunikacije, ali i u drugim oblastima. Zatim će se nadležni stručnjaci baviti neverbalnim signalima na koje treba obratiti pažnju u komunikaciji. S tim u vezi govoriće o potrebi gledanja sagovornika u oči, otvorenom, ali smirenom držanju, položaju tela i odgovarajućoj fizičkoj udaljenosti tokom razgovora. Prisutni će, takođe biti upoznati i sa izvesnim greškama u opažanju tokom razmene informacija u međusobnom opštenju, a potom će se obrađivati vrlo važan segment komunikacije, to jest davanje i primanje povratnih informacija. Profesori će, između ostalog napomenuti da je u prvom slučaju potrebno unapred razmisliti šta treba reći, odabrati prikladno vreme i mesto, govoriti jasno i koncizno, izneti konstruktivan stav i uverenja, te biti iskren, strpljiv i optimističan. Takođe će naznačiti da je prilikom primanja feedback - a važno biti otvoren za pohvale i kritike, ne prekidati govornika, zatražiti određene primere, te ukoliko je potrebno voditi beleške. Kandidati će se upoznati i sa pravilima konstruktivnog kritikovanja i tako podići nivo svojih komunikacijskih sposobnosti, pa se bolje i lakše prilagoditi ljudima u svom okruženju i izboriti se za svoje ciljeve i želje.

U kojim terminima i gde se odvija kurs i obuka - kako da razvijete svoj stil komuniciranja?

Ako se zvaničnom predstavniku institucije organizatora obrati rukovodstvo neke kompanije sa željom da tamošnji zaposleni pohađaju ovu edukaciju, sprovodi se korporativni seminar - kako da razvijete svoj stil komuniciranja. Tada polaznici rade prema rasporedu koji zajednički naprave koordinator za nastavu u instituciji organizatora i osoba koju je za to ovlastila konkretna firma. Mogu nastavu da prate preko interneta, ali i na klasičan način, kada imaju prilike da na časove dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije, da se obučavaju u okviru svog radnog prostora, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji koju odaberu, ukoliko tamo postoje uslovi za adekvatno odvijanje obrazovnog procesa.

Pojedinačni polaznici takođe mogu da rade na standardni način, te da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u najbliže predstavništvo organizatora. Takođe imaju opciju da odaberu online edukaciju, te da predavanja prate preko interneta. Za taj pristup, međutim moraju da se adekvatno pripreme i da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, što nije posebno težak zadatak, te se pretpostavlja da većina prosečnih polaznika to moći da obavi bez ikakvih problema. Ali ukoliko se suoče sa nekim teškoćama ili budu imali dodatnih pitanja, svakako sve mogu obratiti informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici naznačene institucije.

Izbor kandidata koji žele da maksimalno utiču na raspored prema kome će se nastava odvijati treba da bude individualna obuka i kurs - kako da razvijete svoj stil komuniciranja. Tada, naime prijavljeni može da navede koji bi se termini i ritam održavanja časova najbolje uklopili u njegovu ustaljeni dnevnu rutinu, kao i kada mu najviše odgovara da edukacija počne. U vezi sa tim će, međutim morati i da se dogovori sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora, budući da svi učesnici u obrazovnom procesu treba da budu apsolutno saglasni sa pomenutim pojedinostima. Sve to će polazniku omogućiti da se lakše organizuje i sa manje stresa i opterećenja prođu pomenuti program, te da usvoji predviđena znanja i veštine tempom koji mu najviše odgovara.

Pojedinci koji nastavu prate u paru, to jest u skladu sa principima poluindividualni edukacije takođe će moći da se najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom u instituciji organizatora dogovore u vezi sa svim pojedinostima obrazovnog procesa. Tako će, dakle moći da donesu odluku o datumu kada seminar počinje, kao i u vezi sa vremenom i učestalošću održavanja predavanja, što će im svakako omogućiti da obaveze vezane za ovaj program lakše uklope u ostale dužnosti koje treba da izvrše i u svoj ustaljeni način života.

Grupni kurs i obuka - kako da razvijete svoj stil komuniciranja odvija se, međutim po malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih. To se, pre svega ogleda u činjenici da ovde vreme i ritam održavanja časova, kao i termin za startovanje edukacije određuje isključivo koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, a sami kandidati na to nemaju nikakvog uticaja. Veličina grupe je definisana vrlo strogim pravilima, kako bi se osigurala njena kvalitetna delatnost. To znači da ona ne može da počne da funkcioniše dok se za pomenuti model rada ne prijavi najmanje četvoro polaznika. Takođe, u sastavu jedne grupe ne može biti ni više od osmoro kandidata, jer bi tada praktično bilo onemogućeno napredovanje svakog od njih i osiguravanje svrsishodne interakcije, koja predstavlja i suštinu ovakvog pristupa.

Na koji način se sprovodi seminar - kako da razvijete svoj stil komuniciranja?

Osobe koje ovu edukaciju pohađaju kao pojedinci mogu da rade na klasični način i da na časove, prema utvrđenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije. Takođe im je na raspolaganju online obuka i kurs - kako da razvijete svoj stil komuniciranja, kada predavanja prate preko interneta uz pomoć svojih računara. Zbog toga su dužni da, pre početka obuke na njih instaliraju specijalni tip softvera, što je postupak koji uglavnom polaznici mogu da obave bez ičije pomoći. Za to će, naravno dobiti sva potrebna uputstva, a ukoliko se ipak ne snađu, mogu svakako da računaju na pomoć IT stručnjaka, zaposlenih u svakom predstavništvu organizatora.

Bilo za koji od pomenutih modela rada da se opredele, kandidati mogu da nastavu prate u paru, odnosno da se odluče za poluindividualni pristup. Tada će zajedno sa svojim partnerom postizati predviđene obrazovne ciljeve, međusobno se pomagati i upućivati, a takođe će dobiti priliku da znatno utiču i na raspored prema kome će se odvijati edukacija. O svemu tome će se, dakle dogovarati međusobno, kao i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora, te tako odrediti termine održavanja časova, datum startovanja programa i generalni tempo rada kojim će svi biti zadovoljni.

Osobama koje smatraju da najbolje napreduju radeći u društvu namenjen je grupni kurs i obuka - kako da razvijete svoj stil komuniciranja. Tada predavanjima zajedno prisustvuje najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika i kroz kontinuiranu interakciju ostvaruju napredak. Ovaj broj članova grupe se mora strogo poštovati, jer u prisustvu manjeg ili većeg broja ljudi ne bi moglo da se garantuje za kvalitet obrazovnog rada i održavanje komunikacije na zadovoljavajućem nivou. Niko od polaznika koji budu radili po ovom modelu neće moći da određuje kada edukacija počinje, niti kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Sve te pojedinosti će unapred da definiše koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i taj raspored će se slediti sve vreme sprovođenja programa.

Individualna nastava namenjena je osobama koje žele da rade odvojeno od ostalih i dobiju maksimalnu posvećenost nadležnog predavača. One će, dakle biti upućene na svog profesora, komunicirati sa njim, postavljati mu pitanja i, takođe i na taj način proširivati i produbljivati svoja znanja. Nadležni stručnjak će, nakon svake etape u radu davati komentare i sugestije vezane za napredak konkretnog kandidata i ohrabrivati ga u daljem usavršavanju. Ovi polaznici imaju i tu privilegiju da mogu svojim potrebama maksimalno da prilagode organizaciju nastave, te da navedu kada će se održavati časovi, kojim ritmom i kog datuma će početi obuka. U vezi sa tim će morati da se konsultuju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, a svakako će se nastojati da se napravi takav raspored koji će maksimalno da odgovara zahtevima konkretnog kandidata.

Onima koji su na edukaciju prijavljeni u statusu zaposlenih u nekom preduzeću namenjen je korporativni seminar - kako da razvijete svoj stil komuniciranja, koji može da se prati online ili uživo. Svi koji se opredele za klasična predavanja mogu da dolaze na nastavu u najbliže predstavništvo navedene institucije, kao i da traže da se njihovi časovi sprovode u okviru firme za koju rade, te na nekoj drugoj lokaciji koju odaberu, pod uslovom da tamo postoje tehničke mogućnosti za adekvatno odvijanje i praćenje predavanja. Raspored prema kome će se edukacija odvijati, to jest datum njenog početka i termine i učestalost održavanja predavanja u dogovoru će definisati ovlašćeni reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko će da traje obuka i kurs - kako da razvijete svoj stil komuniciranja?

Prema planu organizatora, ova edukacije ukupno traje 8 školskih časova, a predviđeno je da se dvočasi u trajanju od po 90 minuta održavaju tokom 4 dana.

Ovaj tempo delovanja važi isključivo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako da razvijete svoj stil komuniciranja, budući da tada termine i učestalost održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Osobe za koje se bude sprovodila korporativna nastava imaće takođe 8 časova, ali će raspored njihovog rada da utvrde sporazumno ovlašćeni reprezent kompanije u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Kada je u pitanju individualni seminar - kako da razvijete svoj stil komuniciranja i edukacija koju polaznici prate u paru, predviđen je isti broj časova, ali je tada omogućeno da se u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja kandidati dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da razvijete svoj stil komuniciranja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje