Kurs i obuka - Kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste

Smatra se da bi sve osobe koje su u radnom odnosu trebalo da pohađaju stručni seminar - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste. Osim njih, naznačenu edukaciju valjalo bi da isprate i predstavnici poslodavaca, kao i lica koja su, u odgovarajućim organizacijama zadužena za bezbednost i zdravlje na radu. Ova obuka namenjena je i HR menadžerima, ali i svima koji rade u sektoru za kadrovska pitanja.

Ukoliko rukovodstvo neke firme smatra da bi navedeni kurs bio od koristi za njihove radnike, mogu da traže da organizator sprovede korporativnu nastavu, koju će polaznici pohađati preko interneta ili na klasičan način. Oni koji odaberu standardni tip časova dolaziće u tu svrhu u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali će, ako to žele moći i da se edukuju u okviru svoje kompanije, te na bilo kojoj drugoj lokaciji na kojoj postoje potrebni tehnički uslovi za kvalitetno i nesmetano odvijanje obrazovnog procesa. U svakom slučaju, vreme početka obuke, termine sprovođenja časova i tempo kojim će se delovati zajedno će odrediti ovlašćeni predstavnik pomenute obrazovne institucije i osoba koju je za to imenovala konkretna firma.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da se odluče za klasičnu nastavu, a njihov izbor može biti i online obuka i kurs - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste. U prvoj varijanti moraće da na časove dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, prema terminima koji budu definisani, dok će u drugoj opciji nastavu moći da prate sa bilo kog mesta koje im za to odgovara, jer će za rad koristiti svoje kompjutere. Baš iz tog razloga obavezni su da na njih, pre nego što predavanja počnu instaliraju specijalni tip softvera, za šta će im nadležni stručnjaci na vreme dati sva potrebna uputstva. Ako ne uspeju da se snađu i ne budu mogli to da obave samostalno, mogu da se obrate za pomoć informatičarima u bilo kom predstavništvu organizatora.


Ovi polaznici mogu da naznače i socijalno okruženje koje im najviše odgovara tokom edukacije, pa tako oni koji žele da rade potpuno odvojeno od ostalih mogu da pohađaju individualnu nastavu. Tada predavač sa višegodišnjim iskustvom u prenošenju teorijskih znanja i potrebnih praktičnih veština zapravo podučava samo jednog kandidata, primenjujući interaktivne metode i na taj način ga kontinuirano uključuje u komunikaciju i diskusije u vezi sa konkretnom temom. Važno je istaći da u ovom obrazovnom procesu prijavljeni nema pasivnu ulogu, iako profesor usmerava i organizuje rad. On, zapravo sve vreme biva podstican da postavlja pitanja, izražava svoje mišljenje o odgovarajućim pitanjima i, ako je potrebno traži dodatna objašnjenja. Kako bi mu se omogućilo da se lakše organizuje, moći će i da navede datum koji mu najviše odgovara za početak edukacije, termine i učestalost održavanja časova koje će najlakše uklopiti u svoj ustaljeni životni ritam. Nadležni stručnjak koji vodi edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora će, svakako prilikom formiranja finalne verzije rasporeda maksimalno uzeti u obzir zahteve konkretnog polaznika, čak i ako u njegov plan delovanja bude potrebno uneti određene izmene.

Organizator je predvideo i mogućnost da ovlašćeni predavač istovremeno podučava dvoje kandidata, odnosno da bude sproveden poluindividualni kurs i obuka - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste. To je, naime najjednostavniji vid grupnog delovanja, kada oba polaznika bivaju podjednako uključeni u nastavu i kada im se pruži prilika da predviđene obrazovne ciljeve postignu uz međusobnu pomoć, ohrabrivanje i podržavanje, što značajno olakšava i obrazovni rad čini interesantnim. Budući da je u ovom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je u najvećoj meri izaći u susret željama kandidata vezanim za raspored po kome će se odvijati edukacija. Dakle, oni će prvo međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije da se dogovore oko termina i tempa kojim će se raditi, kao i u vezi sa datumom početka kompletnog programa i tako utvrditi plan delovanja kojim će svi koji, direktno ili indirektno učestvuju u nastavi biti zadovoljni.

Grupnu nastavu odlikuje jedan aktivni socijalni proces koji interakcija među članovima grupe, kao i komunikacija između profesora i kandidata čini raznovrsnim, dinamičnijim, a samim tim i uspešnijim. Ovde se, zapravo učenje tretira kao socijalni proces, grupa zajednički ostvaruje predviđene obrazovne ciljeve kroz međusobnu saradnju i aktivno usvajanje znanja, čime se svakako podiže nivo motivisanosti prijavljenih. Da bi se sve to ostvarilo, grupa mora da bude odgovarajuće veličine, pa tako ona može početi sa radom tek kada se za ovaj tip obuke prijavi dovoljan broj polaznika. Niko od njih neće dobiti priliku da utiče na određivanje rasporeda po kome će se raditi, već će vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka kompletnog programa da odredi isključivo koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije.Svi koji bi želeli da pohađaju specijalizovani seminar - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste treba prvo da izvrše prijavljivanje u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili elektronskim putem. U tom cilju potrebno je da navedu svoje lične podatke, tačnije ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Kada se završi registracija prijavljenih, biće organizovan upis na edukaciju, a istaknut je zahtev da svi kandidati tada moraju biti lično prisutni u određenoj poslovnici pomenute institucije i predati nadležnom službeniku odgovarajuća dokumenta. Zvanični spisi koje je potrebno da u tu svrhu pribave svim polaznicima će biti na vreme naznačeni, kako bi mogli da se pripreme za upisnu proceduru.

Čime se bavi obuka i kurs - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste?

Zakon o inspekcijskom nadzoru uređuje metodologiju postupanja, koordinaciju rada inspekcija, te obaveze i ovlašćenja učesnika postupaka inspekcijskog nadzora. Tokom predavanja koje obuhvata kurs i obuka - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste kandidati će, pre svega saznati da su poslovi inspekcijskog nadzora u nadležnosti države, a da ih vrše organi državne uprave, pokrajinske i lokalne samouprave. Radi se o sistemskom zakonu koji je savremen i reformski i kojim se inspekcijama, osim većih ovlašćenja propisuju obaveze oko vršenja procene rizika, utvrđivanja kontrolnih listi na osnovu kojih obavljaju inspekcijski nadzor, obaveštavanja subjekata nad kojima se vrši inspekcijski nadzor (nadziranog subjekta, preduzetnika, pravnog lica, fizičkog lica ili neregistrovanog subjekta koji obavlja neku delatnost bez upisa u registar) o predstojećim postupcima i to u pisanoj formi, najmanje tri dana pre početka postupanja. Profesori će, između ostalog istaći da inspekcije imaju i savetodavnu ulogu, to jest da mogu na poziv subjekta, van postupka inspekcijskog nadzora na licu mesta da daju podršku stručnim savetovanjem. Smisao takvog preventivnog nadzora je sprečavanje mogućnosti za pojavu štetnih posledica, a doslednom primenom Zakona se postupak inspekcijskog nadzora standardizuje i izjednačava inspekcijska praksa, dok se rad inspekcija različitih delatnosti čini transparentnijim objavljivanjem propisa i kontrolnih listi, planova rada, izveštaja o radu i drugih dokumenata, putem internet stranica. Prisutni će biti obavešteni i da se ovaj Zakon ne primenjuje na poslove odbrane, policije, komunalne policije, niti poreske policije.

Svi koji budu pohađali seminar - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste biće upućeni i u vrste inspekcijskog nadzora, te će profesori govoriti o onom koji se tretira kao redovni (prema planu inspekcijskog nadzora), o vanrednom nadzoru (u slučaju opasnosti po život i zdravlje ljudi, imovinu, biljni i životinjski svet, prava zaposlenih, po predstavci pravnog ili fizičkog lica ili po zahtevu nadziranog subjekta), a odvrnuće se i na kontrolni (kontrola sprovođenja naloženih mera) i dopunski nadzor.

Nadležni stručnjaci će se na predavanjima baviti i procenom rizika u inspekcijskom nadzoru, te približiti prisutnima postupak kojim inspekcija, u svom delokrugu rada procenjuje pojavu rizika u vidu opasnosti, štetnosti ili ugroženosti prava i interesa, nastalih zbog neispunjavanja zakonskih obaveza kod nadziranog subjekta. Rezultat procene rizika je definisan prema stepenu i može da bude neznatan, nizak, srednji, visok i kritičan, a u slučajevima kada je procenjeni rizik neznatan, inspekcija ne mora da sprovodi nadzor nad subjektom.

Predavači će pojasniti kandidatima da se inspekcijski nadzor obavlja na osnovu pisanog naloga rukovodioca inspekcije i da takav dokument sadrži podatke o inspekciji, inpektorima koji vrše nadzor, brojeve legitimacija inspektora, pravni osnov na osnovu koga se vrši nadzor, kao i informacije o procenjenom riziku, podatke o nadziranom subjektu, teritorijalno područje, lokaciju objekta, precizan opis predmeta, robe, proizvoda ili usluga nad kojima će se vršiti nadzor, ali i planirano trajanje inspekcije, potpis i pečat.

Dok traje obuka i kurs - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste polaznici će saznati i da poslodavci, u skladu sa članom 20 Zakona o inspekcijskom nadzoru imaju određene odgovornosti, obaveze i prava. Profesori će ih u sve te pojedinosti detaljno uputiti, a takođe će im biti naznačeno da se obaveštenje o inspekcijskom nadzoru nadziranom subjektu dostavlja najkasnije tri dana pre početka, osim u slučajevima kada postoje razlozi za neodložno postupanje, kada se takvi motivi navode u nalogu za inspekcijski nadzor. Obaveštenje sadrži i internet adresu na kojoj se nalaze kontrolne liste prema kojima će nadzor biti vršen.

Profesori će objasniti da kontrolne liste sadrže spisak provera i drugih radnji koje sprovode inspektori, tako da je moguće da poslodavac sa internet sajtova nadležnih organa i uprava skine kontrolne liste za konkretne vrste inspekcijskog nadzora i izvrši samoproveru poštovanja propisa u radu svog preduzeća. Najznačajnije oblasti inspekcijskog nadzora relevantne za poslodavce su, na primer, bezbednost i zdravlje na radu, primena zakona o radu, upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvu, kao i kontrolne liste za nadzor subjekata registrovanih za delatnosti u građevinarstvu i šumarstvu.

Gde i kada se održava kurs i obuka - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste?

Osobe koje edukaciju prate u statusu zaposlenih u nekom preduzeću radiće na mestu koje sami odaberu, ukoliko budu želeli da korporativni seminar - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste bude organizovan online. Nasuprot tome, ako traže da pohađaju klasične časove, moraće da u tu svrhu dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, a imaju mogućnost i da se obučavaju u svojoj firmi, te na bilo kom drugom mestu na kome za to postoje valjani tehnički uslovi. U svakom slučaju, vreme i ritam održavanja časova, kao i termin početka kompletnog programa sporazumno će definisati osoba koja istupa u ime konkretne kompanije i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni kandidati takođe mogu da rade na standardni način i da na časove, prema definisanom rasporedu dolaze u odgovarajuće predstavništvu pomenute institucije. Pored toga, nastavu mogu da pohađaju i preko interneta, koristeći svoje kompjutere. U tom cilju potrebno je da na njih pre početka edukacije instaliraju namenski softver, bez koga neće moći da prate predavanja online. Ako ovaj postupak ne budu uspeli da obave samostalno, svakako mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka u bilo kojoj poslovnici organizatora.

U slučaju da ovi kandidati žele da dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost nadležnog stručnjaka, mogu da traže da se za njih organizuje individualna obuka i kurs - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste. Lokacija na kojoj će u tom slučaju pratiti predavanja zavisiće od toga da li se odluče za klasičnu ili online nastavu. U prvoj varijanti, moći će sami da biraju mesto na kome će raditi, jer je za to jedino neophodno da imaju stabilnu internet konekciju i sopstveni računar. U drugoj opciji biće obavezni da na časove, u utvrđeno vreme dolaze u najbliže predstavništvo naznačene institucije. U svakom slučaju biće slobodni da navedu kada im odgovara da obuka startuje, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu i način života koji vode. Da bi, međutim mogli da rade prema rasporedu koji su tražili, moraju za to da dobiju odobrenje nadležnog profesora i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Mesto na kome će se obučavati osobe koje odaberu poluindividualnu nastavu takođe će biti uslovljeno njihovim izborom između klasične i online obuke. Standardne časove će, dakle pohađati u savremeno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, dok će online nastavu pratiti u sopstvenom domu, na radnom mestu ili u bilo kom prostoru koji im za to odgovara. Takođe će dobiti priliku da se prvo međusobno, a zatim i sa svojim predavačem i ovlašćenim reprezentom institucije organizatora dogovore u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, te tako odrede datum kada će on početi, vreme i učestalost održavanja časova koji će biti prihvatljiv i za sve učesnike u edukaciji.

Kada je u pitanju grupni kurs i obuka - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste, kandidatima je takođe ostavljena mogućnost da predavanja prate na klasični način i to u savremeno opremljenim prostorijama odgovarajuće poslovnice navedene institucije ili, pak da rade online, u prostoru koji sami odrede. Svakako treba da znaju da će u nekim situacijama morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi. Raspored po kome će se odvijati edukacija utvrdiće isključivo koordinator u pomenutoj obrazovnoj instituciji, a polaznici u vezi sa tim neće moći da iznose svoje želje i potrebe.

Po kom principu se odvija seminar - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste?

Oni koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da predavanja prate online ili, pak da traže da se za njih organizuje klasična obuka i kurs - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste. Za prvi tip seminara moraće da se unapred pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju posebnu vrstu softvera. Ako to ne budu mogli samostalno da urade ili budu imali nekih pitanja, mogu bilo kog dana tokom radnog vremena da stupe u kontakt sa članovima ekipe tehničke podrške u svakom predstavništvu naznačene institucije i tako efikasno reše svoj problem. Standardni časovi održavaće se u najbližoj poslovnici organizatora, gde će kandidati morati da dolaze u utvrđenim terminima.

Kada navedu da li žele da rade na uobičajen način ili online, ovi polaznici treba da se opredele između individualne, grupne i poluindividualne nastave. Ako odaberu prvu varijantu, biće jedini koje će nadležni stručnjak podučavati tokom obrazovnog procesa i moći će da predviđene ciljeve postižu tempom koji im najviše odgovara. Takođe će im biti data šansa da raspored po kome će se odvijati edukacija u najvećoj meri prilagode svojim potrebama i ostalim obavezama koje treba da ispune. Tako će moći da navedu datum koji im najviše odgovara za početak programa, kao i vreme i učestalost održavanja časova, ali da bi oni počeli zvanično da se primenjuju, moraju ih najpre odobriti ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Izbor onih koji žele da nova znanja usvajaju kroz jedan aktivni komunikacijski proces može da bude grupni kurs i obuka - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste. Tada je vrlo preciznim pravilima određena veličina grupe, jer će jedino tako biti moguće ostvariti kvalitetan individualni napredak svakog od polaznika. Kako bi grupa delovala kao jedinstvena celina i niko od polaznika ne bi bio povlašćen u odnosu na ostale, neće im biti dozvoljeno da odlučuju u vezi sa rasporedom po kome će se raditi. Vreme i ritam održavanja časova, kao i termin početka edukacije odrediće koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu naznačene institucije, a polaznici će morati da ga prihvate i slede do kraja obuke.

Poluindividualna nastava kreirana je kao zajednički rad dvoje polaznika, koji praktično funkcionišu kao tandem tokom obrazovnog procesa i zajedno ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Među njima mora da postoji spremnost za aktivnu dvosmernu komunikaciju i dopunjavanje, jer će tako jedno drugome olakšati proces učenja i učiniti ga zanimljivijim. Omogućeno im je takođe da odrede datum početka seminara, termine i ritam održavanja časova, ali da bi zaista mogli da rade prema željenom rasporedu, moraju najpre da dobiju za to odobrenje nadležnog profesora i koordinatora u okviru pomenute obrazovne institucije.

Kada je potrebno organizovati nastavu za zaposlene u nekoj firmi, sprovodi se korporativni seminar - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste. Polaznici tada mogu da prate predavanja online, ali i na standardni način, kada će biti u prilici da biraju između nekoliko lokacija za održavanje časova. Na raspolaganju su im savremeno opremljene prostorije odgovarajuće poslovnice organizatora, adekvatni prostoru u kompaniji za koju rade, kao i svako drugo mesto na kome postoje potrebni tehnički uslovi za valjano sprovođenje i praćenje predavanja. Datum kada će početi obuka, vreme održavanja časova i ritam kojim će se raditi definisaće u dogovoru ovlašćeni predstavnik njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu navedene institucije.

Koliko traje obuka i kurs - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste?

Osobe čiji izbor bude individualni kurs i obuka - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste, kao i oni koji budu odabrali poluindividualnu imaće isti broj časova, a o rasporedu se dogovaraju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije.

Polaznici koji budu pohađali korporativnu nastavu isto će imati isti ukupni broj školskih časova, ali će vreme njihovog sprovođenja, kao i ritam u kom će se odvijati obuka zajedno da odrede zvanični predstavnik konkretne kompanije i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Za osobe koje budu odabrale grupni seminar - kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste, je predviđeno da vreme i učestalost održavanja časova i ostale pojedinosti vezane za obrazovni proces utvrđuje isključivo koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da se pripremite za posetu inspekcije i popunite kontrolne liste"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje