Kurs i obuka - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze

Sve osobe koje u okviru svojih komapanija zauzimaju upravljačke pozicije i imaju zadatak da u odgovarajućim prilikama donose ispravne poslovne odluke trebalo bi da uzmu učešća u nastavi koju će obuhvatiti stručni seminar - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze. Takođe je preporučljivo da se sa naznačenim programom upoznaju menadžeri svih nivoa, ali i rukovodioci odgovarajućih sektora, kao i generalno osobe koje su zainteresovane da saznaju više o navedenoj temi i time poboljšaju i učvrste svoje poslovne kompetencije.

Pre početka navedene edukacije biće sprovedene dve zvanične procedure. Prva predstavlja prijavljivanje na obuku i tada zainteresovane osobe mogu da dođu u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i tamošnjem službeniku saopšte svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Ovaj postupak mogu da obave i preko telefona ili da pošalju odgovarajuću poruku na mejl adresu organizatora. Zatim sledi druga procedura, odnosno zvanični upis na kurs, kome svi prijavljeni moraju da prisustvuju i predaju ovlašćenom licu odgovarajuću dokumentaciju. Njen tačan sadržaj, kao i mesto i vreme odvijanja upisa biće im blagovremeno saopšteni.

Od polaznika se takođe očekuje da se izjasne o načinu pohađaja predavanja, a u bogatoj ponudi organizatora svi mogu da nađu ono što im odgovara. Za pojedinačne kandidate može da se sprovede online obuka i kurs - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze, ali oni pre toga moraju da na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Ovaj postupak nije previše težak, tako da većina prijavljenih uspeva da ga obavi bez ikakvih problema. Ipak je za sve kojima bude potrebna pomoć obezbeđena tehnička podrška u svakom predstavništvu navedene institucije. Polaznici koji su prijavljeni kao fizička lica mogu da pohađaju klasičnu nastavu, kada će na časove morati da dolaze u određenu poslovnicu pomenute institucije u utvrđenim terminima.


Kako online, tako i klasično predavanja mogu da prate radnici nekog preduzeća za koje se organizuje korporativna nastava. Standardni tip časova u ovom slučaju ne mora, međutim samo da se sprovodi u prostorijama nekog predstavništva organizatora, već je to moguće učiniti i u firmi za koju rade polaznici, ali i na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući uslovi. Kompanija koja svoje zaposlene upućuje na edukaciju ovlastiće osobu koja će je predstavljati, a ona će imati zadatak da sa koordinatorom za nastavu u pomenutoj instituciji organizatora odredi vreme početka kursa, te termine i ritam održavanja časova.

U raznovrsnoj ponudi organizatora nalazi se i grupni kurs i obuka - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze, koji se sprovodi za najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika. Raspored rada za kandidate koji izaberu ovaj pristup izradiće ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru naznačene institucije, a oni ni na koji način neće moći da utiču na termine i učestalost održavanja predavanja, kao ni na vreme početka programa.

Osobe koje žele da rade u društvu, ali im ne prija dinamična grupna atmosfera mogu da odaberu poluindividualnu obuku, kada dvoje polaznika zajedno prate predavanja, međusobno sarađuju i napreduju kako pod uticajem svog predavača, tako i kroz međusobno sučeljavanje stavova i mišljenja. Uz to im je data prilika da se najpre jedno sa drugim, a onda i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore u vezi sa datumom za početak edukacije, te oko vremena i ritma održavanja časova. Na taj način će definisati raspored koji će svima podjednako odgovarati, jer zahtevi svih učesnika u obrazovnom procesu moraju da se poštuju i uvažavaju.

Prilična fleksibilnost u definisanju rasporeda po kome će se raditi obezbeđena je i za polaznike koji budu pohađali individualni seminar - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze. Oni će sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije utvrditi vreme početka obuke, termine i ritam održavanja predavanja koji će svima da odgovaraju, a moći će i da napreduju prema sopstvenim sposobnostima, što će svakako dovesti do očekivanih rezultata.Čime se tačno bavi obuka i kurs - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze?

Pojam koji je nekada definisao neizvesnost i opasnost u nekom poslu ili, uopšteno u životu nazivan je dobrom ili lošom srećom. Srednjovekovni moreplovci su stene u nepoznatim morima, koje su opasne i trebalo bi ih izbeći, nazivali imenom rizikon. Iz tog pojma nastala je današnja reč rizik, te će ovlašćeni stručnjaci čim počne kurs i obuka - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze objasniti prisutnima da se rizik definiše kao odluka o preduzimanju neke akcije zbog ostvarenja konkretnog cilja i da pri tom akcija ima bar još jednu alternativu, drugu varijantu, koja bi mogla da dovede do očekivanog cilja. Ostvarenje cilja je moguće ali je nesigurno, tako da pojam rizika uvek ukazuje na neizvesnost. Profesori će istaći i da ga je moguće analizirati i na neki način izvršiti poređenje verovatnoće ostvarivanja cilja i verovatnoće pretpostavljenih opasnosti za različite varijante akcija koje bi trebalo da se preduzimaju radi ostvarenju željenih rezultata.

Preuzimanje rizika je ponekad veoma teško jer je u analizi rizika potrebno izvršiti više osnovnih poteza. Tako će predavači upoznati kandidate sa definisanjem problema i cilja delovanja, određivanjem načina na koji vrednujemo poznate činjenice koje ukazuju na opasnosti, a ukazaće i na potrebu da se u obzir uzme i ponašanje ljudi koje je najčešće kontradiktorno, kao i postojanje rizika koje je nemoguće unapred predvideti osim ako se u razmatranje ili u kompjutersku simulaciju ne uključe podaci iz celog univerzuma.

Polaznici će saznati da postoje standardne metode kojima se vrši procena rizika i da one obuhvataju četiri početne aktivnosti za pravljenje projekcije rizika. Tako će profesori govoriti o usvajanju skale za vrednovanje verovatnoće rizika, opisivanju eventualnih posledica neželjenih događaja, proceni uticaja rizika, te o beleženju svih koraka projekcije rizika. Napomenuće da je najčešće korišćena metoda procene rizika, cost - benefit analiza vezana za ekonomske odluke, pa tako rezultate svih posrednih i neposrednih odluka donosi u novčanim jedinicama. Među druge poznate metode za procenu rizika spadaju metoda stabla vrednosti, politička metoda koja analizira proces donošenja odluka, a ne posledice odluka, zatim percepcijska metoda kojom se služe društvene nauke u proceni posledica rizika na društvene grupe ili celo okruženje. Svima koji budu pratili stručni seminar - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze biće objašnjeno da je ključni faktor za procenu rizika upravo veličina projekta, to jest zacrtanog cilja koji karakterišu vreme za ispunjenje i broj ljudi uključenih u taj posao. Prema tome, mali projekti označavaju mali rizik, dok veliki mogu da dovedu do znatno većih problema i teškoća.

Predavači će na časovima istaći i da preuzimanje rizika i donošenje odluke zavise od toga za koju se alternativu opredeli ovlašćena osoba, čime će i prihvatiti rizike određenog nivoa, što svakako ne znači da je obavezna da odabere alternativu sa najmanjim rizikom. Ponekad se upravo bira najrizičnija varijanta, jer je u takvom slučaju i potencijalni dobitak najveći, te je za donošenje ispravne odluke u konkretnoj situaciji potrebno razmotriti i pozitivne i negativne posledice.

Kandidati će zatim saznati i da su teškoće kod donošenja odluka i problemi koji se najčešće javljaju i blokiraju odlučivanje emocionalne prirode, te da ljudi odlažu odlučivanje upravo zbog straha od greške i iracionalnog zahteva prema sebi da moraju da budu potpuno sigurni u konačno rešenje i ne smeju da naprave grešku. Nadležni stručnjaci će istaći da se najčešće radi o strahu od neuspeha, ali da je i strah od uspeha i te kako prisutan i moćan inhibitor. Zatim će govoriti o prevladavanju strahova i uputiti prisutne u neophodnost prihvatanja neuspeha i odustajanja od imperativa nepogrešivosti.

Na časovima koje uključuje obuka i kurs - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze biće reči i o tehnikama kojima se prevazilaze negativne navike i strahovi koji odlažu donošenje odluka. Kroz individualne i grupne vežbe za preuzimanje rizika, kreativne zadatke, povratne informacije i ocenjivanje uspešnosti polaznici će naučiti kako da se izbore sa ovim negativnim, a izuzetno moćnim i problematičnim stanjem. Donošenje odluka je, naime glavni zadatak menadžera, koji to rade na temelju iskustva, intuicije ali u najvećoj meri na osnovu znanja i veština iz oblasti teorije odlučivanja. Profesori će naglasiti da teorija odlučivanja, kao multidisciplinarna nauka koja koristi matematiku, psihologiju i informatiku, definiše nekoliko klasa odluka (strateške, taktičke, operativne), nekoliko stilova donošenja odluka (ekonomski, tehnički, estetski, socijalni, politički, religiozni), te više vrsta odluka (rutinske, kreativne, pregovaračke, preduzimačke, aditivne, odluke planiranja, proračunske, kompromisne, inspiracione strategije). U smislu područja odlučivanja i subjekta koji ih donosi, odluke mogu da budu individualne, grupne i korporativne. Prisutni će saznati da grupno donošenje odluka podrazumeva da grupa poseduje veći fond znanja, da razvija veći broj alternativnih rešenja problema i da prihvatanje predloga članova grupe doprinosi donošenju odluke. Sa druge strane, postoje i mane grupnog odlučivanja kao što su, na primer znatno duže vreme potrebno za pomenuti posao, ali i opasnost od prihvatanja rešenja koje nije dovoljno kvalitetno, a oko koga je postignut konsenzus. Zatim će biti reči o mogućnostima eliminisanja negativnosti grupnog odlučivanja i dolaženja do najkvalitetnije odluke, te će u vezi sa tim predavači objasniti kako se sprovodi brain storming, devil`s advocacy, dialectical inquiry i ostale tehnike za donošenje grupnih odluka.

U završnom delu obuke nadležni stručnjaci će govoriti o kreativnom mišljenju, kao najvišem kvalitetu menadžera koji je na čelu grupe zadužene za donošenje odluka. Objasniće da se ova mentalna privilegija ogleda u nalaženju novih ideja i novih rešenja, ali da je još važniji segment u valjanom odlučivanju upravo podsticanje i nagrađivanje inovativnosti i kreativnosti članova grupe ili podređenih. Kreativno mišljenje je uvek spremno da preispita i eventualno promeni svoju perspektivu viđenja i razmišljanja, te je sopstveni nivo kreativnog mišljenja moguće analizirati, unaprediti i uvežbati. Polaznicima će biti prezentovani i principi na kojima se temelji ovakav tip mentalnih tokova, a to su analiziranje okruženja, prepoznavanje problema, identifikacija uzroka koji izazivaju problem, pravljenje šeme pretpostavki za situacije u budućnosti, smišljanje alternativa, ocenjivanje alternativa, izbor i primena jedne od njih, te kontrolisanje sprovođenja.

Svi polaznici bi trebalo da, po završenoj edukaciji savladaju svoje strahove u stresnim situacijama kada je potrebno doneti odgovarajuću odluku, te tako budu spremni da se suoče sa novim poslovnim i životnim izazovima. Svakako će povećati nivo samopouzdanja i naučiti da vrednuju sopstveni sud i veruju svojoj proceni. Biće istrenirani i da na odgovarajući način analiziraju svoje i tuđe greške, te da ovladaju najefikasnijim i najuspešnijim metodama i tehnikama za donošenje odluka.

Gde i kada se odvija kurs i obuka - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze?

Na svakoj lokaciji gde ima tehničkih uslova za odvijanje nastave može da se održava korporativni seminar - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze, ukoliko se predavanja održavaju na klasični način. Tada zaposleni u određenom preduzeću koji pohađaju ovu edukaciju mogu da rade u prostorijama određene poslovnice pomenute institucije, u kompaniji za koju rade, kao i na bilo kom mestu koje poseduje tražene karakteristike. Vreme i učestalost sprovođenja časova, kao i datum početka kompletnog programa odrediće sporazumno osoba koja zvanično istupa u ime konkretne firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Mesto na kome će nastavu pratiti pojedinačni kandidati zavisiće od toga da li se opredele za klasična ili online predavanja. U prvoj varijanti dolaziće na časove u najbližu poslovnicu organizatora, dok će u drugom slučaju moći da se edukuju na bilo kojoj lokaciji, jer će časove pratiti pomoću svog računara. Zbog toga je potrebno da instaliraju namenski softver, za šta će dobiti sva potrebna uputstva. Ako ovaj postupak ne uspeju da urade samostalno, imaće mogućnost da se obrate za pomoć IT stručnjacima zaposlenim u svakoj poslanici navedene institucije.

Ovim polaznicima će biti omogućeno i da odaberu socijalno okruženje tokom nastave, pa će prijavljeni čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze raditi sa najmanje još troje, a maksimalno sedmoro kandidata. Svi koji se opredele za ovakav način rada treba, međutim da znaju da će njihov raspored u potpunosti da izradi koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a oni sami neće moći da iznose predloge koji se odnose na vreme početka edukacije, kao ni na termine i ritam odvijanja nastave.

Oni koji budu pohađali poluindividualnu edukaciju imaće, pak priliku da, u dogovoru sa svojim partnerom preciziraju kad bi želeli da nastava počne, kao i kojim danima i u koliko sati im najviše odgovora da imaju predavanja. To će da saopšte svom predavaču i koordinatoru u instituciji organizatora, pa će ukoliko od njih dobiju saglasnost moći da se obučavaju prema planu koji će najmanje poremetiti njihove ostale obaveze i ustaljen životni ritam.

Osobe koje veruju da se najbolji rezultati postižu samostalnim radom moći će da se edukuju odvojeno od ostalih i dobiju svu pažnju ovlašćenog predavača. Raspored po kome će se sprovoditi individualni kurs i obuka - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze utvrdiće zajedno konkretni kandidat, ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora. Polaznik će, naime moći da navede kada želi da edukacija počne, te kojim danima i u koje vreme mu odgovara da ima časove, a zatim će se u vezi sa tim dogovarati sa ostalim učesnicima u obrazovnom procesu.

Na koji način se sprovodi seminar - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze?

Osobe koje žele da prate ovu edukaciju mogu to da rade na standardni način, ali i preko interneta. Oni čiji izbor bude online obuka i kurs - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze moraće da, pre početka predavanja na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera, što će najverovatnije moći da urade bez ičije pomoći, jer je u pitanju veoma jednostavan postupak. Ipak, ako se ne budu snašli i budu im potrebna još neka objašnjenja u vezi sa tim, mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu pomenute institucije. Kandidati koji budu želeli da nastavu prate uživo dolaziće na časove u najbliže predstavništvo naznačene obrazovne institucije i u tamošnjim prostorijama, koje su vrlo moderno opremljene i prilagođene svim zahtevima savremenog obrazovanja pratiti predavanja osvedočenih stručnjaka.

Za bilo koji od pomenuta dva pristupa da se odluče, pojedinačni polaznici mogu da se obučavaju u skladu sa principima poluindividualne edukacije, odnosno da zajedno sa još jednim kandidatom prisustvuju predavanjima. U takvoj radnoj atmosferi predavač izlaže gradivo, upoznaje učesnike sa problematikom, upućuje ih u dalji rad, a zatim sa njima razgovara o konkretnim pitanjima. Vrlo je važno da oba partnera ravnopravno učestvuju u obrazovnom radu, a oni istovremeno jedan drugom predstavljaju i oslonac tokom ovog procesa, pošto imaju iste ciljeve i iste interese. Uz to im je omogućeno i da se međusobno dogovore u vezi sa terminima i ritmom održavanja časova, kao i da preciziraju vreme kada bi želeli da seminar počne. Pod uslovom da ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora budu sa tim saglasni, njihov predlog za raspored biće zvanično prihvaćen i na taj način će raditi sve do kraja programa.

Isto tako će svoj raspored rada moći da osmisli i polaznik za koga se bude sprovodio individualni kurs i obuka - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze, a osim toga će imati i priliku da ostvari vrlo blisku komunikaciju sa svojim profesorom, te da od njega dobija komentare vezane za dotadašnja postignuća, kao i uputstva za dalju edukaciju. Međusobna interakcija između predavača i konkretnog kandidata zavisiće naravno od potrebe, ali u svakom slučaju ovaj rad bitno osamostaljuje prijavljene i omogućava im da razviju samopouzdanje i realno sagledaju koliko su napredovali.

Oni koji se opredele za grupnu edukaciju imaće priliku da se međusobno upoznaju, sarađuju, pomažu jedni drugima, a za očekivati je da će u takvoj atmosferi prodorniji članovi grupe pokrenuti i one stidljivije, koji će se ohrabriti da javno ispolje svoje vrednosti i iznesu sopstveno mišljenje. Radna aktivnost grupe treba da bude na vrlo visokom nivou, a predviđeno je da minimalno četvoro polaznika treba da bude prijavljeno kako bi ona mogla da počne sa radom. Takođe, pravilima je određeno da više od osmoro polaznika ne može istovremeno da prati predavanja, jer se u takvoj situaciji neće postići puna aktivnost svakog pojedinca. Vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum startovanja edukacije odrediće koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a sami kandidati na to neće imati nikakvog uticaja.

U situaciji kada su za pomenuti program zainteresovani zaposleni u određenom preduzeću sprovodi se korporativni seminar - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze, koji polaznici mogu da prate uživo, ali i online. Treba, međutim napomenuti da će oni koji nastavu budu pohađali na klasični način imati mogućnost da sami odaberu mesto na kome će se edukovati, pod uslovom da tamo postoje adekvatne tehničke mogućnosti za neometani tok obrazovnog procesa. Između ostalih lokacija, na raspolaganju im je prostor u okviru firme u kojoj rade, kao i naravno savremeno opremljene prostorije najbliže poslovnice organizatora. Ovi kandidati radiće prema rasporedu koji za njih budu zajednički napravili ovlašćeni reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije.

Koliko traje obuka i kurs - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze?

Detaljnim planom organizatora predviđeno je da se ovaj obrazovni program odvija tokom 450 minuta, odnosno kroz 10 školskih časova, te da se oni kao dvočasi, u trajanju od po 90 minuta, održavaju tokom 5 dana.

Ovaj tempo rada važi, zapravo samo za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze, jer je tada za organizaciju nastave zadužen isključivo ovlašćeni predstavnik navedene institucije.

Osobe koje budu radile pojedinačno ili u paru moći će svojih 10 časova da rasporede prema svojim potrebama, ali samo ako za to dobiju saglasnost profesora i kooridnatora za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Kandidati koji prate korporativni seminar - kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze imaće isti broj časova, ali će o njihovom rasporedu da odlučuju zvanični predstavnik kompanije u kojoj rade i lice koje istupa u ime pomenute obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da se suočite sa rizicima i povučete dobre poteze"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje