Kurs i obuka - kako da se zaštitite od trgovinskih rizika

Budući da aktuelna finansijska kriza u svakom pogledu utiče na delatnost prodaje, stručni kurs i obuka – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika osmišljen je upravo za pojedince i kompanije koje trguju na veliko, ali i one subjekte koji proizvode ili usluge prodaju ostalim firmama. Navedena edukacija, takođe može biti izuzetno korisna za kompanije ili osobe koje tek ulaze u biznis, s obzirom na to da će im omogućiti da se upoznaju sa metodama izrade portfolija rizika za potencijalne kupce i tako osiguraju bezbednost poslovanja u najvećoj mogućoj meri.

Kako predviđaju pravila organizatora nastave, osobe zainteresovane za pomenutu edukaciju moraju izvršiti prijavu, kada će ovlašćenom službenom licu u odabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford navesti kako se zovu i prezivaju, kog datuma su rođeni, kao i na koji broj telefona mogu da budu pozvani radi informisanja o detaljima nastavnog procesa. Prijavljivanje mogu da izvrše tako što će lično doći u najbliže predstavništvo organizatora, svakoga dana u toku naznačenog radnog vremena ili se javiti na odgovarajuće brojeve telefona. Moguće je, takođe da se traženi podaci u cilju prijavljivanja na kurs dostave i elektronski, putem mejla na odgovarajuću adresu.

Kada se polaznici prijave, veoma brzo će biti pozvani na zvaničan upis na seminar – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika, koji će se održati u prostorijama određene poslovnice organizatora. Prijavljeni su obavezni da lično dođu na naznačenu lokaciju i ponesu odgovarajuću dokumentaciju koju će morati da predaju ovlašćenom službenom licu u cilju pohađanja dotične edukacije, a o čijoj će sadržini biti na vreme obavešteni.


Ukoliko postoje kandidati koji žele da zajedno, kao zaposleni u određenoj kompaniji pohađaju nastavu, osoba koju je zvanično ovlastila konkretna firma i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora će se dogovoriti oko svih potrebnih detalja i osmisliti korporativnu edukaciju za pomenute polaznike. Ona može da bude sprovedena kako u odgovarajućim prostorijama u nekom predstavništvu navedene obrazovne institucije, tako i u okviru same firme u kojoj rade zainteresovani kandidati. U tom slučaju, međutim moraju biti ispunjeni strogi uslovi koji se odnose na tehničku opremljenost nastavnih prostorija, pošto seminar nikako ne sme da izgubi na kvalitetu, a polaznicima mora biti omogućeno adekvatno praćenje predavanja. Sam raspored časova, ritam rada i datum kada će nastava da počne odrediće zajednički koordinator za nastavu i ovlašćeni predstavnik određene firme, bilo u slučaju da se ova edukacija sprovodi klasično ili online, što je takođe moguće organizovati.

Kandidati koji su za nastavu prijavljeni kao pojedinci mogu da se odluče za individualni rad koji se sprovodi prema principu „jedan učenik – jedan predavač“ ili pak za poluindividualne časove, koje zajedno pohađaju polaznici u paru. Prednost koju nudi kako individualna, tako i poluindividualna obuka i kurs – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika ogleda se u činjenici da se polaznici mogu oko svih detalja nastavnog procesa konsultovati i dogovarati sa nadležnim predavačem, kao i sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici naznačene obrazovne institucije. To, naime znači da će zajedničkim dogovorom odrediti datum početka predavanja, ali i vreme, odnosno učestalost održavanja časova, te tako edukaciju u određenoj meri prilagoditi svom ritmu i obavezama.

Organizator je, takođe u prilici da polaznicima ponudi i nastavu u grupi, za čije kreiranje je neophodno da se prijavi najmanje 4, a najviše 8 kandidata. Zbog toga je u nekim situacijama potrebno da oni koji su zainteresovani za ovakav način rada imaju malo strpljenja i sačekaju dok se grupa ne popuni i počne sa radom, o čemu će, svakako biti na vreme obavešteni. Kako je ovde reč o većem broju ljudi sa različitim osobinama, obavezama i potrebama, jasno je da se ne mogu ispuniti zahtevi svakog od njih, te je celokupna organizacija nastave poverena ovlašćenom koordinatoru u datoj poslovnici navedene obrazovne institucije. On će odrediti tačan datum kada edukacija startuje, vreme kada će se održavati predavanja, koliko će trajati i kojim će se tempom držati, a kandidati koji rade u grupi imaju obavezu da se ovog rasporeda strogo pridržavaju.

Bilo da rade samostalno, u paru ili u grupi, polaznicima je ostavljena mogućnost i da odaberu hoće li u njihovom slučaju biti organizovan online kurs i obuka – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika ili će on biti sproveden klasično, u vidu časova koji se održavaju u odgovarajućim prostorijama jedne od poslovnica date specijalizovane institucije. U slučaju rada preko interneta, kandidat ima obavezu da, pre početka predavanja na svoj računar instalira specijalni softver, što će najverovatnije moći da obavi samostalno, bez ikakvih teškoća. Ipak, ukoliko se pojave neki problemi ili ako bude imao nekih pitanja i nedoumica, može se u svako doba obratiti ekipi tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora nastave.Čime se tačno bavi obuka i kurs – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika?

Kako navedena edukacija primarno obrađuje teme koje se odnose na robni promet, na predavanju kojim će početi seminar – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika kandidati će se teorijski upoznati sa pojmom i činiocima novčanog i trgovinskog toka.

Predavači će se nadalje vrlo detaljno baviti različitim sredstvima koja mogu da se koriste u cilju zaštite od rizika, pa će tako, na primer polaznici naučiti kako se daju garancije, a biće reči i o pojmu faktoringa. Kandidatima će zatim biti objašnjeno šta je forfalting, ali i na koji se način pravilno popunjavaju menice, kako se podnose zahtevi za izdavanje akreditiva i slično. Nakon opsežnog teorijskog rada, polaznici će biti u mogućnosti da bez ikakvih problema budu uključeni u rad na narednim časovima, kada će biti upućeni u postupak odabira najboljih instrumenata zaštite, shodno konkretnoj problematičnoj situaciji. Takođe će saznati i sve o posledicama koje mogu da izazovu eventualne greške u proceni i biti upoznati sa načinima kako da se sa ovakvim teškoćama izbore.

Polaznici će imati zadatak i da, nakon teorijske edukacije uzmu učešća u praktičnom radu gde će biti uvežbavani u odabiru adekvatnog sredstva za izbegavanje rizika, kao i za izradu platforme analize rizičnih situacija.

Podrazumeva se da će svako koga zanima specijalizovani kurs i obuka – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika sticanjem odgovarajućih znanja predviđenih programom doprineti povećanju uspešnosti poslovanja, budući da će svi prijavljeni naučiti kako, pre svega da prepoznaju ono što može u trgovini ugroziti njihove ili interese kompanije za koju rade, te će na taj način steći veštine umešnog menadžera finansija.

U koje vreme i gde je planirano da se održava seminar – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika?

S obzirom na to da prijavljeni za naznačenu edukaciju imaju različite obaveze i dnevni ritam, organizator je predvideo da se obuka i kurs – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika može sprovoditi u različitim terminima, a njihov raspored će primarno zavisiti od toga za koji se način pohađanja nastave dotični kandidat opredeli.

Ukoliko odabere da profesor časove drži samo njemu, odnosno da radi prema individualnom principu može u velikoj meri raspored predavanja da prilagodi svojim obavezama. Polaznik ima mogućnost, naime da u dogovoru sa koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, kao i sa nadležnim predavačem odredi termine predavanja, njihov tempo, ali i tačno vreme početka edukacije. Na isti način će postupiti dva kandidata koji zajedno pohađaju edukaciju kod poluindividualnog tipa rada i međusobno se sa nadležnima usaglasiti oko rasporeda.

Za polaznike koji žele da rade u interakciji sa više osoba moguće je da se organizuje grupni kurs i obuka – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika, kada će nastavu zajedno da pohađa minimum četvoro, a maksimum osmoro kandidata u okviru jedne grupe. Ponekad je potrebno izvesno vreme da bi se grupa oformila, pa se zainteresovani mole da budu strpljivi i sačekaju da ih o terminu početka nastave obavesti ovlašćeni koordinator u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije. Naznačenom prilikom će dobiti i informacije o tome kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja, kao i koliko će trajati. Naglašen je zahtev organizatora da polaznici koji rade u grupi moraju da se prilagode dobijenom rasporedu i da nemaju pravo da zahtevaju bilo kakvu promenu.

Sva tri gore pomenuta načina rada mogu da budu sprovođena na dva načina. Kandidati kojima odgovara da na časove dolaze u odgovarajuću poslovnicu dotične obrazovne institucije mogu da se opredele za klasičan tip nastave koji se odvija frontalno u namenski opremljenim prostorijama. Ostali imaju na raspolaganju online edukaciju, koja podrazumeva rad preko interneta i zahteva od polaznika da se za ovakav tip rada adekvatno pripreme. Pre početka online nastave, kandidat dakle ima zadatak da na svoj računar instalira specijalni softver koji mu omogućava da nesmetano prati predavanja. U najvećem broju slučajeva, prijavljeni bez ikakvih problema uspeju to da obave, ali u svako doba imaju na raspolaganju i stručnu pomoć koju će im, ako ih kontaktiraju pružiti informatički stručnjaci za to zaduženi u svakoj poslovnici organizatora.

Zaposlenima u nekim kompanijama, koji žele da zajedno pohađaju predavanja namenjen je korporativni seminar – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika. Ovaj vid edukacije kandidati mogu da prate online ili klasično, u prostorijama neke poslovnice organizatora ili u okviru svojih firmi. Važno je napomenuti da je neophodno da prostorije u kojima se drže predavanja budu adekvatno tehnički opremljene, a o svim uslovima koji treba da u tom smislu budu ispunjeni biće blagovremeno obavešten zvanični predstavnik konkretne kompanije. Njegov zadatak će biti i da se, tom prilikom sa koordinatorom za nastavu datog predstavništva pomenute obrazovne institucije dogovori oko termina početka edukacije, ali i oko vremena i učestalosti održavanja časova.

Na koji način će da se sprovodi kurs i obuka – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika?

Pored klasičnog principa rada, odnosno predavanja koja nadležni profesori drže u odgovarajućim prostorijama nekog od predstavništava pomenute obrazovne institucije, organizator omogućava i da se obuka i kurs – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika sprovodi i online, putem takozvanih virtuelnih učionica. Kandidati koji se opredele za ovakav vid edukacije imaju zadatak da obezbede solidnu internet konekciju, ali i da na svoj kompjuter instaliraju namenski softver, za šta će im blagovremeno biti pružena sva potrebna uputstva. U slučaju da ne uspeju da ovaj postupak obave samostalno, iako on sam nije previše zahtevan, mogu da računaju na tehničku podršku tima stručnjaka, kome mogu da se obrate u okviru svakog predstavništva organizatora nastave.

Pomenuta dva načina rada odnose se i na korporativnu edukaciju, namenjenu osobama koje rade u nekoj firmi i koje će zajedno proći kroz dotična predavanja. Ipak, treba napomenuti da je nastavu u ovom slučaju moguće držati i na nekoj drugoj lokaciji, a ne samo u za to namenjenim prostorijama u okviru predstavništava date obrazovne institucije. Ukoliko, recimo kandidati žele da časove prate u prostorijama svoje kompanije neophodno je da se obezbedi adekvatna tehnička opremljenost učionica, jer u suprotnom kvalitet nastave može da bude doveden u pitanje. Raspored i tempo rada će biti utvrđen u skladu sa dogovorom predstavnika konkretne firme i koordinatora za nastavu u poslovnici, te će oni informisati kandidate o vremenu početka nastave, kao i o terminima i ritmu držanja predavanja.

Osobe koje su se pojedinačno prijavile na edukaciju, bez obzira da li je prate online ili klasično mogu da biraju između tri načina rada. Pre svega, tu je individualni i poluindividualni seminar – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika, koji podrazumeva vrlo mali broj učesnika u nastavnom procesu, te je moguć svaki interni dogovor. Budući da u prvom slučaju časovima prisustvuje jedan, a u drugom slučaju samo dva kandidata, oni se mogu sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici usaglasiti oko dana i sata kada će se časovi držati, kao i oko datuma početka same edukacije. Polaznicima će to, bez sumnje pomoći da se bolje organizuju i kurs prođu sa manje stresa i napetosti.

Grupni način rada, međutim podrazumeva potpuno drugačiji princip, jer je da bi se grupa uopšte oformila potrebno da minimum četvoro, a maksimum osmoro kandidata bude zainteresovano da nastavu prati na ovakav način. Oni će zajedno pohađati predavanja i to u terminima koje odredi koordinator u konkretnom predstavništvu date obrazovne institucije. U ovom slučaju članovi grupe nemaju slobodu da usaglašavaju sa svojim potrebama vreme početka nastave, niti ostale detalje obrazovnog procesa, već su obavezni da poštuju plan i program koji im bude dostavljen.

Koliko tačno traje obuka i kurs – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika?

U zavisnosti od samog načina rada, 8 školskih časova koliko je prema utvrđenom planu predviđeno da traje seminar – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika može da bude raspoređeno i na drugačiji način.

Tako je organizator predvideo da se grupna nastava odvija 4 dana, po 90 minuta, odnosno po 2 školska časa. Ovaj raspored je definitivan i svi članovi konkretne grupe imaju obavezu da ga se strogo pridržavaju, budući da se on neće menjati do kraja edukacije. To znači da neće biti moguće prilagođavanje tempa rada potrebama pojedinačnih kandidata, budući da grupa od minimalno 4, a maksimalno 8 osoba mora da funkcioniše kao celina.

Predviđeni broj časova je, međutim moguće drugačije rasporediti kada polaznici kurs pohađaju individualno ili poluindividuano, odnosno u paru. Tada oni imaju slobodu da se o terminima predavanja i njihovoj učestalosti, kao i o datumu početka edukacije dogovore sa nadležnim profesorom i sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica, te je moguće da raspored njihovih časova odudara od onog gore pomenutog.

Isto tako, korporativna obuka i kurs – kako da se zaštitite od trgovinskih rizika može biti organizovana drugačije od pomenutog plana, s obzirom na to da tada celokupan raspored zavisi od dogovora ovlašćenog predstavnika firme čiji zaposleni prolaze edukaciju i koordinatora za nastavu u datom predstavništvu.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da se zaštitite od trgovinskih rizika"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje