Kurs i obuka - Kako da smanjite troškove održavanja

Rukovodioci tehničke službe, inženjeri i tehničari angažovani u određenim kompanijama navedeni su kao ciljna grupa za seminar - kako da smanjite troškove održavanja. Ova obuka biće izuzetno korisna i za menadžere, kao i za zaposlene u službi nabavke, a svakako se preporučuje da se sa temama koje ona obuhvata upoznaju sve osobe koje su, posredno ili neposredno uključene u aktivnosti vezane za održavanje mašina i opreme.

Oni koji su zainteresovani za navedeni obrazovni program moraju najpre izvršiti prijavljivanje u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, koje se nalaze u više od 20 gradova širom Srbije, preko telefona ili slanjem mejla odgovarajućeg sadržaja na adresu organizatora. Tada je potrebno da navedu svoje lične podatke, preciznije prezime, ime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a kada se završi registracija prijavljeni će biti pozvani da dođu na upis. S tim u vezi biće obavešteni da su ovoj proceduri dužni da lično prisustvuju, te da prethodno moraju da pribave određene dokumenta koja će, tokom navedenog postupka predati nadležnom službeniku. Zvanični spisi koji su im potrebni za upis kandidatima će biti na vreme naznačeni, kako bi mogli da ih pribave i adekvatno se pripreme.

Ukoliko navedena edukacija interesuje osobe koje su zaposlene u određenom preduzeću, biće im ponuđena korporativna obuka i kurs - kako da smanjite troškove održavanja, kada će biti u prilici da prate nastavu uživo ili online. U slučaju da odaberu standardni tip časova, moći će da biraju između nekoliko lokacija za njihovo održavanje, tačnije rečeno biće im omogućeno da nastavu pohađaju u savremeno opremljenom prostoru njima najbližeg predstavništva pomenute institucije, da se obučavaju u odgovarajućim prostorijama svoje firme, ali i da rade na bilo kom mestu koje smatraju pogodnim, pod uslovom da je tamo moguće adekvatno sprovesti obrazovni proces. Za bilo koju od navedenih varijanti da se opredele, kandidati će morati da poštuju datum početka seminara, vreme i učestalost održavanja časova koje zajedno budu definisali zvanični reprezent njihove kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.


Oni koji će predavanja pohađati kao pojedinci jednako mogu da se obučavaju na klasični način, ali će tada na časove morati isključivo da dolaze u najbližu poslovnicu navedene institucije, gde će raditi u jednom podsticajnom okruženju, koristeći sva savremena obrazovna sredstva. Uz to im se nudi i prilika da nastavu prate online, ali u tu svrhu moraju prethodno da na svoje računare instaliraju specijalan namenski softver, bez koga neće moći da se edukuju preko interneta. Taj zadatak je prilično jednostavan i pokazalo se da polaznici mahom uspevaju sve da urade bez ičije pomoći, no organizator svakako za one kojima to ne pođe za rukom obezbeđuje potrebnu tehničku podršku, za koju se kandidati mogu obratiti IT stručnjacima u svakom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

Bilo da žele da se edukuju uživo ili online, za ove polaznike može da se organizuje individualni kurs i obuka - kako da smanjite troškove održavanja, kada će biti u prilici da nastavu prate nezavisno od ostalih, te da tako uživaju u punoj pažnji i posvećenosti nadležnog stručnjaka. Budući da se ovaj seminar odvija prema principu „jedan na jedan“, profesor će precizno sagledati predznanje, mogućnosti i veštine prijavljenog, te će na osnovu toga utvrditi složenost zadataka koje pred njega postavlja, tempo kojim će mu prezentovati određene informacije i, uopšteno govoreći način na koji će ga podučavati. Tako će mu omogućiti da u potpunosti pronikne u datu problematiku, stekne odgovarajuća znanja i ostvari zacrtane ciljeve kursa. Kandidat će, naravno biti slobodan da predavaču postavlja pitanja, ali i da se saglašava sa iznetim činjenicama ili da ih osporava, čime će takođe nedvosmisleno pokazivati koliko je napredovao u ovom obrazovnom procesu. Imajući u vidu činjenicu da je tokom opisanog tipa edukacije sve praktično usmereno na konkretnog polaznika, biće mu dozvoljeno i da napravi raspored po kome će se raditi, to jest da odredi kojim danima i koliko često će se održavati predavanja i kog datuma će tačno početi da se sprovodi pomenuti rpogram. Taj plan će moći zvanično da se primenjuje samo ako ga u potpunosti odobre ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu organizatora, a čak i u slučaju da ga je potrebno u izvesnom smislu menjati, uzeće se u obzir želje i potrebe dotičnog polaznika.

Prijavljenima je omogućeno i da časovima prisustvuju zajedno sa još jednim kolegom, to jest da pohađaju poluindividualnu nastavu. U pitanju je osnovni oblik grupne edukacije, gde oba polaznika ravnopravno učestvuju u obrazovnom procesu i zajednički usvajaju nova znanja i veštine. Vrlo je bitno da su polaznici spremni da međusobno komuniciraju, razmenjuju ideje, mišljenja i iskustva, jer i takva interakcija značajno doprinosi proširivanju kompetencija. Na taj način oni će učiti da budu tolerantni, a imaće i više motiva da se usavršavaju i postaju sve bolji i umešniji. Uz to će im biti omogućeno da se jedno sa drugim dogovore i iznesu svoje predloge vezane za vreme početka nastave, termine i ritam održavanja časova, a da zatim, zajedno sa svojim profesorom i zvaničnim reprezentom institucije organizatora utvrde konačnu verziju rasporeda koja bi trebalo svima da bude po volji.Osobe koje najbolje funkcionišu u društvu drugih ljudi biće u prilici da pohađaju grupni seminar - kako da smanjite troškove održavanja, odnosno da se edukuju putem kontinuirane aktivnosti i interakcije sa ostalim kandidatima. Ako se za ovaj pristup ne prijavi odmah dovoljan broj polaznika, moraće da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne oformi. Sa manjim brojem ljudi nema nikakvog smisla organizovati grupnu nastavu, ali takođe grupa ne može da funkcioniše ni ako obuhvata previše njih. Stoga je njena veličina limitirana na osam članova, koji imaju ista prava i obaveze i moraju u svakom smislu biti izjednačeni. Kako se pretpostavlja da bi svakom od njih odgovarao drugačiji raspored po kome će se održavati nastava, nikome neće biti omogućeno da u vezi sa tim iznosi neke svoje zahteve. Vreme početka programa, termine i učestalost održavanja predavanja odrediće ovlašćeni koordinator u konkretnoj poslovnici organizatora, a polaznici će, uz manje ili veće ustupke morati da mu se prilagode i poštuju ga sve dok traje edukacija.

Čime se bavi obuka i kurs - kako da smanjite troškove održavanja?

Veličina, kapacitet, broj zaposlenih ili drugi parametri preduzeća utiču na izbor koncepcije i modela održavanja tehničkih sistema, mašina i opreme, ali je u svakom slučaju perfektno održavanje neophodno da bi se ispunili zahtevi kupaca na tržištu i da bi proizvodnja bila profitabilna. Kada startuje kurs i obuka - kako da smanjite troškove održavanja polaznicima će biti napomenuto da se primenom odgovarajućeg koncepta na ovom planu povećava produktivnost i do 50 odsto, smanjuje se vreme zastoja, troškovi održavanja, nivo zaliha proizvoda i rezernih delova, a povećava kvalitet proizvoda. Predavači će istaći da održavanje utiče na troškove u oblastima kvaliteta, garancije, energije, te da je njegova osnovna uloga obezbeđivanje visokog nivoa pouzdanosti i široke raspoloživosti tehničkih sistema tokom njihovog radnog veka. Održavanje može da se opiše i kao skup postupaka i aktivnosti u identifikovanju i ublažavanju procesa degradacije funkcionisanja tehničkog sistema i vraćanja projektovanih funkcija, komponenti ili struktura koje otkazuju u njihovo prvobitno stanje. Kandidati će biti informisani da se aktivnosti održavanja mogu definisati kao preventivne (periodične, planirane, izvedene pre nego što sistem otkaže) ili kao korektivne (popravke, remont ili zamena delova).

Tokom nastave profesori će objasniti i da koncepti i tehnologije održavanja zavise od konstrukcionih svojstava konkretnog sistema, uslova u kojima se održavanje sprovodi, kao i od ekonomskih faktora (kapaciteti, produktivnost, vremensko ograničenje za obavljanje postupaka održavanja). Za svaki poseban slučaj koncepti i tehnologija održavanja mogu da budu organizovani na na više različitih načina u zavisnosti od niza uticajnih činilaca. Prisutnima će biti naznačeno da se sistem održavanja projektuje posebno za svaki pojedinačni poslovni sistem, na principu najpovoljnijeg kompromisa mogućih rešenja za pojedinačne zahteve. Saznaće i da se trenutno u svetu izdvajaju koncepti održavanja prema stanju, prema pouzdanosti, totalno održavanje i održavanje na bazi rizika, dok mnoge kompanije imaju svoje koncepte održavanja, uglavnom preventivnog tipa sa metodologijom koja predviđa primenu instrumentalne dijagnostike, i kojima se daju posebni nazivi da bi se pokazala originalnost pristupa. Koncepti korektivnog održavanja, odnosno intervencije posle otkaza mašina bili su karakteristični za period od početka do sedamdesetih godina prošlog veka, kada su potisnuti efikasnijim i ekonomičnijim modelima.

Svi koji budu pratili specijalizovani seminar - kako da smanjite troškove održavanja upoznaće se i sa različitim iskustvima u primeni odgovarajućih metoda na ovom planu. Shodno tome će razumeti da se preporučuje donošenje odluka o izboru koncepta na bazi detaljnog izučavanja karakteristika i osobina proizvodnog sistema, to jest poznavanja svih karakteristika pouzdanosti, te stalnog i obimnog uvida u stanje sistema u svakom trenutku, naročito po pitanju uspešnosti izvršavanja projektovanih zadataka.

Nadležni stručnjaci će objasniti da se održavanje prema pouzdanosti zasniva na izučavanju pojava otkaza tehničkih sistema, to jest na teoriji pouzdanosti. Na temelju karakteristika pouzdanosti stalno se tokom rada prognoziraju buduća stanja i predviđaju pojave otkaza u funkciji vremena rada, preko broja radnih sati. Na osnovu proračuna se vrše preventivna održavanja da bi se sprečila pojava iznenadnih otkaza.

Tokom časova biće reči i o totalnom održavanju, koje predstavlja japanski koncept, vezan za pojam totalne kontrole kvaliteta, koji u poslove održavanja uključuje sve zaposlene, naročito operatere mašina, a ne samo timove specijalizovane isključivo za pomenutu delatnost.

Govoriće se i o održavanju prema rezultatima rada, tačnije o novom konceptu baziranom na kontroli kvaliteta proizvoda u industrijskim pogonima, gde svaki pad kvaliteta proizvoda signalizira potrebu za primenom aktivnosti na održavanju mašina.

Dok traje obuka i kurs - kako da smanjite troškove održavanja, predavači će naznačiti da održavanje prema radu, osim statističkih podataka o kvalitetu proizvoda uzima u obzir i verbalne iskaze radnika i operatera mašinama u neposrednoj proizvodnji, iako konačne odluke o poslovima održavanja donose kvalifikovani stručnjaci.

Takođe će uputiti prisutne u savremeni koncept održavanja u 21. veku, koje se bazira na riziku. Procena rizika je metoda koja se primenjuje kod modelovanja upravljanja sistemima u vanrednim situacijama, kod bezbednosti na radu, u oblasti osiguranja, bankarstva, zdravstvene zaštite i u drugim delatnostima. Polaznicima će biti pojašnjeno da izračunavanje rizika predstavlja utvrđivanje prihvatljivosti rizika prema ustanovljenim kriterijuma, kao i procenu da li je isplativije po svaku cenu ukloniti rizik ili ga, uz manje troškove samo smanjiti. Kod održavanja tehničkih sistema se optimizuje efekat održavanja sa troškovima sprovođenja neophodnih mera, a osnova za procenu mogućnosti pojave otkaza može da bude mišljenje eksperta ili dijagnostička kontrola, kojom se dobijaju parametri za procenu rizika upotrebom specijalizovanih softvera.

Na kraju edukacije biće naglašeno da aktivnosti u vezi sa održavanjem mogu da se unaprede organizovanjem obuka za zaposlene rukovaoce mašinama, uvođenjem računarskih espertnih sistema u poslove dijagnostikovanja stanja, automatizacijom poslova održavanja, te nabavkom softvera za upravljanje održavanjem.

Kada i na kom mestu se održava kurs i obuka - kako da smanjite troškove održavanja?

Kandidati koji su na nastavu prijavljeni u statusu fizičkih lica moći će da se edukuju na klasičan način i da na časove, u utvrđeno vreme dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Takođe mogu da prate online seminar - kako da smanjite troškove održavanja, za koji će biti obavezni da se unapred pripreme, odnosno da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju tačno određenu vrstu softvera. Za pomenuti postupak dobiće sva potrebna uputstva i objašnjenja, a u slučaju da to ne uspeju samostalno da obave mogu da bilo kog dana tokom radnog vremena stupi u kontakt sa članovima ekipe tehničke podrške koja funkcioniše u svakoj poslovnici navedene institucije i tako brzo reše svoj problem.

Ovi polaznici takođe mogu da naznače da li žele da rade samostalno u paru ili u grupi, a svako ko se opredeli za individualnu nastavu biće u mogućnosti da raspored po kome će se raditi maksimalno prilagodi svom načinu života i ustaljenoj rutini. Biće mu dozvoljeno da napomene kog datuma bi želeo da počne sa edukacijom, kao i u kojim terminima i koliko često mu odgovara da ima predavanja. Da bi, međutim zaista mogao da radi prema rasporedu koji je napravio, moraće da dobije za to odobrenje nadležnog profesora i koordinator za nastavu u okviru pomenute obrazovne institucije.

Svi koji budu tražili da nastavu prate u paru, to jest da se za njih organizuje poluindividualna obuka i kurs - kako da smanjite troškove održavanja isto će moći da se prvo jedno sa drugim, a nakon toga i sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore oko svih pojedinosti koje su vezane za obrazovni proces. Tako će, dakle zajedno da utvrde termine i ritam održavanja časova, kao i vreme početka kursa koji će svima da odgovaraju.

Osobe koje, međutim odluče da nastavu prate u grupi neće imati nikakvog uticaja na utvrđivanje rasporeda po kome će se ona odvijati. Moraće, naime da prihvate termine za održavanje časova, tempo rada i datum početka obuke koje bude odredio koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije. U vezi sa tim niko od kandidata koji se budu obučavali na ovakav način, neće moći da iznosi svoje zahteve niti želje, jer one jednostavno neće moći da budu ostvarene.

Oni koji rade u nekom preduzeću, a žele da isprate naznačenu edukaciju moći će da traže da se za njih sprovede korporativni kurs i obuka - kako da smanjite troškove održavanja. Raspored po kome će se održavati nastava zajedno će napraviti ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Ovi polaznici mogu da nastavu prate preko interneta ili, pak da rade na klasičan način, kada će biti u prilici da izaberu mesto za sprovođenje ovakvih časova. Nude im se savremeno opremljene prostorije određene poslovnice organizatora, adekvatni prostor u kompaniji za koju rade, kao i svaka druga lokacija na kojoj za to postoje predviđeni tehnički uslovi.

Na koji način se sprovodi stručni seminar - kako da smanjite troškove održavanja?

Osobe koje su na nastavu prijavljene u statusu fizičkih lica mogu da predavanja prate preko interneta ali takođe i da traže da se za njih organizuje klasična obuka i kurs - kako da smanjite troškove održavanja. Ako se opredele za prvu opciju, prethodno će morati da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što najverovatnije mogu sami da urade jer postupak nije posebno komplikovan. Svakako, oni koji u tome ne budu bili uspešni ne moraju da se brinu, jer je organizator obezbedio tehničku podršku koju će pružiti informatički stručnjaci u svakoj poslovnici pomenute institucije. Kandidati koji se odluče za klasične časove dolaziće na nastavu u najbližu poslovnicu organizatora i tamo raditi u prijatnoj atmosferi i u prostorijama koje su u potpunosti prilagođene savremenoj nastavi.

Bilo da žele da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pomenuti polaznici mogu predavanja da prate samostalno, to jest da budu jedini koje će ovlašćeni stručnjak podučavati tokom navedenog obrazovnog procesa. Individualna nastava će im omogućiti da napreduju sopstvenom brzinom, budući da neće imati kome da se prilagođavaju za vreme sprovođenja programa. Uz to će biti u prilici da raspored rada u velikoj meri usklade sa svojim potrebama, te da navedu datum početka kursa, vreme i učestalost održavanja časova koji im najviše odgovaraju. Traženi plan delovanja postaće validan tek kada ga odobre nadležni profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Širok dijapazon različitih tipova edukacije koji se nude uključuje i mogućnost da kandidati po dvoje pohađaju predavanja, to jest da se sprovede poluindividualni kurs i obuka - kako da smanjite troškove održavanja. Tada je usvajanje znanja i veština znatno olakšano, jer polaznici pomažu jedno drugome, međusobno se podržavaju i upućuju, čime obrazovni rad čine zanimljivijim. Osim toga mogu da zajedno odrede vreme početka nastave, termine i učestalost održavanja časova, ali da bi taj raspored počeo da se koristi mora biti prihvaćen i od strane ovlašćenog predavača i zvaničnog predstavnika organizatora.

Grupna obuka usmerena je na osobe koje žele da se edukuju u dinamičnoj atmosferi i znanja usvajaju putem međusobne interakcije. U cilju jedinsvenog delovanja, oni moraju da rade u skladu sa rasporedom koji bude napravio koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji. Članovi grupe na to neće moći ni na koji način da utiču, već će morati da se prilagode planu koji bude zvanično saopšten. Ponekad će morati da sačekaju izvesno vreme dok se grupa ne formira, odnosno dok ne bude najmanje četvoro prijavljenih. Takođe, kako bi grupa mogla valjano da funkcioniše, ona može najviše da obuhvata osmoro polaznika.

Osobama koje rade u nekoj firmi i žele da isprate pomenuti obrazovni program organizator će omogućiti da pohađaju korporativni seminar - kako da smanjite troškove održavanja i da, po sopstvenoj želji nastavu prate preko interneta ili uživo. Oni koji se odluče za klasičnu nastavu moći će da na časove dolaze u najbližu poslovnicu naznačene institucije, ali i da se edukuju u okviru svog preduzeća, kao i na svakoj drugoj lokaciji gde je moguće kvalitetno sprovesti obrazovni proces. Raspored rada ovde će zajedno definisati osoba koja je imenovana od strane firme čiji radnici prate kurs i predstavnik institucije organizatora.

Koliko je predviđeno da traje obuka i kurs - kako da smanjite troškove održavanja?

Za kandidate čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako da smanjite troškove održavanja, termine i učestalost održavanja časova određuje jedino koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, dok članovi grupe u vezi sa tim ne mogu da iznose svoje zahteve.

Polaznici koji budu pohađali individualnu ili poluindividualni nastavu isto će imati isti fond časova, ali ne obavezno i raspored koji je identičan pomenutom. Oni će, naime moći da zajedno sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom organizatora utvrde kada će tačno početi obuka, te kojim danima i koliko često će se održavati predavanja, kako bi raspored maksimalno uskladili sa svojim potrebama.

Kada je u pitanju korporativni seminar - kako da smanjite troškove održavanja, predviđen je isti broj časova, no tada termine i učestalost sprovođenja predavanja zajedno određuju koordinator za nastavu u instituciji organizatora i ovlašćeni predstavnik firme koja radnike upućuje na edukaciju, te on može biti značajno drugačiji od navedenog.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da smanjite troškove održavanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje