Kurs i obuka - kako da u poslu koristite mape uma

Najtoplije se preporučuje menadžerima različitih sektora, bilo da rade u kompanijama u privatnom ili državnom vlasništvu da se uključe u predavanja koja će vrhunski stručnjaci držati dok se bude odvijao kurs i obuka - kako da u poslu koristite mape uma. Ova edukacija bi mogla da bude veoma korisna i za sve osobe koje u svojoj profesionalnoj praksi imaju potrebu da efikasno usvajaju i obrađuju pročitane informacije, memorišu podatke i povezuju odgovarajuće pisane materijale. Osim toga, dobrodošli su i svi koji, bilo iz ličnih ili poslovnih razloga žele da se upoznaju sa ovim izuzetnim mentalnim alatom, koji će im omogućiti da ostvare napredak na svim poljima.

Kako su za pomenuti program vrlo često zainteresovane osobe različitih profesija, starosti i načina života, organizator je ponudio nekoliko načina za pohađanje nastave kako bi svako mogao da odabere model koji mu odgovara.

Pojedinačni polaznici imaju priliku da odaberu klasični ili online vid praćenja predavanja, a ukoliko se opredele za prvu varijantu moraće da, u utvrđenim terminima na časove dolaze u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford i tamo se edukuju u vrlo prijatnoj atmosferi. Oni koji, međutim budu želeli da nastavu prate preko interneta moraće da se za to na odgovarajući način pripreme, te da na svoj kompjuter instaliraju specijalnu vrstu softvera. To će većina uspeti da uradi samostalno, jer će im biti date sve potrebne smernice, a za one koji se ne snađu najbolje obezbeđena je stručna informatička pomoć u svakom predstavništvu organizatora.


Nakon što odluče da li će raditi u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, ovi kandidati treba da naznače da li žele da predavanja pohađaju pojedinačno, u paru ili u grupi. Svi koji se opredele za individualni seminar - kako da u poslu koristite mape uma imaće privilegiju da budu jedini koje će nadležni stručnjak podučavati tokom edukacije i da, shodno tome mogu da napreduju sopstvenim ritmom i tok nastave u najvećoj mogućoj meri prilagode svojim potrebama. Oni će imati priliku da aktivno komuniciraju sa svojim predavačem, postavljaju mu pitanja, ako je potrebno traže dodatna tumačenja i objašnjenja, ali i iznose mišljenje o konkretnoj temi. Polaznici koji odaberu ovaj pristup moći će i da maksimalno utiču na definisanje rasporeda po kome će se raditi, jer će im biti dozvoljeno da napomenu kada bi želeli da obuka počne, te koji im termini i učestalost održavanja predavanja najviše odgovaraju. Taj predlog će morati da prihvate ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, jer bez njihovog pristanka on ne može postati validan.

Kandidati koji budu želeli da rade u paru, to jest da nastavu prate u društvu još jednog polaznika mogu da se opredele za poluindividualnu edukaciju i tako zajednički ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Ovakav vid obuke omogućava prijavljenima da razviju visok stepen tolerancije prema tuđem mišljenju, uz istovremeno zastupanje sopstvenih stavova, što ih u velikoj meri priprema za delovanje u realnim okolnostima jer su takve situacije vrlo česte u poslovnom okruženju. Takođe će imati priliku da se sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom institucije organizatora dogovaraju oko svih pojedinosti koje se tiču nastavnog procesa, te da tako utvrde termine održavanja časova koji im najviše odgovaraju, ali i da se sporazumeju oko datuma početka programa i generalnog tempa rada tokom edukacije.

Osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da u poslu koristite mape uma radiće zajedno sa još minimalno troje, a najviše sedmoro drugih polaznika. Oni, međutim treba da znaju da je u ponekim situacijama potrebno sačekati određeno vreme jer grupa ne može da se formira dok ne bude obuhvatala minimalno četvoro prijavljenih. Takođe treba da budu svesni da ni na koji način neće moći da utiču na raspored po kome će se odvijati nastava, jer će termine i učestalost održavanja časova, kao i vreme početka kompletnog programa unapred utvrditi koordinator u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije.

Ukoliko se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati rukovodstvo ili zvanični reprezent neke kompanije sa željom da tamošnji radnici pohađaju navedenu edukaciju, sprovešće se korporativna nastava koja, takođe može da se prati preko interneta, ali i na standardni način. Kandidati koji odaberu klasične časove moći će da ih pohađaju u savremeno opremljenim prostorijama neke poslovnice organizatora, ali i u okviru same firme za koju rade, te na svakom drugom mestu koje im za to odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za adekvatno odvijanje obrazovnog procesa. Ovlašććeni predstavnik date kompanije će se sa koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora dogovoriti oko rasporeda rada, te će zajednički utvrditi kada seminar počinje, te kojim danima i koliko često će se držati predavanja.

Svi koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - kako da u poslu koristite mape uma moraju, pre početka nastave proći kroz dve zvanične procedure. Prva se odnosi na prijavljivanje zainteresovanih kandidata, koje može da se obavi u bilo kom predstavništvu navedene institucije, preko telefona ili elektronskim putem. Tada je potrebno da se navedu lični podaci konkretne osobe, to jest ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Zatim sledi druga procedura, odnosno sam upis na edukaciju kome su svi prijavljeni dužni lično da prisustvuju i da tom prilikom ovlašćenom licu predaju dokumenta koja će im biti prethodno navedena. Takođe će na vreme biti obavešteni o datumu, tačnoj satnici i mestu odvijanja upisnog postupka.Plan i program za seminar - kako da u poslu koristite mape uma

Profesionalni uspeh pojedinca, ali i organizacije za koju on radi svakako je uslovljen efikasnošću njegovih svakodnevnih aktivnosti. Jedna od njih je i učenje i usvajanje novih informacija, što u savremenom svetu predstavlja jedan trajni, doživotni proces.

Da bi objasnili polaznicima kako se formira deduktivno mišljenje i olakšava razumevanje neke materije, ovlašćeni stručnjaci će na časovima kojima počinje obuka i kurs - kako da u poslu koristite mape uma govoriti o problemima koji se najčešće javljaju u procesu učenja i memorisanja. Najpre će istaći da je osnovna prepreka u procesu učenja upravo loša koncentracija, što zapravo predstavlja nemogućnost da pažnju usredsredimo na jedan ili dva stimulansa, istovremeno zanemarujući sve ostale. Predavači će upoznati prisutne i sa različitim poremećajuma pažnje, objasniti pojmove hipervigilne i hipovigilne pažnje, te navesti nekoliko primera iz realnog života. Polaznicima će, takođe biti predstavljeno još nekoliko čestih problema koji se javljaju prilikom učenja, te će se govoriti o teškoćama vezanim za motivaciju, brzo i lako odustajanje, neredovno učenje, kao i o mešanju memorisanih informacija i osećaju brzog zaboravljanja. Profesori će naznačiti i da značajnu prepreku u sticanju kvalitetnih saznanja predstavlja nepostojanje organizacije materije od strane osobe koja uči, a posebnu će pažnju posvetiti nerazumevanju pročitanog teksta koji treba zapamtiti i iz njega izdvojiti suštinske podatke.

Kandidati će u daljem toku edukacije biti upoznati sa mentalnim vežbama koje će im omogućiti da se istreniraju u zauzdavanju sopstvenih misli i nauče da se fokusiraju na određeni materijal. Nadležni stručnjaci će napomenuti da je to neophodno za postizanje uspeha jer um, ukoliko je pretrpan mislima, prestaje da bude selektivan, a mozak tada gubi produktivnost. Time se rasipa i velika količina mentalne energije, te je potrebno eliminisati sve što ometa pažnju. Osim toga, profesori će istaći potrebu da se koncentracija vežba svakodnevno, kako bi se postigao očekivani rezultat, ali će i dodati da je važno pre početka nekog posla precizno definisati ciljeve i poređati ih po važnosti, jer kada mozak dobije komandu šta treba da uradi, koncentracija je mnogo efikasnija.

Svi prisutni na predavanjima koje obuhvata kurs i obuka - kako da u poslu koristite mape uma saznaće koliko je bitna motivacija u postizanju uspeha u poslu, ali i na svim drugim poljima. Predavači će objasniti da je ona uvek tesno povezana sa ostvarivanjem nekog cilja, a da tu svakako veliki uticaj ima vrsta posla koji se obavlja, javno priznanje rada, saradnja i timsko delovanje, sigurnost posla, te mogućnost za planiranje karijere, odgovarajuća visina zarade, dovoljno slobodnog vremena, kao i izazovni ciljevi, smanjenje rizika, mogućnosti za socijalnu interakciju, davanje informacija o planovima razvoja i slično. Osvrnuće se i na potrebu razvijanja kreativnosti, to jest uvežbavanja u kombinovanju ideja, a u cilju odgovarajućeg rešavanja biznis problema i napomenuti da se u tu svrhu mogu koristiti vežbe usmerene na otklanjanje mentalnih blokova, orjentisane na izučavanje ličnosti kreativnih osoba, ali i na balansiranje potreba za izražavanjem i istraživanjem, te za kontrolom i obuzdavanjem. Naznačiće da su kreativne osobe kadre da žive pod pritiskom, ali i da mnogi smatraju da je u kreativnim delima ključna uloga nesvesnog i iracionalnog.

Na časovima koji slede kandidati će saznati da upotreba mapi uma omogućuje pamćenje izuzetno obimne materije, jer se njima postiže koncentrisanost na samu suštinu, bez rasipanja pažnje na detalje. Kod crtanja ovih mapa polazi se od osnovnog pojma ili teme, koje se potom sve više granaju i razlažu, sve dok se ne dođe do odgovarajućih ključnih reči, čija je uloga da stvore asocijaciju na dati sadržaj. Ovlašćeni stručnjaci će se osvrnti i na korišćenje obe moždane hemisfere koje je u pomenutom postupku zastupljeno, te se u mapiranju uma upotrebljavaju činjenice, kojima barata leva polovina mozga, ali i opisi tih činjenica za koje je zadužena desna, kreativna hemisfera.

Dok traje specijalizovani seminar - kako da u poslu koristite mape uma profesori će objasniti da se ovaj postupak temelji na principu asocijacija, jer je to najbolji način memorisanja. Zatim će detaljno predstaviti kako se crtaju mape uma, te naglasiti da se uvek počinje od centralnog pojma, to jest osnovne ideje. Nju bi valjalo predstaviti crtežom u najmanje tri boje, budući da je dokazano da mozak lakše pamti slike nego slova, reči ili rečenice, a zatim na njega nadovezati dalje asocijacije, koristeći za svako razgranavanje novu boju sa bazičnog crteža. Za svaku granu u određenoj boji potrebno je pronaći adekvatnu reč koja je definiše i upisati je iznad nje. Polaznici će saznati da nije bitno kakav je plan ili smer crtanja, već da sve bude vidljivo, čitko i dobro organizovano, kako bi se mozgu dala šansa da stvori određene sinapse. Prilikom izrade mapa uma veoma je važno koristiti maštu, kreativnost i nastojati da sve bude lako za pamćenje, zanimljivo i zabavno.

Predavači će zatim govoriti o širokoj primeni pomenute tehnike, kako u ostvarivanju poslovnih uspeha, tako i u razne druge svrhe. Ono što je posebno važno za rešavanje biznis problema jeste činjenica da ove mentalne mape omogućavaju dobijanje celovite slike o konkretnom pitanju, te je tako znatno olakšana primena odgovarajućih informacija. Najzad će uputiti prisutne i u korišćenje tehnika i alata u kompjuterskim programima za crtanje mapa uma, čime se dodatno štedi vreme i povećava efikasnost.

U koje vreme i gde se odvija obuka i kurs - kako da u poslu koristite mape uma?

Kandidati koji predavanja pohađaju kao zaposleni u nekom preduzeću radiće prema rasporedu utvrđenom od strane ovlašćenog predstavnika njihove firme i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora. Ova službena lica utvrdiće, naime kada tačno počinje korporativni kurs i obuka - kako da u poslu koristite mape uma, ali i kojim danima i u koliko sati će polaznici imati časove, bilo da se obučavaju preko interneta ili nastavu prate uživo. Valja istaći da oni koji se opredele za klasične časove mogu da biraju između nekoliko mesta za njihovo sprovođenje, a na raspolaganju su im adekvatne prostorije u najbližoj poslovnici navedene institucije, prostor same kompanije za koju rade, kao i svaka druga lokacija na kojoj ima tehničkih uslova za kvalitetno održavanje i praćenje predavanja.

Pojedinačni polaznici koji budu želeli da časove pohađaju u paru mogu da se opredele za poluindividualnu nastavu i da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se održavati predavanja. Oni će, naime moći da se prvo međusobno, a potom sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore kada će edukacija da počne, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati časovi. Tako će se mnogo lakše organizovati i sa manje stresa i opterećenja proći kroz ovaj program, jer će nove obaveze lakše uklopiti u svoj privatni i poslovni život i navike koje imaju.

Osobe koji se opredele za individualni seminar - kako da u poslu koristite mape uma takođe će moći da, pre početka nastave navedu kada im odgovara da počnu sa radom, te koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihovu ustaljenu rutinu. U vezi sa tim moraće da se konsultuju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućoj poslovnici pomenute institucije, jer svi učesnici obrazovnog procesa moraju biti jednako tretirani i dati svoj pristanak u vezi sa sprovođenjem obrazovnog procesa. Ovi polaznici moći će i da tokom edukacije uspostave blisku komunikaciju sa svojim profesorom, ali i da napreduju sopstvenim tempom, budući da će se obučavati odvojeno od ostalih, te neće imati kome da se prilagođavaju.

Nasuprot pomenutim modelima, grupna obuka se odvija prema rasporedu određenom od strane koordinatora u instituciji organizatora, a prijavljeni ne mogu ni na koji način da utiču na određivanje termina i učestalosti sprovođenja predavanja, kao ni na definisanje datuma za početak kursa. Ovo pravilo se primenjuje pošto nije moguće svim članovima grupe istovremeno udovoljiti po tom pitanju, te napraviti plan delovanja kojim će svi biti zadovoljni. Inače, veličine grupa je vrlo strogo definisana, pa ona može da počne sa radom tek kada se najmanje četvoro kandidata za to prijavi, a takođe ne sme imati više od 8 članova, jer bi tada bilo nemoguće posvetiti dovoljno pažnje svakom od njih pojedinačno i omogućiti da ostvare predviđeni napredak.

Bilo za koji od navedenih modela edukacije da se opredele, pojedinačni polaznici mogu nastavu da prate na klasični način i da dolaze na predavanja prema utvrđenom rasporedu u najbližu poslovnicu organizatora. Takođe im je na raspolaganju i online obuka i kurs - kako da u poslu koristite mape uma, kada će časove pratiti preko interneta, a uz pomoć svojih kompjutera. Upravo su zbog toga obavezni da, pre nego što seminar počne na njih instaliraju tačno određenu vrstu softvera, koja će im omogućiti da se edukuju na ovakav način. Postupak je prilično jednostavan i smatra se da većina kandidata može da ga obavi samostalno, ali je organizator svakako obezbedio stručnu pomoć za sve one koji se ne snađu ili budu imali nekih pitanja u vezi sa ovim informatičkim zadatkom.

Po kom principu se sprovodi kurs i obuka - kako da u poslu koristite mape uma?

Za osobe koje smatraju da se najbolji rezultati postižu samostalnim radom i da je veoma bitno napredovati tempom koji je prilagođen ličnim osobinama pojedinca kreiran je individualni seminar - kako da u poslu koristite mape uma, kada profesor podučava samo jednog kandidata. On mu se u tom procesu maksimalno posvećuje i fokusiran je na njegove sposobnosti i potrebe, kao i na efikasno ostvarivanje predviđenih obrazovnih ciljeva. Sam polaznik ima priliku da sa svojim predavačem aktivno komunicira, postavlja mu pitanja i iznosi svoje mišljenje vezano za oblast koje se obrađuje, ali i da naznači kakav mu raspored rada najviše odgovara. Tako će moći da sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora precizira vreme i učestalost održavanja časova i datum za početak programa koji će mu omogućiti da se lakše organizuje i u što manjoj meri poremeti svoj ustaljeni životni ritam.

Polaznici koji žele da se obučavaju u paru pohađaće poluindividualnu nastavu, koja im nudi prilično fleksibilan raspored rada, na koji će u velikoj meri moći da utiču. Oni će se sa svojim profesorom i koordinatorom u instituciji organizatora dogovoriti u vezi sa terminima sprovođenja predavanja, datumom za početak edukacije i tempo delovanja uopšte, te tako ovo angažovanje lakše uklopiti u svoju rutinu i navike.

Kada je u pitanju zajednički rad više kandidata treba istaći da grupna obuka i kurs - kako da u poslu koristite mape uma mora da se sprovodi prema rasporedu utvrđenom od strane koordinatora za nastavu u pomenutoj instituciji i da tada polaznici ne mogu uopšte da odlučuju o terminima i učestalosti održavanja predavanja, kao ni o vremenu početka obuke. Oni će časove pohađati u grupama od najmanje četvoro, a maksimalno osmoro polaznika i biti obavezni da se pomenutom planu delovanja u potpunosti prilagode.

Bilo da rade u grupi, u paru ili pojedinačno, pojedinačni kandidati će moći da nastavu prate preko interneta, ali su za to obavezni da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. Na vreme će, naravno dobiti sva potrebna uputstva, pa ako ne budu uspeli da se snađu i ovaj postupak obave samostalno mogu svakako da računaju na tehničku podršku u bilo kojoj poslovnici organizatora. Na raspolaganju im je i klasična nastava, kada će biti dužni da na časove, u određeno vreme dolaze u neku od poslovnica pomenute institucije.

Ako je potrebno edukovati radnike određenog preduzeća, sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako da u poslu koristite mape uma i to kako na klasični način, tako i online. Polaznici čiji izbor bude prva opcija moći će da se edukuju u moderno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, u svom radnom okruženju, kao i na ma kom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. U svakom slučaju, vreme početka nastave, termine i učestalost održavanja predavanja definisaće zajednički zvanični predstavnik konkretne firme i osoba koja istupa u ime naznačene obrazovne institucije.

Koliko traje stručni seminar - kako da u poslu koristite mape uma?

Planirano je da se navedena edukacija sprovodi kroz 8 školskih časova, odnosno tokom 360 minuta, a da se dvočasi u trajanju od po 90 minuta održavaju 4 dana.

Osobe za koje se sprovodi korporativna obuka i kurs - kako da u poslu koristite mape uma imaće edukaciju istog trajanja, ali će njihov raspored sporazumno utvrditi zvanični reprezent firme u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Polaznici koji budu radili pojedinačno ili u paru takođe će imati 8 časova, ali ne obavezno i raspored koji je naveden. Oni će, zapravo moći da se u vezi sa tim dogovaraju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute obrazovne institucije, te tako naprave plan delovanja koji će im najviše odgovarati.

Pomenuti tempo rada validan je isključivo kada su u pitanju kandidati čiji je izbor grupni kurs i obuka - kako da u poslu koristite mape uma, jer tada o vremenu i ritmu sprovođenja časova odlučuje isključivo ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da u poslu koristite mape uma"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje