Kurs i obuka - kako da ugovorite osiguranje

Preporuka je da svi koji su zainteresovani da u Narodnoj banci Srbije polažu ispit za dobijanje zvanja posrednika ili zastupnika ili koji već obavljaju poslove u ovom svojstvu, pohađaju predavanja koja će obuhvatiti kurs i obuka - kako da ugovorite osiguranje, budući da će upravo oni imati značajnu ulogu u navedenom postupku. Takođe je veoma korisno da sa temama koje će se obrađivati tokom pomenute edukacije budu upoznati i zaposleni u osiguravajućim društvima, kao i lica koja rade u policiji, te sudije, advokati i svi ostali koji su, direktno ili indirektno povezani sa oblašću osiguranja.

Osobe koje budu želele da pohađaju ovaj seminar mogu da se opredele za klasičan način rada ili za praćenje časova preko interneta. Prva opcija podrazumeva frontalna predavanja na koja će polaznici, prema utvrđenom rasporedu dolaziti u najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford, kojih ima više od 20 na celoj teritoriji naše zemlje. Tamo će, u prostorijama koje su odgovarajućih dimenzija i opremljene u skladu sa svim zahtevima savremene nastave pratiti izlaganja vrhunskih stručnjaka. Online edukacija podrazumeva rad preko računara, na koji je dotični kandidat obavezan da blagovremeno instalira posebnu vrstu softvera. Za ovaj postupak će na vreme da dobije sva uputstva koja su mu potrebna, pa se pretpostavlja da će ga lako obaviti bez ičije pomoći. Ipak, ukoliko se neko ne bude snašao i bude mu potreban savet ili neke smernice može da računa na stručnu pomoć članova ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Ukoliko se na nastavu prijavljuju radnici u određenoj kompaniji, primenjuje se poseban model rada koji je takođe moguće organizovati na pomenuta dva načina, to jest online ili uživo. Ukoliko se korporativni seminar - kako da ugovorite osiguranje odvija na klasični način, može da bude sproveden na bilo kom mestu gde postoje adekvatni tehnički uslovi za održavanje nastave. Tako će ovi kandidati moći da izaberu hoće li standardna predavanja da prate u namenskim prostorijama najbližeg predstavništva pomenute institucije, u sopstvenom radnom prostoru ili, pak na nekoj trećoj lokaciji koja im odgovara. Oni će svakako početi sa edukacijom onda kada to utanače ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, a ova dva ovlašćena lica će definisati i termine održavanja časova i generalni tempo rada tokom obuke.


Pojedinačni kandidati, bilo da rade preko interneta ili klasično mogu da se opredele za individualni pristup, kada će nadležni profesor biti posvećen samo njima, održavati im predavanja, tumačiti gradivo i navoditi odgovarajuće primere iz prakse. U takvoj atmosferi polaznici će lako i brzo usvajati nova znanja, a imaće priliku i da se svojim profesorom uspostave kvalitetnu komunikaciju, da pitaju ono što im nije jasno ili da dobiju potvrdu valjanosti sopstvenih stavova. Budući da je ovaj obrazovni proces u najvećoj mogućoj meri usmeren na potrebe samog kandidata, on će dobiti i priliku da odredi termine i ritam održavanja časova, kao i datum startovanja kompletnog programa, za šta će, naravno morati da dobije saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika organizatora, pošto se mišljenja svih učesnika u edukaciji moraju uzeti u obzir.

Osobe čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako da ugovorite osiguranje takođe će imati privilegiju da, u dogovoru sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u okviru institucije organizatora definišu raspored rada koji svima njima u manjoj ili većoj meri odgovara. Ova dva kandidata će se, dakle zajedno obučavati i delovati kao tandem, slušati svog profesora, zatim sa njim diskutovati o određenoj temi i, kroz razmenu mišljenja i iskustava postizati zajedno zacrtane ciljeve.

U ponudi organizatora nalazi se takođe i grupni model rada, koji se odvija prema nešto drugačijim pravilima. Naime, ovde pre svega kandidatima nije dozvoljeno da se izjašnjavaju u vezi sa terminima i tempom rada koji bi im odgovarali pošto je, s obzirom na njihovu brojnost nemoguće u isto vreme svima izaći u susret. Stoga će vreme i učestalost sprovođenja časova, kao i termin za početak kompletog programa da odredi koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora, a od svih polaznika se očekuje da mu se prilagode. Pravilima je takođe određena i veličina grupe, što se smatra vrlo važnim uslovom za njen uspešan rad, te tako ona ne može da počne da funkcioniše bez minimalno četvoro članova, a opet je predviđeno da više od osmoro polaznika ne mogu istovremeno da prisustvuju predavanjima. Ocenjeno je, naime da ovaj broj polaznika može da omogući kvalitetnu interakciju i saradnju u toku rada i da pruži priliku da se svi oni na odgovarajući način istaknu u obrazovnom procesu.

Pre nego što počne kurs i obuka - kako da ugovorite osiguranje za zainteresovane kandidate biće organizovane dve zvanične procedure. Prva se, zapravo odnosi na prijavljivanje za edukaciju, koje kandidati mogu da obave lično, u najbližem predstavništvu organizatora, preko telefona ili elektronski, slanjem mejla na odgovarajuću adresu. Tada je potrebno da nadležnog službenika upoznaju sa svojim ličnim podacima, odnosno da navedu ime i prezime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona koji koriste, kako bi mogli da budu kontaktirani radi davanja naknadnih obaveštenja. Po završenom prijavljivanju, sledi postupak upisa na konkretni seminar, kome su svi prijavljeni obavezni da lično prisustvuju i da tada predaju odgovarajuća dokumenta. O tačnom datumu i mestu sprovođenja upisne procedure, te o sadržini dokumentacije koju je potrebno da tom prilikom ponesu polaznici će svakako biti na vreme obavešteni.Koje oblasti proučava stručni seminar - kako da ugovorite osiguranje?

Pošto se poslovi koje obavlja zastupnik značajno razlikuju od onih koje vrši posrednik u osiguranju, polaznicima će čim startuje obuka i kurs - kako da ugovorite osiguranje ova dva pojma biti razjašnjena. Pre svega, nadležni predavači će im naglasiti da se zastupanje odnosi na samo nuđenje i sklapanje ugovora o osiguranju. Ovaj posao mogu da obavljaju osobe koje je konkretna osiguravajuća kuća za to ovlastila, a prisutnima će biti napomenuto da postoje i druge varijante, poput one kada je zastupnik ovlašćen za zaključivanje samo jedne ili isključivo određenih polisa. Profesori će im detaljno objasniti i koje sve poslove treba da obavlja ovo službeno lice, koje vrste angažovanja od strane osiguravajućih kuća postoje, te kakva znanja i veštine treba da poseduje uspešan zastupnik. Zatim će kandidatima biti predstavljen posao posrednika u osiguranju, koji funkcioniše nezavisno od osiguravajućih kuća i ima zadatak da davaoce osiguranja, na obostrano zadovoljstvo poveže sa krajnjim korisnicima. Najzad će im ovlašćeni stručnjaci naglasiti i najbitnije razlike između pomenute dve delatnosti, koje se između ostalog odnose na činejnicu da posrednik samostalno obavlja poslove, u interesu obe ugovorne strane, dok zastupnik istupa u ime svog poslodavca, štiteći samo njegove interese.

Dok traje kurs i obuka - kako da ugovorite osiguranje, prisutnima će biti detaljno objašnjene i sve odredbe ugovora o osiguranju, koji predviđa obaveze za obe ugovorne strane. Preciznije rečeno, osiguranik je dužan da plaća predviđenu premiju, a osiguravač da snosi posledice odgovarajućih rizika. Prisutni će, tako saznati da ovaj zvanični sporazum može biti formalan i neformalan, te da mora precizno da bude utvrđeno šta je predmet osiguranja, koji su rizici od kojih se objekat ili lice osigurava, koja je vrednost osiguranja i slično. Predavači će, takođe objasniti na koji način se u ovom dokumentu definišu pojedinačni štetni događaju koji dovode do naplate osiguranja, kao i koje sve štete mogu da budu na taj način određene. U daljem toku nastave, kandidatima će biti predstavljeni načini za sticanje ovlašćenja u cilju obavljanja poslova zastupnika ili posrednika, te će biti napomenuto da oni moraju da polože odgovarajući stručni ispit i prođu obuku koju organizuje Narodna banka Srbije.

Tokom narednih časova, predavači će govoriti o osiguranju zastupnika ili posrednika od profesionalne odgovornosti, kojim se zapravo pokriva građanska odgovornost ovih lica za finsnijske štete nastale u toku obavljanja njihove delatnosti. Svi koji budu pohađali seminar - kako da ugovorite osiguranje biće informisani i o svim uslovima za ovaj tip osiguranja koji su definisani odgovarajućim zakonom, a saznaće i koji je tačno njegov predmet, premija, šta sve obuhvata konkretni osigurani slučaj, koje su obaveze osiguravača, kako se sprovodi naknada štete i troškova postupka i slično. Na kraju edukacije, polaznicima će biti predstavljeno i pravo Evropske Unije koje se tiče ove oblasti i postupak usklađivanja naših zakona sa ovim odredbama. Tako će svi kandidati uvideti važnost i odgovornost posla koji obavljeju posrednici i zastupnici u osiguranju i sagledati sve pojedinosti zaključivanja ovakvih ugovora. Tako će u praksi moći da izbegnu eventualne neprijatnosti ili probleme, pošto će odlično poznavati ovu materiju.

Na kojoj lokaciji i kada se sprovodi obuka i kurs - kako da ugovorite osiguranje?

Osobe koje budu želele da nastavu prate na uobičajen način imaće časove u vrlo moderno opremljenim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, gde će dolaziti prema utvrđenom rasporedu. Oni koji se, međutim opredele da predavanja koja obuhvata kurs i obuka - kako da ugovorite osiguranje pohađaju online, moći će da rade sa bilo kog mesta koje im odgovara, budući da će se obučavati praktično preko sopstvenog računara. Ipak, obavezni su da na njega blagovremeno instaliraju specijalnu vrstu softvera, kako bi mogli da ovako pohađaju nastavu, a to će najverovatnije uspeti da obave samostalno bez ikakvih teškoća, pošto je reč o zaista jednostavnom postupku. No, kako često bude onih koji se ne snađu baš najbolje, organizator je obezbedio mogućnost da se za pomoć obrate IT stručnjacima, zaposlenim u svakom predstavništvu pomenute institucije.

Mesto na kome će se pratiti grupna predavanja zavisiće, naravno od toga da li su se polaznici opredelili da rade preko interneta ili uživo. U svakom slučaju, u okviru jedne grupe ih može biti najmanje četvoro, a maksimalno osmoro jer bi se sa manjim ili većim brojem članova teško mogao ostvariti cilj ovakvog pristupa, a to je kreiranje vrlo živog i dinamičnog komunikacijskog procesa među polaznicima, u kome opet svaki pojedinac dobija priliku da izrazi svoje mišljenje dovoljno vremena da usvoji prezentovane informacije. Budući da ovde više osoba radi zajedno, svakoj od njih bi verovatno odgovarao drugačiji raspored, te je zbog toga neophodno da neka osoba koja nije direktno uključena u edukaciju napravi plan rada kome će se, uz manje ili veće ustupke svi oni prilagoditi. To će u ovom slučaju da bude koordinator za nastavu u okviru određenog predstavništva pomenute institucije, koji će definisati datum za startovanje kompletnog programa, kao i termine i učestalost održavanja časova.

Osobe koje se opredele za individualni seminar - kako da ugovorite osiguranje radiće samostalno, uz uputstva i sugestije od strane ovlašćenog profesora i imati priliku da ovaj obrazovni proces u najvećoj mogućoj meri usklade sa svojim mogućnostima i brzinom usvajanja novih znanja. S obzirom na to da predavač radi samo sa jednim polaznikom, moći će vrlo jasno da sagleda oblasti na kojima bi još trebalo da se poradi, kao i da istakne one u kojima se dotični kandidat odlično snalazi, te da ga tako praktično upućuje u dalji rad i usavršavanje. Polaznicima je, takođe omogućeno da časove prate u paru, to jest da se edukuju prema poluindividualnom principu. Oni uspostavljaju međusobnu saradnju i odličnu dvosmernu komunikaciju, što im pruža priliku da se dopunjuju, motivišu jedno drugo i ispoljavaju toleranciju u izražavanju i prihvatanju tuđeg mišljenja. Nezavisno od toga da li se edukuju kao pojedinci ili kao partneri, ovi kandidati će imati priliku da se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovore oko raspored rada koji im najviše odgovara. Oni će, dakle precizirati kad bi želeli da edukacija počne i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da se održavaju časovi, a onda će za to morati da dobiju saglasnost spomenutih nadležnih lica. Ukoliko sve protekne kako treba, predloženi raspored će postati zvaničan i primenjivaće se do kraja sprovođenja programa.

Za one koji će naznačena predavanja da pohađaju kao zaposleni u nekoj kompaniji biće organizovana korporativna obuka i kurs - kako da ugovorite osiguranje. Oni takođe mogu da rade online ili klasično, s tim da ovaj drugi tip časova može da bude održan na bilo kom mestu koje kandidati odaberu, pod uslovom da tamo postoje predviđeni tehnički uslovi za neometani tok nastave i kvalitetno praćenje predavanja. To znači da mogu da se edukuju u namenskim prostorijama najbliže poslovnice organizatora, u okviru same firme za koju rade, ali i na nekoj trećoj lokaciji koju odaberu, a koja naravno ispunjava pomenute uslove. Vreme kada će seminar da počne, kao i kojim danima i u koliko sati će se sprovoditi predavanja odrediće sporazumno osoba koju je zvanično ovlastila firma u kojoj radi polaznici i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici pomenute institucije.

Na koji način je organizovan specijalizovani kurs i obuka - kako da ugovorite osiguranje?

Polaznici koji se na nastavu prijavljuju kao fizička lica mogu da se opredele za grupni seminar - kako da ugovorite osiguranje i predavanja prate sa još nekoliko kandidata. Ovde je veoma bitna interakcija među članovima grupe, budući da će oni međusobno da sarađuju, da se pomažu, ali i da omogućavaju povučenijim osobama da se na adekvatan način pokrenu i iskažu svoje mišljenje. Na taj način će svi brže i bolje napredovati, a svakako će raditi u jednom dinamičnom i veoma aktivnom okruženju koje će ih motivisati da se dalje edukuju. Pravilima je predviđeno da ovakav način rada može da se sprovede samo ukoliko grupa ima najmanje 4, ali ne više od 8 članova, jer bi u drugim uslovima kvalitet edukacije bio znatno smanjen. Budući da su grupom mahom obuhvaćene osobe različitih profesija, starosti, predznanja i ličnih osobina nije moguće svima istovremeno izaći u susret kada je raspored rada u pitanju. Zbog toga je odlučeno da će kordinator za nastavu u određenoj poslovnici naznačene institucije da precizira kada će dotični program početi da se sprovodi, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati ova grupna predavanja. Od svih kandidata se očekuje da se ovog plana delovanja striktno pridržavaju do kraja edukacije i da budu svesni da nikakvi prigovori s tim u vezi neće biti usvojeni.

Oni koji ne žele da rade pojedinačno, ali im ni ne prija izrazito aktivno delovanje u grupi mogu da se opredele za poluindividualnu edukaciju, kada predavanja zajedno prate dvoje polaznika. Oni će svakako podsticati jedno drugo na napredak, sarađivati i pomagati se međusobno, ali i kroz dijalog i sučeljavanje stavova proširivati i produbljivati sopstvena znanja. Takođe će imati priliku da se između sebe usaglase oko termina i učestalosti predavanja koji im najviše odgovaraju, te oko datuma za startovanje nastave i da to iznesu svom profesoru i ovlašćenom predstavniku organizatora. Ukoliko od njih dobiju saglasnost, moći će dakle, da rade ritmom koji će najlakše uklopiti u svoje ostale obaveze i na taj način sa manje stresa prođu kroz edukaciju.

Istu mogućnost imaće i kandidat čiji izbor bude individualna obuka i kurs - kako da ugovorite osiguranje, što znači da će moći da odredi datum kada će početi da se obučava, kao i kojim danima i u koliko sati će imati predavanja. Za sve to, naravno treba da dobije pristanak svog profesora i koordinatora za nastavu u okviru institucije organizatora, ali valja istaći da je upravo zahvaljujući malom broju učesnika u ovom obrazovnom procesu i moguć ovakav fleksibilan raspored delovanja tokom edukacije. Ovi kandidati, nasuprot očekivanjima uopšte nisu pasivni učesnici u nastavi, već naprotiv ostvaruju neposrednu komunikaciju sa svojim predavačem, diskutuju, osporavaju ili se saglašavaju sa iznetim stavovima i ni u jednoj situaciji nisu stavljeni u receptorsku poziciju primanja gotovih znanja.

Ukoliko se ovlašćenom predstavniku organizatora obrati reprezent neke kompanije sa željom da tamošnji zaposleni pohađaju edukaciju, sprovešće se korporativne nastava koja može da bude organizovana online ili na klasičan način. Važno je, međutim napomenuti da standardna predavanja ne moraju obavezno da se drže u odgovarajućim prostorijama nekog predstavništva pomenute institucije, već ih je moguće sprovoditi i u okviru same firme u kojoj rade polaznici, kao i na svakoj drugoj lokaciji gde postoje uslovi za kvalitetan tok obrazovnog procesa. O svim karakteristikama koje odabrano mesto za obuku treba da poseduje biće obavešten ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije, a njegov zadatak će biti da se sa koordinatorom za nastavu u okviru instituciju organizatora dogovori i u vezi sa terminima i ritmom sprovođenja predavanja i datumom kada će kompletan obrazovni proces da startuje.

Izbor pojedinačnih kandidata, bez obzira na to da li rade samostalno, grupno ili u paru može da bude online kurs i obuka - kako da ugovorite osiguranje, za šta su obavezni da obezbede korišćenje računara, stabilnu internet konekciju, ali i da blagovremeno na svoj kompjuter instaliraju namenski softver. Stručnjaci će im za taj postupak na vreme pružiti sva neophodna uputstva, pa je sva prilika da im neće biti potrebna nikakva pomoć da to obave. Ipak, ukoliko budu imali bilo kakvih problema mogu se svakog dana tokom radnog vremena obratiti nekome iz ekipe tehničke podrške u bilo kojoj poslovnici organizatora.

Koliko po planu traje seminar - kako da ugovorite osiguranje?

Predviđeni nastavni fond za ovaj obrazovni program obuhvata 8 školskih časova, što preciznije iznosi 360 minuta. Naglašeno je, takođe da će se edukacija sprovoditi u vidu dvočasa i to u toku 4 dana, što znači da će celokupna predavanja trajati 4 puta po 90 minuta.

Zaposleni u određenim kompanijama za koje se organizuje korporativna obuka i kurs - kako da ugovorite osiguranje imaće takođe 8 školskih časova, ali njihov raspored može, a i ne mora da bude ovakav kao što je navedeno. To će zavisiti, naime od dogovora koji postignu koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora i osoba koja istupa u ime konkretne firme.

Oni koji se opredele za poluindividualnu ili individualnu nastavu takođe će se obučavati u toku pomenutih 360 minuta, ali će raspored njihovog rada zavisiti od plana koji naprave zajedno sa svojim profesorom i ovlašćenim predsednikom institucije organizatora, te tako mogu da rade potpuno drugačijim tempom nego što je naznačeno.

Navedeni ritam delovanja važi, zapravo samo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako da ugovorite osiguranje, budući da tada o terminima i učestalosti predavanja, te o vremenu startovanja kompletne edukacije isključivo odlučuje koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da ugovorite osiguranje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje