Kurs i obuka - kako da unapredite svoj stil rukovođenja

Izneta je najtoplija preporuka da menadžeri svih nivoa u okviru kompanija kako privatnog, tako i javnog sektora pohađaju predavanja koja će obuhvatiti kurs i obuka - kako da unapredite svoj stil rukovođenja. Bilo bi idealno da se sa temama koje su planirane za obradu upozna i top menadžment firmi, te direktori, odnosno vlasnici, kao i svi ostali koji u okviru određenih organizacija imaju upravljačke pozicije. Svakako da je veoma korisno da navedenu edukaciju isprate i svi zaposleni koji imaju želju da napreduju u svojoj karijeri, te da poboljšaju svoje upravljačke veštine, ali i nauče mnogo toga novog o međuljudskim odnosima i načinima efikasnog sprovođenja odluka.

Osobe koje su zainteresovane za pomenuti program treba da izvrše prijavljivanje preko telefona, elektronskim putem ili ličnim dolaskom u neku od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Tada je potrebno da ovlašćenom licu navedu svoje ime, prezime, tačan datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Nakon toga sprovešće se zvanični upis na obuku, a svi prijavljeni će biti na vreme obavešteni o tačnom datumu i mestu sprovođenja ove procedure, budući da su obavezni da joj lično prisustvuju. Takođe će dobiti informacije o dokumentima koja u cilju upisa treba da pribave i tom prilikom predaju nadležnom službeniku.

Pre nego što počne nastava, kandidati treba da se izjasne i o načinu na koji žele da prate predavanja, a osobama koje su prijavljene u statusu fizičkih lica na raspolaganju je online seminar - kako da unapredite svoj stil rukovođenja, kada časove mogu da pohađaju preko interneta uz pomoć svojih računara. Upravo iz tog razloga obavezni su da na njih, pre nego što startuje edukacija instaliraju posebnu vrstu softvera, ako taj postupak ne uspeju da obave samostalno, svakog dana tokom radnog vremena mogu se obratiti za pomoć IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu navedene institucije. Ovi polaznici takođe mogu da se opredele i za klasičnu nastavu, kada će međutim na časove u utvrđenim terminima morati da dolaze u najbliže predstavništvo organizatora.


Bilo da predavanja žele da prate uživo ili online, pojedinačni kandidati mogu da rade u grupi, to jest da pohađaju nastavu zajedno sa još najmanje tri, a maksimalno još sedam drugih osoba. Ova veličina grupe je ocenjena kao najpogodnija za uspostavljanje bogate i svrsishodne komunikacije među polaznicima u okviru koje će svaki pojedinac moći da ostvari predviđene ciljeve. Osobe koje žele da se obučavaju na ovakav način treba da znaju da neće imati priliku da odlučuju u vezi sa rasporedom po kome će se raditi, budući da će vreme i učestalost održavanje časova, te datum za početak kursa unapred da odredi koordinator za nastavu u određenom predstavništvu navedene institucije.

Organizator je ponudio i sprovođenje edukacije za kandidate koji žele da rade u paru, odnosno za one čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako da unapredite svoj stil rukovođenja. Ovi polaznici će tokom nastave podjednako dolaziti do izražaja i moći takođe da međusobno komuniciraju i razmenjuju ideje i mišljenja, te da i tako ostvaruju predviđeni napredak i proširuju kompetencije. Uz to će im biti omogućeno da se sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u instituciji organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, te tako zajednički utvrde datum njegovog početka, kao i termine i učestalost održavanja časova.

Polaznicima koji žele da se obučavaju zasebno od ostalih namenjena je individualna edukacija, kada ovlašćeni predavač biva u potpunosti fokusiran samo na jednog kandidata. Usled toga, on može jasno da sagleda njegove mogućnosti, predznanje i brzinu kojom usvaja nove informacije, te da tome u najvećoj mogućoj meri prilagodi svoj predavački rad. Kako bi ste prijavljenom omogućilo da se lakše organizuje, biće mu ponuđeno da naznači kada želi da edukacija startuje, kao i koji termini i ritam održavanja časova bi se najbolje uklopili u njegovu ustaljenu rutinu. Ukoliko taj raspored bude prihvatljiv ovlašćenom profesoru i koordinatoru za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora, biće zvanično prihvaćen i po njemu će se sprovoditi predavanja sve vreme odvijanja kursa.

U situaciji kada se predstavniku organizatora obrati rukovodstvo neke kompanije sa željom da tamošnji zaposleni pohađaju pomenutu edukaciju sprovodi se korporativni kurs i obuka - kako da unapredite svoj stil rukovođenja. Tada predavanja mogu da se odvijaju preko interneta, ali i na standardni način, a polaznici koji se opredele za drugu opciju mogu da biraju između nekoliko lokacija za sprovođenje nastave. Na raspolaganju su im moderno opremljene prostorije određene poslovnice navedene institucije, adekvatni prostor u firmi za koju rade, kao i bilo koja druga lokacija koja im odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje obrazovnog procesa. Konkretna kompanija će ovlastiti svog zvaničnog predstavnika koji će imati zadatak da sa kordinatorom za nastavu u instituciji organizatora odredi kada će nastava za ovaj polaznike da startuje, kao i kojim danima i u koliko sati će oni imati časove.Čime se tačno bavi seminar - kako da unapredite svoj stil rukovođenja?

Da bi kandidate u potpunosti uputili u oblike upravljanja u jednoj organizaciji, nadležni predavači će časove kojima počinje obuka i kurs - kako da unapredite svoj stil rukovođenja početi povlačenjem jasne razlike između posla menadžera i onoga koji obavlja lider. Tako će napomenuti da je planiranje, organizovanje i kontrolisanje zaposlenih u određenom sektoru primarni posao menadžera, dok s druge strane lider stvara viziju i angažuje radnu energiju svojih sledbenika kako bi se ona ostvarila. Istaći će i da se pomenute dve pozicije razlikuju i po moći koju imaju u određenoj organizaciji, ali da istinski uspeh jedne kompanije može da se postigne jedino adekvatnim dopunjavanjem vođstva i menadžmenta. Dobar vođa, naime ne mora obavezno da poseduje menadžerske veštine, već to može da bude posao njegovih saradnika, dok međutim uspešan menadžer mora umeti da vodi i organizuje ljude oko sebe.

Nakon toga biće reči o menadžerskim pozicijama različitih nivoa u jednoj organizaciji, te o njihovim kompetencijama i uticaju na postizanje poslovnog uspeha. Prisutni će potom biti upoznati sa pojedinim stilovima rukovođenja, te će profesori napomenuti da autoritaran, odnosno autokratski stil podrazumeva da rukovodilac govori zaposlenima šta treba da urade, ne pitajući ih pri tom za mišljenje, dok participativni, to jest demokratski stil rukovođenja omogućava zaposlenima da se uključe u proces odlučivanja, ali konačnu odluku svakako donosi osoba koja se nalazi na upravljačkom mestu. Kandidatima će biti predstavljen i delegirajući ili slobodni stil, kada se zaposleni uključuju u odlučivanje na osnovu njihove sposobnosti da konkretnu situaciju pravilno analiziraju i donesu ispravne odluke. U okviru ove teme govoriće se i o faktorima koji u pojedinim prilikama utiču na stil rukovođenja, ali i o pozitivnom i negativnom pristupu zaposlenima, te o usmerenosti rukovodilaca na zaposlene ili na rezultate.

Na sledećim predavanjima koje obuhvata kurs i obuka - kako da unapredite svoj stil rukovođenja polaznici će se upoznati sa pravilima timskog rada, koji se primenjuje u svim savremenim organizacijama. Govoriće se o integraciji tima, ulogama koje pojedinci u okviru njega imaju, te o upravljanju resursima u ovakvim poslovnim grupama i motivacionim alatima za povećanje njihove produktivnosti. Predavači će objasniti prisutnima kako se postiže veća angažovanost pojedinca u timu, a samim tim i njegovo uspešnije funkcionisanje, te zbog čega je bitno upravljanje kompetencijama saradnika. U vezi sa tim biće reči i o efikasnom delegiranju, odnosno podeli zadataka i poslova na članove tima u skladu sa njihovim sposobnostima i veštinama. Predavači će istaći da je to jedan od najvažnijih zadataka rukovodilaca, ali ujedno i jedan od najtežih jer na taj način drugome prepuštaju odgovornost i autoritet za obavljanje dela posla za koji su sami nadležni. Objasniće, takođe da je delegiranje neophodno u savremenom poslovanju, s obzirom na to da omogućava pravilno raspoređivanje radnog tereta, čime se povećava kvalitet učinka i smanjuje utrošak resursa.

U daljem toku nastave ovlašćeni stručnjaci će se osvrnuti na upravljanje konfliktima u timu, te objasniti važnost njihovog pravovremenog rešavanja. Napomenuće da postoje određeni problemi koji u ovakvom načinu rada mogu da predstavljaju uzročnike problematičnih situacija, kao što je recimo nerazumevanje ciljeva ili njihovo nejasno određivanje, nedovoljna usredsređenost na dinamiku tima, nedostatak komunikacije među članovima, te nedovoljna posvećenost timskom radu i nerešavanje unutrašnjih sukoba. Upoznaće prisutne i sa tri pristupa organizacionim konfliktima, odnosno sa tradicionalnim, bihejviorističkim i interaktivnim, te objasniti najvažnije karakteristike ovakvih sukoba unutar jedne organizovane grupe.

Osobe koje budu pohađale specijalizovani seminar - kako da unapredite svoj stil rukovođenja saznaće i šta se podrazumeva pod pojmom korporativne kulture i zbog čega je ona bitna za uspeh jedne kompanije. Napomenuće da je ona važna za individualni napredak pojedinaca u okviru organizacije, ali i za uspostavljanje odgovarajućih relacija između njih. Imajući u vidu činjenicu da su timovi sastavljeni od ljudi različitih godina, iskustava, obrazovanja, pola i ličnih karakteristika, korporativna kultura predstavlja način povećavanja njihove efikasnosti putem homogenizacije grupe. Nakon toga, prisutni će biti upoznati sa vrstama komunikacije u kompanijama, te će se najpre podvući razlika između verabalne i neverbalne, a potom će biti reči o intrapersonalnoj i interpersonalnoj komunikaciji. Predavači će takođe govoriti o formalnoj komunikaciji, kao protoku informacija putem zvanične komunikacione mreže u okviru jedne organizacije, koja se može podeliti na vertikalnu, horizontalnu i dijagonalnu, te o neformalnoj komunikaciji, određenoj u skladu sa strukturnom hijerarhijom organizacije. Polaznici će uz to saznati da eksterna komunikacija predstavlja razmenu poruka između pojedinaca ili grupe u jednoj organizaciji sa članovima drugih kompanija, dok interna podrazumeva razmenu mišljenja, ideja i informacija unutar jednog organizacionog sistema.

Profesori će naglasiti važnost davanja povratnih informacija, takozvanog feedback - a u komunikaciji sa zaposlenima, čime se oni dodatno podstiču, ali se i ukazuje na neke probleme koje treba rešavati. Zatim će biti reči o upravljanju pomoću ciljeva (engl. management by objectives - MBO), koje se zasniva na postavljanju ciljeva za baš svaki deo kompanije i utvrđivanju startegije za njihovo ostvarivanje. Kandidatima će biti predstavljen čitav proces ovakvog upravljanja, a zatim navedeni benefiti do kojih on dovodi, prednosti i nedostaci, kao i faktori koji mogu da ometu njegovu realizaciju. Na narednim časovima predavači će govoriti o upravljanju učinkom saradnika koje podrazumeva sve menadžerske aktivnosti i metode za realizaciju predviđenih ciljeva kroz stalni proces praćenja i usmeravanja ponašanja zaposlenih i vrednovanja njihovog rada. S tim u vezi polaznici će saznati na koje sve načine može da se razvija i unapređuje delovanje sardanika, te kako se najbolje tretiraju njihovi talenti i kapaciteti i pripremaju osobe koje potencijalno mogu da naslede menadžera na poziciji koju trenutno zauzima.

Nakon ove edukacije prisutni će, zahvaljujući mogućnosti da naučeno primene u praksi svakako biti u prilici da ostvare veći učinak zaposlenih, bolje rezultate u radu, ali i efikasniju komunikaciju sa saradnicima. Znaće da ih motivišu, prepoznaju njihove talente i adekvatno ih iskoriste, te da tako doprinesu uspešnom i pravovremenom ostvarivanju predviđenih ciljeva.

U koje vreme i gde se odvija obuka i kurs - kako da unapredite svoj stil rukovođenja?

Ukoliko se navedena edukacija sprovodi za zaposlene u nekom preduzeću, poštovaće se raspored rada koji su odredili zvanični reprezent konkretne kompanije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Oni će definisati kada počinje korporativni kurs i obuka - kako da unapredite svoj stil rukovođenja, kao i termine i ritam održavanja časova. Polaznici mogu da biraju između klasične i online edukacije, s tim što oni koji budu želeli da časove prate uživo mogu da dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije i tamo se edukuju u vrlo prijatnoj atmosferi, a imaju mogućnost i da traže da se nastava sprovodi u okviru njihove firme ili na nekom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo postoje tehničke mogućnosti za kvalitetno odvijanje i praćenje predavanja.

Pojedinačni kandidati mogu da rade u paru, odnosno da se edukuju u skladu sa principima poluindividualne nastave. Imajući u vidu da tada relativno mali broj osoba učestvuje u obrazovnom procesu, moguće je napraviti raspored koji će svima da odgovara. Zbog toga će polaznici biti zamoljeni da se međusobno dogovore u vezi sa datumom početka sprovođenja programa, terminima i ritmom održavanja časova, a da se zatim u vezi sa tim konsultuju sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Oni koji smatraju da najbolje rezultate postižu samostalnim radom mogu da odaberu individualni seminar - kako da unapredite svoj stil rukovođenja i budu jedini kojima će nadležni profesor držati predavanja. Budući da se obučavaju odvojeno od ostalih i nemaju kome da se prilagođavaju, ovi polaznici će moći da navedu kada im najviše odgovara da nastava počne, te kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Ukoliko to bude prihvatljivo njihovom predavaču i koordinatoru za nastavu u odgovarajućoj poslovnici navedene institucije, predloženi raspored rada će biti prihvaćen i zvanično se koristiti do kraja obuke.

Grupna nastava namenjena je kandidatima koji žele da rade u aktivnoj i vrlo dinamičnoj atmosferi. Oni, međutim treba da budu upozoreni da će ponekad morati da sačekaju dok se grupa ne formira, budući da je za to neophodno da najmanje četvoro polaznika bude zainteresovano za ovakav način rada. Uz to je preciznim pravilima određeno da grupa ne sme imati više od 8 članova. Ovi polaznici će morati da se prilagode terminima za sprovođenje predavanja koje bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora, a takođe će biti obavezni da prihvate i dinamiku delovanja koja bude definisana i na to neće moći uopšte da utiču.

Bilo da rade pojedinačno, u grupi ili u paru, kandidati koji su prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu da traže da se za njih organizuje klasična obuka i kurs - kako da unapredite svoj stil rukovođenja, te da na predavanja prema definisanom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije. Takođe, imaju mogućnost da časove pohađaju online, za šta će međutim morati da se na adekvatan način pripreme. Od njih se očekuje da pre početka edukacije na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što je prilično jednostavan postupak za koji će dobiti sve potrebne smernice. Ako se, pak ne snađu ili budu imali nekih pitanja, svakako se mogu obratiti informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka - kako da unapredite svoj stil rukovođenja?

Za pojedinačne kandidate može biti organizovana individualna, poluindividualna ili grupna nastava, od čega će zavisiti i broj osoba koje će biti prisutne na predavanjima.

Oni koji se opredele za individualni seminar - kako da unapredite svoj stil rukovođenja dobiće maksimalnu pažnju nadležnog predavača, budući da će biti jedini koje će on tokom edukacije podučavati. Stoga će moći da napreduju tempom koji im najviše odgovara, a celokupan tok edukacije će u najvećoj mogućoj meri biti prilagođen njihovim potrebama. Tako će im biti omogućeno da se u vezi sa svim detaljima organizacije rada dogovaraju sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u datoj obrazovnoj instituciji, te tako odrede vreme početka nastave, termine i učestalost održavanja predavanja koji će svima da odgovaraju.

U ponudi se takođe nalazi i poluindividualna nastava koju polaznici prate u paru. I tada oni mogu da utiču na organizaciju nastavnog procesa, s obzirom na to da će im biti omogućeno da navedu kada žele da obuka počne, te koji termini i ritam održavanja časova se najbolje uklapaju u ostale obaveze koje imaju. Predloženi raspored će, međutim morati da prihvate i ostali učesnici u obrazovnom postupku, odnosno nadležni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, kako bi počeo zvanično da se koristi.

Za osobe koje žele da se obučavaju u društvu još nekoliko polaznika kreirana je grupna obuka i kurs - kako da unapredite svoj stil rukovođenja koja se odvija po malo drugačijim pravilima od prethodno pomenutih. Naime ovi kandidati ne mogu ni na koji način da utiču na raspored rada, već će morati da prihvate termine i ritam održavanja časova, kao i datum za početak edukacije koji bude odredio koordinator za nastavu u okviru pomenute institucije. Takođe se moraju poštovati pravila koja određuju veličinu grupe, a prema kojima ona ne može da počne sa radom dok ne bude obuhvatala minimalno četvoro kandidata. U okviru jedne grupe ne sme biti ni više od osam osoba, jer bi tada mogao da se ugrozi kvalitet edukacije.

Nezavisno od toga za koju se od već navedenih opcija opredele, pojedinačni polaznici mogu da rade preko interneta, to jest da predavanja pohađaju pomoću svojih računara. Zbog toga su obavezni da na njih blagovremeno instaliraju namenski softver, a u slučaju da taj postupak ne uspeju da obave samostalno, svakako mogu da računaju na tehničku podršku u bilo kom predstavništvu pomenute institucije. Oni takođe mogu da se edukuju na klasični način, to jest da nastavu prate uživo u najbližoj poslovnici organizatora, gde će morati da dolaze u utvrđenim terminima.

Zaposlenima u nekom preduzeću koji žele da pohađaju pomenuti program namenjen je korporativni kurs i obuka - kako da unapredite svoj stil rukovođenja, koji može da se sprovodi na klasičan način, ali i online. Polaznici koji se opredele za standardnu nastavu moći će da na predavanja dolaze u prostorije određene poslovnice organizatora ili da se obučavaju u okviru svoje firme, te na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Za bilo koju opciju da se odluče, radiće prema rasporedu koji zajednički odrede ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Koliko je planirano da traje seminar - kako da unapredite svoj stil rukovođenja?

Predviđeno je da se pomenuta edukacija odvija u toku 5 dana, a da se svakog od njih održavaju dvočasi u trajanju od po 90 minuta. To znači da će kompletan program ukupno trajati 10 školskih časova, odnosno 450 minuta.

Ovaj tempo rada, međutim važi samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da unapredite svoj stil rukovođenja, budući da tada termine i ritam održavanja časova određuje isključivo koordinator za nastavu u datoj poslovnici pomenute institucije.

Osobe koje budu pohađale korporativnu nastavu imaće isti broj časova, ali će o njihovom rasporedu da odlučuju zvanični reprezent konkretne firme i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Kada je u pitanju individualni kurs i obuka - kako da unapredite svoj stil rukovođenja, kao i nastava koju polaznici prate u paru predviđeno je takođe 10 školskih časova, ali će se o rasporedu rada sami prijavljeni dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije, te on može da se razlikuje od gore navedenog.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da unapredite svoj stil rukovođenja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje