Kurs i obuka - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta

Funkcionalni menadžeri koji su u svojim kompanijama odgovorni za rezultate i aktivnosti određenih organizacionih jedinica, bilo da je u pitanju proizvodnja, nabavka, finansije, ljudski resursi ili neki drugi sektor navedeni su kao osobe kojima je namenjen kurs i obuka - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta. Pored njih, ciljnom grupom pomenute edukacije smatraju se i projektni menadžeri, koji imaju zadatak da sprovode planiranje i koordiniraju izvođenjem nekog projekta, da vrše raspodelu resursa, preciziraju vremenske rokove, upravljaju budžetom i komunikacijom u timu, te da sprovode analizu rizika i dodeljuju zadatke zaposlenima.

Osobe koje su zainteresovane za navedeni obrazovni program treba da se, pre svega prijave nadležnom službeniku i da mu navedu svoje lične podatke, tačnije rečeno prezime i ime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Sve to mogu da obave u nekoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, elektronskim putem ili jednostavnim telefonskim pozivom. Nakon što se obavi registarcija prijavljenih, pristupiće se proceduri zvaničnog upisa na obuku, kada su svi oni obavezni da lično dođu u određenu poslovnicu pomenute obrazovne institucije i tamo ovlašćenom licu predaju odgovarajuća dokumenta. Ona će im, podrazumeva se na vreme biti tačno navedena, kako bi mogli da ih prikupe i adekvatno se pripreme.

Kako bi se zadovoljili zahtevi svih kandidata, kada je u pitanju raspored rada, organizator je ponudio nekoliko različitih opcija za praćenje nastave. Osobe koje su na edukaciju prijaljene kao fizička lica mogu da pohađaju online seminar - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta, te da časove prate preko interneta. U tu svrhu su obavezni da, pre no što predavanja počnu na svoje kompjutere instaliraju specijalnu vrstu softvera, što je postupak koji ne zahteva posebna informatička znanja, te većina polaznika uspeva da ga obavi samostalno. No, za sve kojima bude potrebna stručna pomoć obezbeđena je tehnička podrška u svakom predstavništvu naznačene institucije. Pojedinačni kandidati mogu da pohađaju i klasične časove i da na nastavu dolaze u naznačenim terminima u najbližu poslovnicu organizatora.


Bilo da rade u standardnim ili u virtuelnim okolnostima, polaznici mogu da pohađaju časove potpuno odvojeno od ostalih, to jest da budu jedini kojima će nadležni stručnjak držati predavanja. U takvoj situaciji će omati mogućnost da tok edukacije u znatnoj meri prilagode sebi i svojim potrebama, budući da će profesor nastojati da model izlaganja gradiva i tempo obrazovnog rada maksimalno prilagodi sposobnostima i mogućnostima konkretnog polaznika, te da mu dozvoli da napreduje ritmom koji mu najviše odgovara. Sve vreme će, takođe podsticati kandidata da učestvuje u komunikaciji, postavlja pitanja, diskutuje o datoj temi i izražava svoje mišljenje, na osnovu čega će moći da zaključi da li su njegovi rezultati zadovoljavajući ili je potrebno još na nečemu poraditi. Budući da u ovom obrazovnom procesu ne učestvuje veliki broj pojedinaca, moguće je izaći u susret zahtevima dotičnog kandidata kada je u pitanju raspored po kome će se raditi. On će, dakle pre no što nastava počne da naznači kojim danima mu odgovara da ima časove i u kojim terminima, te kada bi želeo da kompletan program startuje, a ukoliko taj predlog prihvate predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, polaznik će moći bez problema da se organizuje i nove obaveze uskladi sa svojim uobičajenim načinom života.

Za osobe koje žele da rade u društvu još jednog kolege, to jest da se edukuju kao tandem može da se organizuje poluindividualna obuka i kurs - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta. To je, naime bazični vid grupnog obrazovnog delovanja, kada dvoje kandidata zajednički ostvaruju predviđene ciljeve, pomažu jedno drugom, a putem međusobne komunikacije, razmene iskustava i mišljenja mogu značajno da unaprede svoje kompetencije. Oni će, takođe moći da u značajnoj meri utiču na raspored po kome će se sprovoditi nastava, pošto će se sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom navedene institucije dogovarati u vezi sa svim detaljima organizacije obrazovnog procesa. Tako će definisati termine i učestalost održavanja časova i datum za početak seminara koji će svima da budu po volji.

Nasuprot tome, polaznici koji se opredele za grupnu obuku neće imati nikakvog uticaja na utvrđivanje rasporeda rada, s obzirom na to da će morati da se prilagode terminima za održavanje časova koje unapred bude utvrdio koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora. Takođe će biti obavezni da prihvate i naznačenu dinamiku obrazovnog delovanja, kao i datum za početak sprovođenja programa i u vezi sa tim neće moći da iznose bilo kakve prigovore, jer se utvrđeni raspored neće menjati do kraja edukacije. Da bi ovakva nastava uopšte mogla da se odvija, neophodno je da se za to prijavi najmanje četvoro kandidata, jer u suprotnom grupa neće moći da se formira. Zbog toga će oni koji odaberu ovaj pristup ponekad morati da sačekaju da se pomenuti uslov ispuni, a osim toga treba da budu obavešteni da nastavu zajedno ne može da prati ni više od osmoro polaznika, jer se u takvim okolnostima ne može garantovati za visok kvalitet edukacije.

Kada su za naznačeni program zainteresovani zaposleni u određenom preduzeću sprovodi se korporativni kurs i obuka - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta, koji prijavljeni mogu da prate na standardni način ili online. Oni koji se opredele za klasične časove mogu, prema sopstvenoj volji da imaju nastavu u moderno opremljenim prostorijama odgovarajućeg predstavništva organizatora, u adekvatnim prostorijama u kompaniji za koju rade, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji koja im odgovara, ukoliko tamo postoje tehničke mogućnosti za sprovođenje obrazovnog procesa. O uslovima koje odabrano mesto treba da ispunjava će blagovremeno koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji da informiše zvaničnog predstavnika firme koja svoje radnike upućuje na edukaciju, a ova službena lica će se dogovoriti i oko rasporeda rada, te definisati kada seminar počinje i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja.Plan i program za seminar - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta

Cilj svakog menadžera je da planirani posao uspešno privede kraju i ostvari predviđene rezultate. U tom smislu je veoma bitno izbeći nepredviđene prepreke i prevazići problematične situacije. Nadležni stručnjaci će polaznicima stoga na časovima kojima će startovati obuka i kurs - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta objasniti šta se pod rizikom zapravo podrazumeva. Između ostalog će navesti da je u pitanju krizna situacija koja je samo hipotetička, ali bi svakako trebalo onemogućiti njeno ostvarivanje. Kandidati će saznati da bi te nepovoljne okolnosti zahtevale dodatno angažovanje sredstava i gubljenje kontrole nad događajima. Ovlašćeni predavači će navesti prisutnima nekoliko različitih definicija rizika, te će tako biti informisani da međunarodni ISO priručnik 73 određuje rizik kao „uticaj neizvesnosti na ciljeve“, dok Institut za menadžment rizika (IRM) smatra da je u pitanju „kombinacija verovatnoće događaja i njihovih posledica“. U svakom slučaju, reč je o događajima koji mogu da spreče ostvarivanje ciljeva projekta i značajnih gubitaka, te se ovoj problematici mora veoma ozbiljno pristupiti.

Tokom narednih predavanja profesori će govoriti o planiranju upravljanja rizicima, pa će napomenuti da ove aktivnosti uključuju identifikaciju, procenu i obrađivanje rizika uz pomoć odgovarajućih postupaka. Polaznicima će biti objašnjeno da cilj upravljanja rizicima nije potpuna eliminacija ovakvih negativnih situacija, već stvaranje uslova za donošenje ispravnih poslovnih odluka, imajući u vidu rizike i posledice do kojih oni mogu da dovedu. Na časovima koje uključuje kurs i obuka - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta prisutnima će biti predstavljene određene tehnike koje se u pomenutom postupku koriste. Tako će ovlašćeni stručnjaci govoriti o izbegavanju rizika, kao metodi svesnog odbacivanja aktivnosti koje mogu da dovedu do negativnih posledica i gubitaka, te objasniti prisutnima prednosti i nedostatke ovog pristupa. Zatim će biti reči o transferu rizika, što predstavlja tehniku koja se upotrebljava za prenos rizika sa jedne staranke na drugu, a onda će se kandidati upoznati sa osiguranjem rizika, što može da bude praktičan instrument za kompanije koje su suočene sa ozbiljnim rizikom čija je verovatnoća ostvarivanja prilično mala. Profesori će predstaviti i tehniku upravljanja gubitkom koja ima za cilj smanjenje intenziteta posledica rizika, te će objasniti šta sve obuhvata prevencija, a šta smanjenje gubitka. Najzad će se osvrnuti i na prihvatanje rizika, kao posebnu metodu koja se primenjuje onda kada sve prethodno pomenute tehnike zataje. Ovaj postupak može da se odvija svesno ili nesvesno, aktivno i pasivno, a u svakom slučaju je važno da menadžer rizika odredi koji nivo pomenutih nepovoljnih prilika konkretna organizacija može da prihvati i podnese.

U daljem toku edukacije predavači će se baviti identifikacijom rizika, te objasniti prisutnima da ovaj postupak uključuje sve aktivnosti vezane za istraživanje i otkrivanje mogućih nepovoljnih okolnosti, njihovo definisanje i svrstavanje u određene grupe. Tokom ovog segmenta upravljanja rizicima potrebno je napraviti i spisak rizičnih događaja koji bi se mogli ostvariti u narednom periodu. Svi koji budu pratili specijalizovani seminar - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta biće upućeni i u kvalitativnu i kvantitativnu analizu rizika. Tako će saznati da prvi proces obuhvara identifikaciju uticaja određenih rizičnih situacija na ciljeve projekta, kao i predviđanje posledica do kojih bi oni mogli da dovedu, dok drugi postupak koristi odgovarajuće kvantitativne tehnike i metode u cilju određivanja verovarnoće pojavljivanja rizika i njegovog uticaja na realizaciju projekta. Na osnovu toga bi trebalo da bude moguće stvaranje liste prioritetnih rizika.

Osobe koje budu pratile predavanja ovlašćenih stručnjaka saznaće i na koji se način vrši procena mogućih posledica rizika, ali i kako se planiraju odgovori na ovakve krizne situacije. Tada se, zapravo određuju postupci kojima se rizici izbegavaju, smanjuje se mogućnost njihovog javljanja i utvrđuju načini odgovora na ove negativne prilike. Profesori će napomenuti da je naznačeni proces veoma kompleksan, imajući u vidu činjenicu da rizični događaji zaista mogu da budu veoma raznovrsni, ali i da postoje različite startegije kojima je moguće na njih odgovoriti.

Predavači će najzad govoriti o kontroli i praćenju rizika, što je zapravo postupak monitoringa rizičnih događaja i primene definisanih reakcija na date situacije, a u svrhu smanjenja posledica i gubitaka.

U koje vreme i gde se odvija obuka i kurs - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta?

Osobe koje rade u nekoj kompaniji i žele da pohađaju navedenu edukaciju imaće predavanja prema rasporedu koji sporazumno budu odredili zvanični reprezent njhove firme i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, bilo da se korporativni kurs i obuka - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta sprovodi online ili uživo. Ovi oficijelni predstavnici će, dakle definisati datum početka kompletnog programa, kao i termine i ritam održavanja časova, a mesto na kome će se nastava odvijati će da zavisi od toga da li polaznici pohađaju klasična predavanja ili rade preko interneta. U prvoj varijanti moći će da na časove dolaze u najbližu poslovnicu pomenute institucije, da se edukuju u kompaniji za koju rade, ali i na bilo kom drugom mestu na kome je moguće neometano sprovoditi i pratiti predavanja. Oni koji se budu obučavali online moći će da pohađaju nastavu na bilo kojoj lokaciji koja im odgovara, budući da će u tu svrhu koristiti svoje računare.

Kandidati koji su na edukaciju prijavljeni kao pojedinci mogu da rade u paru, to jest u skladu sa principima poluindividualne obuke. Oni će imati mogućnost da blagovremeno naznače kada im odgovara da program startuje, kao i koji termini i tempo delovanja bi se najbolje uklopili u njihov ustaljeni životni ritam. Ukoliko taj raspored bude prihvatljiv ovlašćenom profesoru i zvaničnom predstavniku institucije organizatora on će postati validan i u skaldu sa njim će se održavati časovi tokom celog kursa.

Istu privilegiju da utiču na svoj raspored rada imaće i kandidati koji budu pohađali individualni seminar - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta. Oni će, dakle najpre navesti kada bi bilo najpogodnije da edukacija počne, kao i koji bi se termini i ritam održavanja časova najviše uklopili u njihov način života i ostale obaveze koje imaju. Ukoliko se sa time saglase njihov profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije, izneti predlog će se zvanično prihvatiti, te će polaznici moći da se lakše organizuju i sa manje opterećenja pohađaju ovaj kurs. Osim toga, biće u prilici da napreduju tempom koji im odgovara, pošto neće imati kome da se prilagođavaju, a nadležni predavač će nastojati da tok cele eduakcije maksimalno prilagodi njihovim sposobnostima i brzini kojom uče.

Grupna nastava namenjena je polaznicima koji žele da rade u dinamičnoj atmosferi i kroz kontinuiranu komunikaciju sa drugima. Svi članovi grupe će, međutim morati da se obučavaju u skladu sa rasporedom koji im bude zvanično saopšten i neće moći u vezi sa tim da postavljaju bilo kakve uslove niti da iznose prigovore. Sve detalje obrazovnog procesa, što će reći datum za početak eduakcije, vreme i učestalost održavanja časova unapred će, naime da odredi koordinator za nastavu u datom predstavništvu prganizatora. Treba napomenuti i da je veličina grupe vrlo precizno određena, te da ona može početi sa radom tek kada bude imala minimum četiri člana. Takođe, nastavu na ovaj način zajedno može da prati najviše osam osoba, jer bi u suprotnom bilo teško uspostaviti aktivnu komunikaciju i omogućiti svakom pojedincu da ostvari predviđene rezultate.

Nezavisno od toga da li se edukuju pojedinačno, u paru ili u prupi, kandidati mogu da traže da uživo prate predavanja, te će se tada za njih organizovati klasična obuka i kurs - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta. Na časove će tada morati da dolaze u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije, prema rasporedu koji budu dobili ili utvrdili sa svojim profesorim i zvaničnim predstavnikom organizatora. Pored toga, ovi polaznici mogu da se obučavaju i online, za šta će morati da obezbede stabilnu internet konekciju i poseduju sopstveni računar. Na njega, pre početka nastave treba da instaliraju posebnu vrstu softvera, a za taj postupak će im biti data sva potrebna uputstva. Ukoliko ovaj zadatak ne budu uspeli da obave samostalno, svakoga dana tokom radnog vremena mogu da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima zaposlenim u savkoj poslovnici naznačene institucije.

Na koji način je organizovan kurs i obuka - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta?

Za polaznike koji ovu edukaciju pohađaju kao zaposleni u određenoj kompaniji biće sproveden korporativni seminar - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta i to kako na standardni, frontalni način, tako i preko interneta. Oni koji budu želeli da predavanja pohađaju uživo moći će da na nastavu dolaze u savremeno opremljene prostorije najbližeg predstavništva organizatora, a njihovi časovi mogu da se organizuju i u okviru same firme za koju rade, kao i na bilo kojoj drugoj lokaciji gde ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje nastave. O rasporedu prema kome će se ovi kandidati obučavati, to jest o terminima i ritmu održavanja časova i datumu početka kompletnog programa zajednički će odlučivati ovlašćeni reprezent preduzeća koje svoje radnike upućuje na edukaciju i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Pojedinačni kandidati časove mogu takođe da pohađaju online ili na klasični način. U prvoj varijanti predavanja će, dakle pratiti preko interneta uz pomoć svojih kompjutera, na koje su obavezni da blagovremeno instaliraju namenski softver. Pomenuti postupak nije posebno komplikovan i smatra se da su prosečni polaznici kadri da ga obave bez ikakvih problema. Oni kojima bude bila potrebna pomoć svakako mogu da računaju na tehničku podršku informatičara u bilo kojoj poslovnici pomenute institucije. Ako se kandidati opredele za drugu varijantu, odnosno za standardni tip obuke dolaziće na časove prema utvrđenom rasporedu u najbližu poslovnicu organizatora.

Nezavisno od toga da li rade u klasičnim učionicama ili u onim virtuelnim, za ove polaznike može da se organizuje grupna obuka i kurs - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta. Tada nastavu zajedno prati minimalno četvoro, a najviše osmoro prijavljenih i oni moraju da rade prema rasporedu koji utvrdi ovlašćeni koordinator za nastavu u određenoj poslovnici pomenute institucije. On će, zapravo da definiše kada seminar počinje, kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja, od članova grupe očekuje se da se ovog rasporeda striktno pridržavaju sve vreme trajanja programa.

Oni koji žele da rade u društvu, ali ne tako velikog broja osoba kao što je to slučaj kod grupne nastave mogu da odaberu poluindividualnu edukaciju i časove pohađaju zajedno sa još jednim kandidatom. Tada će dobiti i mogućnost da u znatnoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija, budući da će moći najpre međusobno, a potom i sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora da se dogovaraju u vezi sa terminom za početak obuke, kao i oko vremena i učestalosti održavanja predavanja.

Polaznicima koji žele da rade nezavisno od ostalih, to jest da budu jedini koje će nadležni predavač da podučava namenjen je individualni kurs i obuka - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta. Oni će moći da napreduju tempom koji im odgovara i da u velikoj meri seminar prilagode svojim potrebama, budući da će im biti dozvoljeno da naznače kada im uopšte odgovara da nastava počnete, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju predavanja. Ukoliko njihov predlog prihvati profesor i ovlašćeni predstavnik organizatora, moći da rade prema rasporedu koji su tražili. U svakom slučaju, kod ovog modela rada vodi se računa o individualnim karakteristikama pojedinca, njegovim sposobnostima i brzini kojom usvaja nova znanja, pa se način rada i zahtevi prilagođavaju tim pojedinostima kako bi mu se omogućilo da što brže i lakše ostvari predviđene rezultate.

Koliko traje seminar - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta?

Ukupni nastavni fond za ovaj program iznosi 14 školskih časova, a predviđeno je da se oni tokom 7 dana održavaju u formi dvočasa, to jest u trajanju od po 90 minuta.

Ovaj tempo rada važi, međutim samo za kandidate čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta, jer tada sve detalje obrazovnog procesa utvrđuje nadležni koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Osobe koje se budu obučavale individualno ili poluindividualno imaće isti broj časova, ali će u vezi sa rasporedom rada moći da se dogovaraju sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Kandidati za koje se bude sprovodio korporativni kurs i obuka - kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta takođe će imati 14 školskih časova ali će njihov raspored da zajednički definišu ovlašćeni predstavnik date firme i koordinator za nastavu u pomenutoj instituciji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da upravljate rizicima tokom realizacije projekta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje