Kurs i obuka - kako da uspešno izvedete prezentaciju

Menadžeri različitih nivoa, nezavisno od sektora u kome deluju navedeni su kao osobe na koje je primarno usmeren stručni kurs i obuka - kako da uspešno izvedete prezentaciju. Osim njih, ciljnu grupu pomenute edukacije predstavljaju i rukovodioci timova, kao i svi zaposleni u privatnim ili državnim organizacijama čiji radni zadaci obuhvataju prezentovanje određenih sadržaja i javna istupanja bilo koje vrste. Svakako su dobrodošli i pojedinci koji žele da se upoznaju sa pomenutom oblašću ili da usavrše svoja znanja i unaprede odgovarajuće veštine.

Oni koji bi da pohađaju predavanja obuhvaćena navedenim obrazovnim programom treba najpre da izvrše prijavljivanje, odnosno da ovlašćenom službeniku navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona. Sve to mogu da urade lično, u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora ili jednostavnim telefonskim pozivom. Nakon toga, biće obavezni da prisusutvuju proceduri upisa, koja se uvek održava u određenom predstavništvu pomenute institucije. Tada je potrebno da prijavljeni nadležnom licu predaju tražena dokumenta koja će im, kao i ostale pojedinosti vezane za ovaj zvanični postupak, biti na vreme navedena.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao zaposleni u nekom preduzeću pohađaće korporativni seminar - kako da uspešno izvedete prezentaciju, s tim što će časove moći da prate na standardni način ili online. Oni koji se opredele za prvu varijantu imaće priliku da biraju između nekoliko lokacija za sprovođenje predavanja, a na raspolaganju su im sva mesta na kojima postoje tehnički uslovi za valjano odvijanje obrazovnog procesa, ali i odgovarajući prostor u firmi za koju rade, kao i namenske prostorije određene poslovnice organizatora. Datum početka ove obuke, vreme i učestalost održavanja časova u dogovoru će da definišu osoba zvanično ovlašćena od strane kompanije koja svoje zaposlene šalje na edukaciju i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.


Pojedinačni polaznici takođe mogu da se obučavaju prema klasičnom modelu, te da na časove dolaze, prema utvrđenom rasporedu u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije. Takođe mogu da zahtevaju da nastavu prate preko interneta, ali u tu svrhu moraju da blagovremeno sprovedu određene pripreme. Tačnije rečeno, dužni su da pre početka sprovođenja predavanja na svoje kompjutere instaliraju posebnu vrstu softvera, što zaista nije komplikovan postupak, pa većina kandidata uspe da ga obavi samostalno bez ikakvih problema. Organizator je ipak za one kojima bude potrebna stručna pomoć obezbedio mogućnost dobijanja tehničke podrške u svakoj poslovnici naznačene institucije, gde rade vrhunski informatički stručnjaci.

Bilo da se edukuju u virtuelnim ili u klasičnim učionicama, ovi polaznici imaju mogućnost da rade odvojeno od ostalih, to jest da se za njih organizuje individualna obuka i kurs - kako da uspešno izvedete prezentaciju. U toj situaciji, tok nastave i način prezentovanja informacija može maksimalno da se podredi konkretnom kandidatu, te da mu se omogući da zacrtane obrazovne ciljeve ostvaruje tempom koji mu najviše odgovara. Nadležni profesor će pratiti njegove sposobnosti, predznanje i brzinu kojom uči, pa će u skladu sa tim oblikovati i, po potrebi korigovati svoj predavački rad. Posle određenih segmenata obuke, on će polazniku davati savete za dalje unapređivanje, komentarisati postignuća i ohrabrivati ga da nastavi sa edukacijom. Kandidatu će, pored toga biti omogućeno da naznači kada bi mu odgovaralo da kurs počne, kao i kojim danima i u koje vreme bi bilo najbolje da se održavaju časovi. Ako taj raspored bude odgovarao koordinatoru za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije i nadležnom predavaču, on će se zvanično prihvatiti, te će polaznik moći da nove obaveze lakše uskladi sa svojim ustaljenim načinom života.

Organizator ove obuke nudi i mogućnost pohađanja nastave u paru, odnosno prema principima poluindividualne edukacije. Tada, dakle nadležni stručnjak istovremeno radi sa dvoje prijavljenih, tretira ih potpuno jednako i omogućava im da tokom predavanja iznose svoje mišljenje i sa svojim partnerom razmenjuju stavove, iskustva i ideje. Na taj način brže i lakše ostvaruju napredak, a uvežbavaju se i u ispoljavanju tolerancije i poštovanju tuđih pogleda. Takođe mogu da se prvo međusobno, a zatim sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora dogovore oko svih pojedinosti koje se tiču obrazovnog procesa. Tako će biti u prilici da preciziraju termine za održavanje predavanja koji će svima da odgovaraju, ali i da odrede najpogodniji tempo delovanja i datum za početak sprovođenja programa.

Kandidatima kojima godi dinamična radna atmosfera namenjen je grupni kurs i obuka - kako da uspešno izvedete prezentaciju, koji zajedno može da prati maksimalno njih osmoro. Pored toga, grupa ne može da počne da funkcioniše dok se za pomenuti vid eduakcije ne prijavi najmanje četvoro polaznika, budući da ovakav tip obrazovnog delovanja ne bi imao nikakvog smisla sa manjim brojem ljudi. Svi koji se odluče za navedeni pristup treba da znaju da će biti u obavezi da prihvate termine za održavanje časova koje bude odredio koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu naznačene institucije. Takođe će morati da se prilagode definisanom tempu rada i datumu koji je uzet za početak celokupnog programa. U vezi sa tim neće moći da ulažu nikakve prigovore niti da iznose svoje zahteve, jer se definisani raspored neće menjati.Čime se bavi seminar - kako da uspešno izvedete prezentaciju?

Primarni uslov koji dovodi do pozitivnog ishoda predstavljanja određene ideje, inovacija ili rezultata upravo predstavlja veština samog prezentera, njegova pojava i uticaj koji ima na slušaoce. Stoga će profesori na časovima kojima počinje obuka i kurs - kako da uspešno izvedete prezentaciju uputiti najpre kandidate u pojam i elemente komunikacije. Objasniće im da je reč o činu kojim se prenose odgovarajuće informacije i koji može biti verbalan i neverbalan. Polaznici će biti upoznati i sa različitim oblicima komunikacije, kao i sa komponentama ovog procesa, to jest pošiljaocem, porukom i primaocem. Nakon toga, biće reči o postupku planiranja prezentacije, te će predavači napomenuti da je najpre potrebno da se precizno definiše svrha istupanja, te da se razmisli šta bi u vezi sa tim moglo da bude najinteresantnije potencijalnim slušaocima. Takođe valja poštovati vremenski okvir, to jest nastojati da sve što je potrebno bude izloženo u predviđenom vremenskom intervalu. Kandidati će saznati da je preporučljivo razvijati priču tako da je mogu pratiti i osobe koje su samo površno upoznate sa temom o kojoj će se govoriti, a biće upućeni i u različite načine redosleda izlaganja, segmente i probno izvođenje prezentacije.

U daljem toku edukacije ovlašćeni stručnjaci će govoriti o dizajniranju prezentacije, te predstaviti prisutnima načine za osmišljavanje slajdova, njihov odabir i dodavanje, a oni će osim toga saznati i kako se u prezentaciju ubacuje tekst i grafički elementi. Predavači će se osvrnuti i na predloge za šeme animacija, pravljenje prelaza između slajdova i dizajn same prezentacije. Dok se odvija kurs i obuka - kako da uspešno izvedete prezentaciju govoriće se i o pravilima dedukcije i indukcije u predstavljanju ideja, a nakon toga će kandidati biti upućeni u izradu Power Point - a, te će profesori objasniti šta sve treba da sadrži početni slajd, kao i koliko je teza preporučljivo da bude na svakom od njih. Takođe će podvući da mnogo teksta umanjuje kvalitet ovakvog tipa prezentacije, te da treba koristiti samo ključne reči i fraze, odnosno izlagati ideje u vidu teze. Biće reči i o izboru adekvatnog fonta, boji i veličini slova i pozadine, ali i o elementima koje dobro organizovan slajd treba da obuhvata. Polaznicima će se naznačiti kako da biraju prelaz između slajdova, a biće upućeni i u odgovarajuću animaciju objekata, korišćenje grafikona i tabela, neophodnost korišćenja adekvatnog jezika i poštovanje pravopisa. Kandidati će saznati i koji mogu biti najefektniji načini za završetak prezentacije, koji će dovesti do željenih rezultata.

Na narednom časovima govoriće se o izvođenju prezentacije, te će se u vezi sa tim predavači baviti nekolikim elementima pomenutog procesa. Najpre će biti reči o publici, kojoj mora biti prilagođen način izlaganja, a zatim će se profesori osvrnuti na vreme trajanja prezentacije i njegovu podelu na odgovarajuće segmente. Svi koji budu pratili stručni seminar - kako da uspešno izvedete prezentaciju biće upoznati i sa poželjnom organizacijom prostora u kome se naznačena aktivnost odvija, vizuelnim sredstvima koja se tom prilikom koriste, a dobiće i nekoliko važnih saveta o tome šta bi trebalo, a šta ne da radi prezentator tokom kontakta sa slušaocima.

Nakon toga, polaznici će biti upućeni u pravila verbalnog i neverbalnog izražavanja, te će profesori napomenuti šta se podrazumeva pod ispravnom upotrebom reči, kakvo treba da bude jezičko izlaganje, visina glasa i slično, a naznačiće i šta sve obuhvata neverbalno komuniciranje i kakav se efekat njime postiže. Kandidatima će biti predstavljena i adekvatna organizacija prezentacije, te će saznati šta treba da obuhvata naslov, kao i koje informacije valja da sadrži uvod, sadržaj i zaključak. Profesori će, najzad upoznati prisutne sa različitim tipovima polaznika i adekvatnim načinima za vođenje grupe, te će tako oni biti u potpunosti osposobljeni da na odgovarajući način predstave ideje i vode grupu ka konkretnom cilju prezentacije. Takođe će naučiti da odgovarajućim metodama privuku pažnju slušalaca i, što je još važnije da je zadrže tokom navedenog procesa, kako bi ispunili ciljeve ovakvog predstavljanja.

U kojim terminima i gde se sprovodi obuka i kurs - kako da uspešno izvedete prezentaciju?

Vreme i učestalost održavanja časova, kao i datum za početak edukacije za polaznike koji su zaposleni u određenoj kompaniji odrediće zajedno ovlašćeni predstavnik te organizacije i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora. Ako se korporativni kurs i obuka - kako da uspešno izvedete prezentaciju sprovodi online, kandidati sami mogu da odrede mesto na kome će pratiti predavanja, a ukoliko je u pitanju klasična nastava imaju priliku da je prate u moderno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice navedene institucije, u svom radnom okruženju ili na ma kom drugom mestu gde za to postoje adekvatni tehnički uslovi.

Na isti način, odnosno uživo i online časove mogu da pohađaju i kandidati koji su na obuku prijavljeni u statusu fizičkih lica. U prvom slučaju, imaće predavanja u najbližem predstavništvu organizatora, gde će morati da dolaze prema rasporedu koji budu dobili. Ako se, međutim odluče za drugu opciju, pohađaće nastavu preko interneta, uz pomoć svojih računara, te stoga na njih treba da blagovremeno instaliraju namenski softver. Za taj postupak će svakako dobiti sva potrebna uputstva, pa se smatra da prosečni polaznici to mogu da urade samosatlno. Ali, ako budu imali nekih teškoća prilikom instaliranja ili budu želeli nešto da pitaju, svakoga dana tokom radnog vremena mogu da se obrate IT stručnjacima u bilo kojoj poslovnici pomenute obrazovne institucije.

Osim načina za praćenje predavanja, pojedinačni kandidati mogu da odaberu i svoje socijalno okruženje tokom sprovođenja naznačenog programa. Tako im je na raspolaganju grupni seminar - kako da uspešno izvedete prezentaciju, koji se odvija prema rasporedu utvrđenom od strane koordinatora za nastavu u konkretnom predstavništvu organizatora. Polaznici će, dakle biti obavešteni kada tačno kurs počinje, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja i obavezni su da se tog plana delovanja strogo pridržavaju. Niko od njih neće moći da u vezi sa tim iznosi svoje lične zahteve, jer nije realno da se napravi raspored koji će svim članovima grupe da bude po volji, a svi oni moraju imati isti status. Preciznim pravilima je predviđeno da je neophodno najmanje četvoro prijavljenih da bi grupa uopšte mogla da profunkcioniše, ali u njenom sastavu ne sme da bude ni više od osmoro kandidata, jer tada ne bi moglo da se garantuje za kvalitet edukacije i adekvatno učešće u radu svakog pojedinca.

Osobe koje se opredele za poluindividualni pristup radiće zajedno sa još jednim polaznikom i praktično funkcionisati kao tandem u nastavnom procesu. Ovi kandidati će biti zamoljeni da se prilikom upisa izjasne koji im termini i ritam održavanja predavanja najviše odgovaraju, te kog datuma bi želeli da kurs startuje. Zatim će te predloge razmotriti ovlašćeni reprezent organizatora i nadležni predavač, a u svakom slučaju će se nastojati da se u što je moguće većoj meri usvoje zahtevi prijavljenih, te da im se tako omogući da kroz navedeni program prođu sa što manje stresa i opterećenja.

Za pojedince koji smatraju da se najbolji obrazovni rezultati postižu samostalnim radom osmišljena je individualna obuka i kurs - kako da uspešno izvedete prezentaciju, kada profesor podučava samo jednog kandidata. U takvoj situaciji, prijavljenom je omogućeno da navede kada bi tačno želeo da počne sa edukacijom, kao i koji mu termini i ritam sprovođenja časova najviše odgovaraju. Ako to bude bilo prihvatljivo njegovom predavaču i ovlašćenom predstavniku institucije organizatora, navedeni zahtevi će se u potpunosti ispoštovati, te će polaznik moći da radi prema rasporedu koji će najmanje poremetiti njegov standardni način života. Budući da je profesor maksimalno fokusiran samo na jednog kandidata, moći će da jasno sagleda njegovo predznanje, mogućnosti, brzinu učenja i lične karakteristike i da prema tome osmisli i prezentuje gradivo. Tako će predviđeni obrazovni rezultati biti lakše i brže ostavreni, a prijavljeni će moći da napreduje sopstvenim tempom, te da sa svojim predavačem ostvari blisku i kvalitetnu komunikaciju. Biće, dakle u prilici da mu postavlja pitanja, u slučaju potrebe traži dodatna objašnjenja, ali i da iznosi svoje stavove u vezi sa datom temom, saglašava se ili osporava dobijene informacije.

Po kom principu se sprovodi kurs i obuka - kako da uspešno izvedete prezentaciju?

Svi koji pomenutu edukaciju žele da prate u statusu pojedinaca mogu da pohađaju klasične časove ili da se za njih organizuje online seminar - kako da uspešno izvedete prezentaciju. Ukoliko se odluče za prvu opciju, moraće da na časove dolaze u najbliži predstavništvo naznačene institucije, prema utvrđenom rasporedu, dok će u drugom slučaju pratiti predavanja preko svojih računara. Za to je svakako potrebno da imaju stabilnu internet konekciju, ali i da blagovremeno na kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što uopšte nije komplikovano i većina polaznika pomenuti postupak obavi samostalno, bez ikakvih problema. No, organizator je za sve kojima bude potrebna stručna pomoć obezbedio mogućnost da kontaktiraju nekoga iz ekipe tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici navedene institucije.

Osobe koje budu želele da rade odvojeno od ostalih mogu da odaberu individualni pristup i da predviđene obrazovne rezultate postižu ritmom koji im najviše odgovara, uz aktivnu komunikaciju sa nadležnim profesorom. Preciznije rečeno, tokom nastave oni će moći da izražavaju svoje mišljenje o temi koje se obrađuje, da postavljaju pitanja predavaču, traže objašnjenja spornih pojmova i, generalno da na taj način proširuju i produbljuju svoja znanja. Pored toga, moći će da se lakše organizuju i da obaveze koje im je nametnula ova obuka jednostavnije uklope u ustaljeni način života i ostale dužnosti koje treba da ispune. Tome će doprineti činjenica da ovi polaznici, dakle mogu da naznače kada im najviše odgovara da počnu sa nastavom, kao i kojim danima i u koliko sati bi želeli da imaju časove. Taj raspored će pre stupanja na snagu, međutim morati da odobre ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, s obzirom na to da svi učesnici u obrazovnom procesu moraju sa pomenutim detaljima biti u potpunosti saglasni.

U širokoj i raznolikoj ponudi organizatora nalazi se i poluindividualna obuka i kurs - kako da uspešno izvedete prezentaciju, koju zajedno pohađa dvoje polaznika. Oni se pomažu, dopunjuju i savetuju, a nove informacije usvajaju i putem međusobne komunikacije, kao i u interakciji sa nadležnim predavačem. Takođe mogu da navedu koji bi se termini i tempo rada najbolje uklopili u njihove ostale obaveze, kao i da naznače datum kada im odgovara da celokupan program startuje. Ukoliko se sa tim saglasi stručnjak koji vodi edukaciju i zvanični predstavnik organizatora, predloženi raspored će postati validan i prema njemu će se odvijati nastava tokom čitavog procesa.

Grupna obuka namenjena je osobama koje žele da nove informacije usvajaju u neprestanoj interakciji sa drugima i kroz kontinuiranu aktivnost i komunikaciju. Ovaj seminar zajedno može da prati minimum četiri a najviše osam pojedinaca, budući da je ovaj broj ocenjen kao najpogodniji za uspostavljanje svrsishodne razmene mišljenja i dinamike rada, u kojoj će opet svaki kandidat dobiti priliku da se adekvatno izrazi i da usvoji predviđena znanja. Svi koji se odluče za pomenuti model delovanja treba da znaju da ni na koji način neće dobiti priliku da utiču na raspored po kome će se odvijati nastava. Sve pojedinosti, što će reći datum startovanja kursa, termine i ritam održavanja časova odrediće koordinator za nastavu u instituciji organizatora, a od članova grupe se očekuje da se dobijenog plana u potpunosti pridržavaju i da u vezi sa tim ne ulažu nikakve prigovore.

Ukoliko je potrebno organizovati edukaciju za radnike nekog preduzeća, sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako da uspešno izvedete prezentaciju. Tada kandidati mogu da rade preko interneta, ali i na standardni način i da, ako se odluče za drugu varijantu pohađaju nastavu na mestu koje im odgovara. Imaju, naime priliku da biraju između savremeno opremljenih prostorija najbližeg predstavništva navedene institucije, prostora u firmi za koju rade ili, pak neke treće lokacije koja im za to odgovara, ukoliko tamo ima tehničkih mogućnosti za adekvatno odvijanje obrazovnog procesa. Bilo za koju varijantu da se odluče, polaznici će delovati prema rasporedu koji budu sporazumno odredili ovlašćeni reprezent njihovog preduzeća i koordinator za nastavu u instituciji organizatora. Ova službena lica će, dakle definisati datum kada će program početi da se sprovodi, kao i termine i učestalost održavanja časova.

Koliko traje seminar - kako da uspešno izvedete prezentaciju?

Prema planu organizatora, pomenuta edukacija ukupno traje 10 školskih časova, tačnije rečeno 450 minuta. Predviđeno je da se dvočasi održavaju tokom 5 dana, što znači da će kandidati ukupno biti angažovani 5 puta po 90 minuta.

Ovaj tempo rada važi samo za polaznike čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako da uspešno izvedete prezentaciju, pošto tada o svim pojedinostima vezanim za obrazovni proces odlučuje ovlašćeni predstavnik institucije organizatora.

Kandidati za koje se bude organizovala korporativna nastava imaće isti broj časova, ali će o njihovom rasporedu zajednički da odlučuju zvanični predstavnik firme za koju rade i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Kada je u pitanju individualni kurs i obuka - kako da uspešno izvedete prezentaciju, kao i nastava koje se pohađa u paru predviđeno je takođe 10 časova, ali će raspored rada tada zajednički da utvrde polaznici, ovlašćeni predavač i i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da uspešno izvedete prezentaciju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje