Kurs i obuka - Kako da uspešno obavljate kadrovske poslove

Zaposlenima koji su zaduženi za upravljanje odeljenjem ljudskih resursa, ali i direktorima firmi, te svakome ko ima dodira sa konkretnim tipom dokumentacije je, na prvom mestu namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove. Naravno da pojedinci koji imaju interesovanje, a trenutno nisu zaposleni na navedenim poslovima, imaju pravo da se prijave za praćenje ovog seminara.

U toku cele kalendarske godine je dozvoljeno izvršiti prijavu, a kojom prilikom fizička lica moraju navesti pored svog imena i prezimena, odnosno datuma rođenja i kontakt podatke. Sve to oni mogu izdiktirati zaposlenom u konkretnom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford ili lično ili putem telefona, a ukoliko tako žele, prijavu mogu poslati i na mejl adresu.

Naknadno će im biti pružene sve informacije o samom postupku upisivanja, a u kom slučaju je njihova obaveza da lično dođu u prostorije jedne od poslovnica institucije organizatora, te da svakako donesu zahtevanu dokumentaciju.


Izuzev nastave koju bi trebalo da pohađaju fizička lica, ova institucija u ponudi ima i korporativni seminar - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove. U pitanju je specifična vrsta edukacije, zato što nju prate samo ona lica, koja su u određenoj firmi zaposlena. Kako je u pitanju posebna ciljna grupa, to organizator nastoji da sve zahteve klijenta ispoštuje u potpunosti, a u smislu da se nastava organizuje onako kako definišu njihovi nadležni zajedno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica ove institucije. Uz datum početka, oni će odrediti i u kojim terminima će časovi za zaposlene biti održani, ali i u skladu sa kakvom dinamikom, a postoji mogućnost i da bude ostvaren zahtev klijenta vezano za promenu mesta održavanja nastave. Ističemo da se to dozvoljava samo kod korporativna obuke, a u kom slučaju će biti radnicima omogućeno da predavanja u svojoj firmi pohađaju, uz uslov da prostor bude prema važećim standardima i pravilima opremljen, o čemu će njihovi nadležni dobiti tačne informacije.

Fizička lica mogu, isto tako da pohađaju ovu edukaciju, a na njima je odluka da li će to učiniti online ili direktno u predstavništvu ove institucije, a prema klasičnom principu, odnosno da li će se opredeliti za poluindividualnu, grupnu ili za praćenje individualne edukacije.

Potrebno je da napomenemo i to da svako ko se odluči za pohađanje časova onlajn mora obezbediti računar, odnosno na njega instalirati softver i osigurati stabilnu konekciju sa internetom u prostoru iz koga će pristupati časovima. U svakoj poslovnici navedene institucije, pored ostalih stručnjaka su zaposleni i oni, čija specijalnost je pružanje saveta vezano za pristup nastavi tog tipa, odnosno za instalaciju softvera, tako da su usluge IT stručnjaka na raspolaganju zainteresovanima, kojima bude bila potrebna profesionalna pomoć.Kada već budu doneli odluku da li će nastavu pohađati online ili klasično, trebalo bi da se opredele i između toga da li im više odgovara princip koji podrazumeva grupna obuka i kurs - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove. Uopšteno govoreći, broj polaznika za svaku od navedenih vrsta edukacije se smatra osnovnom razlikom između njih, ali treba naglasiti i to da se razlikuje i princip organizacije. Pod tim mislimo na činjenicu da kod grupne nastave ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora zvanično donosi odluku kada će ona početi, kojim tempom će se predavanja odvijati i u kojim terminima, a kod individualne, odnosno kod nastave u paru, to čine zajedno jedan ili dvoje kandidata, predavač i ovlašćeno lice konkretnog predstavništva navedene institucije. Isto tako moraju biti informisani svi, koji se opredele za praćenje nastave u grupi da je njihova obaveza sve što koordinator bude definisao da u potpunosti prihvate, s tim što se očekuje i da sačekaju ispunjenje glavnog uslova za početak te vrste kursa. Primarno se misli na formiranje grupe i to od najmanjeg broja članova, budući da tek posle toga ovlašćeno lice organizatora ima pravo da definiše kako će se nastava odvijati, a zahtevi kandidata vezano za promenu bilo kog segmenta se ne smeju uzeti u obzir kod tog tipa edukacije.

Nastavni plan specijalizovanog kursa - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove

S obzirom na to da je osnovna tema kojom se bavi specijalizovana obuka i kurs - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove naročito obimna, to podrazumeva da će profesori morati na prvom mestu da detaljno objasne prisutnima šta sve ulazi u takozvanu kadrovsku dokumentaciju, te koje sve poslove u principu ima obavezu da obavlja lice zaduženo za oblast ljudskih resursa u nekoj firmi. Svakako će prisutnima omogućiti i da se upoznaju sa zakonskom regulativom, a koja se na konkretnu oblast odnosi.

Zatim će predavači objasniti i kako funkcioniše postupak zasnivanja radnog odnosa, a primarno sa aspekta pripreme odgovarajuće dokumentacije, odnosno uz poštovanje Zakona o radu, čije se smernice moraju poštovati i prilikom izrade dokumentacije za zaposlene i prilikom samog postupka zasnivanja, odnosno prekida radnog odnosa.

Prema odredbama nastavnog plana, predviđeno je da predavači na primerima pokažu kako bi tačno trebalo da izgleda Ugovor o radu, odnosno na koji način se on usklađuje sa konkretnom situacijom. Svakako će biti ukazano prisutnima i na različite greške, odnosno propuste koji se mogu napraviti prilikom izrade tog ugovora, a odmah zatim će profesori objasniti i šta je potrebno da poslodavci, odnosno nadležni za oblast ljudskih resursa i pravne poslove u određenoj kompaniji, učine kako bi sve te greške u daljem radu izbegli.

Specijalizovani seminar - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove će svoju pažnju usmeriti i na prikaz svih elemenata, odnosno klauzula koje se moraju naći u konkretnom Ugovoru o radu, a da ne bi bilo posledica po poslovanje pravnih lica.

Naravno da će biti objašnjeno i kako sa aspekta odredbi važećeg Zakona o radu naše zemlje funkcioniše takozvani rad van radnog odnosa, odnosno koja dokumentacija mora biti pripremljena u tom slučaju. Svakako će i u tom delu predavači na primerima pokazati prisutnima koje se greške javljaju u praksi i kako se one mogu izbeći.

Podrazumeva se da će profesori da se dotaknu i teme koja je vezana za angažovanje osetljivih kategorija zaposlenih, kao i na angažovanje stranaca u našoj zemlji. A biće reči i o postupku dobijanja boravišne, odnosno radne dozvole za takve zaposlene, ali i o svim vrstama izjava, odluka, potvrda, zahteva i drugih dokumenata, koji moraju biti pripremljeni prilikom zapošljavanja radnika, koji poseduju državljanstvo neke druge zemlje.

Završni deo ove edukacije će biti usmeren na prezentovanje odredbi aktuelnog Zakona o radu, a primarno vezano za zaštitu zaposlenih, ali će specijalizovani kurs i obuka - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove značajnu pažnju posvetiti i kaznenim odredbama tog zakona, odnosno disciplinskim merama koje u različitim situacijama moraju biti primenjene.

Kad god to bude bilo potrebno, profesori će predstaviti i primere iz prakse, a kako bi prisutnima u velikoj meri olakšali shvatanje navedene tematike.

Pored svih navedenih tema, tokom ove edukacije će predavači govoriti i o tome šta se smatra opštim aktima poslodavaca, te kako se ti dokumenti dopunjavaju i menjaju u skladu sa odredbama zakona. Zatim će govoriti i o vođenju propisane evidencije, ali i o mobingu, odnosno o zlostavljanju na radu i o koracima koji moraju biti preduzeti kako bi se on sprečio.

Isto tako se podrazumeva da će prisutnima biti omogućeno u završnom delu ove specijalizovane obuke da sva pitanja, koja imaju vezano za obrađene teme postave predavačima, a kako bi razrešili sve nejasnoće koje imaju i kako bi u svom budućem radu mogli, uz maksimalno poštovanje zakonskih odredbi da vode kadrovsku dokumentaciju, te da sa uspehom upravljaju odeljenjem ljudskih resursa u određenoj kompaniji.

Gde se i u kojim terminima održava stručni kurs i obuka - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove?

Isključivo u zavisnosti od toga kako prijavljeni žele časove da pohađaju, odnosno da li im više odgovara praćenje časova online ili kada se specijalizovani seminar - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove organizuje na klasičan način, te da li će predavanja pohađati u paru, individualno ili u grupi, će zavisiti i u kojim terminima, odnosno gde se nastava organizuje.

Zapravo je reč o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave u svojim poslovnicama i online, a predviđeno je da se svaka od njih može sprovoditi ili prema pravilima individualne, odnosno grupne ili kao poluindividualna, a kada dvoje kandidata treba da prisustvuje časovima.

Što se tiče nastave u grupi, obaveza polaznika je da se pridržavaju svega onoga što će koordinator za nastavu definisati. Tačnije, odstupanja nema, pa se samim tim ne uzimaju u obzir ni zahtevi kandidata vezano za izmenu prethodno određenog datuma početka, termina, odnosno dinamike održavanja časova. Postoji samo jedno ograničenje, a ono je vezano za određivanje datuma početka nastave u grupi, pošto se to ne može učiniti sve dok u određenom predstavništvu institucije organizatora ne bude bila napravljena grupa, odnosno dok se ne prijavi dovoljan broj polaznika.

Istakli bismo i to da se poluindividualna obuka i kurs - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove, odnosno nastava koju treba da prati samo jedna osoba, organizuju na potpuno isti način, s tim što dvoje njih treba da prisustvuje poluindividualnoj, a individualnoj samo jedan kandidat. Radi se o vrlo fleksibilnim pravilima, jer će se o načinu sprovođenja časova dogovarati jedan ili dvoje polaznika direktno sa nadležnim licem u poslovnici organizatora, u kojoj budu izvršili prijavu, ali je neophodno da tom dogovoru prisustvuje i nadležni predavač.

Za pohađanje časova onlajn je neophodno posedovanje računara, a svakako se podrazumeva da je svaki kandidat u obavezi, shodno prethodno definisanim pravilima, da izvrši propisno instaliranje namenskog softvera, a preko koga će pristupati časovima. U slučaju potrebe se polaznici mogu obratiti zaposlenima u određenom predstavništvu institucije organizatora, a ako im bude bila potrebna pomoć IT stručnjaka.

Ako je neko zainteresovan za praćenje nastave na klasičan način, očekuje se da u prethodno određenim terminima on dolazi u prostorije te poslovnice i prisustvuje predavanjima.

Trebalo bi reći i to da se u ponudi ove institucije nalazi i korporativni kurs i obuka - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove. U pitanju je edukacija posebno osmišljena za zaposlena lica, a u tom slučaju će njihovi nadležni imati obavezu da definišu kako će se časovi odvijati i to direktno sa koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica navedene institucije. Istakli bismo i vrlo važnu informaciju, a ona se tiče mesta održavanja korporativnog seminara, jer jedino tada može da dođe do promene, u smislu da će radnicima biti dozvoljeno časove da pohađaju upravo u kompaniji, u kojoj su zaposleni. Naravno da će nadležna lica te firme dobiti jasne smernice o tome šta mora da sadrži prostor, u kome bi zaposleni trebalo predavanja da prate, jer jedino pod tim uslovima može da dođe do promene mesta održavanja nastave. Inače će se nadležni u instituciji organizatora i u određenom preduzeću dogovoriti kako o mestu sprovođenja časova, tako isto i o datumu kada će edukacija početi, odnosno o tome kakvom bi dinamikom trebalo da budu organizovana predavanja i u kojim će terminima zaposleni da ih pohađaju.

Kako se tačno organizuje specijalizovani seminar - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove?

S obzirom na to da se specijalizovana obuka i kurs - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove može organizovati i za pravna i za fizička lica, to je pravilnikom predviđeno da se svaka od njih sprovodi na tačno definisan način.

Najpre da naglasimo da će nadležni u kompanijama, koje imaju potrebu svoje zaposlene u ovoj oblasti da edukuju, da se o načinu sprovođenja časova dogovore sa ovlašćenim licima i to u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Da budemo precizni, definisaće zajedno kog datuma će nastava početi, odnosno u kojim terminima i kakvim tempom će radnici pratiti predavanja, a odstupanje se dozvoljava samo kod dogovora oko mesta održavanja. Naime, zaposleni mogu časove pratiti u okviru poslovnica institucije organizatora i online, ali po potrebi časovi mogu biti sprovedeni i u prostorijama njihovog preduzeća. Međutim, da bi to bilo dozvoljeno i usklađeno sa pravilnikom institucije organizatora, njihovi nadležni će morati sve potrebne uslove da ispune, a podrazumeva se da će ih ovlašćeno lice u konkretnom predstavništvu ove institucije detaljno informisati o tome kako treba odabrani prostor da bude opremljen.

Fizička lica imaju na raspolaganju mogućnost da nastavu pohađaju ili u grupi ili kroz poluindividualnu, odnosno individualnu, a omogućeno im je da to učine ili direktno u predstavništvu ove institucije ili preko interneta.

Dakle, stručni kurs i obuka - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove se može pratiti u grupi, kojoj prisustvuje više ljudi, s tim da je u ponudi i takozvana nastava u paru, odnosno ona koja je poznata kao jedan na jedan, to jest poluindividualna i individualna, a kada časovima pristupa dvoje, odnosno samo jedan polaznik.

Drugačija su pravila po kojima se svi pomenuti tipovi edukacije organizuju, pa se tako kod individualne i poluindividualne obuke o načinu sprovođenja časova, u smislu definisanja datuma početka, dinamike održavanja i termina, zajedno dogovaraju kako polaznik, odnosno polaznici, tako i ovlašćeni predavač i koordinator za nastavu, dok je kod grupne edukacije to isključivo prepušteno ovlašćenom licu konkretne poslovnice organizatora.

Da budemo precizni, ako se specijalizovani seminar - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove organizuje za grupu polaznika, oni će morati da sačekaju prvo da se dovoljno njih prijavi. Pošto se to bude dogodilo, koordinator za nastavu ima obavezu da odredi prvo kog datuma će grupni kurs da počne, a onda i da definiše u kojim će terminima članovi te grupe predavanja da pohađaju i kakvom dinamikom će nastavni fond da bude raspoređen, to jest da odredi koliko će obuka ukupno trajati. Svi ti podaci se zatim prosleđuju prijavljenima, a posebno se ističe da se njihovi zahtevi za izmenama ne smeju uzeti u obzir, jer pravila po kojima se grupna edukacija organizuje tako nalažu.

Isto tako je vrlo važno da se svaki prijavljeni odluči da li će dolaziti u predstavništvo ove institucije i u skladu sa klasičnim principom pratiti predavanja ili mu više odgovara opcija, koja podrazumeva da to učini onlajn, a sa bilo koje lokacije.

Moraće da ima kompjuter svako ko se odluči za drugu ponuđenu mogućnost, a na njega će shodno pravilima, neposredno pre početka izabranog tipa edukacije i instalirati tačno definisani tip softvera. Kako u svakoj poslovnici institucije organizatora postoji i tim, u čijem sastavu se nalaze najbolji IT stručnjaci, to znači da polaznici koji ne budu uspeli samostalno da izvrše instalaciju softvera, odnosno kojima bude bila potrebna pomoć prilikom pristupa nastavi, imaju svakako pravo da im se obrate za pomoć.

Koliko je predviđeno da obuka i kurs - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove traje?

Za polaznike grupnog tipa edukacije - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove je predviđeno da koordinator za nastavu, odnosno institucija organizatora definiše ne samo dinamiku održavanja časova, nego i datum početka, odnosno termine.

Svi podaci o preciznom rasporedu časova nastave će biti na raspolaganju prijavljenim kandidatima vrlo brzo nakon formiranja grupe.

Ako se pojedinačni polaznici odluče za praćenje nastave u paru ili kroz individualnu, to znači da će se sa predavačem, odnosno sa koordinatorom za nastavu određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford oni dogovoriti, između ostalog i o dinamici sprovođenja časova. Jedina razlika jeste što se kod individualne nastave samo jedan kandidat o tome dogovora, a kod poluindividualne to moraju učiniti njih dvoje.

S obzirom na to da je u ponudi i korporativni kurs i obuka - kako da uspešno obavljate kadrovske poslove, to je pravilnikom predviđeno da detalje o dinamici sprovođenja časova definišu zajedno ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i one firme, koja je za korporativnu edukaciju zainteresovana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da uspešno obavljate kadrovske poslove"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje