Kurs i obuka - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji

Za kvalitetno upravljanje nekim preduzećem ili organizacijom neophodna je odgovarajuća komunikacija sa zaposlenima i poslovnim saradnicima, te je zbog toga naznačeno da su direktori firmi, bilo da one pripadaju privatnom ili državnom sektoru, osobe kojima je primarno namenjen kurs i obuka - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji. Svakako da je ova edukacija korisna i za vlasnike određenih preduzeća, ali i za menadžere, posebno one koji se bave ljudskim resursima, te za sve ostale koji se nalaze na rukovodećim pozicijama, a kojima je cilj da svoj posao obavljaju maksimalno korektno prema svima i da stalno unapređuju svoje komunikacijske veštine.

Pomenuti obrazovni program namenjen je kako pojedinačnim polaznicima, tako i kandidatima koji rade u nekom preduzeću a žele da se upoznaju sa temama koje on obuhvata U tom slučaju, sprovodi se korporativna nastava, a moguće ju je pratiti preko interneta ili uživo. Oni koji se opredele za klasične časove moći će da se edukuju u savremeno opremljenim prostorijama određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru kompanije za koju rade, ali i na svakoj drugoj lokaciji gde ima tehničkih mogućnosti za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. Datum kada će ovi kandidati početi sa obukom, vreme i učestalost održavanja njihovih predavanja u dogovoru će da odrede zvanični predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora.

Osobe koje edukaciju pohađaju kao fizička lica takođe imaju priliku da časove pohađaju na standardni način, a mogu da se opredele i za online seminar - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji. U prvoj varijanti imaće obavezu da na predavanja u utvrđenim terminima dolaze u najbliže predstavništvo pomenute institucije, dok će u drugom slučaju nastavu pratiti preko interneta, ali će morati da pre toga na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, jer bez toga neće moći da se obučavaju na ovakav način. Ako ovaj postupak ne uspeju da obave samostalno, uprkos tome što je prilično jednostavan, kandidati mogu svakako da se obrate za pomoć informatičkim stručnjacima u bilo kom predstavništvu organizatora.


Kada odluče da li im više odgovara online ili klasični kurs, pojedinačni polaznici treba da navedu da li nastavu žele da prate pojedinačno, u paru ili u grupi. Ukoliko njihov izbor bude individualna edukacija, dobiće maksimalnu posvećenost nadležnog predavača, budući da će časove pohađati odvojeno od ostalih. Tokom nastave biće maksimalno uvažene potrebe i mogućnosti konkretnog kandidata, njegov nivo predznanja i sposobnosti, a biće mu omogućeno i da navede kada bi želeo da program počne da se sprovodi, te koji termini i ritam održavanja časova mu najviše odgovaraju. Ako to bude odgovaralo ovlašćenom profesoru i koordinatoru za nastavu u instituciji organizatora, navedeni raspored će biti zvanično prihvaćen i po njemu će se održavati nastava do kraja obuke, što će polazniku omogućiti da se znatno lakše organizuje i radi sa manje opterećenja.

U ponudi je i mogućnost da se za pojedinačne polaznike sprovede poluindividualna obuka i kurs - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji. Tada, zapravo ovlašćeni profesor radi sa dvoje kandidata i uspostavlja sa njima aktivnu komunikaciju, te maksimalno nastoji da svaki od njih podjednako dolazi do izražaja u nastavi i da svakako ostvare predviđeni napredak. Oni koji budu želeli da se obučavaju prema ovom modelu imaće mogućnost da se sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, te tako zajednički utvrde datum startovanja edukacije, kao i vreme i učestalost održavanja časova.

Grupna nastava organizuje se prema malo drugačijim pravilima od prethodnih, jer svaki polaznik tada mora da ispoštuje termine koje definiše koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, ali i da se prikloni dinamici koja je takođe unapred definisana. Nijedan član grupe neće imati mogućnost da u vezi sa rasporedom rada postavlja svoje zahteve, već će do kraja edukacije morati da sledi onaj koji je zvanično saopšten. U okviru jedne grupe nastavu može da prati minimalno četvoro kandidata i ona ne može početi da funkcioniše dok taj uslov ne bude ispunjen, a takođe pravila nalažu da ona ne sme imati ni više od 8 članova.

Osobe koje interesuje specijalizovani kurs i obuka - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji moraju da se za to ne odgovarajući način prijave i nadležnom službeniku navedu svoje lične podatke, odnosno ime, prezime, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona koji koriste. Sve to mogu da obave elektronskim putem, to jest slanjem poruke odgovarajućeg sadržaja na mejl adresu organizatora, preko telefona ili odlaskom u najbliže predstavništvo navedene institucije. Vrlo brzo nakon toga biće pozvani na zvanični upis na seminar, koji se uvek održava u nekoj poslovnici organizatora, a kandidati će biti na vreme informisani o svim bitnim detaljima vezanim za ovu proceduru. Između ostalog, biće im precizno naznačena dokumenta koja u tu svrhu treba da pribave i prilikom upisa predaju ovlašćenom licu, istaći će im se i zahtev da ovom događaju lično prisustvuju.Šta izučava stručni seminar - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji?

Ključna stvar u stvaranju interpersonalnih relacija u poslovnom okruženju je upravo komunikacija, te će se polaznici već na časovima kojima počinje obuka i kurs - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji upoznati sa njenom tačnom definicijom. Biće im, dakle objašnjeno da je u pitanju akt prenošenja informacija koje su jasne i razumljive, te da ovaj proces uključuje pošiljaoca, poruku, medijum, primaoca i cilj. Profesori će istaći da je komunikacija nešto što ljudska bića praktikuju tokom čitavog života, čak i u trenucima kada nisu toga svesni. Slanje poruka se uglavnom odigrava pomoću jezika, čiji sastavni delovi uključuju i gestikulaciju i neverbalne signale. Predavači će kandidate upoznati sa nekoliko različitih tumačenja komunikacijskog procesa i napomenuti da on može da se posmatra i kao svojevrstan psihosocijalni fenomen.

Na narednim časovima prisutni će biti upoznati sa važnošću aktivnog slušanja, posebno u poslovnom okruženju, te će im predavači objasniti da je u pitanju veština koja, pored prezentovanja, argumentovanja, uveravanja, pregovaranja i poslovnog dopisivanja predstavlja bitan element biznis komunikacija. Kandidatima će biti rastumačeno i zbog čega je aktivno slušanje izuzetno poželjno u multikulturalnom radnom okruženju koje karakteriše doba u kome živimo, te će im biti predstavljene neke od najčešće korišćenih tehnika koje će doprineti razvoju navedene sposobnosti.

Tokom predavanja koja obuhvata kurs i obuka - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji biće reči o neverbalnom ponašanju, koje vrlo često može biti u suprotnosti od nečijih reči. Profesori će najpre govoriti o vizuelnoj komunikaciji, koja uključuje gledanje, kontakt očima, izrazi lica, govor tela i slično. S tim u vezi će objasniti kakve vrste pogleda postoje, koje treba izbegavati u poslovnoj komunikaciji, a posebno će se baviti određivanjem teritorije i ličnog prostora prilikom razgovora. Objasniće da su ove kategorije često uzrokovane i određenim kulturološkim karakteristikama, te navesti najčešće korišćene zonske udaljenosti u određenim situacijama.

Zatim će se ovlašćeni stručnjaci koji vode edukaciju osvrnuti na tipove konflikata i načine njihovog rešavanja, te će istaći da se ovakve sporne prilike javljaju kad god dođe do neke promene u organizacionom sisitemu određene kompanije. Objasniće da uzrok ovakvih sukoba uglavnom leži u različitim interesima koji dovode do promene ponašanja zaposlenih. Imajući u vidu da u svakom konfliktu postoje najmanje dve strane, predavači će razmotriti osnovne vrste ovakvih sukoba, te će prvo govoriti o personalnim konfliktima, koji su izazvani sukobom ciljeva, motiva i mogućnosti ostvarivanja željenih rezultata. Odvijaju se između pripadnika iste ili različitih grupa ili timova koji se u poslovnom okruženju nalaze u interakciji. Predavači će navesti da su interpersonalni konflikti jedni od najčešćih u kompanijama, te da blagi i umereni sukob ovakve vrste može, pod određenim uslovima da čak deluje podsticajno, kako za učesnike, tako i za celokupnu organizaciju. Zatim će kandidatima objasniti šta se podrazumeva pod konfliktom uloga, te kako nastaju grupni konflikti, a nakon toga preći na one koji su okarakterisani kao organizacioni, a koji se mogu javiti unutar celokupnog poslovnog sistema. Naznačiće da se oni mogu podeliti na horizontalne i vertikalne, u zavisnosti od nivoa organizacione strukture na kome se javljaju, te da ih je moguće odrediti kao funkcionalne i disfunkcionalne, ali i kao konflikte interesa, vrednosti ili one koji obuhvataju obe pomenute kategorije.

U vezi sa načinima rešavanja ovih sukoba, profesori će naznačiti da strategija koja će se primeniti svakako zavisi od vrste konflikta koji je po sredi. Istaći će da je važno podsticati pozitivne i konstruktivne dimenzije ovakvih sukoba, a odstraniti one negativne i destruktivne, kako bi se ostvarili željeni ciljevi. Prisutni će saznati da je moguće da u konfliktu jedna strana pobedi, da se sukob stiša i pronađe kompromis, ali da je svakako najkonstruktivniji pristup celovito rešavanje problema koji se pojavljuje kao uzrok konflikta. Stručnjaci će zatim naznačiti kako se sprovodi rešavanje ovakvih situacija putem glasanja i donošenja odluke ili strategijom pregovaranja, a navešće i relevantne primere iz praktičnog poslovanja, kako bi kandidatima što više približili ovu problematiku.

Svi koji prate specijalizovani seminar - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji saznaće i da konflikti, osim neprijatnosti koje mogu da izazovu, neretko imaju i vrlo pozitivne aspekte, te će ih profesori uputiti u najbolje načine iskorišćavanja ovakvih situacija. Polaznici će naučiti da konflikte posmatraju kao resurs i priliku za učenje i razvoj, a ne kao na nešto što dovodi do nervoze i negativnih emocija. Ovlašćeni stručnjaci će im ukazati kako da pronađu zajednički interes sa suprotstavljenom stranom i za što kraće vreme reše sukob na obostrano zadovoljstvo.

Na sledećim časovima predavači će napomenuti da postoji jasan uzročno - posledični odnos između zadovoljstva poslom i produktivnosti zaposlenih, te govoriti o važnosti uspostavljanja motivacionih vrednosnih sistema. Upoznaće prisutne sa takozvanim motivacionim miksom, to jest sa nizom faktora koji pokreću zaposlene, te napomenuti na koji način i kojim redosledom oni treba da budu zadovoljeni. Uz to će se osvrnuti i na potrebu da zaposleni imaju visok nivo samopoštovanja i osećaja lične vrednosti, te će govoriti o načinima za podsticanje ovakvih stavova, kako bi se kreirali zadovoljavajući interpersonalni odnosi u organizaciji.

Nakon ove edukacije polaznici će moći mnogo bolje da razumeju sopstvene reakcije na određene stimulanse, ali i da shvate ponašanje drugih ljudi u poslovnom okruženju, kao i uzroke određenih postupaka. Biće uvežbani da koristi različite metode prevazilaženja sukoba u firmi, čime će se svakako obezbediti bolji radni učinak i prijatnija atmosfera.

Gde i u koje vreme se odvija obuka i kurs - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji?

Kandidati koji su na edukaciju prijavljeni u statusu fizičkih lica mogu nastavu da prate uživo ili preko interneta, od čega će zavisiti i lokacija na kojoj će se edukovati. Ukoliko njihov izbor bude klasični kurs i obuka - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji, imaće obavezu da u određeno vreme dolaze na časove u najbližu poslovnicu navedene institucije. Ako se, pak opredele za online edukaciju, moći će sami da biraju mesto sa koga će pratiti nastavu, budući da će u tu svrhu koristiti svoje kompjutere. Na njih su, upravo zbog toga obavezni da blagovremeno instaliraju tačno određenu vrstu softvera, a ukoliko to ne budu mogli da urade samostalno svakako mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka, zaposlenih u svakom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

Bilo da rade u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, pojedinačni kandidati mogu da se opredele za grupnu nastavu, te da u prvoj varijanti dolaze zajedno sa ostalim polaznicima u najbliže predstavništvo organizatora i tamo prate predavanja ili da, ako se odluče za online rad, sami biraju mesto na kome će se obučavati. U svakom slučaju, u okviru jedne grupe može biti minimalno četvoro, a maksimalno osmoro polaznika i niko od njih neće moći da utiče na raspored po kome će se raditi. Termine i ritam sprovođenja predavanja, kao i datum za početak obuke unapred će, naime da odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Osobe koje budu želele da pohađaju poluindividualni seminar - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji takođe će moći da časove prate sa bilo kog mesta koje im odgovara, ukoliko budu radili online ili da zajedno sa svojim partnerom na časove dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, u slučaju da njihov izbor bude klasična nastava. U oba slučaja moći će u velikoj meri da utiču na raspored po kome će se odvijati edukacija, budući da će moći da sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora utvrde termine i učestalost odvijanja predavanja, kao i sam datum za startovanje programa koji će im svima odgovarati.

Polaznici koji smatraju da se najkvalitetniji obrazovni rezultati postižu pojedinačnim radom mogu da traže da se za njih sprovede individualna nastava, koju mogu da pohađaju na odabranoj lokaciji, ukoliko budu radili preko interneta ili, pak u namenskim prostorijama najbližeg predstavništva organizatora, ako se odluče za klasične časove. Kako će biti jedini koje će nadležni i stručnjak podučavati, moći će da napreduju ritmom koji im odgovara, ali i da odrede kada će edukacija da počne, kao i kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Uslov da taj raspored postane validan jeste da u vezi sa tim dobiju saglasnost svog profesora i koordinatora za nastavu u instituciji organizatora.

Zaposleni u nekom preduzeću i zainteresovani za ovu edukaciju moći će takođe da rade preko interneta ili na klasični način. Ako se korporativna obuka i kurs - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji sprovodi online, polaznici će raditi sa mesta koje im odgovara, dok će u slučaju da se odluče za klasičnu nastavu predavanja moći da prate u najbližem predstavništvu organizatora, u svom radnom okruženju, ali i na svakom drugom mestu gde za to postoje odgovarajući tehnički uslovi. Vreme i ritam održavanja njihovih časova, te datum za početak seminara odrediće u dogovoru ovlašćeni reprezent konkretne firme i koordinator za nastavu u datom predstavništvo navedene institucije.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji?

U zavisnosti od toga kakvo im socijalno okruženje odgovora tokom nastave, za prijavljene može da se organizuje edukacija koju će pratiti u grupi, u paru ili pojedinačno.

Osobe koje se opredele za individualni seminar - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji imaće tu privilegiju da će ovlašćeni predavač biti samo njima posvećen tokom nastave, jer će se edukovati odvojeno od ostalih. Osim toga će moći da tokom sprovođenja edukacije aktivno komunicira sa nadležnim stručnjakom, postavlja pitanja, diskutuje, komentariše i iznosi svoje ideje u vezi sa oblašću koja se obrađuje. Svi koji budu radili na ovakav način mogu da u velikoj meri utiču na raspored po kome će se odvijati obuka, budući da će se u vezi sa terminima i ritmom sprovođenja časova, kao i oko vremena početka programa dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Poluindividualna nastava sprovodi se za dvoje polaznika koji, takođe imaju priliku da navedu kada im odgovara da kurs počne, te koji termini i učestalost održavanja časova bi se najbolje uklopili u njihov način života i ispunjavanje ostalih dužnosti koje imaju. U vezi sa tim će se konsultovati sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj predstavništvu pomenute institucije, pa će tako zajedničkih doneti odluku o konkretnom planu delovanja koji će se u najvećoj mogućoj meri uklopiti sa potrebama svakog od njih.

Ukoliko polaznici žele da se edukuju u društvu još nekoliko osoba, sprovešće se grupna obuka i kurs - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji. Tako će im se pružiti prilika da sa ostalim članovima grupe uspostave aktivnu interakciju i da zajednički ostvaruju predviđene obrazovne ciljeve. Ovi kandidati treba da znaju da grupa ne može početi sa radom dok ne bude obuhvatala najmanje četiri člana, a takođe u njenom sastavu ne sme biti više od njih osmoro. Nijedan polaznik neće moći da iznosi svoje zahteve vezane za raspored po kome će se raditi, jer će vreme i ritam održavanja časova, te datum za startovanje kompletnog programa da odredi koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se odluče, pojedinačni kandidati mogu da rade na klasičan način i nastavu da prate u najbližem predstavništvu organizatora, gde će dolaziti u određenim terminima. Osim toga, mogu da rade online, ali za taj tip edukacije moraju unapred da se pripreme i da na svoje kompjutere instaliraju namenski softver. Sam postupak je jednostavan i većina polaznika uspe da ga obavi bez problema, no za sve one kojima bude potrebna stručna pomoć obezbeđena je tehnička podrška u svakoj poslovnici pomenute institucije.

U slučaju da je potrebno edukovati zaposlene u nekom preduzeću, organizuje se korporativni kurs i obuka - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji, koji može da se odvija preko interneta ili uživo. Osobe koje budu želele da prate klasičnu nastavu moći će da se edukuju u savremeno opremljenim prostorijama najbliže poslovnice pomenute institucije, u samoj kompaniji za koju rade, ali i na svakom drugom mestu pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti za valjano sprovođenje i praćenje predavanja. Svakako će vreme početka ove obuke, termine i učestalost sprovođenja časova zajednički da odrede osoba koju je za to ovlastila konkretna firma i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko traje seminar - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji?

Ukupan nastavni fond planiran za ovu edukaciju obuhvata 8 školskih časova, tačnije 360 minuta. Predviđeno je da se dvočasi, u trajanju od po 90 minuta održavaju tokom 4 dana.

Kandidati čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji, kao i oni koji budu radili prema principima individualne nastave imaće isti broj časova, ali ne obavezno i takav raspored, budući da će se u vezi sa tim dogovarati sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Osobe koje budu pratile korporativnu nastavu takođe će raditi u ukupnom trajanju od 360 minuta, a njihov raspored u dogovoru će definisati zvanični reprezent kompanije u kojoj su zaposleni i koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije.

Gore naznačeni tempo rada važi zapravo isključivo za kandidate za koje se sprovodi grupni kurs i obuka - kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji, pošto je tada za definisanje svih pojedinosti obrazovnog procesa zadužen isključivo koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da uspostavite dobre međuljudske odnose u kompaniji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje