Kurs i obuka - Kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama

Imajući u vidu odgovornost posla koji obavljaju referenti u većim preduzećima, preporučuje se sa svi oni budu uključeni u predavanja koja obuhvata kurs i obuka - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama. Ovaj seminar će biti veoma koristan i zanimljiv i za lica koja su zadužena za bezbednost i zdravlje na radu, ali i za zaposlene koji stoje na čelu službe za bezbednost od požara.

Oni koji bi želeli da pohađaju navedeni obrazovni program moraju najpre da obave prijavljivanje, odnosno da na odgovarajući način upoznaju nadležno lice sa svojim ličnim podacima. Potrebno je, dakle da dođu u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i navedu svoje ime, prezime, datum rođenja i broj kontakt telefona, a taj isti postupak mogu da obave telefonskim putem ili preko mejla. Kada se završi registracija prijavljenih, pristupiće se upisu na kurs, a kandidati će biti na vreme informisani da su obavezni da ovoj proceduri lično prisustvuju, te da prikupe i donesu određena dokumenta koja će tada predati ovlašćenom službeniku. Svi zvanični spisi potrebni za upis biće im na vreme navedeni, a takođe će biti obavešteni i o tačnom mestu i terminu sprovođenja tog postupka.

Osobe koje su na nastavu prijavljene kao pojedinci imaju mogućnost da pohađaju klasični seminar - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama i da na časove, prema određenom rasporedu dolaze u najbližu poslovnicu pomenute obrazovne institucije. Nudi im se i mogućnost da predavanja prate online, ali u tu svrhu moraju da obezbede stabilnu internet konekciju i korišćenje sopstvenog kompjutera. Pored toga, obavezne su da na svoje računare instaliraju namenski softver, za što će im nadležni stručnjaci dati sva potrebna uputstva i smernice. Ako se ne snađu i bude im potrebna neka pomoć, svakako mogu da računaju na tehničku podršku koju će pružiti informatičari u bilo kom predstavništvu organizatora.


Kada naznače da li žele da časove prate uživo ili online, ovi kandidati treba da se odluče između individualne, poluindividualne i grupne edukacije. Ukoliko se opredele za prvu opciju, imaće mogućnost da rade u jednoj veoma podsticajnoj atmosferi i da predviđene obrazovne rezultate ostvaruju ritmom koji im odgovara, budući da tokom obrazovnog procesa neće imati kome da se prilagođavaju. Biće u prilici i da komuniciraju sa svojim profesorom, postavljaju pitanja i traže dodatna objašnjenja ako to bude potrebno, a na osnovu te interakcije nadležni stručnjak će praktično odmah dobijati povratnu informaciju o učinku svoga rada, tako da eventualno u njega može da unese određene korekcije, kako bi polazniku omogućio da lako i brzo savlada ono što se od njega očekuje. Prijavljeni može i da maksimalno utiče na formiranje rasporeda po kome će se raditi, jer će biti slobodan da navede kada mu odgovara da program počne da se sprovodi, te kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da ima predavanja. Taj raspored će, međutim postati zvaničan samo ako ga odobre ovlašćeni profesor i koordinator za nastavu u instituciji organizatora.

Polaznici čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama radiće zajedno sa još jednim kolegom i zajedno ostvarivati predviđene ciljeve edukacije. Dobiće i priliku da se prvo jedno sa drugim, a zatim sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u određenoj poslovnici organizatora dogovaraju u vezi sa svim detaljima obrazovnog procesa, te da odrede datum njegovog početka, termine i učestalost održavanja časova koji će svima odgovarati.

Grupna nastava organizovana je na malo drugačiji način od prethodno pomenutih, a to se pre svega ogleda u činjenici da tada prijavljeni moraju da prihvate termine održavanja časova koje unapred bude definisao koordinator za nastavu u okviru naznačene obrazovne institucije. Takođe su obavezni da se pridržavaju tempa delovanja koje je ovo službeno lice odredilo, kao i datuma za startovanje celokupnog programa.Ukoliko su za ovaj program zainteresovani radnici nekog preduzeća, organizovaće se korporativni kurs i obuka - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama. Polaznici nastavu mogu da prate preko interneta ili uživo, kada će moći i da biraju između nekoliko lokacija za održavanje ovih klasičnih časova. Nudi im se adekvatni prostor u određenoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, određene prostorije njihove kompanije, ali i bilo koje drugo mesto na kome postoji zadovoljavajući tehnički uslovi za sprovođenje obrazovnog procesa. O svim karakteristikama koje odabrana lokacija treba da poseduje na vreme će, naravno biti informisan zvanični predstavnik konkretne firme, čiji će zadatak takođe biti da zajedno sa koordinatorom za nastavu u datom predstavništvu organizatora odredi datum početka obuke, vreme i ritam održavanja časova.

Šta proučava seminar - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama?

Prema novom Zakonu iz 2015. godine, sva pravna lica i preduzetnici u Republici Srbiji su dužni da organizuju zažtitu od požara, na način koji je određen kategorijom ugroženosti od istoga. Na časovima kojima će početi obuka i kurs - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama polaznici će biti informisani da su oni koji su rešenjem MUP - a svrstani u I ili II kategoriju (visok ili povećani rizik od izbijanja požara) obavezni da donesu Plana zaštite od požara, ali i da poseduju uređaje, opremu i sredstava za gašenje. Subjekti iz prve grupe moraju da obezbede i vatrogasne jedinice ili stalno dežurstvo dovoljnog broja obučenih lica, što važi za obe koji su svrstani u drugu kategoriju. Osim toga su dužni da utvrde program za obuku i proveravanje znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara, sprovode obuke zaposlenih od strane pravnog lica ili preduzetnika koji imaju odobrenje MUP - a za tu vrstu posla i to bar jednom u tri godine, kao i preduzimaju preventivne mere za zaštitu od požara. Nadležni stručnjaci će istaći da je za subjekte iz III kategorije ugroženosti obavezno donošenje Pravila o zaštiti od požara i imenovanje lica koje je stručno osposobljeno za poslove sprovođenja mera zaštite od požara. Osnovnu obuku, koja se sastoji od opšteg i posebnog dela i provere znanja, prolaze svi zaposleni u roku od najviše 30 dana od stupanja na rad, prema programu koji poslodavac donosi na osnovu svoje delatnosti i specifičnih opasnosti koje mogu za izazovu požar. Kandidati će biti obavešteni da rukovodilac službe zaštite od požara u preduzeću i lica koja rade na poslovima zaštite od požara mogu da sprovode osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih. Rukovodilac na poslovima preventive od požara u preduzećima iz I kategorije mora da ima, pored propisanih psihofizičkih i zdravstvenih sposobnosti, završene akademske studije ili specijalizaciju strukovnih studija iz tehničko - tehnoloških oblasti, dok je za subjekte iz II kategorije dovoljno završiti prvi stepen visokog obrazovanja. Posle pohađanja posebne obuke, zaposleni na poslovima zaštite od požara polažu stručni ispit pred komisijom koju obrazuje ministar policije.

Dok se održava kurs i obuka - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama biće reči i o ugroženosti, povredivosti, riziku i proceni rizika vezanim za bezbednost i zdravlje na radu, protivpožarnu zaštitu i zaštitu u vanrednim situacijama.

Nadležni predavači će napomenuti da za procenu rizika mogu da se koriste kvalitativne i kvantitativne metode koje uključuju procese identifikovanja unutrašnjih i spoljašnjih pretnji, verovatnoću događaja sa porastom pretnji, definisanje funkcija koje su potrebne za kontinuitet operacija, ali i definisanje kontrolnih procedura za smanjenje izloženosti riziku i analizu troškova kontrole. Kvantitativne metode polaze od pretpostavke da je rizik jednak proizvodu verovatnoće događaja i posledica događaja, naravno ako su sve veličine iskazane u obliku brojeva (verovatnoća kao učestalost događaja u jedinici vremena, a posledice kao materijalni iznos gubitaka), a rezultat rizika je kvantifikovani iskazan u obliku brojevne vrednosti. Kandidati će takođe saznati da kvalitativne metode za polaznu osnovu imaju lično iskustvo i rasuđivanje učesnika u timu za procenu rizika, uz korišćenje nenumeričkih podataka. Tako se verovatnoća događaja iskazuje rečima: retko, verovatno, moguće, sigurno, dok se posledice označavaju kao: ozbiljne, male, zanemarljive, kobne. Biće istaknuto i da se rezultat procene takođe dobija u vidu kvalitativnih definicija, kao visoki, neznatan ili umereni rizik. Profesori će, ipak napomenuti da kvalitativne metode daju nedovoljno precizne rezultate, ali da su zadovoljavajuće kod procene rizika od požara na radnom mestu, dok je za slučajeve visokih rizika, srednjih, velikih i blokovskih požara, primerenija kvantitativna metoda, koja zahteva posedovanje statističkih podataka i dublje analize. Za građevinske objekte postoji razvijena metodologija procene rizika od požara, kao što je, recimo metoda izračunavanja specifičnog požarnog opterećenja i stepena otpornosti prema požaru, zatim Gretnerov postupak, TVRB postupak ili, pak korišćenje Euroalarmovog postupka i domaćeg standarda SRPS TR 19:1997.

Svi koji budu pohađali stručni seminar - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama biće upoznati i sa jednim od najefikasnijih polukvantitativnih postupaka procene rizika od požara. U pitanju je takozvani FRAME, gde se rizik se posebno procenjuje za imovinu i za korisnike, a na osnovu kontrolnih lista koje su izvedene iz proračuna rizika za podkategorije. Ovlašćeni stručnjaci će objasniti da rizik predstavlja vezu između klasa rizika i kategorija zaštite, pa tako, na primer u I kategoriji postoji dokument sa osnovnim procedurama u slučaju požara i vatrogasna jedinica reaguje prema standardnim procedurama. Za više klase zaštite predviđene su različite varijante sa detaljnim procedurama na objektu, automatska dojava požara, automatizovani sistemi za gašenje, kao i intervencije vatrogasne jedinice prema posebnim planovima. Polaznici će biti upućeni i u klase rizika, koje su definisane prema stepenima oštećenja objekata i ima ih pet. Za njihovu procenu koriste se standardni proračuni za požarno opterećenje objekta, kategoriju trajanja požara, kategoriju rasta požara i konfiguraciju zgrade.

Polaznici će takođe saznati i šta sve podrazumeva praktični rad na proceni rizika metodom FRAME, te će naučiti kako se popunjava matrica ili stablo rizika podacima za pet kategorija zaštite i pet klasa rizika. Biće im objašnjeno i na koji način se tumače tako dobijeni rezultati vezani za procenu rizika za imovinu i za korisnike, čime se dobija definicija odgovarajućeg opšteg nivoa zaštite od požara.

Kada i gde se održava obuka i kurs - kako deluju rukovorioci službe za zaštitu od požara u organizacijama?

Osobe koje nastavu pohađaju u statusu radnika neke firme počeće sa edukacijom onog datuma koji zajednički odrede ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koja istupa u ime njihove kompanije. Ova službena lica utvrdiće i termine za održavanje časova, kao i tempo delovanja, nezavisno od toga da li se korporativni kurs i obuka - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama sprovodi na klasični način ili online. Ukoliko se kandidati odluče za standardni tip edukacije, moći će da na predavanja dolaze u najbliže predstavništvo organizatora, ali će takođe biti u mogućnosti da traže da se edukacija sprovodi u adekvatnom prostoru njihovog preduzeća i na svakoj drugoj lokaciji na kojoj za to postoje potrebni tehnički uslovi. U slučaju da se opredele za časove preko interneta, moći će sami da biraju mesto na kome će raditi, budući da će se obučavati preko svojih kompjutera.

Oni koji su na edukaciju prijavljeni kao pojedinci takođe će moći da prate klasična predavanja, na kojoj će u određeno vreme dolaziti u najbliže predstavništvo navedene obrazovne institucije. Na raspolaganju im je i online obuka, za koju međutim moraju da se unapred pripreme, odnosno da na svoje kompjutere instaliraju tačno određeni tip softvera. U pitanju je jedan jednostavan informatički zadatak koji većina kandidata uspeva da obavi bez ikakvih problema, ali svakako je za one koji pri tom budu imali nekih teškoća obezbeđena stručna informatička pomoć u svakom predstavništvu organizatora.

Pojedinci kojima je vrlo važno da sami odrede raspored po kome će raditi mogu da pohađaju individualni seminar - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama. Tada, naime nadležni profesor podučava samo jednog kandidata, te je zbog toga moguće u najvećoj meri izaći u susret njegovim željama koje se odnose na termine i ritam održavanja časova, kao i na vreme početka edukacije. Prijavljeni će dakle napraviti plan delovanja koji bi njemu najviše odgovarao, a zatim će to da razmotri njegov predavač i koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora. Ako oni budu smatrali da je to što polaznik traži prihvatljivo, proglasiće dati raspored zvaničnim i omogućiti mu da se lakše organizuje.

Kandidati koji rade prema poluindividualnom principu takođe će moći da značajno utiču na formiranje rasporeda po kome će se odvijati nastava. To dvoje polaznika će biti zamoljeni da se, najpre međusobno dogovore u vezi sa terminima i učestalošću održavanja časova, kao i oko datuma za početak kompletnog programa. Zatim će sa tim predlogom upoznati svog profesora i koordinatora za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji, koji će raspored ili u potpunosti odobriti ili će ipak u njega uneti određene izmene, ali naravno sve u dogovoru sa polaznicima.

Osobe koje žele da nova znanja i veštine usvajaju u društvu još nekoliko kandidata mogu da traže da se za njih sprovede grupna obuka i kurs - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama. Pošto je praktično nemoguće svim članovima grupe udovoljiti u vezi sa rasporedom po kome će se raditi, odlučeno je da niko od njih neće imati šansu da utiče na određivanje termina za sprovođenje predavanja, kao ni u vezi sa datumom početka seminara i tempa delovanja. Sve ove pojedinosti unapred će odrediti koordinator za nastavu u konkretnom predstavništvu pomenute institucije, a niko od kandidata neće moći da u vezi sa tim postavlja neke zahteve.

Na koji način se sprovodi kurs i obuka - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama?

Pojedinačni polaznici imaju priliku da časove prate uživo, ali takođe mogu da pohađaju i online seminar - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama. U prvoj varijanti biće obavezni da na predavanja, prema rasporedu koji bude utvrđen dolaze u njima najbližu poslovnicu organizatora, dok će u drugoj opciji moći sami da odrede mesto na kome će raditi. Ipak, obavezni su da blagovremeno na svoje računare instaliraju specijalnu vrstu softvera, za šta će dobiti sva potrebna uputstva. Ako ne budu mogli taj informatički zadatak da obave samostalno, mogu svakako da se obrate za pomoć IT stručnjacima u bilo kom predstavništvu naznačene institucije.

Bilo da rade u standardnim ili u virtuelnim učionicama, ovi kandidati imaju mogućnost da nastavu prate potpuno nezavisno od ostalih i da, shodno tome dobiju maksimalnu pažnju i posvećenost ovlašćenog stručnjaka. Za sve koji odaberu ovaj pristup značajna je i činjenica da mogu da navedu kada im odgovara da edukacija startuje, kao i kojim danima i u koliko sati bi bilo najbolje da imaju časove. Ako taj njegov predlog budu smatrali odgovarajućim nadležni predavač i koordinator za nastavu u instituciji organizatora, on će postati validan i kandidati će moći da celokupan program isprate prema rasporedu koji su tražili.

U bogatu i raznovrsnu ponudu organizatora uvršćena je i poluindividualna obuka i kurs - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama. Tada, naime dvoje kandidata radi zajedno, funkcionišu kao tandem, jedno drugome pomažu, ohrabruju se i lakše ostvaruju željeni napredak. Njihove želje vezane za raspored rada će biti maksimalno ispoštovane, te će im biti omogućeno da se oko termina i učestalosti održavanja časova, kao i kada je u pitanju datum za početak edukacije dogovoru sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute institucije i tako utvrde one kojima će svi biti zadovoljni.

U grupnoj nastavi naglašen je socijalni momenat, budući da polaznici tada znanje usvajaju kroz međusobnu interakciju, razmenu mišljenja i ideja. Da bi ih ovaj proces učenja mogao kvalitetno da se sprovede, neophodno je da svi kandidati budu u potpunosti ravnopravni, te tako nikome od njih neće biti omogućeno da prilagođava raspored rada svojim potrebama. Vreme početka edukacije, termine održavanja časova i tempo kojim će se raditi odrediće koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora, a od članova grupe se traži da se rasporedu koji bude saopšten u potpunosti prilagode i pridržavaju ga se do kraja sprovođenja programa. Važno je istaći i da grupa može početi sa radom tek nakon prijave dovoljnog broja polaznika, kako bi se obezbedilo kvalitetno funkcionisanje.

U slučaju da nadležni u nekoj kompaniji smatraju da bi ova edukacija bila korisna za njihove radnike, sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama. Prijavljeni tada mogu predavanja da prate uživo ili online, a bitno je napomenuti da klasične časove ne moraju da pohađaju samo u najbližem predstavništvu organizatora, već mogu da traže da se njihova nastava sprovede i u okviru preduzeća za koje rade, kao i na svakom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo ima tehničkih mogućnosti koje su za to neophodne. U svakom slučaju, ovi polaznici će raditi prema rasporedu koji zajednički budu napravili ovlašćeni predstavnik njihove firme i koordinator za nastavu u pomenutoj obrazovnoj instituciji.

Koliko traje seminar - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama?

Za osobe čiji izbor bude grupna obuka i kurs - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama, termine i učestalost održavanja časova isključivo određuje koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Za korporativnu nastavu predviđeno je isto trajanje, ali će tada raspored po kome će se raditi odrediti sporazumno zvanični predstavnik kompanije koja svoje radnike šalju na obuku i osoba koja istupa u ime organizatora.

Kada je u pitanju individualni ili poluindividualni kurs i obuka - kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama, kandidatima je omogućeno da se u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja dogovore sa svojim profesorom i zvaničnim predstavnikom pomenute obrazovne institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako deluju rukovodioci službe za zaštitu od požara u organizacijama"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje