Kurs i obuka - kako do najboljeg kandidata IT struke

Prvenstveno svim onim licima koja su na čelu sektora ljudskih resursa u kompanijama, ali i svima koji su zaduženi za odabir kadrova je namenjena specijalizovana obuka i kurs - kako do najboljeg kandidata IT struke. Generalno bi trebalo ovu edukaciju da prate i nadležni u onim firmama, u okviru kojih postoji IT sektor, jer će imati priliku da dobiju jasne smernice na koji način mogu da izaberu stručnjaka, koga će zaposliti u tom sektoru, a koji će imati pozitivan uticaj celokupni radni proces. Sve navedeno naravno ni u kom slučaju ne znači da ovom seminaru nemaju pravo da prisustvuju i ostali, jer je tema izuzetno zanimljiva, te će od stečenih znanja sasvim sigurno imati koristi.

Prvo je najbitnije da zainteresovani u skladu sa pravilima izvrše prijavu, to jest da najbliže predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford kontaktiraju ili elektronski (preko mejl adrese) ili telefonski, kao i da neophodne informacije daju i direktno u poslovnici. Nevezano za to koji od pomenutih načina pojedinac bude izabrao, od njega se zahteva da ovlašćenom licu pruži osnovne podatke o sebi, to jest ime i prezime, kao i datum rođenja, te obavezno da ostavi kontakt informacije, odnosno broj telefona.

Trebalo bi da svaki kandidat u prostorije navedene institucije lično dođe, kako bi upis bio izvršen u skladu sa pravilima, ali i da sa sobom ponese dokumentaciju koja je obavezna, a o čemu će ga ovlašćeno lice organizatora sasvim sigurno na vreme obavestiti.


Moramo naglasiti da se stručni seminar - kako do najboljeg kandidata IT struke može pohađati kako u učionicama, koje se nalaze u sklopu svakog predstavništva institucije organizatora, a kojom prilikom se edukacija organizuje po klasičnom principu, tako i online. Ko god se bude za drugu ponuđenu opciju opredelio, svakako mora imati sopstveni računar, a stabilna internet konekcija je u tom slučaju obavezujuća, da bi bio obezbeđen kvalitet edukacije. Detaljne informacije o načinu organizacije online nastave će blagovremeno biti dostupne zainteresovanima.

Sem toga, moraju biti informisani svi koji izvrše prijavu, da se i klasična i online edukacija mogu pratiti na jedan od tri načina. Zapravo je u ponudi poluindividualni, grupni i individualni kurs i obuka - kako do najboljeg kandidata IT struke, a trebalo bi svaki prijavljeni da odabere onaj princip koji mu najviše odgovara.

Iako je osnovna razlika između njih vezana za broj učesnika, činjenica je da postoji određena razlika i u načinu organizacije. Svakako najveći broj polaznika je u grupi, dok dvoje ljudi pohađa poluindividualnu, a samo jedan kandidat pristupa individualnoj nastavi.Dakle, obavezan je koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se to bude dogodilo, da definiše kako će se nastava odvijati, a u smislu da odredi kako datum početka, odnosno termine održavanja, isto tako i dinamiku. Moramo posebno naglasiti da sve što organizator bude definisao, na zahtev kandidata ne može da bude promenjeno.

Ona lica koja se opredele da nastavu prate individualno ili u paru će imati mnogo više slobode, budući da zajedno sa organizatorom odlučuju o svemu što se tiče sprovođenja predavanja, a prvenstveno se dogovaraju o terminima i dinamici, kao i o datumu početka.

Ako se zahteva da bude organizovan korporativni kurs i obuka - kako do najboljeg kandidata IT struke, dozvoljava se klijentu da način sprovođenja definiše direktno sa organizatorom, tačnije sa osobom koja je u konkretnom predstavništvu za te poslove zadužena. Jedina razlika u odnosu na edukaciju, koju polaznici pojedinačno pohađaju, jeste ta što se korporativni kurs može organizovati i u prostoru u okviru te firme, ali isključivo ako on odgovara definisanim zahtevima, to jest ako je adekvatno opremljen.

Plan i program kursa - kako do najboljeg kandidata IT struke

Budući da je u pitanju tema koja je fokusirana na konkretna odeljenja kompanija, na samom početku će stručni kurs i obuka - kako do najboljeg kandidata IT struke ukratko da bude usmeren na način funkcionisanja tog sektora. Svakako će profesori ponuditi i različite primere iz prakse, te prisutnima omogućiti da se upoznaju sa rešavanjem onih problema koji se najčešće javljaju prilikom zapošljavanja novih radnika u tim odeljenjima.

Predavači će se potruditi da obezbede polaznicima i adekvatne primere, kako bi im u velikoj meri olakšali da ovu materiju razumeju, odnosno da je kasnije u svom radu i oni primenjuju.

Pored toga što će akcenat biti stavljen na sam postupak zapošljavanja, odnosno na način odabira adekvatnog kandidata, predavači će govoriti i o regrutovanju takvih kadrova. Svakako će prisutni imati priliku da nauče i na koji način se zaposleni u IT sektoru moraju motivisati za rad, odnosno biće im objašnjeno šta je potrebno učiniti da bi oni povećali svoj radni učinak, te da bi dugo godina ostali zaposleni u konkretnoj kompaniji.

Podrazumeva se da će stručni seminar - kako do najboljeg kandidata IT struke posebnu pažnju posvetiti primerima, te će prisutnima biti dozvoljeno da nesmetano postavljaju pitanja predavačima, uzevši u obzir da će nastava primarno biti interaktivna.

Sem toga, predavači će objasniti i uopšteno na koji način se vrši selekcija kadrova, ali će i kroz simulaciju realnih situacija polaznicima da bude predstavljeno kako bi trebalo da funkcioniše intervju za posao, te na koji način bi potencijalno problematične i donekle neprijatne situacije, do kojih može doći tom prilikom, trebalo da budu izbegnute.

Kako je vrlo važno da obaveze zaposlenih u bilo kom, pa i u ovom sektoru budu regulisane adekvatnim ugovorom, to je predviđeno da stručna obuka i kurs - kako do najboljeg kandidata IT struke obradi i onu temu, koja se odnosi na definisanje uslova ugovora. Primarno se misli ne onaj deo Ugovora o radu koji se odnosi na zaštitu samog poslodavca, te će i u tom segmentu biti adekvatni primeri obezbeđeni.

A isto tako će polaznici tokom ove specijalizovane edukacije naučiti i šta se u većini slučajeva primenjuje zarad motivacije zaposlenih u ovom sektoru, ali i na koji način se mogu otkloniti neprijatnosti do kojih može da dođe usled nezadovoljstva radnika.

Budući da se radi zaista o vrlo zahtevnom poslu, to je nastavnim programom po kome se ovaj specijalizovani kurs organizuje predviđeno da akcenat svakako bude stavljen na primere. Prilikom organizacije korporativnog seminara, a po zahtevu klijenata primeri mogu biti uzeti i direktno iz poslovanja te kompanije.

Uopšteno govoreći, predavači će da objasne prisutnima i na koji način bi oni trebalo da izvrše definisanje poslovnih ciljeva svoje firme, sa fokusom na IT sektoru. Svakako će im objasniti i na koji način bi trebalo da sastave oglas za posao, a da bi odgovarajuće kandidate privuklu. Nakon što budu savladali oblast koja se odnosi na vođenje poslovnog intervjua, te onu koja se tiče adekvatnog Ugovora o radu, polaznicima će biti objašnjeno kako sve vezano za motivaciju zaposlenih u navedenom sektoru, tako i za kontrolu njihovog radnog učinka. Naučiće i šta je potrebno da posmatraju, da bi utvrdili u kojoj meri konkretni kandidat ispunjava svoje radne obaveze, te kako sve to utiče na rad konkretnog sektora, odnosno celokupne kompanije.

Upravo zahvaljujući tome što se stručni seminar - kako do najboljeg kandidata IT struke fokusira na primere iz prakse, prisutnima će biti lakše da ono što budu naučili implementiraju i u svojoj kompaniji.

Gde se i u kojim terminima održava seminar - kako do najboljeg kandidata IT struke?

Svaki će prijavljeni imati mogućnost da odluči gde mu tačno odgovara da specijalizovana obuka i kurs - kako do najboljeg kandidata IT struke bude održana.

U ponudi je mogućnost praćenja nastave online, ali i direktno u izabranom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, kojom prilikom se ona sprovodi na klasičan način. Svi oni polaznici, koji se budu opredelili za internet obuku će preko svog računara pratiti predavanja, a važno je da on koristi relativno stabilnu vezu sa internetom.

Oba navedena tipa edukacije se mogu sprovoditi ili za pojedinačnog polaznika, odnosno kroz takozvanu individualnu nastavu ili za više njih istovremeno, kada se organizuje grupni kurs, a u ponudi je i mogućnost praćenja poluindividualne nastave, koja podrazumeva prisustvo dve osobe.

Trebalo bi da svaki prijavljeni odluči kako želi da prati predavanja, jer će na osnovu toga da dobije i informacije o tome kada se organizuje specijalizovani kurs i obuka - kako do najboljeg kandidata IT struke.

Jednostavnije rečeno, kod individualne i poluindividualne nastave o terminima održavanja, dinamici, odnosno trajanju i o tačnom datumu početka, brinu zajedno organizator i polaznik. Stvar je u tome da je u pitanju prilično slobodan princip organizacije, tako da će se oni usaglasiti oko svega.

A ko god se bude odlučio da nastavu pohađa u grupi, mora znati da je neophodno najmanje četiri osobe zvanično da izvrše prijavu i upišu se, da bi jedna grupa mogla da bude formirana i samim tim da bi se ostvario glavni uslov za početak konkretnog tipa edukacije. Posle toga će zvanični predstavnik konkretne poslovnice organizatora da odredi kog tačno datuma će grupni kurs početi, ali i po kakvoj dinamici će se odvijati predavanja i svakako, u kojim tačno terminima. Podrazumeva se da će svi prijavljeni dobiti podatke o tome, ali će svakako biti informisani i o činjenici da njihovi zahtevi za promenom bilo kog segmenta neće biti uzeti u obzir.

Izuzev edukacije koju treba da prate pojedinačni polaznici, može se sprovesti i korporativni seminar - kako do najboljeg kandidata IT struke, kada predavanjima pristupaju radnici neke firme. Princip organizacije je prilično fleksibilan, jer se ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća o detaljima vezano za organizaciju nastave za zaposlene direktno dogovara sa nadležnima u konkretnom predstavništvu navedene institucije. Sa tim u vezi moramo istaći da je ovo jedini tip edukacije, kod koga se dozvoljava promena mesta održavanja, a u smislu da klijent može zahtevati da njegovi zaposleni predavanja pohađaju u okviru svoje firme. Ukoliko to bude izneto kao zahtev, podrazumeva se da taj prostor mora opremljen prema pravilima, tako da će klijent svakako o neophodnim detaljima biti obavešten.

Na koji način se sprovodi obuka i kurs - kako do najboljeg kandidata IT struke?

S obzirom na to da postoji nekoliko varijacija, odnosno načina sprovođenja ove edukacije, te da postoji mogućnost da je pohađaju i zaposleni i pojedinačni polaznici, to je vrlo važno da svaki prijavljeni detaljno bude obavešten o svemu tome.

Najpre da naglasimo da se korporativni seminar - kako do najboljeg kandidata IT struke, može pohađati po istom principu kao i ona edukacija, koju pojedinačni kandidati prate. A to znači da se nastava može pratiti u grupi, u paru ili samostalno, te preko interneta ili u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Međutim, samo kod korporativne edukacije je dozvoljeno menjati mesto održavanja, tako da radnici određene firme upravo u njoj i mogu prisustvovati predavanjima. Princip je takav da se nadležno lice zainteresovanog preduzeća o načinu sprovođenja te vrste edukacije detaljno dogovara sa onom osobom, koja je od strane organizatora za to zvanično i ovlašćena.

A sada da se vratimo na nastavu koju treba polaznici pojedinačno da pohađaju, te da ih obavestimo da to mogu učiniti i onlajn i direktno u poslovnici, a u kom slučaju se predavanja organizuju na klasičan način.

Kada je u pitanju online kurs i obuka - kako do najboljeg kandidata IT struke, predviđeno je da kandidati časovima pristupaju preko namenske platforme, koju će instalirati na svoj računar. Sasvim je jasno da je osnovni uslov za praćenje predavanja na ovaj način svakako posedovanja računara, a bilo bi dobro i da postoji stabilna konekcija sa internetom, kako ne bi dolazilo do poteškoća prilikom praćenja kursa.

Bez obzira da li se neko opredeli da časove pohađa u predstavništvu institucije organizatora ili preko interneta, moraće da izabere između tri tipa edukacije, uzevši u obzir da je u ponudi kako individualna i grupna obuka i kurs - kako do najboljeg kandidata IT struke, tako i takozvana poluindividualna nastava.

Samo jedna osoba bi trebalo da pohađa individualnu edukaciju, a način njene organizacije je takav da će se kandidat sa koordinator za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije, svakako dogovoriti kako će se ona odvijati. Pored preciziranja tačnog datuma početka, oni se usaglašavaju i oko termina u kojima će časovi da budu održani, kao i oko dinamike, a sve to važi i za poluindividualnu nastavu, s tim što nju dvoje polaznika prati.

Shodno pravilima, u ovom slučaju isključivo predstavnik konkretne institucije ima dozvolu da odredi u kojim terminima će članovi konkretne grupe pratiti predavanja, odnosno kada će nastava početi i uopšteno govoreći, prema kakvoj dinamici bi trebalo predavanja da budu organizovana. Kako nije dozvoljeno da budu izvršene promene, to znači da čak i ako član neke grupe bude zahtevao ma kakvu izmenu, organizator neće moći taj zahtev da ispuni.

Koliko ukupno traje kurs i obuka - kako do najboljeg kandidata IT struke?

Budući da samo kada se sprovodi grupni seminar - kako do najboljeg kandidata IT struke organizator definiše trajanje, odnosno određuje dinamiku održavanja i termine, kao i datum početka, to se precizno može navesti informacija o trajanju samo tog tipa edukacije.

Po formiranju grupe od minimalnog broja članova, organizator sve prijavljene da obavesti ne samo o dinamici i datumu početka, nego i o tačnim terminima.

Napominjemo da se princip po kome se sprovodi individualna obuka i kurs - kako do najboljeg kandidata IT struke, primenjuje i prilikom organizacije nastave za dvoje polaznika istovremeno, odnosno takozvane poluindividualne. S obzirom na to da se dozvoljava prijavljenima tada da definišu i dinamiku održavanja, ali i datum početka i termine direktno sa organizatorom, odnosno sa predstavnikom poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, to znači da će se oni usaglasiti i oko tačnog trajanja. Slobodno možemo reći da se gotovo isti takav način primenjuje i kada se organizuje edukacija za zaposlene. Stvar je u tome da se korporativni kurs i obuka - kako do najboljeg kandidata IT struke sprovodi po dinamici, koju će zajedno odrediti predstavnik zainteresovane firme i organizatora. Svakako će se oni usaglasiti i oko datuma početka, ali i oko termina i dinamike, te oko mesta održavanja, a što je dopušteno samo kod te vrste kursa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako do najboljeg kandidata IT struke"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje