Kurs i obuka - kako do OPS sertifikata

Sve kompanije ili pojedinci koji proizvode robu predviđenu za izvoz valjalo bi da pohađaju predavanja stručnjaka, koja obuhvata obuka i kurs – kako do OPS sertifikata, budući da ovaj dokument sa sobom nosi brojne olakšice u poslovanju. U ciljnu grupu pomenute edukacije, bez sumnje spadaju i ostali učesnici u procesu međunarodne trgovine, a pre svega osobe ili firme koje se bave izvozom i uvozom proizvoda. Teme koje će se tokom ovog seminara obrađivati biće korisne i zanimljive ne samo za prevoznike i špeditere, već i za sve koji obavljaju skladištenje robe za vreme trajanja carinskog postupka. Nastavu, svakako mogu da prate i oni koji na železničkim stanicama, aerodromima i u lukama obavljaju poslove povezane sa spoljnotrgovinskim biznisom.

Osobe koje su zainteresovane za navedena predavanja imaju obavezu da se prijave za edukaciju, što mogu da učine telefonom, elektronskim putem ili dolaskom u najbližu poslovnicu organizatora. Prijavljivanje se obavlja svakog radnog dana, a u tom cilju će odgovarajući službenik zavesti ime i prezime kandidata, datum rođenja i broj mobilnog ili fiksnog telefona, radi daljih kontakata. Vrlo brzo nakon toga, prijavljeni će biti zvanično informisani o datumu upisa na željeni kurs, koji će se obaviti u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford i kome su kandidati obavezni da lično prisustvuju. Takođe će tom prilikom morati da predaju i dokumentaciju, o čijoj će sadržini da budu na vreme obavešteni.

Prilikom samog upisa, polaznici će biti zamoljeni da se izjasne na koji način žele da pohađaju nastavu. Ponuda modaliteta rada je zaista široka, pa će svako moći da odabere ono što mu najviše odgovara. Onima koji smatraju da se nova saznanja lakše usvajaju kroz kontakte sa drugim ljudima, namenjen je grupni kurs i obuka - kako do OPS sertifikata, gde je predviđeno da časove zajedno pohađa minimalno 4, a najviše 8 osoba. Kada se dovoljan broj kandidata prijavi za ovakav vid edukacije, grupa se smatra kreiranom i može da počne sa radom. Tada će koordinator za nastavu u odgovarajućoj poslovnici organizatora da odredi datum kada će predavanja da počnu, kao i tačne termine održavanja časova i ritam kojim će obrazovni proces da se odvija. Utvrđeni raspored će dostaviti članovima grupe, na kojima je samo da ga se striktno pridržavaju, budući da neće biti moguće da se taj plan rada menja u toku edukacije.


Oni koji više vole da rade samostalno ili u paru, mogu da se odluče za individualni ili poluindividualni način rada, koji bez sumnje nudi odličnu interakciju sa predavačem, ali i još jednu značajnu pogodnost. Radi se o tome da kod opisanih modela praćenja predavanja, polaznici imaju priliku i da raspored časova u najvećoj mogućoj meri prilagode svom vremenu i obavezama. Oni naime mogu da se o tempu rada, vremenu održavanja nastave, kao i o datumu kada edukacija počinje dogovore sa svojim profesorom, a sa tim mora da se saglasi i ovlašćeni predstavnik date poslovnice pomenute obrazovne institucije.

Sva tri navedena modela pohađanja nastave mogu da budu organizovana na klasičan način, to jest da polaznici prisustvuju časovima u odgovarajućim prostorijama predstavništava organizatora. U ponudi je, međutim i online seminar - kako do OPS sertifikata, koji podrazumeva rad preko internera, uz uslov da kandidat koji se za ovakav način rada opredeli, pre početka nastave na svoj računar instalira specijalnu vrstu softvera. Ovaj postupak zaista nije previše komplikovan i većina polaznika ga bez ikakvih teškoća samostalno obavi, no napominjemo da se svi koji to ne budu uspeli da urade mogu osloniti na tehničku podršku od strane informatičkih stručnjaka, kojima se mogu obratiti u svakoj poslovnici date institucije.

U slučaju da se za edukaciju prijave radnici određene kompanije, organizator može da ponudi korporativnu nastavu, koja se sprovodi po specifičnim pravilima. Časovi se i ovde mogu pohađati preko interneta, ali je zanimljivo da se predavanja uživo mogu pratiti sa buvalno bilo kog mesta, što će reći u adekvatnim prostorijama poslovnica naznačene obrazovne institucije, u okviru same firme čiji radnici prolaze obuku, ali i u bilo kom drugom prostoru gde postoje neophodni uslovi za kvalitetno održavanje predavanja. Zvanični predstavnik organizatora nastave će svakako blagovremeno informisati osobu, koju je dotična kompanija ovlastila o svim katakteristikama koje treba da poseduje odgovarajući radni prostor, a ova dva službena lica će se usaglasiti i oko svih pojedinosti obrazovnog procesa i zajednički odrediti datum početka edukacije, te termine časova i njihov ritam.Kojim oblastima se tačno bavi stručna obuka i kurs - kako do OPS sertifikata?

Imajući u vidu da svi činioci spoljnotrgovinskog prometa kontinuirano tragaju za raznim olakšicama u poslovanju, stručni predavači će tokom časova koje obuhvata kurs i obuka - kako do OPS sertifikata, pre svega oblasniti polaznicima razloge za uvođenje sistema OPS, odnosno ovlašćenog privrednog subjekta. Ovde će se posebno podvući potreba da se obezbedi sigurnost tokom čitavog procesa slanja robe, počev od proizvodnje i prevoza, preko dopreme, otpreme, nabavke, skladištenja, sve do uvoza, odnosno izvoza. Takođe će biti istaknuta i namera da se, implementacijom pomenutog sistema, doprinese borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, falsifikovanja i piraterije.

Prisutni kandidati će nadalje dobiti i detaljna objašnjenja OPS-a, kao privrednog subjekta koji uživa status pouzdanog partnera, do čega je došao ispunjavajući stroge kriterijume. Ovlašćeni profesori će govoriti i o sve tri vrste sertifikata za ovlašćenog privrednog subjekta, odnosno o onome za carinska pojednostavljenja, onome za sigurnost i bezbednost i o trećem koji obuhvata prethodne dve oblasti.

Stručna predavanja, koja uključuje seminar - kako do OPS sertifikata pružiće polaznicima priliku da saznaju i ko tačno i pod kojim uslovima može da dobije pomenuti sertifikat, koji će omogućiti bolje poslovanje, ali i dovesti do smanjenja troškova, izbegavanja nagomilavanja zaliha robe i preciznijeg planiranja budućih poduhvata. U cilju pojašnjenja prethodno pomenutog, profesori će kandidate upoznati i sa odredbama koje se nalaze u članu 8 Carinskog zakona Republike Srbije, koji propisuje šta svako lice, sa registrovanim sedištem na carinskom području naše zemlje, treba da ispuni kako bi zatražilo OPS status.

Polaznici će, zatim biti upućeni u sva dokumenta koja je potrebno da prikupe radi konkurisanja za sticanje navedenog sertifikata, a biće im objašnjeno i kako se popunjava odgovarajući zahtev za taj postupak. Kroz praktični rad, koji ova edukacija takođe obuhvata, kandidati će imati obavezu da simuliraju situaciju u kojoj se prijavljuju za OPS sertifikat i, uz pomoć profesora, te kroz interakciju sa ostalim učesnicima, naučiće da reše eventualne probleme na koje mogu da naiđu.

Posle odslušanih predavanja, polaznici će biti osposobljeni da sve ono što su saznali dok je trajala obuka i kurs - kako do OPS sertifikata primene u praksi, budući da će im detaljno biti pojašnjeno na koji način je najbolje da organizuju svoje poslovanje, kako bi iskoristili sve prednosti koje donosi status ovlašćenog privrednog subjekta. Tako će ne samo povećati bezbednost svoga posla i smanjiti rizike od kašnjenja, oštećenja ili krađe pošiljki, već će ostvariti i bolju saradnju sa partnerima i sprovoditi efikasniju kontrolu nad svojim radnicima.

Na kom mestu i u kojim terminima se održava kurs i obuka - kako do OPS sertifikata?

Kandidati koji na ovu edukaciju budu prijavljeni kao zaposleni u određenoj kompaniji, pohađaće korporativni seminar - kako do OPS sertifikata, koji ima tu prednost da može da bude organizovan na bilo kom mestu. Reč je o tome da se predavanja na ovakav način mogu pratiti online, ali i uživo i to, kako u prostorijama neke poslovnice organizatora, tako i u bilo kom drugom prostoru koji pogoduje klijentima, pod uslovom da ispunjava propisane uslove za kvalitetno održavanje časova i praćenje nastave. Za detalje obrazovnog procesa, odnosno određivanje datuma kada kurs počinje, termina predavanja i njihove učestalosti zadužena su dva zvanična predstavnika, jedan koga je ovlastila firma čiji radnici treba da pohađaju edukaciju i drugi, koji je tu u ime pomenute obrazovne institucije.

Nastava za pojedinačne polaznike može da se održava online, ukoliko je to želja dotičnog kandidata, ali ovde treba napomenuti da je neophodno da on, pre početka održavanja časova na svoj računar instalira poseban tip softvera. U najvećem broju slučajeva, prijavljeni će moći ovaj postupak da obavi samostalno, ali se u slučaju nekih teškoća ili ako bude imao određenih pitanja, uvek može obratiti za pomoć informatičkim stručnjacima zaposlenim u svakom predstavništvu organizatora. Za one koji ne žele da rade preko interneta, obezbeđeni su i standardni časovi, koji će se sprovoditi u prostorijama poslovnica pomenute institucije, a koje su adekvatno opremljene i prilagođene održavanju obrazovnog procesa.

Bilo da nastavu prate klasično ili online, polaznici mogu da odaberu i broj osoba sa kojima će pohađati predavanja. Ponuđena je, zapravo mogućnost da za njih bude organizovana individualna obuka i kurs - kako do OPS sertifikata, gde će predavač držati časove samo jednom polazniku, ali i poluindividualna edukacija, kada dvoje kandidata zajedno prati nastavu. Bilo koji od ova dva modela rada nudi priliku da prijavljeni kvalitetno komuniciraju sa profesorom, ali i da termine časova, tempo odvijanja obrazovnog procesa i sam datum kada će edukacija da počne prilagode sebi i svom dnevnom ritmu. O svim pomenutim detaljima, neophodno je da se prokonsultuju sa svojim predavačem i koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici i da naprave raspored koji će svima da odgovara.

U ponudi navedene institucije je i grupni seminar, gde časove zajedno pohađa najmanje četvoro kandidata. To je, naime neophodan uslov da bi se grupa formirala, te je ponekad nužno da prijavljeni kandidati malo sačekaju dok se to ne dogodi. Predviđeno je da jedna grupa može da ima maksimum osmoro članova kako bi se osigurao kvalitetan rad, a njima nije ponuđena mogućnost da raspored rada prilagode svojim željama i potrebama. Radi se o tome da kandidati koji nastavu prate u grupi imaju obavezu da prihvate termine predavanja, datum početka nastave i uopšte tempo rada koji bude odredio koordinator u datom predstavništvu organizatora.

Po kom principu je organizovan seminar - kako do OPS sertifikata?

U skladu sa savremenim sistemom rada, polaznicima je omogućeno da pohađaju predavanja koja obuhvata stručni kurs i obuka - kako do OPS sertifikata preko interneta, a za to će morati da blagovremeno na svoje računare samostalno instaliraju odgovarajući softver. Uprkos tome što većina kandidata ovaj informatički zadatak obavi bez ikakvih teškoća, obezbeđena im je i tehnička podrška u svakom predstavništvu navedene obrazovne institucije. Oni koji ne žele da rade online, dolaziće na časove u naznačene poslovnice organizatora i tamo, u moderno opremljenim učionicama pratiti nastavu.

Ma kako da se odluče da pohađaju predavanja, kandidati mogu da rade individualno, odnosno da sami prate edukaciju ili da odaberu poluindividualan vid rada, kada časovima prisustvuju u paru, zajedno sa još jednim polaznikom. Uzevši u obzir relativno mali broj učesnika u opisanim nastavnim procesima, prijavljeni imaju mogućnost da ritam održavanja časova podese tako da vrlo malo remeti njihovu svakodnevnu rutinu. Ipak, naglašeno je da se sa terminima održavanja predavanja, njihovom učestalošču i sa datumom početka seminara, koji prijavljeni odaberu moraju saglasiti ovlašćeni profesori i koordinator za nastavu u konkretnoj poslovnici.

Prema sasvim drugačijim principima organizuje se grupna obuka i kurs - kako do OPS sertifikata, budući da je detaljnim planom i programom predviđeno da u tom slučaju nastavu zajedno prati minimalno 4, a najviše 8 osoba. S obzirom na veći broj kandidata koji prisustvuju predavanjima, neće biti moguće izaći u susret potrebama svakog od njih pojedinačno, kad je reč o rasporedu časova. Stoga je zadatak da osmisli kompletan tok obrazovnog procesa poveren koordinatoru u datom predstavništvu navedene obrazovne institucije, a on će zatim članove grupe obavestiti kada tačno edukacija startuje, kao i kojim danima i u koliko sati će imati predavanja.

U slučaju da rukovodstvo određene kompanije izrazi želju da njihovi radnici pohađaju pomenutu edukaciju, organizovaće se korporativni kurs, koji takođe može da se prati klasično ili online. Ukoliko klijenti ne žele da standardni tip predavanja pohađaju u prostorijama nekog predstavništva navedene institucije, službenom licu ovlašćenom od strane dotične firme biće dostavljen spisak uslova neophodnih za kvalitetno sprovođenje natave, a koje treba da ispuni prostor u kome žele da se održavaju časovi. Kada pronađu odgovarajuću lokaciju, nastava može da počne, a termine časova i njihovu učestalost odrediće zajedno pomenuti predstavnik kompanije i koordinator u nekom predstavništvu organizatora.

Koliko je predviđeno da stručna obuka i kurs - kako do OPS sertifikata traje?

Prema odredbama detaljnog obrazovnog plana institucije koja sprovodi nastavu, pomenuta edukacija će trajati 8 školskih časova, odnosno 360 minuta. Oni su podeljeni na dvočase koji se održavaju 4 dana, što bi značilo da će polaznici morati da prate predavanja 4 puta po 90 minuta.

Ovakav program je osmišljen od strane koordinatora za nastavu i odnosi se isključivo na predavanja koja obuhvata grupni seminar - kako do OPS sertifikata, budući da tada kandidati nemaju mogućnost da menjaju raspored prema sopstvenim potrebama. Radi se o tome da grupa, u kojoj mora biti najmanje četvoro, a najviše osmoro prijavljenih mora da deluje kao celina, te stoga svi njeni članovi moraju da se striktno pridržavaju plana rada koji je napravio ovlašćeni predstavnik date poslovnice organizatora.

Kod korporativne nastave, međutim na raspored predavanja, njihovu učestalost i na datum početka edukacije utiče kako koordinator u nekom predstavništvu navedene institucije, tako i lice koje je zvanično ovlastila firma, koja svoje zaposlene šalje na predavanja. Stoga je moguće da predviđenih 8 časova oni, u skladu sa potrebama rasporede drugačije nego što je prethodno navedeno.

Individualni i poluindividualni kurs i obuka - kako do OPS sertifikata takođe traju 360 minuta, ali će ovde ritam rada zavisiti od želja kandidata, budući da im je dozvoljeno da datum početka nastave, termina časova i njihovu učestalost maksimalno prilagode svojim potrebama, sa čime svakako mora da se saglasi ovlašćeni profesor i zvanični predstavnik određene poslovnice organizatora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako do OPS sertifikata"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje