Kurs i obuka - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene

Na prvom mestu je navedeno da je specijalizovani kurs i obuka - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene osmišljen sa ciljem da zaposlenima u okviru onih preduzeća, koja se bave ili uvozom ili izvozom, odnosno svima onima koji rade u kompanijama, čija oblast poslovanja je vezana za špediciju na međunarodnom nivou, omogući da se upoznaju sa pomenutom oblašću na najbolji mogući način. A pored njih, edukaciji bi trebalo da pristupi i svako ko je zainteresovan ovu temu da u potpunosti savlada, kako bi na taj način olakšao obavljanje konkretnih radnih zadataka.

Obrazovni centar Akademije Oxford na više od 20 lokacija u celoj zemlji ima otvorene poslovnice, tako da se nastava organizuje upravo u njima, a po klasičnom principu, s tim da zainteresovani imaju pravo i da online prate predavanja.

Od onih kandidata koji žele na klasičan način da pristupe časovima se, svakako očekuje da u zadatim terminima budu prisutni u prostorijama onog predstavništva institucije organizatora, koje budu izabrali.


Za praćenje edukacije online je potrebno da obezbede kompjuter i da pravilno izvrše instaliranje softvera, koji je kreiran baš za tu svrhu, a biće im omogućena i profesionalna tehnička podrška, u slučaju da za tim imaju potrebe.

Važno je napomenuti i to da se sprovodi kako grupna, tako i poluindividualna, ali i individualna obuka i kurs - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene, pa bi svaki kandidat već prilikom prijave, odnosno upisa morao i da se izjasni kako bi želeo da prati predavanja. A podrazumeva se da će ga ovlašćeni predstavnik institucije organizatora vrlo detaljno obavestiti o načinu na koju se svaka od tih vrsta edukacije organizuje, kako bi mogao i da donese odluku.

Potpuno isti način sprovođenja se primenjuje prilikom organizacije individualne i poluindividualne nastave, a jedino što se razlikuje jeste broj polaznika, jer individualnu prati svaki kandidat pojedinačno, a poluindividualnu njih dvoje. Profesor koji će konkretni tip edukacije da vodi i koordinator za nastavu, onog predstavništva u kome se zainteresovani bude prijavio, će sa svakim pojedinačno kandidatom da se usaglase oko toga kog datuma bi trebalo nastava da počne, odnosno oko termina njenog održavanja, ali isto tako i dinamike.

Međutim, princip koji se primenjuje kada se organizuje grupni seminar - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene podrazumeva potpuno drugačija pravila, jer tada koordinator u poslovnici u kojoj se glavni uslov bude ostvario, određuje kako će se časovi odvijati. A pored toga što će morati da definiše dinamiku održavanja i datum početka, on će svakako da odredi i termine u kojima bi polaznici trebalo da pristupaju časovima. Potrebno je prvo da se napravi jedna grupa, a uzevši u obzir da nju čini od 4 najmanje, pa do 8 ljudi najviše, zahteva se da se upravo minimalan broj kandidata prijavi, kako bi nastava mogla da počne. Nijedan zahtev kandidata koji se odnosi na promenu ma kog definisanog segmenta se može ispuniti, budući da se radi o strogo određenim pravilima.

Svi koji su zainteresovani da svojim radnicima omoguće praćenje ove edukacije bi trebalo da kontaktiraju jednu od poslovnica institucija organizatora, kako bi precizno odredili detalje vezano za organizaciju korporativne obuke. U principu, dozvoljava se svakom pojedinačnom klijentu da direktno sa zvanično ovlašćenim licem u određenom predstavništvu organizatora, odredi kako bi zaposleni trebalo da pristupaju predavanjima. Neophodno je da oni, osim dinamika održavanja nastave i termina, svakako preciziraju i datum kada će edukacija početi, a dopušteno je i da korporativna obuka i kurs - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene bude organizovana u okviru te kompanije, to jest na lokaciji koju će klijent da odredi. A svakako će on morati da izabere onaj prostor, koji je propisno opremljen, kako bi njegovi zaposleni mogli u skladu sa pravilima da pristupaju prodavanjima.

Od svakoga ko želi ovaj seminar da pohađa se prvo zahteva da se prijavi, a njegova je obaveza posle toga i da donese svu potrebnu dokumentaciju u prostorije odabranog predstavništva organizatora, to jest da se lično upiše.

Sem mogućnosti da se preko telefona ili lično prijavi za praćenje ove edukacije, otvorena je i ona koja se odnosi na elektronski vid prijavljivanja. A u tom slučaju će zainteresovani polaznik svoje podatke poslati na mejl organizatora, te će u njemu, pored svog imena i prezimena, napisati i datum rođenja, kao i broj telefona.Nastavni plan specijalizovanog seminara - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene

Prvenstveno će se stručna obuka i kurs - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene fokusirati na takozvanu robu dvostruke namene, ali i na vojnu opremu, te naoružanje, tako da će polaznici prvo da budu upoznati sa preciznim određenjem svih pomenutih vrsta robe i načinima njihovom određivanja.

Predavači će, nakon toga prezentovati prisutnima i one odredbe važećeg zakona, koje se primarno primenjuju kada je konkretna roba predmet spoljnotrgovinskog poslovanja. Podrazumeva se da će ih upoznati i sa različitim vrstama ograničenja, a koja važe na teritoriji određenih zemalja.

Naročita pažnja će da bude posvećena dokumentaciji, koja se mora priložiti u tom slučaju, a primarno se misli na na takozvane Kontrolne liste. Upravo u tom delu će predavači pokazati na kokretnim primerima kako bi određeni dokument trebalo da izgleda, to jest koje informacije on, prema pravilima mora da sadrži.

Sledi vrlo detaljno upoznavanje svakoga ko specijalizovani seminar - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene pohađa i sa postupkom carinske kontrole, a on se primenjuje i na vojnu opremu, odnosno naoružanje, ali i na robu dvostruke namene.

U skladu sa nastavnim programom, polaznici ove edukacije treba da upoznaju i sve obaveze koje, prema aktuelnom zakonskom okviru ima ono pravno lice koje se tretira kao uvoznik takve robe, odnosno kao izvoznik. Jasno će prisutnima biti objašnjeno i zbog čega je naročito važno svih propisa u ovoj oblasti se pridržavati, to jest šta se događa kada neko pravno lice ne postupi u skladu sa aktuelnim pravilima, ali i koje su posledice u tom slučaju.

Naravno da će prisutni biti upoznati i sa različitim alatima, koji se moraju pravilno primenjivati da bi se precizno utvrdilo da li konkretna roba treba da bude kontrolisana na ovaj način ili ne, odosno da li se i koje sve dozvole tom prilikom zahtevaju, ali i koje su obaveze određenog pravnog lica u toj situaciji.

Budući da se radi o specijalizovanoj temi, slobodno možemo da kažemo da će kurs i obuka - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene svakom pojedinačnom polazniku pružiti mogućnost da unapredi poslovanje svoje kompanije, budući da će primenom stečenih znanja znatno lakše proći kroz celokupan porstupak carinjenja i to kako za vojnu opremu i naoružanje, tako i za takozvanu robu dvostruke namene.

Na kom mestu se organizuje kurs i obuka - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene i u kojim terminima?

Precizne podatke kako o mestu na kome će biti održana obuka i kurs - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene, tako i o terminima, ali i o svim ostalim segmentima će polaznici dobiti kada se zvanično budu opredelili koji vid edukacije od ponuđenih im najviše odgovara da pohađaju.

U okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford postoji mogućnost da se predavanja organizuju i online i na klasičan način, a uopšteno govoreći se nastava sprovodi putem grupne, poluindividualne ili individualne.

Dakle, svaki polaznik koji odluči da predavanjima pristupa na klasičan način ima obavezu da lično, a u zadatim terminima dolazi u poslovnicu institucije organizatora i da časove tu pohađa.

Nasuprot tome, sa različitih lokacija se može pratiti online nastava, budući da polaznici koji se za nju opredele isključivo preko svog kompjutera pristupaju predavanjima. osnovni uslov koji tada mora biti ispoštovan jeste pravilna instalacija posebne vrste softvera. Svakako se očekuje da to polaznik lično učini samostalno, međutim ako mu bude bila potrebna pomoć, on će je i dobiti od strane zaposlenih u konkretnom predstavništvu institucije organizatora.

Da napomenemo i to da se individualni kurs i obuka - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene organizuje na potpuno isti način kao i poluindividualna nastava, a tada dvoje polaznika treba predavanja da pohađaju. Potrebno je da nadležni predavač, zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa svakim prijavljenim, odredi kako bi časovi trebalo da budu organizovani, a u smislu da preciziraju kog datuma će početi i u kojim terminima će se odvijati, ali i koliko bi nastava za dvoje ili za jednog polaznika trebalo da traje.

Uslov koji se mora ispoštovati prilikom sprovođenja grupne edukacije je, naravno vezan za nastanak grupe, tako da je potrebno 4 osobe najmanje zvanično da se prijave za njeno praćenje. Princip koji se primenjuje tada uključuje definisanje tačnih termina i datuma početka, kao i dinamike i to od strane zvanično ovlašćenog lica, ali samo one poslovnice organizatora u kojoj se ispuni zahtev za nastank određene grupe. Moramo naglasiti i to da maksimalno 8 kandidata ovu edukaciju treba da prati, ali i da se eventualni zahtevi za promenom onoga što pomenuto lice bude odredilo ne uzimaju u razmatranje ni u kom slučaju.

Ova obrazovna institucija će na osnovu zahteva nadležnih lica nekog preduzeća organizovati i nastavu koja je namenjena zaposlenima. Naročito je jednostavan princip koji se primenjuje tom prilikom, jer o datumu početka i terminima, odnosno o dinamici kojom će se korporativni seminar - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene organizovati odlučuju zajedno ovlašćeni predstavnik određene firme i poslovnice organizatora. Bitno je istaći i to da je ovo ujedno i jedina vrsta edukacije koju zainteresovani imaju mogućnost da prate na drugom mestu, a u tom slučaju se očekuje da klijenti omogući organizaciju nastave u prostoru, koji je prema pravilima i opremljen.

Kako se obuka i kurs - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene sprovodi?

Različit je način na koji se organizuje specijalizovani kurs i obuka - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene, a u smislu da se u zvaničnoj ponudi, sem grupne, nalazi i individualna, odnosno poluindividualna edukacija, te da je otvorena mogućnost i da zainteresovani časove pohađaju ili online ili direktno u prostorijama izabranog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford. Baš zato i ne možemo da pružimo precizan odgovor o principu koji se tom prilikom primenjuje, jer se on svakako razlikuje, a svi prijavljeni će biti adekvatno informisani o potrebnim detaljima.

Kako se nastava online mora pratiti preko računara, to podrazumeva da će svaki polaznik koji se za nju opredeli, svakako morati kompjuter da poseduje, ali će isto tako njegova obaveza biti i da pristupi procesu pravilnog instaliranja posebnog tipa softvera. A ako, kojim slučajem ne bude to mogao da učini samostalno, biće mu na raspolaganju i profesionalna tehnička podrška.

Od svakog pojedinačnog polaznika, koji se bude odlučio za nastavu organizovanu na klasičan način se zahteva da bude prisutan u prostorijama konkretnog predstavništva institucije organizatora.

Takođe je bitno i da se svaki prijavljeni na vreme odluči da li mu više odgovara princip kojim se rukovodi individualna, odnosno poluindividualna ili grupna edukacija, jer se umnogome razlikuju pravila koja podrazumeva svaka od njih.

Najpre ćemo naglasiti da se poštuju potpuno isto smernice kada se održava individualni i poluindividualni seminar - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene. Svaki zainteresovani kandidat mora tom prilikom da definiše termine održavanja časova, te dinamiku, odnosno tačan datum početka i to sa ovlašćenim profesorom i sa koordinatorom za nastavu.

Ako bi neko želeo ovu edukaciju da pohađa u grupi, neophodno je da u potpunosti prihvati sva pravila koja će ovlašćeni koordinator za nastavu definisati, a koja su vezana kako za datum početka, tako isto i za dinamiku, ali i za termine održavanja grupne edukacije. Ali da bi organizator mogao da sve to definiše, bitno je da se dovoljan broj polaznika u toj poslovnici prijavi i to kako za praćenje grupne edukacije online, tako i one koja se sprovodi na klasičan način. Uzevši u obzir da u jednoj grupi, prema aktuelnim pravilima treba da bude najmanje četvoro polaznika prisutno, a najviše osmoro, to svakako znači da se prvo mora ta grupa napraviti i to od minimalnog broja lica, kako bi koordinator bio u mogućnosti da sve to precizira.

Moramo naglasiti i da se korporativni kurs i obuka - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene organizuje i to kada neki klijent, odnosno direktor ili predstavnik određene kompanije zahteva. Uz dogovor o terminima održavanja, datumu početka i trajanju, neophodno je da sa koordinatorom konkretne poslovnice ove institucije klijent definiše i lokaciju, na kojoj bi zaposleni u toj firmi trebalo da pohađaju predavanja. Važno je da istaknemo i to da se promena mesta održavanja nastave može dozvoliti samo u tom slučaju, ali je neophodno se ispoštuju sva pravila koja se tiču opremljenosti prostora koji je klijent izabrao.

Koliko traje kurs i obuka - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene?

Predviđeno je da svaki pojedinačni polaznik, kome iz nekog razloga najviše odgovara specijalizovani seminar - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene da pohađa u grupi, od predstavnika one poslovnice u kojoj se stekao uslov za početak te vrste nastave, dobije između ostalog i tačne informacije o njenom trajanju.

Polaznici koji se opredele tako časove da prate će to učiniti u trajanju od 4 dana, a svakoga od njih će imati po 2 školska časa predavanja, budući da se prema nastavnom planu predviđa 8 školskih časova ukupno.

Kako se nastava može pohađati i u paru, ali i individualno, to svaki zainteresovani kandidat mora znati da se tom prilikom primenjuje drugačiji princip organizacije. Naime, svaki polaznik se neizostavno mora dogovoriti o svim detaljima, pa tako i o trajanju nastave, sa profesorom koji će individualnu ili poluindividualnu edukaciju da vodi, te sa ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Skoro da se potpuno isti princip primenjuje kada se organizuje korporativna obuka i kurs - kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene, ali se tada klijent direktno sa koordinatorom za nastavu, o trajanju i o svim ostalim segmentima mora dogovoriti precizno.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako funkcioniše carinska kontrola spoljne trgovine za robu različite namene"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje