Kurs i obuka - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine

Podrazumeva se da je na prvom mestu specijalizovani seminar - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine namenjen svim onim licima, koja su isključivo zadužena u određenoj firmi za sprovođenje postupka javnih nabavki u navedenoj oblasti. Ipak, edukaciju mogu da pohađaju i svi oni, čija je dužnost vezana za kreiranje ponuda u postupku javnih nabavki u toj oblasti.

Ukoliko za tim bude postojala potreba, Obrazovni centar Akademije Oxford može da sprovede i korporativni vid edukacije, a tada članovi tima neke kompanije pohađaju kurs. Dobro je da naglasimo i to da se u tom slučaju sva pažnja usmerava na ostvarenje zahteva konkretnog klijenta, tako da ovlašćeni predstavnik firme treba da se dogovori sa nadležnima u izabranoj poslovnici oko svega. A to znači da će oni precizirati ne samo u kojim terminima će zaposleni pohađati korporativnu obuku, nego i prema kakvoj dinamici će se časovi odvijati i uopšteno rečeno, kada će početi. Takođe je dozvoljeno da se, shodno zahtevima klijenta taj tip edukacije organizuje i na nekoj drugoj lokaciji, a prvenstveno u prostorijama te firme, ali samo ukoliko se zadovolje određeni uslovi.

Za pojedinačne polaznike je predviđeno da stručni kurs i obuka - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine bude organizovan ili online ili direktno u prostorijama predstavništva konkretne institucije, te se podrazumeva da će svaki polaznik pojedinačno odabrati gde želi nastavu da prati. Mora da poseduje računar, kao i da obezbedi stabilnu vezu sa internetom, svaki kandidat koji se opredeli da prati časove online. Nastava se u tom slučaju odvija putem specijalne platforme, te se svakako podrazumeva da će svaki zainteresovani dobiti neophodne podatke o načinu njenog korišćenja.


Kako online, tako i ona edukacija koja se sprovodi direktno u poslovnicama, mogu biti organizovane na tri načina, uzevši u obzir da je u ponudi grupna, poluindividualna i individualna obuka i kurs - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine.

Nastava koju treba da pohađa jedan polaznik, odnosno individualna nastava, organizuje se po istovetnom principu kao i ona koju pohađaju njih dvoje, to jest poluindividualna. A taj princip je vrlo fleksibilan, jer dozvoljava kandidatima veliku slobodu u odlučivanju, budući da oni usaglašavaju kog datuma će edukacija početi, u kojim terminima će se odvijati i kakvom dinamikom, a sa koordinatorom za nastavu onog predstavništva, u kome se prethodno prijave i upišu.

Napominjemo da se grupni seminar - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine sprovodi prema tačno utvrđenim pravilima, a da nema mesta izmenama na zahtev prijavljenih. Da pojednostavimo, ovlašćeno lice poslovnice u kojoj se određeni broj polaznika prijavi će definisati kako tačan datum početka grupne nastave, tako isto i dinamiku, ali i termine održavanja časova. Grupna nastava počinje kada se prijavi minimalan broj kandidata. Što se tiče postupka prijavljivanja, otvorena je mogućnost da zainteresovani svoje podatke, to jest prezime i ime, broj telefona i datum rođenja dostavi elektronski, zatim preko telefona ili lično i to u ma kojoj od preko 20 poslovnica institucije, koja je zadužena za organizaciju ove obuke.Kada bude bio sprovođen upis, svako od njih je obavezan da priloži dokumentaciju koja se zahteva, a podrazumeva se da će ga ovlašćeno lice konkretnog predstavništva organizatora o tome na vreme obavestiti.

Čime se bavi seminar - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine?

S obzirom na to da je tačno definisana ciljna grupa osoba, kojima je namenjena specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine, te bi trebalo da oni budu upoznati sa postupkom javnih nabavki. Međutim, da bi predavači bili sigurni da će polaznici u potpunosti razumeti ono čime se edukacija bavi, oni će ipak na samom početku napraviti kratak osvrt na taj postupak.

Nastavnim planom je predviđeno da posle toga polaznicima bude objašnjeno koju sve dokumentaciju moraju pripremiti, a svakako će im biti dati primeri kompletne i nekompletne konkursne dokumentacije. Tom prilikom će profesori i objasniti zbog čega je određena dokumentacija odbijena, to jest koji tačno dokument nije priložen.

Sledi upoznavanje i to vrlo detaljno sa uslovima učešća u javnim nabavkama, a akcenat tog segmenta edukacije se stavlja na sam način dokazivanja tih uslova. Takođe je predviđeno da profesori kroz primere objasne i na koje poteškoće se nailazi prilikom definisanja uslova učešća, te da pojasne prisutnima kako se one mogu izbeći.

Podrazumeva se isto tako da će stručni kurs i obuka - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine da se bavi i onom temom koja je izuzetno važna, a vezana je za celokupan postupak najpre javnih nabavki medicinske opreme, odnosno njenog servisiranja, zatim potrošnog materijala i na kraju reagenasa. Pored toga što će kandidati naučiti kako svaka od njih funkcioniše i to detaljno, biće im ukazano i na probleme, odnosno na poteškoće koje se u praksi najčešće sreću. Svakako će iskusni profesori, koji su zaduženi za sprovođenje ovog seminara nastojati da objasne što bolje prisutnima šta treba da urade da do takvih problema uopšte ne bi ni dolazilo.

Biće govora i o takozvanim zatvorenim sistemima, a polaznici kursa će saznati i koje su to novine sa stanovišta zakonske regulative donete i tiču se javnih nabavki u okviru konkretne oblasti.

Podrazumeva se da specijalizovani seminar - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine ima svrhu sve prisutne da uputi u celokupan postupak koji se u praksi sprovodi, tako da će predavači korak po korak objasniti polaznicima kako da baš njihova ponuda bude izabrana, odnosno na koji način da oforme ponudu. Podrazumeva se da će biti govora i o zaštiti nabavke, ali i o brojnim poteškoćama koje se u ovom procesu javljaju. Predviđeno je da profesori objasne i kako se te poteškoće mogu izbeći, odnosno da predoče prisutnima šta je potrebno da učine da ne bi dolazilo do neprijatnosti ni u jednom segmentu.

Završetak edukacije će biti posvećen razgovoru između kandidata i profesora, a kojom prilikom će prisutni imati pravo da pitaju sve što ih vezano za ovu temu zanima, a prethodno nije pomenuto.

Kada i na kom mestu se održava kurs i obuka - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine?

Praktično govoreći, od želje svakog prijavljenog kandidata, će zavisiti ne samo vreme održavanja edukacije, već i lokacija.

Sigurno da je ponuda Obrazovnog centra Akademije Oxford naročito bogata, pa se specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine može pohađati kako u prostorijama te institucije, tako i putem interneta, a za obe važi pravilo da se sprovode za grupu polaznika, za njih dvoje ili za po jednog (grupna, poluindividualna i individualna nastava).

Prvo moramo naglasiti da su prostorije svakog predstavništva ove institucije opremljene u skladu sa pravilima, te da se u njima sprovodi nastava na klasičan način. Kada je u pitanju online edukacija, zainteresovani kandidati će nju pohađati preko računara, to jest uz korišćenje propisane platforme. Njihova je obaveza da obezbede kako računar, tako i stabilnu vezu sa internetom. Dodatne informacije o načinu organizacije te vrste nastave se daju zainteresovanima već prilikom upisivanja.

Kako smo naveli, i online i klasična edukacija se mogu pohađati na jedan od tri načina. Posle toga će koordinator za nastavu u toj poslovnici odrediti kog datuma će početi grupni seminar - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine, odnosno u kojim terminima će predavanja biti organizovana i kakva će dinamika tom prilikom biti poštovana. Informacije o svemu tome će biti prosleđene prijavljenima, a oni će biti u obavezi da se toga u potpunosti pridržavaju, jer se na njihov zahtev ne dozvoljavaju promene.

Mnogo je jednostavniji način na koji se sprovode individualna, odnosno poluindividualna edukacija, zato što je praktično rečeno, definisanje svega navedenog prepušteno polazniku i organizatoru. Pored toga što će se oni usaglasiti oko datuma početka jedne ili druge vrste nastave, definisaće i termine organizacije predavanja, kao i dinamiku.

S obzirom na to da je u ponudi i takozvani korporativni kurs i obuka - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine, moramo napomenuti da se promena mesta na kome će časovi biti održani dozvoljava samo u tom slučaju. Radi se o tome da organizator izlazi u susret zahtevima zaposlenih u nekoj kompaniji, a koji se odnose na izmenu lokacije održavanja, s tim što se primarno misli na prostorije njihove firme. Neophodno je u tom slučaju da se ispoštuju standardi i pravila o opremljenosti, a svakako će zvanično ovlašćeno lice klijenta o tome da bude do detalja obavešteno. Inače se korporativna obuka sprovodi na vrlo jednostavan način, jer se nastoji da zahtevi klijenta budu maksimalno ispoštovani, tako da se on sa organizatorom o svemu i dogovara.

Kako se organizuje obuka i kurs - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine?

Podrazumeva se da će u trenutku upisa sve informacije o načinu sprovođenja edukacije biti na raspolaganju kandidatima, jer od njihove odluke zavisi gde će i u kojim terminima da je pohađaju.

Sa jedne strane je individualni, grupni i poluindividualni kurs i obuka - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine, a sa druge mogućnost da se svaka od tih vrsta edukacija prati online ili prema klasičnom principu. Sada je već jasno je zbog čega navodimo da princip organizacije zavisi od pojedinačnog polaznika, to jest od njegove odluke.

Za sve one koji se opredele ili za individualnu ili poluindividualnu edukaciju važi pravilo da imaju apsolutno pravo da biraju kada će ona početi, u kojim terminima bi trebalo predavanja da pohađaju i naravno, po kakvoj dinamici. Jednostavnije govoreći, navedene detalje oni definišu dogovorom sa koordinatorom za nastavu u onoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se prethodno prijave i upišu.

Strožiji je princip koji se poštuje kada se sprovodi grupni seminar - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine, a prvenstveno zato što ovlašćeno lice institucije organizatora određuje sve što je prethodno pomenuto. Takođe je vrlo važno da one osobe, koje su zainteresovane za rad u grupi imaju na umu da ta vrsta nastave ne može početi odmah pošto svako od njih izvrši prijavu, jer se uvek mora sačekati ispunjenje uslova za nastanak grupe, odnosno prijavljivanje četiri osobe najmanje. Zarad očuvanja kvaliteta grupne edukacije, datum početka, kao i termine, ali i dinamiku održavanja definiše institucija organizatora, odnosno koordinator za nastavu u predstavništvu u kome se oformi grupa. O svemu tome će biti pojedinačno obavešteni prijavljeni, a njihova je dužnost da se toga pridržavaju, zato što neće biti ostvareni zahtevi za promenama.

Kako se može organizovati i korporativni kurs i obuka - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine, u tom slučaju se naročito vodi računa o željama i zahtevima klijenta, odnosno zaposlenih u nekom preduzeću. Zato se jedino dozvoljava tada da dođe do izmene mesta održavanja časova, tako da ih zaposleni u okviru svoje kompanije mogu pohađati, ali samo ako taj prostor može da odgovori na tačno utvrđene zahteve, o kojima će predstavnik te firme svakako biti obavešten. Generalno rečeno, princip organizacije te vrste nastave je jednostavan, zato što se predstavnik zainteresovane kompanije oko svega mora dogovoriti sa organizatorom, odnosno sa ovlašćenim licem poslovnice koju bude kontaktirao.

Za svaku od pomenutih vrsta edukacije su dozvoljene dve opcije, tako da i pojedinačni klijenti i oni koji su zainteresovani za korporativnu nastavu, mogu časove pratiti ili online ili u prostorijama ma koje poslovnice institucije organizatora. A da bi im bilo omogućeno da predavanjima pristupaju preko interneta, moraju posedovati sopstveni kompjuter, te je preporuka da njegova veza sa internetom bude stabilna, kako bi edukacija mogla nesmetano da se odvija.

Koliko traje seminar - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine?

S obzirom na to da zvanično ovlašćeno lice Obrazovnog centra Akademije Oxford treba da odredi dinamiku, to se podrazumeva da će odmah po formiranju grupe svi prijavljeni biti obavešteni o tačnoj satnici.

Uzevši u obzir da se na drugačiji način organizuje i individualni, ali i poluindividualni kurs i obuka - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine, o datumu početka i dinamici polaznici će se dogovarati sa koordinatorom za nastavu u predstavništvu organizatora.

Princip koji se sprovodi prilikom organizacije ovog seminara za zaposlene je vrlo sličan prethodno pomenutom, te se podrazumeva da će predstavnik konkretnog preduzeća oko dinamike, termina održavanja i početka da se usaglasi sa ovlašćenim licem u pomenutoj instituciji. Baš zato i naglašavamo da korporativni seminar - kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine može trajati i kraće i duže od grupne edukacije, a kada je pohađaju pojedinačni polaznici.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako funkcioniše proces javnih nabavki u oblasti medicine"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje