Kurs i obuka - Kako funkcioniše transakciona analiza

Trebalo bi istaći da se od osoba, koje žele da se prijave za praćenje ove specijalizovane edukacije ne zahteva nikakvo posebno predznanje da poseduju, već je jednostavno potrebno da budu zainteresovani za upoznavanje sa ovom interesantnom vrstom analize.

Najbitnije je da pojedinci, koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše transakciona analiza zvanično izvrše prijavu, a što mogu učiniti ili putem telefona ili direktno u najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. Dozvoljena je i mogućnost prijave elektronski, a u tom slučaju zainteresovani treba da osnovne informacije pošalju na mejl te institucije, što znači da izuzev prezimena i imena, obavezno treba da navedu i datum svog rođenja, kao i broj telefona, a kako bi ih zaposleni kasnije kontaktirali i obavestili o svemu što je vezano za zvaničan upis.

Isključivo uz lično prisustvo svakog prijavljenog se upis u okviru ove institucije sprovodi, a na vreme će svako od njih dobiti i sve informacije o tome koja dokumenta ima obavezu tada da pripremi.


Istakli bismo i to da se ovaj edukacija može organizovati kako za fizička lica, tako i za radnike u određenom preduzeću, a u kom slučaju se sprovodi takozvana korporativna obuka. Zahtevi klijenata, to jest nadležnih u okviru zainteresovane kompanije se u najvećoj mogućoj meri tada ispunjavaju, budući da se upravo oni sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora moraju dogovoriti ne samo o datumu početka korporativnog kursa, već i o ostalim detaljima. A primarno se misli na definisanje termina održavanja časova, odnosno dinamike, ali i na određivanje mesta na kome bi trebalo radnici da pohađaju predavanja. Stvar je u tome, da jedino korporativna obuka može da bude organizovana i van prostorija institucije organizatora, odnosno direktno u samoj kompaniji, uz uslov da taj prostor bude korektno opremljen i usklađen sa važećim zahtevima.

Uz to što moraju da izvrše prijavu i zvanično se upišu, pojedinačni polaznici imaju obavezu i da se odluče između pohađanja nastave prema pravilima individualne, grupne i poluindividualne, odnosno da izaberu da li će časove da prate onlajn ili na klasičan način.

Dakle, upravo od njihove odluke zavisi da li će predavanja pohađati direktno u predstavništvu institucije organizatora ili će se odlučiti za online seminar - kako funkcioniše transakciona analiza, a kada preko sopstvenog računara oni pristupaju časovima. Najbitnije je da kvalitetnu konekciju sa internetom taj uređaj koristi, a instalacija softvera namenjenog praćenju časova online je obavezna od strane prijavljenog. U slučaju da ne uspe potpuno samostalno da instalira namenski program, svaki kandidat ima pravo da kontaktira najbližu poslovnicu institucije organizatora i zatraži pomoć zaposlenih u IT sektoru.Direktno u odabranom predstavništvu ove institucije, a u prethodno definisanim terminima se organizuje klasičan vid edukacije.

Bilo da se opredeli za online ili za klasičnu nastavu, prijavljeni može da izabere hoće li je pratiti u grupi, individualno ili u paru, te će shodno tome i dobiti precizne podatke o terminima održavanja časova i o dinamici, kao i o datumu početka izabrane vrste seminara.

Najbitnije je da polaznici koji se odluče za rad u grupi znaju da uopšte od njih ne zavisi kog datuma će početi grupna obuka i kurs - kako funkcioniše transakciona analiza. Tačnije, to zavisi samo od broja prijavljenih, uzevši u obzir da se zahteva četvoro njih najmanje da zvanično izvrše prijavu u tom predstavništvu, a kako bi mogla da bude kreirana jedna grupa. Ovlašćeno lice te poslovnice, tačnije koordinator za nastavu posle toga određuje kako datum početka grupne obuke, tako isto i dinamiku održavanja časova, ali i termine. A o svim tim detaljima obaveštava prethodno prijavljene i napominje da njihovi zahtevi za izmenama ne mogu da budu prihvaćeni, zato što pravilnikom institucije organizatora to nije dozvoljeno.

Međutim, kod individualne i poluindividualne nastave se primenjuju mnogo drugačija pravila, koja su ujedno i slobodnija. O tačnom datumu početka jednog ili drugog tipa kursa, kao i o detaljima vezano za termine održavanja časova, odnosno tačan raspored, odluku će doneti kako jedan ili dvoje prijavljenih, a u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna obuka, tako isto i profesor koji će je voditi, odnosno ovlašćeno lice konkretne poslovnice pomenute institucije.

Program stručne obuke - kako funkcioniše transakciona analiza

Početno predavanje ove specijalizovane edukacije će biti usmereno na predstavljanje pojma transakciona analiza, a profesori će prisutnima govoriti i o Eriku Bernu, koji se smatra idejnim tvorcem te metode.

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - kako funkcioniše transakciona analiza omogućiti prisutnima da saznaju na koji način ova metoda utiče na poboljšanje svakodnevnog života, ali će takođe saznati i kakav uticaj ima ako se primenjuje u poslovne svrhe.

Biće omogućeno polaznicima da kroz primenu tehnike transakcione analize razumeju bolje prvo sebe, a zatim i svoje bližnje, te partnere u poslu, što će u velikoj meri uticati i na poboljšanje svakog segmenta njihovih života.

Isto tako je predviđeno nastavnim programom, prema čijim smernicama se stručni seminar - kako funkcioniše transakciona analiza organizuje, da polaznici budu upućeni u specijalne tehnike, koje se koriste kada je potrebno ispitati sve one obrasce i navike, koje skoro svi imaju još od detinjstva. Profesori će im objasniti i na koji način je potrebno primeniti transakcionu analizu u tom slučaju, odnosno omogućiće prisutnima da nauče kako se uz pomoć specijalnih tehnika te navike i obrasci ispituju, to jest preispituju i menjaju, a sa ciljem poboljšanja celokupnog i privatnog i poslovnog života pojedinaca.

Zbog čega je motivacija naročito važna će, isto tako predavači objasniti prisutnima, a poseban osvrt će biti napravljen na one slučajeve kada pojedinac sam utiče na neispunjenje konkretnih ciljeva. U tom segmentu će biti reči i o takozvanoj nesvesnoj motivaciji, a predavači će se potruditi da kroz primere objasne polaznicima seminara na koji način su povezane misli sa osećanjima, te kako sve to utiče na celokupno ponašanje pojedinaca.

Tokom trajanja ove edukacije će biti govora i o onim tehnikama koje treba primeniti, da bi emotivni segment života bio mnogo bogatiji i kvalitetniji. A takođe će profesori govoriti i o primeni transakcione analize u međuljudskim odnosima, bez obzira da li se radi o privatnom životu ili o poslovnom.

S obzirom na to da je stručni kurs i obuka - kako funkcioniše transakciona analiza koncipiran kao interaktivan tip edukacije, to će polaznici učestvovati i u zajedničkim diskusijama, ali i u vežbama, što sve ima za cilj bolje shvatanje materije, te primenu tih znanja i veština u daljem životu. A u završnom delu ove obuke bi trebalo da svi polaznici upute profesorima pitanja o navedenoj tematici, u slučaju da možda neki segment nisu najbolje razumeli.

Na kom mestu se i kada održava stručni kurs i obuka - kako funkcioniše transakciona analiza?

Kako je u ponudi ove institucije nastava namenjena i fizičkim i pravnim licima, to jest radnicima u kompanijama različite strukture i veličine, to praktično ko god želi ima pristup ovoj edukaciji.

Odmah moramo naglasiti da će zaposleni moći časove da pohađaju i u svom preduzeću, a ukoliko to budu zahtevali njihovi nadležni, te ako ispune zahteve organizatora, koji se odnose na opremljenost izabranog prostora. Bitno je da se ovlašćeno lice jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford i vlasnik, odnosno direktor zainteresovane firme dogovore i gde će biti korporativna obuka održana, ali i kada će tačno početi, te u kojim terminima će radnici časove da pohađaju i u skladu sa kakvom dinamikom.

A što se pojedinaca tiče, njima je na raspolaganju više opcija, pa se očekuje da svako od njih odluči da li će nastavu pohađati individualno, u grupi ili u paru, odnosno da navede da li mu više odgovara online obuka i kurs - kako funkcioniše transakciona analiza ili ona vrsta edukacije, koja podrazumeva sprovođenje časova na klasičan način, to jest direktno u predstavništvu pomenute institucije.

Važno je istaći i to da je obavezno posedovanje računara ako se edukacija pohađa onlajn, a svakako će polaznik na njega morati i poseban tip softvera da prethodno instalira. Činjenica je da je instalacija namenskog programa vrlo jednostavna, ali je ipak organizator obezbedio pomoć IT stručnjaka, koja je dostupna na zahtev prijavljenih.

Ukoliko se neko opredeli da seminar - kako funkcioniše transakciona analiza pohađa na klasičan način, to znači da će njegova obaveza biti u zakazano vreme da bude prisutan direktno u predstavništvu ove institucije, a u kome je pre toga izvršio prijavu, odnosno upisao se zvanično.

Ista se pravila primenjuju kada nastavu pohađa jedan polaznik ili njih dvoje, a zapravo se njima tom prilikom daje velika sloboda, uzevši u obzir da se direktno sa koordinatorom za nastavu oko svega upravo oni dogovaraju. Uz to što će precizirati termine održavanja časova u okviru kako individualne, tako i poluindividualne edukacije, oni će se usaglasiti i oko dinamike njihovog sprovođenja, te oko toga kog datuma im odgovara da obuka počne. A osim sa profesorom, oko svega pomenutog se polaznici usaglašavaju i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u jednoj od poslovnica ove specijalizovane institucije.

Jednostavnije govoreći, tek pošto najmanji broj zainteresovanih bude izvršilo zvaničnu prijavu, te nakon što bude bila kreirana grupa će koordinator za nastavu odrediti kako će se edukacija odvijati. Najpre će definisati datum njenog početka, a onda i termine u kojima će časovi da budu održani, te će svakako precizirati i u skladu sa kakvom dinamikom će se predavanja odvijati. Uzevši u obzir da se radi o vrlo strogim pravilima, podrazumeva se da polaznicima neće biti ispunjeni zahtevi za izmenama, tako da će im to biti posebno naglašeno.

Prema kakvom principu se organizuje obuka i kurs - kako funkcioniše transakciona analiza?

S obzirom na to da je naročito bogata ponuda Obrazovnog centra Akademije Oxford, to se od fizičkih lica koja odluče da pohađaju stručni seminar - kako funkcioniše transakciona analiza očekuje da lično izaberu i na koji način će časove pohađati i gde.

Da ne bude zabune, edukacija se organizuje kako direktno u poslovnicama ove institucije, a na klasičan način, tako isto i online, u kom slučaju polaznik časove može da pohađa odakle god mu odgovara. Moraće naravno da ima računar, ako se odluči za tu varijantu, a neophodno je i da veza sa internetom bude što stabilnija, kako bi predavanja mogao bez ikakvih smetnji da pohađa. Bitno je napomenuti i da se predavanja u tom slučaju pohađaju preko posebnog programa, a njega će svaki kandidat instalirati na svoj kompjuter neposredno pre početka. Naravno da će mu biti dostupne i sve informacije o postupku instalacije softvera, kao i pomoć stručnjaka koji su u timu za pružanje tehničke podrške svakog predstavništva ove specijalizovane institucije zaposleni.

Kada se opredele gde će pohađati nastavu, odnosno sa kog mesta, od pojedinačnih polaznika se očekuje i da navedu da li ih interesuje grupni ili individualni kurs i obuka - kako funkcioniše transakciona analiza, s tim što je u ponudi i takozvana nastava u paru, odnosno poluindividualna, a kojoj treba dvoje kandidata da prisustvuju.

Pošto bude bio ostvaren uslov za početak, ovlašćeno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora će precizirati kog datuma će ta vrsta edukacije startovati, ali i u kojim terminima će članovi te grupe časove pratiti i kakvom dinamikom će se oni odvijati. Kada budu obaveštavali prijavljene o tome, zaposleni ove institucije će naglasiti da se sve to mora maksimalno poštovati, jer se ne vrše nikakve promene po zahtevu polaznika.

Mnogo su jednostavnija pravila koja se poštuju prilikom sprovođenja ili nastave za jedno lice ili za njih dvoje, jer se svaki polaznik tada direktno sa svojim profesorom, kao i sa ovlašćenim predstavnikom pomenute institucije dogovara i o dinamici održavanja časova i o terminima, ali i o datumu početka kursa koji odluči da pohađa.

Budući da je u ponudi i korporativna obuka i kurs - kako funkcioniše transakciona analiza, organizator zahteve klijenata nastoji što bolje u tom slučaju da ostvari. Zato i jeste dozvoljeno bilo direktorima ili vlasnicima zainteresovanih preduzeća da se sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica pomenute institucije dogovore oko toga na koji način će se časovi za zaposlene organizovati i gde. Zapravo je korporativna edukacija jedina koja može biti sprovedena i na nekoj drugoj lokaciji, tačnije u okviru same kompanije, ali samo ako klijent bude prostor opremio u skladu sa tada važećim pravilima, o čemu će naravno prethodno detaljno da bude informisan.

Koliko je predviđeno da specijalizovani seminar - kako funkcioniše transakciona analiza traje?

Važno je da pojedinačni polaznici znaju da organizator isključivo ima pravo da odredi koliko će trajati grupni kurs i obuka - kako funkcioniše transakciona analiza, dok kod individualne i poluindividualne edukacije odluku o tome zajedno donose profesor i jedan, to jest dvoje polaznika, kao i koordinator za nastavu one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koje je pojedinac prethodno zvanično izvršio upis.

Pošto bude bio ostvaren zahtev za početak grupne obuke, to jest nakon što se formira grupa od minimalnog broja članova, ovlašćeno lice tog predstavništva će definisati i tačnu dinamiku održavanja časova, a zatim će o svemu detaljno obavestiti prijavljene.

Uzevši u obzir da su pravila prema kojima se organizuje korporativna obuka i kurs - kako funkcioniše transakciona analiza fleksibilnija, to će odluku o trajanju seminara za zaposlene doneti njihov direktor, odnosno ovlašćeni predstavnik konkretne kompanije, kao i koordinator za nastavu jedne od poslovnica pomenute institucije, budući da se oni moraju dogovoriti i oko dinamike prema kojoj će časovi biti u tom slučaju organizovani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako funkcioniše transakciona analiza"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje