Kurs i obuka - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju

Pored komercijalista, stručni seminar - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju je, svakako poželjno da pohađaju i vlasnici kompanija koje posluju u sektoru spoljne trgovine, ali i ona stručna lica, čija je dužnost da vode odeljenje finansija u preduzećima te vrste.

Nakon što kandidati budu odlučili da se u pomenutom segmentu obrazuju, potrebno je da bude zvanično izvršena prijava za praćenje ove edukacije, a što može biti učinjeno na nekoliko načina. Prva mogućnost jeste lični dolazak svakog zainteresovanog u poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a takođe je tu i ona koja uključuje prijavu telefonskim putem ili na mail. Sve one osobe koje se odluče da pošalju mail, obavezno u njemu moraju naglasiti, pored svog imena i prezimena, svakako i datum rođenja, ali i informacije za kontaktiranje.

Ovlašćeni predstavnik određene poslovnice organizatora će ih, nedugo zatim kontaktirati, a kako bi im dao objašnjenja o načinu sprovođenja ove obuke, te će biti informisani i o obavezi ličnog pristupanja upisu. Pored toga, dužni su sva neophodna dokumenta tada da dostave, a podatke o tome će dobiti od strane pomenutog lica.


Postoji nekoliko principa po kojima se odvija stručna obuka i kurs - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju, te se zainteresovanima nudi prilika da nastavu pohađaju ili u formi grupne ili potpuno individualno, ali i u paru, s tim da se svaka od njih može pratiti na klasičan način ili, po želji kandidata online.

Napomenuli bismo da se edukacija može organizovati i isključivo za zaposlene u nekom preduzeću, a tada se poštuju svi principi koji su prethodno navedeni. Zapravo se zvanično ovlašćeno lice te kompanije dogovara o datumu početka korporativnog kursa, ali i o terminima, te o dinamici kojom bi predavanja u tom slučaju trebalo da se sprovode, sa koordinatorom za nastavu jedne od poslovnica navedene institucije. A svakako će organizator izaći u susret i onom klijentu, kome više odgovara da njegovi radnici predavanja pohađaju u svojoj firmi, uz uslov da se u potpunosti ispoštuju sve smernice koje se odnose na sam prostor, u kome će časovi da budu organizovani u tom slučaju.

Nastava koja je namenjena pojedinačnim polaznicima se odvija prema već opisanim principima, a budući da je više njih u ponudi, svaki prijavljeni kandidat bi trebalo potpuno samostalno da odredi kako će predavanja da prati.

Svi oni čija je odluka vezana za online nastavu će predavanja pratiti preko svog računara, to jest koristiće specijalizovani softveri, koji pre toga imaju dužnost da pravilno instaliraju. Mada postupak instalacije uopšte nije komplikovan, biće im omogućena i adekvatna pomoć, to jest tehnička podrška u tom slučaju, a ako ne budu uspešno mogli da izvrše taj proces.

Kod klasične nastave se pred svakog zainteresovanog kandidata stavlja zahtev da upravo u onim terminima, koji će biti precizno određeni, dolazi u prostorije predstavništva organizatora i prati časove.

Za nastavu u grupi je predviđeno da dinamiku održavanja, kao i datum njenog početka, odnosno tačne termine, odredi ono lice koje je u poslovnici organizatora baš za te poslove i zvanično ovlašćeno. A preciznije govoreći, koordinator za nastavu će sve navedeno da definiše isključivo pošto bude bila kreirana jedna grupa u toj poslovnici, to jest nakon što se 4 kandidata minimalno bude prijavilo, te iznesu zahtev da časove u grupi prate. Takođe je bitno da naglasimo da zahtev kandidata vezano za izmenu određenih segmenata, sigurno neće biti u obzir, a svi oni moraju znati da najviše 8 polaznika grupnom tipu nastave ima pravo da prisustvuje.

Ako nekoga interesuje poluindividualni kurs i obuka - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju, treba da zna da se radi o edukaciji koju prati njih dvoje istovremeno, a princip je isti kao i kada se nastava pohađa individualno. U pitanju su fleksibilna pravila, budući da je dozvoljeno svakom polazniku koji je zainteresovan tako časove da prati, da se sasvim precizno sa zvaničnim koordinatorom za nastavu te poslovnice i sa stručnim licem, koje će voditi ili individualnu ili poluindividualnu obuku, usaglasi oko načina organizacije. A uz preciziranje datuma početka, potrebno je da oni definišu i kakvom dinamikom bi predavanja trebalo da budu organizovana, te da odrede i u kojim će terminima kandidati u tom slučaju da pohađaju časove.Plan i program stručne obuke - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju

Važećim planom, prema čijim pravilima se organizuje specijalizovani kurs i obuka - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju je predviđeno da svi polaznici, na samom početku budu upoznati sa određenim odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a tačnije najviše sa članom pod brojem 40, ali i da se osposobe da potpuno samostalno primenjuju sva pravila kako bi izbegli dvostruko oporezivanje u poslovanju na međunarodnom nivou.

Zapravo će profesori, najpre govoriti i o takozvanom Ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, a koji se mora sastaviti u skladu sa odredbama navedenog zakona Republike Srbije. Svakako je predviđeno nastavnim programom da prilikom obrade te teme, polaznici dobiju na uvid i primer navedenog ugovora, kako bi razumeli šta sve on treba da sadrži i uopšteno, kako se sastavlja. A biće omogućena i kratka vežba, koja podrazumeva da će svi prisutni morati da izrade konkretni ugovor i to na osnovu informacija, koje će im tom prilikom dati nadležni profesori.

Biće govora i o pojmu rezidentnosti, a kako bi se nakon njegovog definisanja, polaznici upoznali sa svim onim pravnim licima, koja imaju mogućnost na osnovu aktuelnih zakonskih odredbi, da zaista izbegnu dvostruko oporezivanje u ovoj vrsti poslovanja. A pod tim se misli da će im biti predočene sve one situacije koje mogu da dovedu do toga, ali će se upoznati i sa pojmom stalne poslovne jedinice, kao i sa autorskim naknadama, odnosno sa dividendama i kamatama, te će nakon toga predavači da im objasne i kako se za svaki od tih slučajeva može izbeći ova vrsta oporezivanja.

Isto tako će stručni seminar - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju obraditi i temu koja se odnosi na postupak oporezivanja kada je prisutan takozvani kapitalni dobitak, odnosno kada je potrebno izbeži plaćanje dvostrukog poreza na njega. Naročito će akcenat biti stavljen na one profesije koje važe za slobodne, te na upoznavanje polaznika sa procesom koji mora biti primenjen, kako bi se zaista izbeglo dvostruko plaćanje poreza, a biće govora i o tome kako se može izbeći dvostruko oporezivanje za profesore i studente, kao i kada se pružaju usluge Vladi određene zemlje, ali i na koji način se mora postupiti da ne bi došlo do dvostrukog oporezivanja naknada onih lica koja su zaposlena na direktorskim pozicijama, te onih koji su zaduženi za obavljanje poslova kako konzularnih, tako i diplomatskih predstavnika.

Uz sve to, polaznici ovog kursa će saznati i šta je potrebno učiniti da ne bi došlo do dvostrukog oporezivanja imovine, to jest imaće priliku da nauče koje su to sve metode koje se moraju primeniti u toku tog postupka za različite tipove pravnih i fizičkih lica, ali i koja dokumenta neizostavno moraju da budu priložena relevantnim državnim institucijama, da bi zaista bilo izbegnuto plaćanje te vrste poreza.

Predviđeno je da svaki učesnik ovog kursa slobodno uputi pitanje predavačima, a ukoliko ima bilo kakvu nedoumicu o ovoj temi, jer se radi o interaktivnoj vrsti nastave. Podrazumeva se, isto tako da će specijalizovana obuka i kurs - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju ponuditi mogućnost svakom učesniku da na najbolji mogući način dođe do zahtevanih informacija, a kako bi unapredio poslovni proces firme u kojoj je zaposlen ili koja je u njegovom vlasništvu, to jest kako bi maksimalno uštedeo novčana sredstva.

Kada i gde se održava kurs i obuka - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju?

Specijalizovana obuka i kurs - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju će se organizovati ili direktno u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kada se nastava sprovodi prema klasičnom principu ili online. Od onih osoba koje se opredele za drugu ponuđenu varijantu, to jest koje žele da časove prate online se, svakako zahteva da edukaciji pristupaju preko sopstvenog kompjutera, ali će isto tako posebnu vrstu softvera na njega morati i i da instaliraju, u skladu sa aktuelnim pravilima. Tehnička podrška može da bude pružena svakom zainteresovanom kandidatu u tom slučaju, a ako mu bude bilo neophodno, jer stručnjaci zaduženi za to, rade u svim poslovnicama ove institucije.

Takođe, moramo naglasiti da se i online i klasična edukacija sprovode na tri načina, to jest da svaki prijavljeni ima pravo da časove prati individualno, u grupi ili u paru. Broj polaznika koji bi trebalo svaku od njih da prati je sasvim različit, a svi zainteresovani moraju biti upoznati sa činjenicom da je drugačiji i način na koji se svaka od njih organizuje.

Potrebno je prvo 4 osobe minimalno da se prijave i navedu da žele da pohađaju grupni seminar - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju, a tada će zvanično ovlašćeno lice predstavništva organizatora precizirati ne samo kog tačno datuma će taj vid edukacije početi, već i kojim tempom i u kojim terminima će se sprovoditi predavanja. Ali je svakako neophodno da se najmanji broj polaznika prvo prijavi, jer je upravo to navedeno kao glavni zahtev za nastanak grupe, to jest za početak edukacije, s tim da maksimalno 8 kandidata može da prati nastavu u okviru konkretne grupe. Takođe je predviđeno i da svaki prijavljeni bude blagovremeno informisan o načinu organizacije grupne nastave, a biće posebno naglašeno da se ne može promeniti ništa vezano za to, ukoliko pojedinačni kandidat to eventualno bude zahtevao.

Jasno je da se primenjuje drugačiji princip kada se sprovodi poluindividualni kurs i obuka - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju, s tim što se mora naglasiti da je on isti kao i kada edukaciju treba da prati samo jedan polaznik, odnosno onda kada se organizuje individualna nastava. A u pitanju je naročito slobodan način organizacije, tako da se zahteva od apsolutno svakog prijavljenog da se o svemu tome dogovori, sa jedne strane sa nadležnim profesorom, a sa druge direktno sa koordinatorom za nastavu u okviru konkretne poslovnice organizatora. Inače, pod tim se misli da su oni obavezni da preciziraju kako datum početka individualne ili poluindividualne edukacije, tako isto i termine u kojima će se ona odvijati i dinamiku.

Ukoliko radnici neke kompanije treba da savladaju ovu oblast, neophodno je da bude organizovan korporativni seminar, to jest da se predstavnik te institucije obrati najbližoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford. U principu, naročito se poštuju potrebe klijenta u tom slučaju, tako da se nastava organizuje, zapravo onako kako najviše odgovara polaznicima, a dopuštena je i mogućnost izmene mesta njenog održavanja. Naime, ako klijent bude zahtevao da, na primer zaposleni časove pohađaju u svojoj firmi, potrebno je da prethodno budu obavešteni o svim onim zahtevima koji se odnose na konkretnu lokaciju i njene osobenosti, a koji svakako moraju biti ispoštovani.

Kako se organizuje obuka i kurs - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju?

Svi prijavljeni moraju znati da, praktično rečeno od njih zavisi na koji način će se organizovati specijalizovani kurs i obuka - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju. Da pojednostavimo sve to - ponuda ove obrazovne institucije je naročito obimna, tako da osim praćenja nastave na klasičan način, zainteresovanima se omogućuje da predavanja pohađaju i online. A u zavisnosti od njihove odluke se odlučuje i da li će se nastava sprovoditi ili za više njih (grupna edukacija) ili za jednu osobu (individualna), to jest za njih dvoje (poluindividualna nastava). Zato i jeste važno da oni odluče kako će pratiti nastavu, da bi mogli da dobiju sve relevantne informacije koje se tiču njene organizacije.

Potrebno je, isto tako da naglasimo i to da izuzev pojedinačnih polaznika, ovu edukaciju mogu da prate i zaposleni u okviru nekog preduzeća, s tim što se tada organizuje specijalizovani korporativni seminar - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju. A u pitanju je prilično slobodan način organizacije, te se iznosi zahtev da koordinator za nastavu sve detalje definiše direktno sa zainteresovanim klijentom. Izuzev dogovora o dinamici održavanja korporativnog kursa i o terminima, odnosno o datumu početka, datuma početka, potrebno je da se oni usaglase i oko toga na kom tačno mestu će zaposleni časove da prate. Dužni smo da istaknemo da se navedeni zahtev samo tom prilikom može ispuniti, tako da zaposleni mogu nastavu da prate ili u svojoj firmi, odnosno na nekom drugom mestu ili online ili u izabranoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxord. Posebno je važno da klijent koji se odluči za organizaciju korporativne obuke na nekom drugom mestu, prvo bude detaljno upoznat sa svim zahtevima koje određeni prostor mora da ima, a zatim svakako i da ih u potpunosti ispoštuje.

Inače, za onu vrstu nastave koja je predviđena za pojedinačne polaznike ovo pravilo ne važi, tako da oni biraju između online i edukacije koja se sprovodi po klasičnom principu.

Određeno je da se klasična edukacija organizuje u prostorijama predstavništva organizatora, a da predavanja online zainteresovani prate preko svog računara i to sa bilo kog mesta. Uzevši u obzir da se taj tip nastave sprovodi putem specijalnog, namenskog softvera, svakako je neophodno da on bude instaliran na korisnikov računar pre toga, a sva neophodna tehnička podrška će biti pružena onome ko se ne snađe dobro tokom postupka instalacije.

Nakon što se bude opredelio gde će pratiti nastavu, obavezan je svaki prijavljeni da navede da li će to da učini potpuno samostalno ili u grupi, odnosno u paru. Kako je različit broj osoba kojima je omogućeno da pohađaju svaki navedeni vid edukacije, tako je naravno različit i način na koji se one organizuju, s tim da se najstrožijim smatra onaj princip koji se poštuje prilikom sprovođenja nastave u grupi.

Naime, ne postoji mogućnost da grupni kurs i obuka - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju počne, sve dok se najmanje 4 osobe ne bude prijavilo zvanično, a organizator je definisao da maksimum 8 osoba može da uzme učešće u tom slučaju. A vrlo brzo posle toga će ovlašćeno lice konkretnog predstavništva odrediti kada bi trebalo edukacija tačno da počne, odnosno kojom brzinom će se predavanja organizovati i svakako, u kojim terminima će ih polaznici pohađati. Sve to biva pažljivo prezentovano prijavljenima i njima se tada naglašava da se promene ne smeju dozvoliti.

Zato, ako nekome ne odgovara u potpunosti način koji se primenjuje prilikom organizacije grupnog vida edukacije, on može da se odluči ili da časove prati u društvu sa još jednom osobom ili da to učini sasvim samostalno, to jest putem individualne nastave, te naglašavamo da se one organizuju po vrlo fleksibilnom i potpuno istom principu. Naime, sve segmente organizacije, to jest termine, dinamiku i datum početka kod ova dva tipa nastave, definišu svaki prijavljeni, njegov profesor i koordinator za nastavu u okviru one poslovnice u kojoj se taj kandidat prijavio.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju?

Svi oni polaznici koji žele da nastavu pohađaju u društvu sa još jednim kandidatom ili potpuno samostalno će podatke o trajanju imati na raspolaganju kada ih budu definisali sa zvanično ovlašćenim licima određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, uzevši u obzir da tako predviđaju pravila po kojima se ovi tipovi edukacije organizuju.

Naglašavamo da se po gotovo istovetnom principu organizuje i korporativni seminar - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju, te tako klijent saznaje koliko će njegovi zaposleni tačno da pohađaju obuku kada princip njene organizacije bude definisao sa kordinatorom za nastavu u određenom predstavništvu pomenute institucije.

Ali zato, kada neko želi časove da prati u grupi, svakako treba da ima na umu činjenicu da se primenjuje drugačiji način organizacije, te da tada ovlašćeni koordinator za nastavu određuje kako trajanje celokupne obuke, tako i termine u kojima će polaznici pratiti časove, ali i kog datuma će nastava početi.

Ukupno je 8 školskih časova u aktuelnom nastavnom programu, a prema čijim smernicama se obuka i kurs - kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju organizuje, pa tako kada se pohađa u grupi, nastava traje 4 dana, to jest članovi te grupe imaju u toku jednog dana po 2 školska časa nastave, odnosno prate predavanja u trajanju od po 90 minuta.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako izbeći dvostruko oporezivanje u međunarodnom poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje