Kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing

Primarno je seminar - kako izbeći i sprečiti mobing namenjen licima koja su u nekoj organizaciji zadužena za rukovođenje, to jest onima čije je radno mesto u oblasti visokog menadžmenta. Uz to se podrazumeva i da u pomenutoj oblasti mogu da se edukuju svi koji imaju želju da se upoznaju sa pojmom mobinga u poslovanju, odnosno koji žele da nauče na koji način se on može izbeći i sprečiti.

Svakako će bilo koji zainteresovani polaznik imati obavezu prvo da izvrši prijavu kako bi pohađao ovaj seminar, a to ima mogućnost da učini na nekoliko načina. Prvo, može da lično dođe u prostorije Obrazovnog centra Akademije Oxford i prijavi se, a zatim ima mogućnost da jednu od poslovnica kontaktira putem telefona i na kraju, postoji opcija da na zvaničnu mail adresu organizatora pošalje sve informacije koje su važne za prijavljivanje. A to podrazumeva kako prezime i ime svakog pojedinačnog kandidata, tako i njegov broj telefona, te datum rođenja.

Uz to je važno da svi koji su zainteresovani, znaju da je njihova obaveza prilikom upisa da prilože svu zahtevanu dokumentaciju i da, naravno budu lično prisutni, a svakako će dodatna obaveštenja dobiti od predstavnika konkretne poslovnice organizatora u kojoj su prijavu već izvršili.


Ističemo da će svako od njih morati da se opredeli između mogućnosti da nastavu prati online i na uobičajen način, to jest da dolazi u prostorije jedne od poslovnica kako bi pohađao predavanja. Posedovanje računara je primaran uslov za praćenje edukacije online, a podrazumeva se da će svaki polaznik u tom slučaju morati prvo da izvrši kompletnu instalaciju specijalizovanog softvera, kako bi uopšte bio u mogućnosti da nastavu pohađa na ovaj način.

Kada bude doneo odluku gde će nastavu da prati, svakako će mu biti predočena činjenica da se organizuje kako poluindividualni, tako i individualni kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing, ali i da mu je na raspolaganju mogućnost praćenja predavanja u grupi.

Podrazumeva se da se grupni vid edukacije organizuje za više osoba, a predviđeno je da u jednoj grupi bude prisutno između četvoro i osmoro njih, dok je individualna nastava, naravno namenjena samo po jednoj osobi, a dvoje njih prisustvuje poluindividualnoj edukaciji, koja je poznata još i pod nazivom nastava u paru.Potpuno je drugačiji princip na koji se organizuju poluindividualni i individualni seminar - kako izbeći i sprečiti mobing, sa jedne strane, odnosno grupni tip edukacije sa druge. Moramo napomenuti da je mnogo rigorozniji način organizacije grupne nastave, jer prvo mora da se pričeka kreiranje jedne grupe, koja treba da broji najmanji broj članova, odnosno njih četvoro, a određeno je da najviše osmoro ljudi može biti prisutno u okviru jedne grupe, Kada se u bilo kojoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford taj uslov bude ispunio i nakon što se bude zvanično oformila grupa, organizator će odrediti prvo kog datuma će taj vid edukacije da počne, a potom će definisati i dinamiku po koju će predavanja da se održavaju, kao i tačne termine, pa će svakog pojedinačno, ko je prijavu već izvršio, o tome i da obavesti na tačno propisan način. Najvažnije je da ko god je zainteresovan za praćenje nastave po ovom principu, zna da ne postoji mogućnost da se ni termini koji su utvrđeni, ni dinamika, odnosno tačan datum početka, izmene ako to kandidat bude zahtevao, te se iz tog razloga svakome preporučuje da prethodno dobro razmisli o tome da li mu u potpunosti odgovara da pohađa predavanja po tom principu.

Naravno, za onog kandidata koji ne može da se uklopi u unapred navedene termine, odnosno ko ne može da prihvati sve segmente organizacije grupne nastave, na raspolaganju je poluindividualni ili individualni kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing. Način na koji se oni sprovode je potpuno isti, a svakako je osnovna razlika vezana za broj osoba koje bi trebalo konkretnom tipu edukacije da prisustvuju. Dozvoljeno je svakome ko je za jednu od njih zainteresovan, da se najpre usaglasi oko datuma početka sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa nadležnim predavačem, a oni posle toga svakako moraju da definišu i termine u kojima će časovi da se organizuju, kao i dinamiku. Sasvim je jasno da je individualni i poluindividualni vid edukacije u velikoj meri naklonjen pojedinačnim polaznicima, te da se odvija upravo onako kako i njima i njihovim predavačima odgovara.

Sličan je i princip po kome se sprovodi korporativna obuka i kurs - kako izbeći i sprečiti mobing, a podrazumeva se da su u tom slučaju polaznici isključivo ona lica koja su u nekoj firmi zaposlena. Tom prilikom će koordinator za nastavu određene poslovnice organizatora maksimalno da se potrudi da ostvari zahteve klijenata, to jest ovlašćenih lica određene kompanije. A osim mogućnosti da se korporativni vid edukacije organizuje na sve do sada opisane načine, svakako će biti dozvoljeno, naravno pod uslovom da klijent tako zahteva, da njegovi zaposleni predavanja prate u prostorijama njihove kompanije, to jest na bilo kom mestu koje klijent odredi, ali pod uslovom da zadovoljava jasno definisane uslove.

Šta ćete naučiti na seminaru - kako izbeći i sprečiti mobing?

Mada se često, naročito u medijima može čuti da je neko doživeo mobing na radnom mestu, činjenica je da nije veliki broj ljudi koji znaju šta tačno ovaj pojam označava. Iz tog razloga će specijalizovani seminar - kako izbeći i sprečiti mobing prvo da bude usmeren na definisanje pojma mobing, te će biti izneto zapažanje predavača o poteškoćama sa kojima se zaposleni u različitim sektorima brojnih kompanija susreću na svom radnom mestu.

Nakon toga će prisutnima biti detaljno opisano šta je to sve povezano sa pojmom mobinga, a u smislu da će im biti detaljno objašnjeno i zbog čega uopšte neko dozvoljava stvaranje različitih vrlo problematičnih situacija koje do ove pojave dovode. Podrazumeva se da će predavači govoriti o štetnom uticaju mobinga i to ne samo na zaposlene, već i na celokupnu organizaciju, te će se poslužiti i brojnim primerima iz prakse, a kako bi prisutnima pružili mogućnost da što bolje razumeju šta se tretira pod pojmom mobinga i šta, uopšteno do njega dovodi.

Kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing će, isto tako da bude usmerena na one situacije koje nastaju posle definisanja mobinga, to jest osvrnuće se na njegov uticaj kako na psihično, tako i na fizičko zdravlje zaposlenih koji su toj neprijatnosti bili izloženi. Isto tako je posebno važno naglasiti da je ovaj seminar specijalno osmišljen kako bi prisutnima omogućio ne samo da se upoznaju sa pojmom i definicijom mobinga, odnosno sa uzrocima koji do njega dovode, već i da bi im bila pružena mogućnost da nauče kako se može sprečiti nastanak situacija koje do njega dovode. Iz tog razloga će naročita pažnja u toku ovog seminara da bude usmerena na definisanje određenih mera koje bi valjalo implementirati u bilo koji tip kompanije.

Prisutni će biti u mogućnosti da se upoznaju i sa svim onim postupcima koje je dobro primeniti da bi se zaposleni zaštitili od eventualnog mobinga, a isto tako je vrlo važno govoriti i o uticaju mobinga na produktivnost zaposlenih, pa samim tim i na celokupan poslovni proces određene kompanije.

A kada budu predstavljena sva teorijska znanja koja specijalizovani kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing podrazumeva, prisutni će morati da učestvuju i u takozvanim studijama slučaja. Tom prilikom će biti simulirane određene situacije koje se mogu tretirati kao mobing, a zatim će oni imati obavezu da primenom stečenih teorijskih znanja izbegnu konkretne situacije, to jest da pokažu da su savladali sve što ovaj kurs podrazumeva. Naravno da će im predavači ukazati i na moguće greške koje će tom prilikom načiniti i time ih u potpunosti osposobiti da u najvećoj mogućoj meri izbegnu potencijalno problematične situacije, to jest da pravilno implementiraju sve preventivne mere, a kako uopšte ne bi došlo do mobinga u kompaniji u kojoj su oni zaposleni, odnosno kako bi se ta mogućnost svela na minimum.

Gde i kada se seminar - kako izbeći i sprečiti mobing održava?

Definisano je da svaki pojedinačni polaznik ima mogućnost izbora kako između praćenja predavanja online i u našim poslovnicama, tako i između grupne, poluindividualne i individualne nastave.

Da budemo malo precizniji, svaki prijavljeni prvo mora da se opredeli da li će seminar da prati u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a koju bude lično izabrao ili će to da učini preko interneta, pa zatim treba da se opredeli da li će predavanja da pohađa u grupi ili u paru, odnosno individualno.

Što se tiče online nastave, ona se odvija na svaki od pomenutih načina, a svaki zainteresovani je obavezan da ima i sopstveni računar, kao i da prethodno izvrši instalaciju poedbnog softvera na njega, stim da i obaveza ovlašćenog lica konkretne poslovnice da uputi u potrebne detalje svakog zainteresovanih polaznika.

Kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing koja podrazumeva formu grupne nastave predviđa prisustvo više polaznika, to jest od najmanje 4 do maksimum 8 ljudi, ali i termine, dinamiku i datum održavanja, koje definiše organizator. Naime, kada se bude prijavilo najmanje četvoro polaznika koji žele da ovaj seminar prate u grupi, biće određen i datum početka, a zatim i dinamika održavanja, kao i termini, te će naravno svaki prijavljeni da dobije precizna obaveštenja o detaljima.

Onim osobama kojima ne odgovara takav vid organizacije je na raspolaganju kako individualna obuka, tako i ona vrsta nastave koju prati dvoje njih istovremeno, to jest poluindividualna. Podrazumeva se da se tada, sve što je vezano za organizaciju definiše dogovorom između zainteresovanog polaznika ili njih dvoje (u slučaju poluindividualne nastave) i predstavnika naše institucije, kao i profesora.

U skladu sa zahtevima i potrebama klijenata, organizuje se i korporativna edukacija, što znači da seminar - kako izbeći i sprečiti mobing u tom slučaju pohađaju zaposleni u okviru neke kompanije. Budući da je specifična ciljna grupa polaznika, dozvoljeno je i da se nastava, po želji klijenta organizuje i na nekom drugom prostoru, a sve detalje vezane princip organizacije će definisati nadležna osoba u konkretnom predstavništvu organizatora sa ovlašćenim licem zainteresovane kompanije.

Po kom principu se obuka i kurs - kako izbeći i sprečiti mobing?

Prilikom prijavljivanja, odnosno upisivanja, će svaki zainteresovani biti informisan o načinu na koji se organizuje kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing. Radi se o tome da je u ponudi, pored uobičajenog načina pohađanja predavanja u prostorijama poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, isto tako moguće organizovati i online nastavu. A u tom slučaju, svaki kandidat obavezno mora da poseduje sopstveni računar, a svakako je je potrebno i da malo pre zvaničnog početka sprovođenja tog tipa edukacije, on na njega instalira i poseban tip softvera.

Definisano je da se i online i sklasični vid edukacije organizuju ili za po jednog polaznika (individualno) ili za njih četvoro do osmoro (grupno) ili za njih dvoje u isto vreme (poluindividualno).

Naravno, svaki prijavljeni će imati mogućnost opredeljenja između ponuđenih tipova edukacije, ali svakako mora da zna da je najstrožiji način na koji se sprovodi grupni kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing. Zapravo, tada se od prijavljenih zahteva da budu vrlo strpljivi, jer mora da bude oformljena grupa od najmanjeg broja članova (četvoro njih). A nakon toga je predviđeno da organizator odredi datum početka nastave, odnosno dinamiku održavanja i termine, te bi svi prijavljeni trebalo da u potpunosti prihvate navedene uslove.

Zato je princip organizacije poluindividualne i individualne nastave potpuno drugačiji, a preciznije govoreći svako ko je za jednu od njih zainteresovan, ima pravo da odredi i to u dogovoru sa profesorom i koordinatorom za nastavu u toj poslovnici organizatora na prvom mestu kada će bilo poluindividualni ili individualni seminar - kako izbeći i sprečiti mobing da počne. Potrebno je, isto tako i da polaznik sa njima definiše i dinamiku održavanja, kao i termine u kojima će predavanja da pohađa.

Napominjemo da možemo na zahtev klijenata da organizujemo i edukaciju koja je namenjena zaposlenim licima, to jest korporativni kurs. Tada se očekuje da se predstavnik zainteresovane firme oko apsolutno svega što se odnosi na organizaciju te edukacije, dogovori direktno sa ovlašćenim licem u jednoj poslovnica organizatora.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing?

Napominjemo da se može navesti isključivo odgovor na pitanje koliko traje samo grupni kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing, jer je to dozvoljeno, budući da organizator definiše svaki segment sprovođenja tog tipa edukacije.

S obzirom na to da je nastavnim fondom predviđeno ukupno 8 školskih časova, a da je dinamika koja je u tom slučaju definisana, po 2 školska časa na dnevnom nivou, to seminar - kako izbeći i sprečiti mobing koji se pohađa u grupi, traje ukupno 4 dana.

Svako koga bude zanimala ili poluindividualna ili individualna obuka će sve detalje vezano za datum početka i za dinamiku, ali i za termine održavanja da sazna tek nakon što ih bude precizirao direktno sa predstavnikom institucije organizatora.

A sve to isto se odnosi i na situaciju kada se organizuje korporativni kurs i obuka - kako izbeći i sprečiti mobing, jer tada predstavnik zainteresovane kompanije dogovara sa zvanično ovlašćenim licem u instituciji organizatora na koji način če se ona sprovoditi.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako izbeći i sprečiti mobing"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje