Kurs i obuka - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju

Sasvim je jasno da je tema kojom se specijalizovana obuka i kurs - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju bavi, svakako na prvom mestu namenjena svim onim osobama koje su u okviru različitih kompanija zaposlene u sektoru finansija, a najpre onima čije su radne dužnosti vezane baš za devizno poslovanje. Takođe je pomenuta edukacija osmišljena i da olaša poslovanje svakome ko radi u firmi, čija oblast delovanja je usmerena na spoljnu trgovinu.

Ova obuka se može pohađati u toku cele godine i to direktno u različitim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, s tim da isto tako u ponudi postoji i nastava, koju polaznici treba da prate online. A kada je u pitanju ta vrsta edukacije, svakako se od zainteresovanih najpre mora zahtevati da imaju kompjuter, s tim da je odmah zatim vrlo važno i da, u skladu sa pravilima instaliraju tačno određeni tip softvera na taj uređaj. S obzirom na to da u svakom predstavništvu institucije organizatora postoji i tim stručnjaka, koji su primarno usmereni na pružanje tehničke podrške svim onim kandidatima koji za tim imaju potrebu, to znači i da će oni vrlo brzo pomenuti softver sa uspehom instalirati.

Organizator je omogućio svakom prijavljenom da se prvenstveno odluči gde, to jest sa kog mesta će predavanja da pohađa, ali nakon toga ima obavezu i da potpuno samostalno odluči da li mu više odgovara princip koji podrazumeva individualni kurs i obuka - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju ili će se odlučiti za grupnu ili poluindividualnu nastavu, pošto su sve tri u ponudi ove institucije. Način na koji se sprovode ovi tipovi edukacije se svakako razlikuje, ali je potrebno naglasiti da je različit i broj osoba koje bi trebalo da prisustvuju svakoj od njih.


Svi oni kandidati kojima ne smeta da predavanja pohađaju u grupi, moraju biti svesni činjenice da od 4 ljudi najmanje, pa do 8 njih najviše treba taj tip edukacije da prati, pa je stoga prvenstveno važno da se minimalan broj njih prvo prijavi zvanično, a kako bi bio ispunjen uslov za formiranje jedne grupe. Princip organizacije rada u grupi je takav da isključivo ovlašćeno lice konkretne poslovnice organizatora donosi zvaničnu odluku kako o datumu početka i o terminima održavanja časova, tako isto i o trajanju, uzevši u obzir da on samostalno određuje i u skladu sa kakvom tačno dinamikom će časovi da budu organizovani. Baš zato što upravo koordinator za nastavu sve to precizira, to se i napominje da nijedan član grupe nema mogućnost da zahteva nikakve izmene.

Mnogo je jednostavniji i slobodniji način na koji se organizuje kako individualni seminar - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju, tako i onaj tip edukacije, za koji se podrazumeva prisustvo dvoje kandidata (poluindividualna). Potrebno je da se svako koga interesuje takav vid praćenja nastave, zajedno sa predavačem koji će je voditi i sa onom osobom, koja je u jednoj od poslovnica organizatora za to i ovlašćena, precizira po kom principu će se predavanja odvijati. Tačnije, oni se dogovaraju kako o terminima u kojima će polaznici pratiti predavanja, tako i o tome kog tačno datuma će nastava početi, a u svakom slučaju treba da odrede i njeno trajanje.

Neophodno je da naglasimo i to da postoji mogućnost organizovanja ovog kursa isključivo za zaposlene u različitim preduzećima, a predviđeno je da se korporativna obuka sprovodi isključivo onako kako najviše polaznicima u tom slučaju odgovara. Trebalo bi da zvanično ovlašćeno lice one firme, koja želi da njeni zaposleni upoznaju sve one metode, koje se moraju primenjivati kako bi se izbegli potencijalni prekršaji u oblasti deviznog poslovanja, zajedno sa koordinatorom na nastavu određenog predstavništva organizatora, definiše kako bi zaposleni trebalo časove da pohađaju. Stvar je u tome da oni zajedno definišu i kog datuma će predavanja početi, ali i kojom brzinom će da budu održavana, odnosno u kojim terminima, s tim da u ovom slučaju samo, oni treba da se usaglase i oko lokacije. Naime, korporativna obuka i kurs - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju je i jedina vrsta nastave, za koju je dozvoljeno da se organizuje i izvan prostorija određene poslovnice organizatora. A tom prilikom se, svakako zahteva da prostor bude u skladu sa važećim pravilima opremljen, kako bi zaposleni nastavu pratili bez ikakvih smetnji.

Posebno ističemo da se svaki zainteresovani, naravno mora upisati za pohađanje ove edukacije, to jest da je obavezan da dođe tada lično i svu potrebnu dokumentaciju dostavi. Međutim, pre toga se mora prijaviti i to ili preko telefona ili može i da dođe lično u predstavništvo organizatora i to u bilo kom gradu, a dostupna je i ona opcija, koja podrazumeva elektronsko prijavljivanje. U tom slučaju, svi zainteresovani treba da informacije o sebi, a primarno ime, prezime i datum rođenja, ali i broj telefona, na zvaničnu mejl adresu institucije organizatora pošalju.Koje teme upoznaju polaznici seminara - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju?

Sve one odredbe Zakona o prekršajima Republike Srbije, koje se u praksi vrlo često primenjuju su prva tema sa kojom će specijalizovana obuka i kurs - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju da upozna sve polaznike. Svakako će profesori koji su zaduženi da nastavu vode, pojasniti prisutnima i koji sud ima nadležnost u slučaju da do prekršaja u ovoj vrsti poslovanja dođe, te će isto tako i da im ukažu na sve konsekvence, koje će imati ona lica koja iz nekog razloga, ipak načine određeni prekršaj.

O različitim vrstama carinskih prekršaja će, takođe profesori detaljno da govore, te će svakako akcenat staviti i na devizne prekršaje. Biće govora i o izmenama Carinskog zakona, kao i o tretmanu prekršaja u deviznom poslovanju sa aspekta odredbi tog Zakona. Podrazumeva će da će svaki polaznik ovog kursa da dobije i precizna objašnjenja o tome zbog čega se u pojedinim situacijama primenjuju odredbe prethodnog Carinskog zakona Republike Srbije, a zašto se u nekim drugim slučajevima konkretni prekršaji tretiraju sa stanovišta novog Zakona. Tom prilikom će predavači pokazati i na primerima, na koji način se dolazi do saznanja prema kom tačno zakonu će određeni prekršaji da budu definisani.

Svako ko bude pratio ovu edukaciju će da dobije i uopštene informacije o odredbama Zakona o deviznom poslovanju Republike Srbije, a specijalizovani kurs i obuka - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju će akcenat staviti na upoznavanje polaznika sa različitim propisima i podzakonskim aktima, koji se u praksi primenju kako bi se, najpre definisao konkretni prekršaj, a zatim i izrekle kaznene mere.

Podrazumeva se da je osnovni uslov za maksimalno izbegavanje prekršajnih radnji u okviru deviznog poslovanja izuzetno dobro poznavanje pravila vezanih za konkretne postupke, ali i poznavanje različitih dokumenata i isprava, odnosno njihovog korišćenja u skladu sa zakonskim odredbama, pa će nadležni profesori svakako detaljno obraditi i tu temu. Prisutnima će biti ukazano i na važnost neprekidnog praćenja promena u aktuelnim zakonima i propisima, odnosno podzakonskim aktima.

Nakon toga će lica koja su zadužena za vođenje pomenute obuke objasniti svim kandidatima i kako funkcioniše celokupan postupak utvrđivanja načinjenih prekršaja u deviznom poslovanju. A to znači da će im prvo biti objašnjeno na koji način nadležna lica utvrđuju da li je, uopšte do prekršaja i došlo, te kako definišu kaznu za konkretno lice. Svakako će govoriti i o novčanom kažnjavanju, ali i o različitim zaštitnim merama koje se u pojedinim situacijama moraju izreći i adekvatno primeniti. Sa ciljem da svako ko pohađa stručni seminar - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju shvati kako pomenuti proces funkcioniše, profesori će obezbediti i pažljivo odabrane primere iz prakse.

U kojim terminima i gde se organizuje kurs i obuka - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju?

Prema aktuelnim pravilima, koja se primenjuju u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, informacije o tačnim terminima održavanja nastave, ali i o mestu, bivaju omogućene prijavljenima nakon što se opredele između online i klasične edukacije, sa jedne strane, te grupne, individualne i poluindividualne, sa druge.

Preciznije govoreći, od svakog pojedinačnog polaznika zavisi da li će da dolazi u predstavništvo pomenute institucije, a kako bi na klasičan način pratio predavanja ili mu više odgovara princip koji podrazumeva online seminar - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju, kada nastavu može pratiti sa bilo kog mesta, budući da zainteresovani pristupaju predavanjima preko svog računara. Važno je da oni prethodno instaliraju na njega tačno određenu vrstu softvera, a sve neophodne informacije će im, svakako biti na vreme date, ali će im isto tako biti pružena profesionalna pomoć u tehničkom smislu, ako se ne budu dobro snašli tokom postupka instalacije.

Napominjemo da je tačno određen broj polaznika, koji bi trebalo da prate kako nastavu u grupi, tako i poluindividualnu, ali i individualnu, a postupak sprovođenja svake od njih se donekle razlikuje.

U jednoj grupi treba da bude minimalno 4 osobe, budući da je upravo to navedeno kao zahtev kako za formiranje grupe, tako isto i za početak te vrste edukacije. Iz tog razloga, svaki prijavljeni mora imati na umu da je potrebno prvo da sačeka pomenuti uslov da bude ostvaren, a da posle toga svakako organizator definiše apsolutno sve detalje. Naime, odmah pošto konkretna grupa bude bila kreirana, koordinator će odrediti kog datuma bi trebalo časovi da počnu, a posle toga će definisati i trajanje nastave, kao i termine u kojima bi polaznici predavanja trebalo da pohađaju. Ističemo da najviše 8 osoba ima pravo u grupi da bude prisutno, a ukoliko neko bude izrazio želju za promenom onoga što organizator definiše, mora znati da se ti zahtevi kod ove vrste edukacije ne mogu ispunjavati.

Kome god ne odgovara ovakav vid organizacije, svakako ima pravo da izabere između individualne i edukacije koju dve osobe istovremeno treba da pohađaju, odnosno takozvane poluindividualne. U pitanju je najslobodniji mogući način organizacije, uzevši u obzir da jedan ili dvoje kandidata u dogovoru sa ovlašćenim licem konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, kao i sa nadležnim profesorom, odredi kako će predavanja da se sprovode. Izuzev definisanja datuma početka, oni se usaglašavaju i o terminima, u kojima će se kako poluindividualni, tako i individualni seminar organizovati, a neophodno je da se dogovore i oko njegovog trajanja, to jest da preciziraju kakvom dinamikom će predavanja da budu sprovedena.

U slučaju da je potrebno da se specijalizovana obuka i kurs - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju organizuje isključivo za one osobe koje rade u konkretnom preduzeću, predviđeno je da se njegov zvanično ovlašćeni predstavnik usaglasi oko svih neophodnih detalja sa koordinatorom, onog predstavništva pomenute institucije koje prethodno bude i kontaktirao. Ali ističemo da se isključivo tada dopušta izmena koja se odnosi na lokaciju, budući da zaposleni svakako imaju mogućnost predavanja da pohađaju i na drugom mestu. Dakle, ako nadležni u toj kompaniji budu procenili da je bolje za radnike da časovi budu organizovani na drugoj lokaciji, a ne online ili u poslovnici organizatora, potrebno je da obezbede i kvalitetan rad, to jest da u izabranom prostoru kandidatima budu dostupna sva neophodna sredstva za nesmetano sprovođenje nastave. Podrazumeva se, isto tako da će se pomenuta lica dogovoriti i o tačnim terminima u kojima će korporativni kurs da bude održan, kao i o datumu početka, te svakako imaju dužnost da se usaglase i oko trajanje tog tipa nastave.

Kako se stručna obuka i kurs - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju organizuje?

Sa ciljem da svakome koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju, pruži priliku da pohađa nastavu baš onako kako mu najviše odgovara, Obrazovni centar Akademije Oxford najpre zainteresovanima nudi mogućnost izbora između poluindividualne, te grupne i individualne edukacije, a zatim od njih očekuje da se opredele da li će nastavu da prate u skladu sa klasičnim principom ili preko interneta.

Što se tiče poluindividualne edukacije, nju treba 2 osobe treba da pohađaju, a princip koji se tom prilikom primenjuje je potpuno isti kao i u onoj situaciji kada se organizuje individualna edukacija. Reč je o naročito fleksibilnim pravilima, s obzirom na to da se svakom prijavljenom omogućuje da definiše precizno kako će se nastava odvijati, a to čine u dogovoru sa ovlašćenim koordinatorom i sa predavačem, koji će izabranu vrstu edukacije i da vodi. Napominjemo da oni moraju, takođe precizirati kako termine, u kojima će časovi da budu organizovani, tako i njihovo trajanje. odnosno dinamiku, a svakako i datum kada će jedan ili dvoje polaznika početi sa radom.

Budući da je u ponudi i grupna obuka i kurs - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju, svi kandidati koji imaju interesovanje da predavanja na taj način prate, imaju obavezu da se prilagode unapred definisanim terminima, to jest o dinamici i datumu početka. Zapravo je stvar u tome, da ovlašćeno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora prvo čeka da se dovoljno ljudi prijavi, to jest da bude kreirana grupa od minimum 4 osobe, te se zato prvenstveno zahteva strpljenje od svakog kandidata, budući da to može i da traje neko vreme. Naglašavamo da maksimum osmoro ljudi ima pravo učešća u okviru jedne grupe, a svakako je vrlo važno i da lica koja odluče tako časove da prate znaju da nijedan njihov zahtev, koji se bude odnosio na izmene ma kog segmenta, neće ni u kom slučaju moći da bude ostvaren.

Pored edukacije koju bi trebalo polaznici pojedinačno da prate, organizuje se i korporativna obuka, a zapravo su tada polaznici radnici zaposleni u nekom preduzeću. Naglašavamo da se organizaciji ove vrste nastave pristupa tako da se, u najvećoj meri ostvaruju zahtevi klijenta, budući da lice koje je u konkretnoj firmi ovlašćeno definiše kako će se predavanja odvijati, direktno sa koordinatorom u odabranoj poslovnici pomenute institucije. Pored toga što će oni definisati dinamiku održavanja i termine, potrebno je da odluče i kog tačno datuma će edukacija za zaposlene početi, ali i da se usaglase oko mesta njenog održavanja. Ukoliko nekome ne bude odgovaralo da se korporativni seminar - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju odvija online ili u predstavništvu navedene institucije, može zahtevati da zaposleni časove u okviru svoje kompanije pohađaju, ali tada ima obavezu da obezbedi njeno nesmetano odvijanje, to jest da opremi prostor prema smernicama koje će dobiti od organizatora.

Preostalo je da naglasimo i to da za apsolutno svaki vid edukacije koji je u ponudi, važi pravilo da se može organizovati kako online, tako isto i u jednoj od poslovnica pomenute institucije. Za sve one kandidate kojima odgovara više edukaciju da prate online je predviđeno da se pridržavaju pravila, koje se odnosi na instaliranje namenskog softvera na kompjuter, a njega svakako moraju da poseduju. U slučaju da budu imali potrebe, tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške im je na raspolaganju i to u okviru svakog predstavništva ove specijalizovane obrazovne institucije.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju?

Ukupan nastavni fond, koji podrazumeva zvanični plan i program ove edukacije uključuje 8 školskih časova. S obzirom na to da ovlašćeni predstavnik u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kojoj se organizuje grupna obuka i kurs - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju ima zadatak da navede ne samo dinamiku, to jest da odredi trajanje, nego i da precizira kog datuma će edukacija da počne, te u kojim terminima će se odvijati, jasno je da samo polaznici u tom slučaju na raspolaganju imaju ove informacije.

Ukupno će 4 dana trajati nastava koja se pohađa u grupi, a tom prilikom je predviđena dinamika koja uključuje tokom jednog od njih, predavanja u trajanju od po 90 minuta ukupno (2 školska časa).

Kako je drugačiji način na koji se organizuje i edukacija za jednog i za dvoje polaznika, to jest individualna i poluindividualna nastava, to automatski podrazumeva da svi koji su za njih zainteresovani preciziraju detalje sa nadležnim osobama u konkretnoj poslovnici navedene institucije. A pored definisanja trajanja (dinamike održavanja), oni svakako preciziraju i kog tačno datuma će izabrana vrsta nastave zvanično da počne, ali i u kojim terminima će polaznici časove da pohađaju.

Slobodno možemo reći da je gotovo isti princip koji se primenjuje kada se organizuje korporativni seminar - kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju, s tim da tada koordinator za nastavu predstavništva organizatora definiše, između ostalog i koliko će zaposleni dugo pohađati predavanja, a što treba da učini sa ovlašćenim licem u toj kompaniji.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako izbeći prekršaje u deviznom poslovanju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje