Kurs i obuka - kako izraditi investicioni i biznis plan firme

Specijalizovani seminar - kako izraditi investicioni i biznis plan firme je, primarno namenjen onim licima koji su vlasnici malih, ali i srednjih preduzeća različite organizacione strukture, a koji su procenili da je neophodno da učine nešto kako bi poslovanje svojih firmi podigli na viši nivo.

Pred svakoga koga interesuje edukacija u ovoj oblasti je stavljen zahtev da izvrši zvaničnu prijavu, ali i da prilikom sprovođenja upisa lično dođe u prostorije one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford koju je izabrao i obaveznu dokumentaciju tom prilikom da priloži.

A što se tiče postupka prijavljivanja za pohađanje ovog kursa, omogućeno je to učiniti putem telefona ili doći lično u predstavništvo institucije organizatora, a podrazumeva se da je dozvoljeno poslati mail sa neophodnim podacima (prezime i ime, broj telefona kandidata i njegov datum rođenja).


Inače, navedena institucija izuzev mogućnosti da nastavu prate putem grupne, individualne ili poluindividualne, svim zainteresovanima nudi priliku i da edukaciji pristupe online ili direktno u predstavništvu organizatora, a kada se sprovodi klasičan kurs i obuka - kako izraditi investicioni i biznis plan firme.

Svakako je važno da oni kandidati koji žele da edukaciju pohađaju online imaju računar, ali i da prethodno na njega, a prema aktuelnim pravilima instaliraju poseban tip softvera. Ukoliko bude bilo potrebe u tome će im pomoći ovlašćeno lice konkretne poslovnice, ali će oni svakako dobiti i detaljna obaveštenja koja se odnose na princip organizacije tog vida edukacije.

Da bi neko mogao da odluči da li će nastavu pohađati u grupi, individualno ili u paru, on svakako mora da bude informisan o načinu njihove organizacije, ali i o pravilima koja se moraju tom prilikom poštovati.

Prvo moramo naglasiti da se nastava u grupi isključivo organizuje za tačno definisan broj osoba, te da je predviđeno prisustvo od minimum četvoro do maksimum osmoro ljudi u sklopu jedne grupe, dok je poluindividualna okarakterisana kao nastava u paru, što znači da je pohađa dve osobe, a svaki polaznik pojedinačno ima pravo da prati individualnu nastavu.

Tačan datum početka kako poluindividualne, tako i individualne edukacije, koje se inače organizuju na isti način, će zajedno definisati koordinator za nastavu konkretne poslovnice, zatim zainteresovani kandidat, kao i profesor koji će jednu od tih vrsta nastave da vodi. Isto tako je predviđeno da oni, nakon dogovora o tačnom datumu početka definišu i termine u kojima će se konkretni vid edukacije organizovati, ali je svakako neophodno i da se dogovore oko njenog trajanja, te da zajedno odrede i dinamiku održavanja.

Na potpuno drugačiji način se organizuje grupni seminar - kako izraditi investicioni i biznis plan firme i to za tačno definisan broj osoba, to jest od četvoro do najviše osmoro njih. Koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se bude oformila grupa, to jest u kojoj se bude minimum 4 kandidata prijavilo, će da odredi kog datuma će ta vrsta edukacije početi, a potom i prema kakvoj dinamici će predavanja da budu organizovana i u kojim će terminima da se sprovodi nastava. Kada se bude oformila grupa i organizator definisao sve navedeno, biće obavešten svaki prijavljeni, ali ukoliko mu bilo šta od toga ne bude odgovaralo mora da zna da njegov zahtev za promenu neće biti usvojen, ali samo zato što to ne dozvoljava način organizacije ovog tipa edukacije.

Trebalo bi da naglasimo i da Obrazovni centar Akademije Oxford u potpunosti ispunjava zahteve svake kompanije koja ima potrebu da svojim zaposlenima omogući savladavanje konkretnih znanja, a kojom prilikom se organizuje takozvana korporativna obuka i kurs - kako izraditi investicioni i biznis plan firme. Naime, ta vrsta edukacije se isključivo organizuje za ona lica koja su u okviru neke firme zaposlena, a sprovodi se prema istom principu kao i nastava za pojedinačne polaznike. U slučaju da nekom klijentu to više odgovara i da navede kao zvaničan zahtev, institucija organizatora će omogućiti i izmenu lokacije održavanja korporativnog seminara, a u smislu da zaposleni nastavu mogu da prate i direktno u svojoj kompaniji.Šta izučava stručni kurs i obuka - kako izraditi investicioni i biznis plan firme?

U okviru početnog predavanja će profesori upoznati prisutne sa time šta se podrazumeva pod investicionim planom i sa njegovim osnovnim karakteristikama, a zatim će im objasniti i šta sve mora konkretni plan da sadrži, odnosno na koji način se mogu efekti određene investicije proceniti.

Specijalizovana obuka i kurs - kako izraditi investicioni i biznis plan firme će, takođe polaznicima ponuditi ona znanja koja su vezana za oblast finansiranja, a u smislu da će naučiti šta su to osnovna, a šta obrtna sredstva i na koji način se vrši njihovo finansiranje, te će biti reči i o različitim izvorima kroz koje se omogućuje finansiranje.

Za izradu investicionog plana je vrlo važno i kakve efekte investicija treba da ima, tako da će u tom segmentu profesori govoriti kako o direktnim efektima određene investicije, tako i o onima koji se smatraju indirektnim, a upoznaće se i sa relevantnim troškovima, kao i sa njihovom pravilnom analizom.

U prvom delu ove edukacije, a koji je vezan isključivo za investicioni plan i njegovu izradu, će polaznici da se upoznaju i sa takozvanim dokumentarnim kreditnim akreditivom, te sa davanjem garancija i sa vođenjem evidencije, koja je poznata kao vanbilansna.

Da bi svako ko pohađa stručni seminar - kako izraditi investicioni i biznis plan firme bio u mogućnosti da u potpunosti razume na koji način se izrađuju investicioni planovi određene kompanije, prvo će imati priliku da stekne teorijska znanja, a zatim i da se upozna kroz praktične primere koje će predavači ponuditi sa time. Nakon svega toga morati da, u okviru praktičnog dela koji ova obuka podrazumeva, izradi investicioni plan i to prema podacima koje će prisutnima dati predavači.

Isto tako će tokom ove edukacije polaznici da se upoznaju i sa izradom biznis plana, tako da će u tom segmentu prvo da im bude objašnjeno šta se tačno definiše ovim pojmom i šta pravilno urađen biznis plan treba da sadrži. A tom prilikom će biti govora i o proceni tržišta, odnosno o različitim strategijama i analizama koje se moraju primeniti kada se izrađuje biznis plan kompanije.

Svakako će stručni kurs i obuka - kako izraditi investicioni i biznis plan firme obuhvatiti i onaj segment koji je vrlo važan za izrađivanje biznis plana, a vezan je za planiranje prodaje i za takozvanu tačku preloma, odnosno uopšteno za finansije i rizike u oblasti poslovanja.

Podrazumeva se da će prisutni moći da čuju od predavača i zbog čega je vrlo važno pravilno izraditi biznis plan, to jest u kojoj situaciji on ima najbolju primenu, a posle toga će im biti predstavljeni i brojni primeri iz prakse, na osnovu kojih će oni još bolje usavršiti princip izrade biznis plana.

Budući da specijalizovani seminar - kako izraditi investicioni i biznis plan firme obuhvata i praktičan rad u ovom delu, tada se očekuje da svaki polaznik izradi samostalno biznis plan nekog preduzeća i to na osnovu podataka, koje će mu dati nadležni predavač.

Kako je određeno da osnovni cilj ove edukacije bude da sve prisutne osposobi da mogu da izvrše neophodne analize i na osnovu tih saznanja da samostalno izrade investicioni plan određene kompanije, ali i njen biznis plan, to se podrazumeva da će oni na taj način direktno uticati pozitivno na njeno celokupno poslovanje.

Kada se održava kurs i obuka - kako izraditi investicioni i biznis plan firme i gde?

Tek tada prijavljeni bude odlučio da li će nastavu da prati prema pravilima individualne, odnosno grupne ili poluindividualne nastave, odnosno kada se opredeli između online i klasične edukacije, on će biti u mogućnosti da sazna gde se održava obuka i kurs - kako izraditi investicioni i biznis plan firme i u kojim će terminima časove da pohađa.

Uslovljeno je praćenje online nastave posedovanjem računara, a svaki kandidat koji navede da želi tako da pohađa ovu edukaciju će na njega da instalira softver, čija primena će mu omogućiti da bez ikakvih smetnji nastavu prati upravo na taj način. A klasična edukacija je, zapravo ona koja podrazumeva sprovođenje predavanja u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford i to prema prethodno definisanom principu.

Da bi grupni seminar - kako izraditi investicioni i biznis plan firme mogao da bude organizovan, prvo se mora kreirati jedna grupa, a neizostavno je važno da u njoj bude prisutno minimum četvoro polaznika, te da ih najviše osmoro pohađa tu vrstu edukacije. Nakon ispunjenja tog uslova, zvanično ovlašćeno lice tog predstavništva organizatora određuje, na prvom mestu kada će nastava da počne, a odmah posle toga svakako definiše i termine, odnosno određuje dinamiku održavanja. Takođe je vrlo važno u ovom slučaju naglasiti da se nijedan segment koji će organizator da odred, ne može promeniti u slučaju da neki kandidat to zahteva.

Ukoliko nekome ne bude odgovarao takav princip organizacije nastave, on može da se opredeli ili za individualni seminar ili za takozvanu nastavu u paru, odnosno poluindividualnu. Princip njihove organizacije je potpuno drugačiji nego kada se sprovodi grupni kurs i obuka - kako izraditi investicioni i biznis plan firme, a prvenstveno zato što je definisanje termina i dinamike održavanja, odnosno datuma početka prepušteno kako pojedinačnom polazniku, tako i nadležnom profesoru, te koordinatoru za nastavu određene poslovnice.

Ona kompanija koja ima potrebu da svoje radnike edukuje u ovoj oblasti ima obavezu da sve zahteve vezane za sprovođenje nastave primarno iznese ovlašćenom licu jedne od poslovnica organizatora. U principu korporativna obuka podrazumeva da će zaposleni nastavu pratiti ili online ili u poslovnicama organizatora ili u svojoj kompaniji, a ako to bude bilo izneto kao zvaničan zahtev klijenta. A u tom slučaju se mora naglasiti da je klijent u obavezi da konkretni prostor opremi u skladu sa jasno definisanim pravilima. Naravno da će tada biti doneta odluka i da li će zaposleni nastavu pohađati u grupi, odnosno u paru ili individualno, a o svemu tome će se predstavnik konkretne firme dogovoriti sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora.

Po kom principu se organizuje obuka i kurs - kako izraditi investicioni i biznis plan firme?

Nakon što izvrše prijavu, kandidati će morati i da se odluče na koji način će nastavu pohađati, budući da je u ponudi kako individualni i grupni, tako i poluindividualni kurs i obuka - kako izraditi investicioni i biznis plan firme, a da se svi ti tipovi nastave mogu organizovati ili na klasičan način, to jest u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford ili online.

U slučaju da se kandidati opredele da nastavu pohađaju u grupi, oni moraju prihvatiti unapred određene termine i dinamiku, o čemu u tom slučaju brine institucija organizatora. Zapravo, zvanično ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica sve to određuje, ali i datum početka, s tim da se mora prvo sačekati da se minimalno četvoro ljudi prijavi sa željom da nastavu pohađa na taj način. Dakle, kada se bude ostvario navedeni uslov, organizator će definisati sve to i obavestiti prijavljene, ali moramo da naglasimo da ništa od toga neće biti izmenjeno, a ukoliko neki kandidat bude to zahtevao.

Ostalo je da napomenemo da se poluindividualna i individualna obuka i kurs - kako izraditi investicioni i biznis plan firme organizuju po istovetnom principu, a u tom slučaju se zainteresovanima dopušta da način sprovođenja izabrane vrste edukacije definišu dogovorom direktno sa onim profesorom koji je nadležan, kao i sa osobom koja je u konkretnoj poslovnici organizatora zaposlena na poziciji koordinatora za nastavu.

Takođe, Obrazovni centar Akademije Oxford ima mogućnost da odgovori na zahteve apsolutno svake kompanije koja želi da bude organizovana ova edukacija za njene zaposlene. A prilikom definisanja načina na koji se korporativni seminar - kako izraditi investicioni i biznis plan firme odvija se predstavnik određene firme o uslovima dogovara direktno sa zvanično ovlašćenim licem u konkretnoj poslovnici organizatora. A izuzev dogovora o terminima i o dinamici sprovođenja nastave, odnosno o datumu početka, oni treba da se usaglase i oko mesta na kome će ta vrsta nastave da bude održana, budući da postoji mogućnost, a ukoliko to neki klijent zahteva, da zaposleni časove prate u okviru svoje firme. Jedino što je tada vrlo važno jeste da u potpunosti bude ispoštovan zahtev vezan za karakteristike konkretnog prostora, sa čime će predstavnik te kompanije obavezno biti na vreme upoznat.

Koliko bi trebalo da traje stručni seminar - kako izraditi investicioni i biznis plan firme?

Predviđenih 15 školskih časova nastavnog programa, koji se poštuje prilikom organizacije ove obuke, je raspoređeno na ukupno 5 dana, koliko i traje specijalizovana obuka i kurs - kako izraditi investicioni i biznis plan firme kada je polaznici prate u grupi. Informacije koje se odnose na dinamiku održavanja grupne nastave će svaki prijavljeni da dobije nakon što se bude prijavilo dovoljno ljudi zainteresovanih za njeno pohađanje, te pošto bude bila kreirana grupa, uzevši u obzir da institucija organizatora određuje i dinamiku i datum njenog početka, ali i termine u kojima će časovi u okviru grupne edukacije da budu održani.

Kako je princip po kome se organizuje i poluindividualni i individualni seminar - kako izraditi investicioni i biznis plan firme drugačiji, jer kandidati preciziraju način njihovog sprovođenja sa nadležnim licem predstavništva organizatora i sa profesorom, to znači da će oni informacije o trajanju svakako tom prilikom i da dobiju.

A ista je situacija i kada se organizuje korporativni kurs i obuka - kako izraditi investicioni i biznis plan firme, budući da se ovlašćeno lice zainteresovane kompanije o svim segmentima organizacije nastave za zaposlene, pa i o njenom trajanju dogovora sa predstavnikom konkretne poslovnice organizatora.

Trajanje: 15 školskih časova

Cena:

  • Individualna nastava: 16,000 RSD
  • Poluindividualna nastava: 10,000 RSD
  • Grupna nastava: 8,500 RSD

Spisak gradova za kurs i obuka "Kako izraditi investicioni i biznis plan firme"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje