Kurs i obuka - kako je pravno regulisan lizing radnika

Slobodno možemo reći da je na prvom mestu direktorima preduzeća različite veličine, a bez obzira u kojoj oblasti da posluju, namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako je pravno regulisan lizing radnika. Sem toga, sa ovom temom je poželjno da budu upoznati i menadžeri na različitim nivoima, a primarno oni, čija je dužnost upravljanje odeljenjima ljudskih resursa, s tim što naravno sa ovom problematikom može da se upozna svako ko za to ima interesovanje.

Na više od 20 lokacija u našoj zemlji postoje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u njima se tokom godine ova edukacija organizuje i vrši upis prijavljenih polaznika.

Dakle, bitno je da prvo zvanično svako ko je zainteresovan izvrši prijavu, a ovlašćeni predstavnik institucije organizatora će ga potom obavestiti o dokumentaciji koju mora da pripremi, s tim što je njegovo prisustvo tokom upisa obavezno.


Najpre je moguće prijavu izvršiti preko telefona bilo kog predstavništva pomenute institucije, a potom je kandidatima dozvoljeno da to učine lično ili elektronski. Svakako je važno da budu priloženi zahtevani podaci, a koji izuzev imena i prezimena kandidata, moraju uključivati i datum njegovog rođenja, kao i broj telefona.

Naglašavamo da se nastava može pohađati na nekoliko načina, a isključivo od volje svakog pojedinca zavisi za koju od ponuđenih opcija će se opredeliti.

Osnovni izbor jeste između online edukacije i one koja se sprovodi na klasičan način, a zatim i između poluindividualne, grupne i individualne nastave, što važi za obe prethodno pomenute.Neophodno je da svako koga interesuje online seminar - kako je pravno regulisan lizing radnika, obezbedi kako računar preko koga će časove pratiti, tako i odličnu konekciju sa internetom, a da ne bi dolazilo do eventualnog ometanja nastave.

Jasno je da se klasičan tip obuke sprovodi direktno u prostorijama izabrane poslovnice navedene institucije.

Sama činjenica da je organizator predvideo koliko tačno polaznika ima pravo nastavu u grupi da pohađa, dešava se da polaznici moraju malo sačekati dok se grupa ne oformi. Princip organizacije je takav da ovlašćeni predstavnik ove institucije ima obavezu, odmah nakon formiranja grupe i to od najmanjeg broja članova, da odredi ne samo kog datuma će nastava početi, nego i prema kakvoj dinamici bi trebalo časovi da budu organizovani i svakako, u kojim će to biti terminima. Bude li neki kandidat iz na zahtev, na primer za promenom termina ili bilo kog drugog segmenta, on neće biti ispunjen, jednostavno zato što princip organizacije tog tipa edukacije ne predviđa nikakve promene.

Kada se sprovodi ili poluindividualna ili individualna obuka i kurs - kako je pravno regulisan lizing radnika, primenjuje se drugačiji princip, te se daje velika sloboda polaznicima. Bez obzira da li žele nastavu da prate samostalno ili u društvu još jednog prijavljenog, oni će neposredno pre početka da preciziraju kako će se časovi odvijati i to najpre sa nadležnim predavačem, ali i sa koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu organizatora, u kome su pre toga pristupili zvaničnom upisu. Pored definisanja datuma početka jedne ili druge vrste edukacije, potrebno je da oni odrede i koliko će tačno trajati, u smislu da definišu prema kakvoj dinamici će se predavanja sprovoditi i svakako, u kojim će to terminima biti.

Izuzev nastave, koju treba da pohađaju pojedinačni polaznici, navedena institucija u ponudi ima i onu, koja je prvenstveno namenjena radnicima nekog preduzeća. Kada je upitanju korporativni kurs i obuka - kako je pravno regulisan lizing radnika, organizator nastoji da na najbolji mogući način odgovori zahtevima klijenata, tako da predstavniku zainteresovane firme dozvoljava da definiše direktno sa nadležnim licem određene poslovnice, kako će njegovi radnici časove da pohađaju. Primarno oni moraju da preciziraju kog datuma će predavanja početi, a posle toga je potrebno i da odrede prema kakovoj tačno dinamici će to biti i u kojim terminima. U slučaju da klijent iznese zahtev da njegovi zaposleni predavanja pohađaju u svojoj kompaniji, moraće određeni prostor, koji je za to namenjen da opremi prema pravilima, a podrazumeva se da će se njima prethodno biti upoznat na propisan način.

Šta izučava stručni seminar - kako je pravno regulisan lizing radnika?

Navedeni pojam se u upotrebi ne nalazi naročito dugo, te mnogi nisu sa njime na pravi način upoznati, tako da će specijalizovani kurs i obuka - kako je pravno regulisan lizing radnika upravo početi od objašnjenja šta se tačno misli, kada se kaže da postoji mogućnost za lizing radnika. Posle toga će profesori prisutnima dati i adekvatne primere, kako bi na što jednostavniji način objasnili po kom principu funkcioniše takav način angažovanja radnika različitih profila.

Posebna pažnja će biti posvećena zakonima, kojima se taj tip angažovanja reguliše, a akcenat će biti stavljen na zaštitu i prava radnika i potencijalnog poslodavca.

Svakako je predviđeno da profesori objasne i prema kom principu funkcionišu agencije za zapošljavanje na teritoriji naše zemlje, a sa aspekta zakona na lokalnom nivou, odnosno na teritoriji Republike Srbije i sa aspekta međunarodne pravne regulative, kojom se definiše princip poslovanja takvih agencija. Polaznici će saznati kakva je nadležnost agencija za zapošljavanje, ali i na koji način one pravno regulišu usluge za koje su specijalizovane.

Takođe je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - kako je pravno regulisan lizing radnika obradi temu, koja se odnosi na takozvanu sivu zonu, a kojom prilikom će polaznici dobiti tačne informacije o tome šta tačno taj termin podrazumeva. Svakako će predavači omogućiti i pažljivo odabrane primere prisutnima, te će im tako bolje i objasniti kako u praksi siva zona zaista funkcioniše.

Naravno da će biti govora i o obavezama takvih agencija, ali i radnika, koji njihove usluge koriste, te će polaznici saznati i koja prava, kao i obaveze u tom slučaju imaju poslodavci. Osim toga, biće reči i o različitim vrstama rizika, ali i o važnosti poštovanja odredbi propisanog ugovora.

Saznaće polaznici ove edukacije i na koji način se pravno mogu poslodavci zaštititi, a naravno da će biti detaljno objašnjeno i po kom principu funkcioniše zakonska zaštita kako zaposlenih, tako i samih agencija za zapošljavanje.

Poseban segment će specijalizovani seminar - kako je pravno regulisan lizing radnika posvetiti onim situacijama, kada lice angažovano po ovom principu želi da da otkaz, a biće objašnjeno i kako prema slovu zakona poslodavac ima pravo da otpusti zaposlenog, te će polaznici saznati i koje su pravne posledice takvih slučajeva.

Profesori će objasniti kandidatima i šta podrazumeva ustupanje zaposlenih, a imaće priliku prisutni da nauče i na koji način se rizik u takvim slučajevima može svesti na minimum. Ukratko će predavači objasniti i zbog čega je važno da pravna regulativa bude u potpunosti poštovana, ali će naravno govoriti i o slučajevima kada mora doći do takozvanog radnog spora.

Kako je reč o interaktivnoj edukaciji, to znači da će profesori u određenim segmentima dozvoljavati polaznicima da sve moguće nejasnoće, a koje se odnose na temu ove obuke razjasne, što znači da će imati pravo da im postavljaju pitanja u vezi sa konkretnom problematikom.

Gde se i kada organizuje kurs i obuka - kako je pravno regulisan lizing radnika?

Uzevši u obzir da u ponudi ove obrazovne institucije postoji nekoliko tipova edukacija za pojedinačne polaznike, to sve informacije kako o terminima, tako isto i o mestu na kome će biti održan specijalizovani seminar - kako je pravno regulisan lizing radnika, polaznik dobija nakon što lično izvrši izbor između ponuđenih opcija.

Najvažnije je da izabere između onlajn i klasične nastave, a trebalo bi posle toga i da naznači da li mu više odgovara princip koji podrazumeva grupna ili poluindividualna, te individualna nastava.

Napominjemo da se uz korišćenje ličnog kompjutera svakog polaznika organizuje edukacija online, te prijavljeni tom prilikom časove pohađaju preko tačno određene internet platforme. Relevantne informacije koje se odnose kako na korišćenje tog softvera, tako i na način sprovođenja edukacije onlajn će, naravno od strane ovlašćenog lica konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford svi zainteresovani da dobiju na vreme.

Obavezan je dolazak prijavljenog u predstavništvo ove institucije, a ukoliko njegov izbor bude bila klasična nastava.

Broj polaznika u okviru grupe je precizno određen. Pored tačno definisanog broja polaznika, ovaj tip edukacije podrazumeva i vrlo strog način organizacije. Radi se o tome da koordinator za nastavu, a isključivo u onoj poslovnici organizatora, određuje na koji način će se ona, zapravo odvijati. Uz to što će precizirati kog datuma trebalo da počne nastava za konkretnu grupu, odrediće i termine, ali i dinamiku po kojoj će u tom slučaju časovi da budu održavani. Neće biti dozvoljena promena niti jednog segmenta, a primarno zato što to nije dozvoljeno važećim pravilnikom ove institucije.

Naravno da zainteresovani imaju pravo da se odluče i za pohađanje nastave u paru, kada se sprovodi takozvana poluindividualna edukacija, te je u ponudi i nastava poznata kao jedan na jedan, a kojom prilikom je prisustvuje samo jedna osoba. Iako je broj polaznika različit, ova dva tipa edukacije se prema istovetnim pravilima sprovode, a ona su prilično fleksibilna. Biće dozvoljeno svakom polazniku da one detalje, koji se odnose na termine održavanja, dinamiku i datum početka, upravo on sa nadležnim licem u poslovnici organizatora definiše, kao i sa predavačem, koji bi trebalo izabranu edukaciju i da vodi.

Podrazumeva se da ova institucija sprovodi, a uz nastavu namenjenu pojedincima, i onaj vid edukacije, koji treba da pohađaju zaposleni u okviru određenog preduzeća, bez obzira u kom domenu ono da posluje. Klijentu se tom prilikom dozvoljava da precizno odredi kako će njegovi radnici pohađati nastavu, što znači da će apsolutno svaki detalj u vezi sa tim on definisati dogovorom sa predstavnikom institucije organizatora. Svakako će odrediti kog datuma će početi korporativni seminar - kako je pravno regulisan lizing radnika, a posle toga i kakvom dinamikom, te u kojim terminima će zaposleni pratiti nastavu. Razlika između obuke za zaposlene i one, namenjene pojedinačnim polaznicima se ogleda u tome da radnici imaju pravo, a ukoliko to njihov direktor ili ovlašćeni predstavnik bude zahtevao, da časove pohađaju u prostorijama svoje firme. Naravno, taj prostor mora isključivo u skladu sa važećim pravilima da bude opremljen, a zainteresovani za tu opciju će dobiti precizna obaveštenja o karakteristikama, koje taj prostor mora da zadovolji u potpunosti.

Po kom principu se specijalizovana obuka i kurs - kako je pravno regulisan lizing radnika sprovodi?

Najbitnije je da apsolutno svako, ko želi da se sa konkretnom oblašću adekvatno upozna, bude informisan o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje specijalizovani seminar - kako je pravno regulisan lizing radnika kako za pojedinačne polaznike, tako isto i za osobe, koje su u određenoj kompaniji zaposlene.

Ukoliko bude postojala potreba da radnici određenog preduzeća pohađaju ovu edukaciju, biće primenjen prilično slobodan način organizacija. Preciznije govoreći, u tom slučaju će ili direktor ili ovlašćeni predstavnik te kompanije definisati sa nadležnim licima u jednoj od poslovnica organizatora, na koji tačno način će se korporativni kurs i obuka - kako je pravno regulisan lizing radnika organizovati. Ustvari, to znači da je neophodno tom prilikom da oni preciziraju i kog datuma bi trebalo nastava da počne i u kojim terminima da se odvija, a podrazumeva se da će se usaglasiti i oko toga prema kakvoj dinamici bi to trebalo da bude, te će tako odrediti i trajanje. Vrlo je važno da istaknemo činjenicu, koja se odnosi na mesto održavanja nastave za zaposlene, budući da isključivo organizator tada dozvoljava promenu. Dakle, ako klijent želi da svojim zaposlenima obezbedi ovu obuku u okviru njihove kompanije, prvo će morati da zatraži informacije o tome kako bi trebalo da izgleda i šta da sadrži prostor kome će se ona odvijati, a nakon što te zahteve bude ostvario, njegovi radnici će nastavu tamo moći i da pohađaju.

Izuzev mogućnosti da časove prate onlajn i prema klasičnom principu, pojedinačni polaznici imaju i opciju praćenja nastave u paru, u grupi, ali i u skladu sa pravilima individualne. Da pojednostavimo, neophodno je da se oni prilikom zvaničnog upisivanja odluče koja od svih pomenutih varijanti im najviše odgovara.

Preko namenskog softvera, to jest specijalno dizajnirane internet platforme se sprovodi edukacija online, a podrazumeva se da polaznik tom prilikom koristi lični računar, te je preporuka da veza tog uređaja sa internetom bude što je moguće stabilnija, kako ne bi dolazilo do poteškoća tokom praćenja predavanja.

Kada je u pitanju klasična obuka i kurs - kako je pravno regulisan lizing radnika, to zapravo znači da se nastava direktno u predstavništvu ove institucije organizuje, a u zavisnosti od toga koji tačno vid edukacije od ponuđenih polazaka izabere, će zavisiti i u kojim terminima bi trebalo časove da prate. Svakako je organizator predvideo da se i klasična i online nastava mogu pohađati ili prema pravilima individualne, odnosno poluindividualne ili grupne. Isključivo jedan polaznik treba da pristupi individualnoj nastavi, a u okviru poluindividualne časove pohađaju njih dvoje istovremeno.

Ovlašćeno lice u onom predstavništvu pomenute institucije, će posle prijave zainteresovanih kandidata lično da formira grupu. Predviđeno je da tada odredi i kog bi datuma tačno trebalo nastava da počne, a potom i da definiše kako termine održavanja časova, isto tako i dinamiku, to jest da precizira ukupno trajanje grupne nastave. Zatim obaveštava prijavljene o tim detaljima i od njih zahteva maksimalno poštovanje navedenih uslova, zato što se ne smeju vršiti izmene u skladu sa zahtevima polaznika.

Naravno da nastava može biti organizovana i za pojedinačne kandidate, ali i za njih dvoje istovremeno, s tim što se individualna i poluindividualna obuka, praktično rečeno prema istim pravilima sprovode. A ona su, zapravo vrlo slobodna, jer polazniku pružaju mogućnost da se lično sa nadležnim predavačem i koordinatorom za nastavu dogovori kako će se časovi sprovoditi. Svakako će oni odrediti i termine njihovog održavanja, kao i datum početka, a definisaće i u skladu sa kakvom dinamikom će se predavanja u okviru poluindividualne ili individualne edukacije organizovati.

Koliko traje seminar - kako je pravno regulisan lizing radnika?

Na koji način će to vreme biti raspoređeno kod individualne i poluindividualne nastave, namenjene pojedinačnim polaznicima, zavisi samo od dogovora, koji će svako od njih imati sa nadležnima u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Istovetan princip organizacije se primenjuje i kada je potrebno da ova edukacija bude organizovana za zaposlene u bilo kojoj firmi. Tada će se ne samo o dinamici održavanja, nego i o terminima i svakako, o datumu početka usaglašavati ovlašćeno lice kompanije klijenta i institucije organizatora.

Isključivo onda kada se sprovodi grupni kurs i obuka - kako je pravno regulisan lizing radnika, nadležni u konkretnoj poslovnici određuju kakvom dinamikom bi trebalo nastava da bude organizovana, te preciziraju datum početka i termine održavanja časova. Prijavljeni kandidati će dobiti precizne informacije o svim detaljima, kada se uslov za početak nastave bude u potpunosti ostvario.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako je pravno regulisan lizing radnika"

ISPITNI CENTRI
  • Cambridge English - Ispitni centar
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje