Kurs i obuka - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran

Svi pravnici koji, samostalno ili u okviru nekih institucija obavljaju poslove vezane za namirivanje određenih dugovanja određeni su kao ciljna grupa kojoj je namenjen kurs i obuka - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran. Preporučeno je i da ovim obrazovnim procesom budu obuhvaćeni šefovi računovodstva, finansijski direktori, kao i knjigovođe i oni koji se u svojim kompanijama bave komercijalnim poslovima, budući da je neophodno da svi oni, u cilju kvalitetnog i uspešnog biznisa budu upoznati sa važećom regulativom vezanom za datu oblast.

Ponekad se na edukaciju prijavljuju radnici neke kompanije koji smatraju da je za njihovo poslovanje bitno da budu upoznati sa temama planiranim za obradu tokom navedenog kursa. Tada se za njih sprovodi korporativna nastava koju je moguće pratiti preko interneta, ali i uživo. Treba istaći da ovi polaznici klasične časove ne moraju da pohađaju samo u namenskim prostorijama određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford, već se taj model predavanja može održavati i u okviru same kompanije za koju oni rade, ali i na svakom drugom mestu koje im odgovara, pod uslovom da tamo postoje uslovi za neometani tok obrazovnog procesa. Vreme kada će nastava da startuje, kao i termine i učestalost održavanja časova sporazumno će odrediti koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i osoba koju je za to zvanično ovlastila konkretna firma.

Pojedinačni kandidati imaju takođe priliku da rade online ili na standardni način, ali će oni koji odaberu klasična predavanja morati da ih prate isključivo u najbližem predstavništvu pomenute institucije i to u prostorijama koji su vrlo prijatne i opremljene prema svim savremenim obrazovnim standardima. Oni koji se, međutim opredele za online seminar - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran moći će da se edukuju sa bilo kog mesta, budući da će u tu svrhu koristiti sopstveni računar. Neophodno je, ipak da pre početka časova na kompjuter instaliraju poseban tip softvera, što će najverovatnije moći da urade potpuno samostalno jer je reč o zaista jednostavnom postupku. Kako uvek bude onih koji se ne snađu baš najbolje, organizator je obezbedio mogućnost da se obrate IT stručnjacima zaposlenim u svakoj poslovnici pomenute institucije i to svakog dana u toku radnog vremena.


Bilo da se odluče za rad u klasičnim ili u virtuelnim učionicama, kandidati koji edukaciju pohađaju u statusu fizičkih lica mogu da rade pojedinačno, u paru ili u grupi. Individualni tip nastave podrazumeva da nadležni profesor podučava samo jednog polaznika, te mu se tako tokom predavanja maksimalno posvećuje i nastoji da obrazovni tok maksimalno prilagodi njegovim sposobnostima i mogućnostima. Kandidat, s druge strane može predavaču da postavlja pitanja, diskutuje sa njim i izražava svoje stavove, te tako sistematično ostvaruje predviđene obrazovne ciljeve. Takođe ima mogućnost da, kreirajući sopstvenih raspored rada, ovom edukacijom ne poremeti previše svoj ustaljeni dnevni ritam i ispunjavanje ostalih obaveza. Radi se o tome da mu je dozvoljeno da odredi vreme startovanja obuke, kao i termine i ritam održavanja časova, a da bi taj plan postao validan neophodno je da se sa njim saglase nadležni profesor i koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije.

Osobama koje nisu zainteresovane za samostalni rad, a opet ne žele ni da se edukuju u prisusutvu više polaznika, namenjena je poluindividualna obuka i kurs - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran, kada jedan predavač radi sa dvoje kandidata. Budući da i u ovom obrazovnom procesu učestvuje relativno mali broj osoba, moguće je napraviti raspored rada koji će svima da odgovara, te će se tako polaznici u vezi sa terminima i ritmom održavanja predavanja, te oko datuma za početak edukacije usaglasiti sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

U širokom dijapazonu mogućnosti koje se kandidatima nude za pohađanje predavanja nalazi se i grupna nastava, kada časovima istovremeno prisustvuje najmanje četvoro, a najviše osmoro polaznika. Ovaj broj procenjen je kao najpovoljniji za uspostavljanje kvalitetne interakcije između članova grupe, pa će tako svi moći da iskažu svoje mišljenje i usvoje predviđena znanja, a da opet u jednom aktivnom komunikacijskom procesu razmenjuju iskustva i mišljenja i proširuju kompetencije vezane za konkretnu oblast. Pošto grupu mahom čine osobe različitih profesija, životnih doba, sposobnosti, interesovanja i, generalno načina života, pretpostavlja se da bi svakom od njih odgovarao drugačiji raspored rada. Kako je to nemoguće ispuniti, odlučeno je da će vreme i učestalost održavanja časova, kao i termin početka kompletnog programa da precizira koordinator za nastavu u odgovarajućem predstavništvu pomenute institucije, a od samih kandidata se očekuje da se tog plana striktno pridržavaju do kraja edukacije.

Svi koje zanima specijalizovani kurs i obuka - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran moraju se za to prijaviti na odgovarajući način i saopštiti ili dostaviti ovlašćenom licu svoje lične podatke, koji obuhvataju prezime i ime, tačan datum rođenja, te broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi davanja naknadnih obaveštenja. Pomenuti postupak moguće je da obave dolaskom u najbliže predstavništvo navedene institucije, preko telefona ili slanjem poruke na mejl adresu organizatora. Kada se prijavljivanje završi, sprovešće se zvanični upis na seminar, uz naglašen zahtev da svi prijavljeni moraju lično da prisustvuju ovoj proceduri i da tom prilikom ovlašćenom licu predaju odgovarajuća dokumenta, koja će im biti na vreme naznačena, kao i sam termin održavanja upisne procedure.Čime se tačno bavi seminar - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran?

Budući da u savremenom poslovanju sve češće postoje subjekti koji iz raznih razloga ne mogu da koriste uplaćena sredstva, prisutni na predavanjima koja obuhvata obuka i kurs - kako da naplatite potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran najpre će biti upoznati sa propisima koji regulišu čin prinudnog namirenja dugovanja kada su u pitanju preduzetnici i pravna lica. Tako će predavači naglasiti da u vezi sa tim postoji veći broj zakonskih propisa, od kojih su najvažniji Zakon o platnom prometu, Zakon o izvršnom postupku, Zakon o stečaju, Zakon o menici i podzakonski akti, to jest odluke, uputstva i instrukcije guvernera Narodne banke Srbije. Zatim će objasniti da se, ukoliko se vansudskim postupkom, to jest putem garancija, jemstva ili recimo zalaganja stvari i prava ne ostvari namirivanje novčanih ili nenovčanih potraživanja, naplata može ostvariti prinudnim putem u sudskom postupku. Sredstva izvršenja koja se tada primenjuju, između ostalih mogu biti prodaja pokretnih stvari i nepokretnosti, prenos novčanog potraživanja, unovčenje drugih imovinskih prava i prodaja akcija. Na narednim časovima biće reči o redosledu naplate potraživanja i njegovoj promeni u cilju ostvarivanja efikasnijeg i bržeg namirivanja. Prisutnima će biti napomenuto da se često sudskim postupkom naplate na osnovu menice ubrzava ceo postupak, što znatno može da pojednostavi stvari, ali da je neophodno da u tu svrhu menica bude evidentirana u odgovarajućem registru koji vodi Narodna banka Srbije.

Svi prisutni na časovima koje uključuje kurs i obuka - kako da naplatite potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran biće upoznati i sa postupkom izdavanja trasirane menice u cilju namirivanja obaveza od novog dužnika koji nije u blokadi. Profesori će im takođe objasniti da ovim instrumentom plaćanja izdavalac menice prenosi meničnu obavezu na drugog dužnika, to jest trasata koji će umesto njega isplatiti predviđenu sumu. Polaznici će saznati i da je potraživanja moguće naplatiti od avaliste koji nije u blokadi, što se postiže izdavanjem menice sa avalom pravnog lica.

Nadležni profesori će u daljem toku edukacije prisutnima predstaviti ugovor o jemstvu, kao još jednu od mogućnosti naplate potraživanja. Napomenuće da se ovim zvaničnim dokumentom u pisanoj formi utvrđuje odnos između poverioca i jemca, s tim da se ovaj drugi obavezuje da će prema poveriocu ispuniti određene obaveze dužnika u slučaju da on sam to ne učini. Kandidati će saznati i da postoje posebne vrsta jemstva, od kojih je za postupak namirenja potraživanja posebno zanimljivo solidarno jemstvo, kada se jemac obavezuje u statusu saisplatioca, što znači da solidarno sa dužnikom odgovara za obavezu u celosti.

Dok traje seminar - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran, ovlašćeni predavači će objasniti polaznicima šta tačno podrazumeva založno pravo na pokretnim stvarima radi obezbeđenja potraživanja poverioca. Napomenuće im da se pokretne stvari i odgovarajuća prava zalažu upisom založnog prava u registar koji je ustanovljan u skladu sa odgovarajućom zakonskom regulativom. Prisutni će tako saznati šta sve treba da sadrži ugovor o zalozi, na koji način se obavlja upis u Registar zaloge, te koje je pravno dejstvo založnog prava. Takođe će im biti napomenuto da predmet založnog prava može da bude individualno određena stvar kojom zalogodavac može slobodno da raspolaže. Zatim će ovlašćeni stručnjaci govoriti i o razmeni kao metodu namirivanja dugovanja, a u završnim razmatranjima uputiće prisutnima praktične savete i navesti karakteristične primere iz realnog života.

Nakon završetka edukacije kandidati će biti osposobljeni da naplaćuju potraživanja od trasata, to jest avaliste koji namiruju obaveze u ime dužnika čiji je račun u blokadi, ali i da sami sačinjavaju i izdaju pomenute hartije od vrednosti. Takođe će biti kadri da pokreću sudske postupke za naplatu menice i ostalih sredstava prinudnog izvršenja.

Na kojoj lokaciji i kada se održava obuka i kurs - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran?

Polaznicima koji su zaposleni u nekoj kompaniji, a žele da prate naznačenu edukaciju namenjen je korporativni kurs i obuka - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran. Ukoliko se oni opredele da pohađaju kalsične časove, mogu da se edukuju u prijatnom ambijentu neke od poslovnica nevedene institucije, u svom radnom okruženju, ali i na svakom drugom mestu koje poseduje tehničke karakteristike neophodne za neometano odvijanje i praćenje predavanja. U slučaju da odaberu online edukaciju, što je takođe moguće radiće sa bilo kog mesta koje im odgovara, budući da će nastavu pratiti preko računara. Datum kada će ova obuka da počne, te termine i učestalost održavanja predavanja zajedno će precizirati koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora i osoba koju je za to ovlastila konkretna firma.

Svi koji pohađaju nastavu kao fizička lica takođe imaju priliku da odaberu između klasičnog i online rada, s tim da standardne časove mogu samo da pohađaju u namenskim i savremeno opremljenim prostorijama ogovarajućeg predstavništva pomenute institucije, gde treba da dolaze prema utvrđenom rasporedu. Ako se opredele za obuku preko interneta, imaće obavezu da, pre no što časovi počnu da se sprovode na svoj računar instaliraju specijalni tip softvera. Za taj postupak će im na vreme biti data sva uputstva, pa se pretpostavlja da će većina njih uspeti da ga obavi bez ičije pomoći, ali se svi koji budu imali nekih teškoća svakako mogu obratiti informatičkim stručnjacima u svakoj poslovnici organizatora i od njih dobiti traženu tehničku podršku.

Kako online, tako i u vidu standarsnih predavanja odvijaće se edukacija za kandidate koji odaberu grupni seminar - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran. Oni će raditi zajedno sa još nekoliko polaznika, međusobno sarađivati i pomagati se, te se može očekivati da i stidljiviji članovi grupe u takvoj atmosferi i pod uticajem onih prodornijih ispolje traženu aktivnost i slobodno izražavaju svoje mišljenje. Grupa zajedno ostvaruje predviđene ciljeve i zadatke, a da bi taj obrazovni rad imao traženi kvalitet neophodno je, pre svega tačno definisati broj osoba koje mogu istovremeno da prisusutvuju časovima. Tako je precizirano da grupa ne može da profunkcioniše ukoliko nema minimum četvoro prijavljenih za ovakav model nastave, jer u suprotnom ne bi mogla da se uspostavi dovoljno bogata i raznovrsna interakcija među njenim članovima, te tako ne bi bilo ni aktivnog komunikacijskog procesa koji predstavlja glavnu karakteristiku ovakvog pristupa. Osim toga, ako u grupi bude više od 8 osoba nadležni predavač ne bi bio kadar da valjano koordinira čitavim nastavnim procesom i omogući svakom pojedincu dovoljno vremena i prostora da se istakne i usvoji predviđena znanja. Kako nijedan član grupe ne bi bio izdvajan u odnosu na ostale, nikome od njih neće biti omogućeno da svojim zahtevima i predlozima utiče na raspored časova, tempo rada i termin za startovanje kompletnog programa. Sve pojedinosti obrazovnog procesa definisaće ovlašćeni predstavnik institucije organizatora , a polaznici će morati, uz manja ili veća odricanja da mu se prilagode i pridržavaju ga se do završetka edukacije.

Oni koji žele da rade u društvu, ali im ne odgovara dinamična i veoma aktivna grupna atmosfera mogu da se odluče za poluindividualni model nastave, kada predavanja zajedno prati dvoje kandidata. Oni funkcionišu kao tandem, podjednako dolaze do izražaja u nastavi, podstiču i ohrabruju jedno drugo na putu ostvarivanja predviđenih rezultata. Iznošenjem svojih stavova i uvažavanjem partnerovog mišljenja proširuju i produbljuju svoja znanja vezana za konkretnu oblast, ali se i treniraju da budu uviđavni i tolerantni, što su veoma bitni kvaliteti u međuljudskim odnosima. Ovo dvoje polaznika mogu najpre jedno sa drugim, a potom i sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu organizatora da se dogovore oko najpogodnijeg termina za startovanje edukacije, te da definišu vreme i učestalost sprovođenja predavanja koji će svima odgovarati.

Za kandidate koji žele da rade u mirnom okruženju, te da dobiju potpunu posvećenost nadležnog predavača može da se organizuje individualna obuka i kurs - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran, koja takođe može da se prati online ili uživo. Kroz ovakav pristup polaznici, bez sumnje stiču visok nivo samopouzdanja i realno sagledavaju koliko su postigli. Putem dijaloga sa kandidatom, profesor stiče uvid o njegovom znanju, sposobnostima i mogućnostima, te na osnovu tih informacija može da koriguje i poboljša nastavni proces. Svi koji se odluče za ovakav vid edukacije moći će da preciziraju kada bi želeli da program startuje, te kojim danima i u koliko sati im odgovara da imaju predavanja. Ukoliko taj predlog prihvati njihov predavač, ali i koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene institucije, on će postati zvaničan i koristiće se sve vreme trajanja seminara.

Na koji način se odvija kurs i obuka - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran?

Organizator je pojedinačnim polaznicima ponudio mogućnost da časove pohađaju preko interneta, ali i na uobičajen način. Oni koji odaberu online seminar - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran moraju da se za to na odgovarajući način pripreme. Obavezni su, naime da na svoj računar, pre nego što predavanja počnu instaliraju namenski softver, što većina njih može da uradi samostalno. U pitanju je zapravo prilično jednostavan zadatak koji ne zahteva posebna informatička znanja, ali je za sve one kojima bude potrebna pomoć obezbeđena tehnička podrška u svakoj poslovnici navedene institucije.

Klasični časovi se, prema utvrđenom rasporedu odvijaju u moderno opremljenim prostorijama odgovarajuće poslovnice organizatora, a od kandidata se očekuje da tamo dolaze i prate predavanja stručnjaka.

Za bilo koji od pomenutih pristupa da se opredele, polaznici mogu da rade individualno, to jest da budu jedini koje će podučavati nadležni stručnjak. Nakon što odslušaju njegovo izlaganje i tumačenja, moći će da postavljaju pitanja, komentarišu i iznose svoje mišljenje o konkretnoj temi, a predavač će nastojati da tokom nastave maksimalno uvažava njihove sposobnosti, interesovanja i brzinu usvajanja znanja. Ovim kandidatima će biti omogućeno da kroz edukaciju prođu uz manje stresa i opterećenja, budući da će moći da preciziraju vreme za početak edukacije koje im najviše odgovara, kao i termine i učestalost održavanja časova koje će lako uklopiti u svoj ustaljeni životni ritam. Neophodno je samo da taj raspored, pre nego što postane validan odobri nadležni profesor i koordinator za nastavu u datom predstavništvu naznačene obrazovne institucije.

Dvoje polaznika čiji izbor bude poluindividualna obuka i kurs - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran takođe će moći da utiču na svoj raspored rada, to jest da se oko vremena i ritma održavanja časova i termina za početak nastave usaglase sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora.

Postoji mogućnost da kandidati odaberu i grupni oblik rada, te da nastavu zajedno prate sa još najmanje troje polaznika i rade u dinamičnom i vrlo živom okruženju. Pravilima je određeno takođe da u grupi može da bude maksimalno 8 osoba, jer je to najveći broj njih koji može da obavlja konstruktivnu komunikaciju i razmenu mišljenja, a da istovremeno u tom okruženju bude omogućeno svima da steknu odgovarajuća znanja. Članovi grupe su potpuno ravnopravni i među njima ne sme biti rivaliteta, te im zbog toga neće biti dozvoljeno da, shodno svojim potrebama traže da se časovi odvijaju u određenim terminima ili da nastava startuje konkretnog datuma. Sve detalje nastave odrediće ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, a polaznici će raditi u skladu sa njim do kraja edukacije.

Za zaposlene u nekom preduzeću sprovešće se korporativni kurs i obuka - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran koji se odvija klasično ili online, s tim da prvi tip časova polaznici mogu da prate u određenoj poslovnici organizatora, na svom radnom mestu ili svuda gde postoje tehnički uslovi za održavanje predavanja. Termine i učestalost sprovođenja časova, te datum za početak edukacije odrediće u dogovoru ovlašćeni predstavnik konkretne firme i koordinator za nastavu u datom predstavništvu pomenute institucije.

Koliko traje seminar - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran?

Za pomenutu edukaciju predviđeno je 8 školskih časova, to jest 360 minuta. Oni će se održavati u formi dvočasa, koji traju po 90 minuta u toku 4 dana.

Osobe za koje se sprovodi individualna obuka i kurs - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran, kao i oni koji rade u paru imaće isti broj časova, ali njihov raspored ne mora biti ovakav kao što je navedeno. O tome će odlučiti sami kandidati, u dogovoru sa svojim profesorom i ovlašćenim predstavnikom organizatora.

Zaposleni u nekoj firmi koji pohađaju korporativnu nastavu imaće obuku istog trajanja, ali njihov tempo rada će da definišu koordinator za nastavu u određenoj poslovnici navedene institucije i osoba koja zvanično predstavlja konkretnu kompaniju.

Gore navedeni raspored rada važi zapravo samo za polaznike čiji izbor bude grupni kurs i obuka - kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran, budući da tada o svim detaljima nastave odlučuje samo osoba koja istupa u ime organizatora edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako naplatiti potraživanja od dužnika čiji je račun blokiran"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje