Kurs i obuka - Kako napraviti investicioni poslovni plan

U principu, specijalizovana obuka i kurs - kako napraviti investicioni poslovni plan je namenjen svakom pojedincu koji ima želju da nauči na koji način se pristupa profesionalnoj izradi investicionih poslovnih planova, a kako bi time uticao na unapređivanje svog i poslovanja kompanije u kojoj je zaposlen.

Predviđeno je da se svi koji imaju interesovanje prvo prijave za praćenje nastave, a zatim je neophodno da lično dođu u jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kako bi mogli da se upišu zvanično. Vrlo je važno i da tom prilikom oni prilože sva potrebna dokumenta, stim da će detaljno biti informisani o tome kada budu izvršili prijavu. Pored toga što mogu svoje podatke da pošalju preko mejla pomenute institucije, a kako bi se na taj način prijavili, zainteresovanima je omogućeno i da kontaktiraju odabranu poslovnicu organizatora telefonskim putem, odnosno da lično dođu u njene prostorije i tako se prijave.

Pomenuta institucija organizuje nastavu u svojim poslovnicama, a u njenoj ponudi je i online kurs i obuka - kako napraviti investicioni poslovni plan, koju zainteresovani polaznici prate preko sopstvenog računara, stim da su obavezni i da na njega instaliraju specijalizovani softver, a o čemu će detaljnije informacije da dobiju od ovlašćenih lica poslovnice u kojoj se prijavljuju i upisuju.


Pored toga što mogu da izaberu, praktično govoreći gde će nastavu da prate, polaznici biraju i na koji način će to da učine, to jest sa koliko osoba. Izuzev individualne, koju naravno prate samostalno, oni mogu da se odluče i za nastavu u paru, to jest takozvanu poluindividualnu, a organizuje se i grupna obuka, koju će pratiti više osoba u isto vreme.

Da napomenemo odmah da je predviđeno prisustvo od najviše osmoro ljudi u okviru jedne grupe, a minimalan broj osoba potrebnih za njeno formiranje, pa i za početak nastave jeste četiri. Ovlašćeno lice u poslovnici organizatora u kojoj se dovoljan broj osoba bude prijavio, će ubrzo nakon toga da formira jednu grupu, te će da odredi kog datuma će nastava da počne, u kojim terminima će predavanja da budu organizovana i koliko će da traje, a budući da on treba da definiše i dinamiku njenog održavanja. Nakon svega toga će na propisan način i da obavesti svakog prijavljenog pojedinačno, a od njega se očekuje da sve navedeno u potpunosti prihvati. Zapravo, kod ovog tipa edukacije ne postoji mogućnost promene ni termina, ni datuma početka, a ni dinamike, tako da svaki polaznik kome to iz bilo kog razloga ne bude odgovaralo ima pravo da se opredeli za jednu od preostalih vrsta edukacije.

Individualna i poluindividualna obuka i kurs - kako napraviti investicioni poslovni plan podrazumeva mnogo veću fleksibilnost, a u smislu da svaki prijavljeni, praktično rečeno odlučuje o načinu sprovođenja nastave koju želi da pohađa. Tom prilikom je potrebno da se prijavljeni polaznik o datumu početka, zatim o dinamici održavanja, ali i o terminima u kojima će se ili poluindividualna ili individualna nastava organizovati, dogovori precizno kako sa nadležnim profesorom, tako isto i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u izabranoj u poslovnici.

Slobodno možemo da kažemo da je princip po kome se sprovodi korporativni kurs i obuka - kako napraviti investicioni poslovni plan istovetan prethodo opisanom, stim da je tada predviđeno da se ovlašćeno lice zainteresovane kompanije o svim segmentima sprovođenja nastave dogovora sa predstavnikom institucije organizatora. Isto tako je dobro istaći i informaciju da ova, specijalna vrsta edukacije namenjena zaposlenim licima, može da bude organizovana i u okviru određene kompanije, a svakako se podrazumeva da i to može biti predmet dogovora.Šta izučava kurs i obuka - kako napraviti investicioni poslovni plan?

Koliko je pravilno isplanirano investiranje važno za kvalitet poslovanja je prva oblast sa kojom obuka i kurs - kako napraviti investicioni poslovni plan upoznaje sve prisutne, a podrazumeva se da će tom prilikom predavači govoriti i o osnovnim karakteristikama poželjnog modela finansiranja. Svakako će prisutni da se upoznaju i sa različitim segmentima poslovne investicije, odnosno sa tim koliko je važno u tom slučaju ispoštovati sve zahteve koje jedna investicija navodi, a u smislu da će saznati prvo kako se definišu resursi pomoću kojih će ona biti finansirana, te odmah zatim i na koji način bi trebalo da bude definisan plan, kao i kako se pristupa postupku logistike u tom slučaju.

Glavni deo ove edukacije je, naravno usmeren na upoznavanje polaznika sa samim pojmom investicionog poslovnog plana, to jest sa postupkom njegove izrade. A podrazumeva se da će predavači prvo teorijski objasniti koji su to sve delovi koje konkretni plan treba da sadrži, odnosno kako se pristupa definisanju svakoga od njih, a zatim će prisutni morati na osnovu dobijenih informacija i da potpuno samostalno izrade investicioni poslovni plan.

Posebno je važno istaći da u slučaju kada se organizuje korporativni kurs i obuka - kako napraviti investicioni poslovni plan, a budući da je u pitanju specifičan tip edukacije, Obrazovni centar Akademije Oxford može praktičan rad maksimalno da prilagodi potrebama klijenta, a u smislu da će njegovi zaposleni tom prilikom izrađivati investicioni poslovni plan koji je usklađen sa segmentom poslovanja konkretne kompanije.


Kada sve to budu savladali, prisutni će se upoznati i sa pojmom investicionih sredstava, ali će isto tako naučiti i šta se podrazumeva pod takozvanim obrtnim sredstvima, to jest biće govora i o pojmu osnovnih sredstava u poslovanju, kao i o načinima njihovog finansiranja. Bitno je napomenuti da će svako ko bude pohađao ovu edukaciju biti upoznat i sa različitim izvorima vezano za finansiranje, ali će detaljno naučiti i kako funkcioniše analiza konkretne finansijske investicije.

Da bi obuka i kurs - kako napraviti investicioni poslovni plan mogao da ispuni primarni cilj koji ima, a nakon što prisutni budu u praktičnom delu izradili investicioni poslovni plan na osnovu zadatih smernica, pristupiće se zajedničkoj analizi svega navedenog, tako da će oni već tokom ove obuke biti upoznati i sa onim greškama koje se u praksi najčešće javljaju prilikom izrade pomenutog plana. A profesori će svakome od njih pojedinačno ukazati i na način koji treba da bude primenjen, ukoliko je potrebno konkretne greške izbeći, a što će sve značajno da im olakša buduću primenu stečenih znanja u praksi.

Važno je istaći i to da će predavači govoriti i o različitim kategorijama u oblasti marketinga, te da će sve prisutne upoznati sa pojmovima kao što su tačka preloma, gotovinski tok i obim prodaje, a svakako će biti govora i o kontroli rizika, to jest upoznaće se prisutni i sa procesom upravljanja rizicima u oblasti investiranja. A izuzev investicionog poslovnog plana, koji i jeste glavna tema ovog kursa, predavači će ukratko prisutnima predstaviti i takozvani biznis plan, te će im objasniti i kada se on izrađuje i na koji način.

Kada i gde se održava kurs i obuka - kako napraviti investicioni poslovni plan?

Ne samo da prijavljeni polaznik odlučuje o mestu organizacije ove edukacije, već takođe i bira u kojim će terminima da bude organizovana obuka i kurs - kako napraviti investicioni poslovni plan. Jednostavnije govoreći, svako ko bude izvršio prijavu, a zatim se i upisao, ima na raspolaganju mogućnost da nastavu prati preko ličnog računara, odnosno da dolazi u dogovoreno vreme i predavanja pohađa u jednoj od mnogobrojnih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Pored toga što polaznik koji se odluči za online edukaciju ima obavezu da poseduje i računar, on svakako na njega mora da instalira posebnu vrstu softvera, a kako bi mu bilo omogućeno da predavanja prati bez poteškoća.

Nakon što donese odluku o mestu pohađanja, svaki polaznik bira i sa koliko će osoba da prati nastavu, jer je u ponudi naše institucije kako grupni kurs i obuka - kako napraviti investicioni poslovni plan, tako isto i nastava za jednog polaznika, odnosno individualna, ali i takozvana poluindividualna, koju treba da prati dvoje njih istovremeno.

Napominjemo da je najmanje četiri osobe potrebno za kreiranje jedne grupe, a osmoro ljudi najviše u njoj može da bude prisutno, jer se na taj način postiže visok kvalitet nastave. Od svakoga ko bude odlučio da časove pohađa na ovaj način se očekuje da sačeka ispunjenje glavnog uslova za početak ove vrste edukacije, a koji je vezan za prijavljivanje minimalnog broja osoba potrebnih za nastanak jedne grupe, to jest njih četvoro. Dakle, nedugo nakon što se taj uslov bude ispunio, ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice organizatora će da odredi kog tačno datuma će grupna obuka i kurs - kako napraviti investicioni poslovni plan da počne, te će svakako da definiše i dinamiku njenog održavanja, kao i termine, pa će zatim obavestiti sve prijavljene o tome. Potrebno je da zainteresovani polaznici znaju da se kod grupne edukacije ne može promeniti ništa od pomenutog, a ukoliko to neko od njih bude zahtevao, te se stoga i preporučuje da se za ovakvu vrstu edukacije opredele samo one osobe koje mogu da prihvate sve što organizator određuje.

Naravno da postoji mogućnost pohađanja poluindividualne i individualne nastave, a koje se organizuju na sasvim isti način i podrazumevaju mnogo veću slobodu koja je data svakom pojedinačnom polazniku. A to znači da se kordinator za nastavu u poslovnici u kojoj se prijavljuju i upisuju, kao i onaj profesor koji će konkretnu vrstu obuke da vodi, te prijavljeni polaznik usaglašavaju oko apsolutno svakog detalja koji je vezan za sprovođenje izabrane vrste edukacije. Tako se poluindividualni i individualni kurs i obuka - kako napraviti investicioni poslovni plan organizuje u terminima koje će oni zajedno definisati, stim da je potrebno da se dogovore i kada će izabrana vrsta kursa da počne, ali i u kojim terminima će časovi da budu organizovani.

Kada nadležna lica u nekoj kompaniji donesu odluku da njihovi zaposleni nauče na koji način se izrađuju investicioni poslovni planovi, te žele da oni pohađaju ovu edukaciju, sprovodi se korporativna obuka i kurs - kako napraviti investicioni poslovni plan. Način organizovanja je gotovo isti kao kod poluindividualne i individualne nastave, a što podrazumeva da se predstavnik konkretne institucije o svim segmentima organizacije dogovara sa ovlašćenim licem naše poslovnice. Isto tako je predviđeno, a ako to klijent bude zahtevao, da se ova edukacija organizuje i u prostorijama određene firme, te se podrazumeva svakako da će se pomenuta lica i o tome detaljno dogovoriti.

Na koji način se organizuje obuka i kurs - kako napraviti investicioni poslovni plan?

Najpre je važno naglasiti da se organizuje i klasični i online kurs i obuka - kako napraviti investicioni poslovni plan, a svaki prijavljeni kandidat bi trebalo već u trenutku upisa da se odluči na koji način će pohađati predavanja. Što se tiče klasične nastave, ona podrazumeva da je pojedinačni polaznik obavezan predavanjima da prisustvuje direktno u prostorijama jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, dok se za praćenje online nastave očekuje posedovanje računara. Tom prilikom je važno da svako ko želi predavanja na taj način da prati, na svoj računar instalira namenski softver, pošto će upravo uz njegovu primenu i moći da prisustvuje nastavi.

Za oba pomenuta tipa edukacije je predviđeno tri načina organizovanja, to jest ili individualno ili u grupi, a kada se podrazumeva prisustvo od četvoro osoba najmanje do osmoro njih najviše, te je u ponudi takođe i ona vrsta nastave koja uključuje prisustvo dve osobe u isto vreme, a poznata je kao poluindividualna.

Predviđeno je da se i nastava za jednog i za dvoje polaznika sprovode na potpuno isti način, a tom prilikom se od zainteresovanih očekuje da se sa koordinatorom za nastavu određene poslovnice organizatora i sa profesorom koji je nadležan dogovore kada će ili poluindividualna ili individualna obuka i kurs - kako napraviti investicioni poslovni plan da počne, ali i da odrede kojom dinamikom i u kojim terminima će predavanja da budu organizovana.

Princip po kome se sprovodi nastava za više polaznika, to jest grupna je takav da, praktično govoreći apsolutno ništa ne zavisi od prijavljenih, već se od njih očekuje da prihvate sve ono što će organizator u tom slučaju da odredi. Radi se o tome da odmah po kreiranju grupe koja broji najmanje četiri osobe, ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora određuje ne samo kojom dinamikom i u kojim terminima će grupna obuka da se održava, već definiše i tačan datum njenog početka. Podrazumeva se da svaki prijavljeni ima obavezu da prihvati navedene uslove, te svakome preporučujemo da pre upisa dobro razmisli da li mu baš takav način pohađanja nastave odgovara.

Isto tako pomenuta institucija može, a kada to nadležni u nekoj kompaniji budu tražili, da organizuje praćenje ove edukacije za njene zaposlene. U principu, takozvana korporativna nastava se organizuje upravo onako kako to klijentu odgovara, stim da je otvorena mogućnost čak i za to da se promeni mesto njenog održavanja, a u smislu da može u prostorijama određene firme da bude sprovedena, pod uslovom da to polaznicima najviše odgovara. Podrazumeva se da će sve detalje koji se odnose na organizaciju definisati uzajamnim dogovorom predstavnik institucije organizatora i kompanije klijenta.

Koliko će da traje kurs i obuka - kako napraviti investicioni poslovni plan?

Predviđenih šest časova nastavnog plana, a prema čijim smernicama se i sprovodi obuka i kurs - kako napraviti investicioni poslovni plan je raspoređeno na 3 radna dana, što znači da polaznici imaju predavanja na dnevnom nivou u trajanju od po 90 minuta, to jest po dva školska časa. Međutim, moramo naglasiti da je sve pomenuto isključivo vezano za rad u grupama, uzevši u obzir da je kod tog tipa nastave princip sprovođenja takav da Obrazovni centar Akademije Oxford, odnosno koordinator za nastavu u poslovnici u kojoj je osoba izvršila prijavu, određuje ne samo dinamiku održavanja ovakve vrste nastave, nego isto tako i termine. A tačan datum kada će grupni tip edukacije početi se definiše po ostvarenju osnovnog uslova za to, odnosno nakon što prijavu izvrši dovoljan broj polaznika (njih četvoro).

Nasuprot tome, za individualnu, kao i za nastavu koju bi trebalo da prati dvoje polaznika (poluindividualna), ali i onu koja je namenjena samo za zaposlene u nekoj kompaniji (korporativna) trajanje se ne može unapred navesti. Razlog zbog čega to nije moguće se odnosi na način njihove organizacije, pošto se i poluindividualni kurs i obuka - kako napraviti investicioni poslovni plan i individualna nastava, ali i korporativna edukacija, organizuju u terminima koje će koordinator za nastavu konkretne poslovnice pomenute institucije definisati ili sa prijavljenim polaznikom ili sa predstavnikom zainteresovane kompanije. Svemu tome treba dodati i informaciju da će se oni usaglasiti i oko datuma početka one vrste nastave koju žele da prate, kao i oko njenog trajanja, sobzirom na to da treba da definišu i dinamiku njenog održavanja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako napraviti investicioni poslovni plan"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje