Kurs i obuka - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave

Za podnošenje ovih prijava su, prema aktuelnom zakonu zaduženi stručnjaci specijalizovani za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, te iz tog razloga i napominjemo da bi stručni seminar - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave svakako upravo oni trebalo da pohađaju, a bez obzira da li su zaposleni u nekom preduzeću, računovodstvenoj, odnosno knjigovodstvenoj agenciji ili se, pak ovim poslovima bave samostalno.

Podrazumeva se da će svako ko želi ovu obuku da prati, na prvom mestu biti dužan da se zvanično prijavi, to jest ili da odabrano predstavništvo Obrazovnog centra Akademije Oxford kontaktira telefonom ili da lično dođe u njegove prostorije, s tim da je omogućeno izvršiti i prijavu slanjem zahtevanih podataka na mail pomenute obrazovne institucije, a tada je neophodno pored imena i prezimena, te datuma rođenja, svakako navesti i broj telefona.

Ovlašćeno lice organizatora će, zatim svakoga ko se prijavio, kontaktirati i obavestiti o njegovim obavezama vezano za upis, ali i o pravilima koja se odnose na organizaciju ovog kursa.


Naime, bitno je da svako ko izvrši prijavu, dođe u odbranu poslovnicu lično i priloži tada svu potrebnu dokumentaciju, te da se zvanično i upiše za praćenje obuke.

Svakako je naročito bitno da oni budu informisani da, najjednostavnije rečeno, od njihove odluke zavisi kako i gde će pohađati nastavu. Izuzev mogućnosti da predavanja prate u prostorijama jedne od poslovnica organizatora i to u skladu sa klasičnim principom, nudi im se i ona koja je vezana za onlajn pohađanje nastave, a kada se od njih zahteva, naravno da imaju računar, te da prema aktuelnim pravilima izvrše instaliranje određene vrste softvera na taj uređaj. A stručna tehnička podrška je dostupna apsolutno svakom prijavljenom kandidatu, ako se u toku procesa instaliranja konkretnog softvera za tim bude javila potreba.

Neophodno je istaći i to da je predviđeno i za klasičnu i za edukaciju koja se sprovodi online, da prijavljeni biraju hoće li je pratiti u paru i to putem takozvane poluindividualne nastave, to jest da li će to učiniti kroz grupnu edukaciju, koja se organizuje za najmanje 4 i najviše 8 ljudi, ali svakako moramo naglasiti da postoji mogućnost pohađanja nastave potpuno individualno.

Osim lako vidljive razlike vezano za broj osoba koje treba da prisustvuju nastavi, bitna je i ona koja je vezana za princip organizacije svake od njih. Tako, na primer prolaznici koje zanima individualni kurs i obuka - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave imaju svakako pravo da se usaglase oko tačnog datuma početka nastave, to jest oko termina njenog održavanja i dinamike, kako sa nadležnim koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu, tako i sa profesorom. A prema apsolutno istom principu će se organizovati i poluindividualna edukacija, samo što u tom slučaju časove prati 2 kandidata u isto vreme.

Uzevši u obzir da je institucija organizatora tačno odredila koliko osoba sme da pohađa nastavu u grupi, to je vrlo precizno naglašeno da se najpre minimalan broj kandidata mora zvanično prijaviti, jer će tek posle toga biti ispunjen uslov za nastanak grupe i samim tim za zvaničan početak edukacije, koja se po tom principu organizuje. Koordinator za nastavu će imati obavezu, odmah nakon toga da odredi kako datum njenog početka, tako isto i trajanje, odnosno dinamiku, ali i tačne termine u kojima će se organizovati predavanja. A na propisan način će svaki prijavljeni kandidat i dobiti obaveštenja o tome, ali će svakako biti naglašeno da se ne dozvoljava vršenje izmena kod grupne edukacije.

Ukoliko je potrebno da zaposleni u nekom preduzeću steknu adekvatna znanja u konkretnoj oblasti, biće organizovana korporativna obuka i kurs - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave. Pravila su, u tom slučaju prilično fleksibilna, a postoji i mogućnost da polaznici časove pohađaju u okviru svoje firme ili na nekom drugom mestu, koje će njihovi nadležni odrediti. A da bi se korporativni kurs mogao tamo organizovati, neophodno je da se ispune tačno određeni zahtevi, te će svakako predstavnik te firme sa njima detaljno i da bude upoznat. Pored dogovora o mestu održavanja, biće precizirano između ovlašćenih lica konkretnog predstavništva organizatora i te kompanije i kada će časovi da počnu, te kojom brzinom će se odvijati i u kojim tačno terminima će ih radnici te firme pohađati.Nastavni program za stručni seminar - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave

Kako su brojne novine uvedene u postupak podnošenja elektronskih prijava, to je i naročito važno da se osobe koje se time bave upoznaju sa najčešćim greškama koje se tom prilikom javljaju, ali i sa postupkom koji mora biti primenjen da bi se one u najvećoj mogućoj meri izbegle.

Svakako će u toku uvodnog predavanja, koje podrazumeva specijalizovani kurs i obuka - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave biti reči o radu u okviru portala ePorezi, te će prisutnima biti objašnjeno i koje su sve nove funkcije nedavno na njemu uvedene.

A vrlo detaljno će biti prikazan postupak koji podrazumeva popunjavanje PPPPD prijave, s tim da će poseban akcenat biti stavljen na ona polja za koja nije dozvoljeno vršiti izmene. Profesori će objasniti i na koji način se u ovim prijavama mora iskazati kamata, to jest kako funkcioniše postupak kada je potrebno izbrisati osobu koja je imala prihode. Takođe će na primerima biti pokazano i na koji način se vrši uplaćivanje, odnosno knjiženje konkretnih poreskih obaveza, a nakon podnošenja izmenjene prijave, to jest koje su to odredbe ovog zakona važne upravo za podnošenje pomenutih vrsta prijava.

Programom ove edukacije je obuhvaćeno i slanje prijava po odluci suda, to jest prema službenoj dužnosti, a polaznicima će biti objašnjeno i kako se šalje godišnja prijava u skladu sa odlukom suda. Takođe će se predavači osvrnuti i na onu situaciju kada je ugašen poreski identifikacioni broj (PIB) za konkretno pravno lice, a potrebno je izvršiti isplatu zaostalih zarada, tako da će biti ukazano i na sve one greške koje se u tom slučaju najčešće mogu sresti u praksi.

Naravno da će, generalno sa isplatom zaostalih primanja biti upoznati svaki polaznik ove edukacije, to jest sa njihovim prikazivanjem u konkretnoj prijavi. A svakako će stručna obuka i kurs - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave obraditi i onu temu koja se odnosi na zaostala dugovanja, a kada je došlo do izmene određenih finansijskih parametara, te na njihovu isplatu, odnosno na isplatu zarada onim licima koja su preko omladinske zadruge zaposlena.

Podrazumeva se da će svaki polaznik tokom ove edukacije naučiti i kako se sve one greške koje nastaju usled netačno unesenog iznosa od strane bilo konkretnog korisnika, bilo banke moraju ispraviti, te po kom principu funkcioniše prikazivanje isplate zarade onom licu koje ima beneficirani radni staž, a posle isplate zarade prema minimalnoj osnovici. Svakako će i trudničko bolovanje, to jest prikaz isplate nadoknade zarade za lica koja koriste tu beneficiju, biti prikazano u konkretnoj poreskoj prijavi.

Svaki polaznik pomenute obuke će naučiti i koje su sve nove funkcije dostupne i za jednu i za drugu vrstu poreske prijave, a uz sve pomenuto je predviđeno i da specijalizovani seminar - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave detaljno obradi temu koja se odnosi na pravilno knjiženje izmenjene PDV prijave, a u situaciji kada konkretni poreski obveznik menja svoje sedište.

Naročito je važno naglasiti da će profesori akcenat staviti na primere iz prakse, to jest da će upravo na osnovu popunjenih PPPPD i PP - PDV prijava, a u kojima postoje greške, oni objasniti prisutnima i kako se one na najbolji i najlakši mogući način moraju ispraviti, a da bi ta prijava bila predata u skladu sa važećim pravilima.

Kada i gde se održava kurs i obuka - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave?

Odmah nakon prijavljivanja, potrebno je ne samo da se zainteresovani kandidati upišu, nego i da ovlašćenom licu konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford naglase kako će nastavu da prate, jer će tek posle toga moći i da dobiju podatke o tome kada se organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave, to jest na kom mestu.

Da budemo nešto precizniji, ova edukacija se može pohađati ili u paru, to jest kroz poluindividualnu nastavu ili svaki kandidat može časovima pristupati i sasvim samostalno, a kada se sprovodi takozvana individualna edukacija, s tim da je u ponudi i grupna nastava (pohađa je od četvoro do osmoro ljudi).

Uz to što postoji tri vida edukacije, omogućeno je da svaki od njih, kandidat pohađa na dva načina, to jest ili da online pristupa predavanjima ili da to učini u skladu sa klasičnim principom, odnosno da časove pohađa u prostorijama one poslovnice organizatora koju bude izabrao lično.

Napominjemo da je vrlo važno da poseduje računar svako ko se opredeli specijalizovani seminar - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave da prati online. A Isto tako će taj kandidat imati obavezu da se pobrine o instaliranju softvera na određeni uređaj, a u slučaju da ne može to samostalno da učini, zaposleni u poslovnici ove institucije u svakom gradu će mu pomoći i pružiti mogućnost da na adekvatan način taj tip softvera instalira.

Kao što smo naveli, i jedan i drugi vid edukacije se mogu pratiti na tri načina, a predviđen je različit broj polaznika za svaki tip edukacije koji je u ponudi. Rad u malim grupama, koje broje između četvoro i osmoro ljudi je specifičnost grupnog tipa nastave, dok po jedna osoba časove prati u okviru individualne, a poluindividualna je osmišljena tako da je u isto vreme pohađa dvoje kandidata.

Svakako je bitno da prijavljeni znaju i to da samo grupni kurs i obuka - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave ne počinje odmah po izvršenju prijave, to jest mora se najpre minimalan broj polaznika potrebnih za nastanak jedne grupe prijaviti, a kako bi se ispunio zahtev za njen početak. U tom slučaju, ovlašćeno lice poslovnice u kojoj se dovoljan broj kandidata prijavi za pohađanje ili online ili klasične edukacije u grupi, treba da definiše kako će se nastava odvijati. Ustvari, koordinator određuje i kog datuma će polaznici početi da prate predavanja i kakvom će se dinamikom odvijati, te svakako definiše u kojim tačno terminima bi časovi tom prilikom trebalo da budu organizova.

Nasuprot tome, prilično slobodan princip se primenjuje kada se sprovodi edukacija koju treba da prati jedan ili dvoje polaznika, jer oni tada zajedno sa ovlašćenim licem predstavništva u kome su se prijavili i sa predavačem, određuju tačno kada će časovi da počnu, to jest po kakvoj dinamici će se odvijati i u kojim će to da bude terminima.

Korporativni seminar - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave, to jest edukacija koju bi trebalo zaposlena lica da prate se, takođe organizuje ako neki klijent iznese zahtev za tim. Tada se, takođe pruža mogućnost klijentu da njegovi radnici nastavu pohađaju baš onako kako im najviše odgovara, a u smislu da će predstavnik te firme odrediti zajedno sa zvanično ovlašćenim licem konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford kako će časovi da budu organizovani. Sem definisanja termina održavanja predavanja, odnosno dinamike, oni zajedno određuju i uopšteno, datum početka korporativne nastave, ali i mesto na kome će ona biti održana. Moramo istaći da institucija organizatora izmenu mesta održavanja edukacije, isključivo dozvoljava klijentima koje interesuje korporativna obuka, a pod tim se primarno misli na sprovođenje nastave u okviru određene kompanije, s tim da ona može biti održana i na bilo kojoj drugoj lokaciji koja ispunjava zahteve koji su precizno definišu.

Po kom principu se organizuje obuk i kurs - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave?

Kako je organizator omogućio zainteresovanima da specijalizovani seminar - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave pohađaju ili online ili u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, tako isto moramo navesti i da se princip organizacije ove nastave razlikuje isključivo od toga da li se polaznik opredeli da je prati u paru, odnosno individualno ili u grupi.

Važno je napomenuti da će svako od prijavljenih morati samostalno da se opredeli i odakle će časove pratiti, te na koji način će to učiniti, jer će isključivo u skladu sa tim informacijama moći i da sazna kako se, zapravo nastava organizuje.

Najpre, moramo naglasiti da se uz korišćenje kompjutera mora pratiti edukacija online, a da svaki prijavljeni kandidat koji odluči tako da pohađa časove, mora prethodno da poseban tip softvera instalira i to u skladu sa važećim pravilima. A ukoliko se, pak bude susreo sa nekim problemom tokom tog procesa, svakako će mu biti pružena profesionalna podrška u tehničkom smislu, uzevši u obzir da ova institucija zapošljava i stručnjake čija je to uska specijalnost.

Osobe koje budu odlučile pomenuti seminar da pohađaju po klasičnom principu, svakako bi trebalo da predavanja prate u onom predstavništvu institucije koju budu samostalno odabrali.

A kada se neko opredeli za pohađanje časova u paru, prvo što se mora naglasiti jeste da se poluindividualni kurs i obuka - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave organizuje prema principima koji su potpuno isti kao i kada se sprovodi ona vrsta nastave, koju treba samo jedna osoba da pohađa. Naglašavamo da se radi o najslobodnijem mogućem načinu organizacije, uzevši u obzir da dinamiku održavanja predavanja, odnosno datum početka konkretne vrste nastave, ali i termine sprovođenja časova određuje polaznik lično sa ovlašćenim licem onog predstavništva organizatora u kome se prethodno prijavio, s tim da tom dogovoru treba da prisustvuje i nadležni predavač.

Tačno je određeno da u jednoj grupi učešće sme da uzme od minimum 4 do maksimum 8 ljudi, te je iz tog razloga i naveden osnovni zahtev za početak grupne vrste edukacije, a on se odnosi na nastanak jedne grupe. A da bi ona mogla da bude formirana, potrebno je da najmanji broj polaznika prethodno izvrši prijavu za praćenje grupne nastave online ili na klasičan način. Zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu predstavništva, u kome se toliko ljudi najmanje bude prijavilo će kreirati jednu grupu i definisati kako će se grupna obuka i kurs - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave odvijati. Zapravo će odrediti kako datum početka, tako i termine, ali i dinamiku održavanja nastave, a potom se svi prijavljeni obaveštavaju zvanično o načinu koji će biti poštovan prilikom sprovođenja edukacije, ali neće biti uzeti u obzir nikakvi zahtevi za promenama.

Preostalo nam je da napomenemo i to da se može organizovati takozvana korporativne nastava, a koju bi isključivo zaposleni trebalo da prate. Zvanično ovlašćeni predstavnik one firme, koja je za nju zainteresovana, može u tom slučaju da navede i da njegovim radnicima više odgovara pomenuti seminar da prate u sklopu kompanije koja ih i zapošljava, a tada se pristupa izmeni mesta održavanja. Neophodno je da u tom slučaju budu ispoštovani svi uslovi, koji se odnose na sam prostor i njegove osnovne karakteristike, odnosno na opremljenost. Isto tako je dobro pomenuti da se o dinamici održavanja korporativne edukacije, odnosno o terminima i datumu njenog početka, moraju zajedno dogovoriti koordinator za nastavu određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i direktor zainteresovane firme ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik.

Koliko bi trebalo da traje kurs i obuka - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave?

Prilikom sprovođenja nastave koja je namenjena zaposlenim licima se primenjuju takva pravila da predstavnik te firme određuje kako dinamiku održavanja časova, tako isto i datum početka nastave, ali i termine, a sve to čini u direktnom dogovoru sa koordinatorom za nastavu u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford koje lično bude odabrao. Zato i napominjemo da će saznati koliko će da traje korporativni seminar - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave, tek pošto se pomenute osobe budu oko toga precizno dogovorile.

Takođe se gotovo istovetan princip primenjuje kada pojedinačni polaznici žele nastavu da prate ili u paru ili individualno, tako da oni praktično rečeno, te podatke dobijaju tek nakon dogovaranja sa koordinatorom za nastavu one poslovnice organizatora u kojoj su se prijavili i sa onim stručnim licem, koje će biti zaduženo za sprovođenje konkretne vrste edukacije.

Nasuprot tome, prilikom organizacije nastave za više polaznika se organizator pridržava drugačijih pravila, tako da upravo koordinator sve određuje. Tačnije, odmah pošto se dovoljno polaznika bude zvanično prijavilo i upisalo, te nakon što grupa bude bila napravljena u toj poslovnici, a što se primenjuje i kod klasične i kod online edukacije, koordinator određuje kako dinamiku održavanja i termine, isto tako definiše i kog datuma će grupna obuka i kurs - kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave da počne.

Upravo zato što je 8 školskih časova u programu, po kome se ova edukacija odvija, a predviđeno je da grupna nastava traje ukupno 4 dana, to znači da je utvrđeno da to bude dinamikom koja uključuje po 2 školska časa dnevno.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako otkloniti greške prilikom podnošenja elektronske PPPPD i PP - PDV prijave"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje