Kurs i obuka - kako postupiti u slučaju povrede ugovora

Izneta je preporuka da sve osobe koje, u okviru privatnih ili državnih kompanija obavljaju pravne poslove pohađaju predavanja koja obuhvata specijalizovani seminar - kako postupati u slučaju povrede ugovora. Ovom edukacijom bi valjalo da budu obuhvaćeni i vlasnici različitih firmi, kao i direktori preduzeća i menadžeri odgovarajućih sektora. Podaci i informacije koji će se iznositi tokom nastave biće, svakako veoma korisni i za pravne savetnike, advokate, osobe koje upravljaju pravnim službama, kao i sve ostale koji, iz poslovnih ili ličnih razloga žele da prošire znanja iz date oblasti.

Budući da predavanja koja obuhvata navedeni obrazovni program pohađaju osobe različitih profesija i načina života, organizator je obezbedio mogućnost da svaki polaznik pronađe odgovarajući model rada. Tako svi koji su na edukaciju prijavljeni kao fizička lica mogu da se opredele za klasični pristup, te da shodno rasporedu koji bude utvrđen dolaze u najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i tamo, u prostoru koji je vrlo prijatan i prilagođen svim savremenim obrazovnim standardima prate predavanja osvedočenih eksperata za konkretnu oblast. Ovim kandidarima na raspolaganju je i online rad, to jest obučavanje preko interneta, za šta su obavezni da se na predviđen način pripreme. Pre nego što časovi počnu, oni moraju da na svoj računar intaliraju specijalni tip softvera, što ne predstavlja zahtevan postupak, ali se ipak ponekad dešava da polaznici ne uspevaju samostalno da ga obave. U toj situaciji, međutim mogu da računaju na pomoć IT stručnjaka, koji u okviru svakog predstavništva organizatora čine ekipu tehničke podrške.

Iako svi oblici pohađanja nastave koji se nude kandidatima podrazumevaju korišćenje interaktivnih metoda obrazovnog rada, za one koji uživaju u aktivnom i dinamičnom okruženju posebno je kreirana grupna obuka i kurs - kako postupati u slučaju povrede ugovora. Tu se znanja usvajaju kroz vrlo živ komunikacijski proces između ovlašćenog profesora i polaznika, kao i između samih članova grupe. Kako je veličina grupe veoma bitan uslov za njeno valjano funkcionisanje, pravilima je precizno definisan najmanji i najveći broj osoba koje mogu zajedno da pohađaju časove. Tako je određeno da grupa može da počne sa radom tek kada za ovakav model edukacije bude zainteresovano minimun četvoro kandidata, dok istovremeno ona ne sme da obuhvata više od njih osmoro. Smatra se da bi veći broj osoba doveo do smanjene mogućnosti kvalitetne interakcije, s obzirom na to da bi po svoj prilici ambiciozniji članovi grupe potisnuli one stidljivije i povučenije, što nipošto ne bi smelo da se dozvoli. Grupa, dakle funkcioniše kao celina i svi koji se u okviru nje obučavaju imaju ista prava i obaveze, te bi shodno tome bilo logično da se svima omogući da navedu kada bi želeli da edukacija startuje, te kojim danima i u koje vreme im odgovara da imaju časove. No, kako nije moguće napraviti raspored rada koji će biti usklađen sa potrebama svakog polaznika, sve pojedinosti obrazovnog procesa preciziraće koordinator za nastavu određenom predstavništvu navedene institucije, a kandidati će u datim terminima pohađati predavanja tokom čitavog kursa.


Onima koji više vole samostalni rad namenjen je individualni pristup, koji svakako obezbeđuje izuzetno dobru komunikaciju sa stručnjakom koji vodi edukaciju, što znači da je polaznik tokom obrazovnog procesa veoma aktivan. On ima punu slobodu da svom profesoru postavlja pitanja, osporava određene tvrdnje ili se s anjima saglašava, iznosi svoje mišljenje i diskutuje, što će u svakom slučaju omogućiti ovlašćenom predavaču da sagleda njegovo znanje, sposobnosti i mogućnosti, te da prema tome oblikuje svoju predavačku delatnost. Izbor kandidata koji ne žele da rade samostalno, ali ni u aktivnom grupnom okruženju svakako će biti poluindividualni kurs i obuka - kako postupati u slučaju povrede ugovora, koji polaznici prate u paru. Tokom nastave oni imaju priliku da nova znanja usvajaju slušajući predavanja koja drži nadležni profesor, ali i da proširuju svoje poznavanje konkretne oblasti putem dijaloga sa svojim partnerom, kroz međusobno sučeljavanje mišljenja, te razmenu iskustava i informacija. Bilo da rade individualno ili u tandemu, pojedinačni kandidati imaju mogućnost da navedu koji im datum za početak edukacije najviše odgovara, kao i u kojim terminima i koliko često bi želeli da imaju časove. Ukoliko predloženi raspored koordinator za nastavu u određenoj poslovnici organizatora i ovlašćeni predavač budu smatrali prihvatljivim, on će početi zvanično da se koristi i omogućiće prijavljenima da obaveze koje se odnose na ovu obuku lakše uklope u svoju dnevnu rutinu.

Poseban vid edukacije, takozvana korporativna nastava organizuje se za polaznike koji su zaposleni u određenom preduzeću, za čije su poslovanje bitne informacije koje obezbeđuje naznačeni obrazovni postupak. Ovi kandidati mogu da rade online ili na uobičajen način, ali valja napomenuti da klasični časovi mogu da se sprovode na svakoj lokaciji koja zadovoljava predviđene kriterijume za neometani tok kursa. Tako ih polaznici mogu, prema sopstvenom nahođenju pohađati u moderno opremljenim prostorijama nekog predstavništva navedene institucije, u prostoru same firme za koju rade, kao i na svakom drugom mestu, ukoliko su ispunjeni pomenuti uslovi. Ovlašćeni predstavnik organizatora će o svim karakteristikama koje treba da poseduje izabrana lokacija na kojoj će se odvijati nastava na vreme obavestiti osobu koja zvanično reprezentuje konkretnu kompaniju. Pomenuta dva službena lica će sporazumno i da odrede termin kada će ovaj obrazovni program početi da se sprovodi, kao i vreme i učestalost održavanja predavanja.

Da bi zainteresovani kandidati mogli da pohađaju specijalizovani seminar - kako postupati u slučaju povrede ugovora, moraju da se za to na predviđen način prijave i omoguće nadležnom službeniku pomenute institucije da zavede njihovo prezime, ime, tačan datum rođenja i broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji mogu da budu kontaktirani radi daljeg informisanja. Navedeni postupak mogu da obave lično, tako što će doći u najblizu poslovnicu organizatora, slanjem mejla na odgovarajuću adresu ili preko telefona. Vrlo brzo nakon toga prijavljeni će biti obavešteni o tačnom datumu upisa i mestu na kome će se on održati, a takođe će im biti naglašeno da ovoj proceduri moraju lično da prisustvuju i predaju ovlašćenom licu potrebnu dokumentaciju, o čijoj će sadržini isto tako biti na vreme informisani.Šta tačno proučava obuka i kurs - kako postupati u slučaju povrede ugovora?

Ugovorno pravo se smatra jednom od najsloženijih pravnih oblasti, a njegova svrha je da obezbedi odgovarajuću zaštitu stranaka ukoliko budu prekoračene dozvoljene granice. Stoga će kandidati čim počne kurs i obuka - kako postupati u slučaju povrede ugovora biti upoznati sa dva ključna pojma u okviru ove oblasti, a to su sporazum (Agreement) i ugovor (Contract). U vezi sa tim će im biti objašnjeno da se svuda u svetu pod ugovorom zapravo podrazumeva sporazum najmanje dva lica, na osnovu koga ona voljno pristaju da preduzmu određene radnje ili da se od istih uzdrže. No, valja istaći da svaki sporazum ne može da se, sa pravnog aspekta tretira kao ugovor, kojim se nužno postiže neko pravno dejstvo. Ono se ogleda u zasnivanju pravnog odnosa, u njegovoj izmeni ili ukidanju.

Na časovima koji slede kandidatima će biti objašnjen pojam reklamacionog prava i njegovo mesto u celokupnom pravnom sistemu. Prisutnima će biti vrlo precizno navedeno na šta sve reklamacija može da se odnosi u smislu povrede ugovornih obaveza, a saznaće i koji se još termini za taj postupak koriste, ali sa neodgovarajućim značenjem. Profesori će se zatim baviti klasifikacijom reklamacija i definisanjem reklamacionog prava u subjektivnom smislu, a nakon toga će polaznici saznati i na osnovu kojih se povreda ugovora mogu ulagati reklamacije. Tako će biti informisani da se u uporednom i domaćem pravu navode tri osnova ugovorne odgovornosti, a to su neizvršenje ugovora, njegovo neblagovremeno izvršenje ili, pak delimično izvršenje ugovora, kada je ugovorna obaveza predviđena kao celovita.

Stručni seminar - kako postupiti u slučaju povrede ugovora doneće kandidatima odgovore i na pitanja koja se tiču klasifikacije ovih odstupanja od ugovorenih obaveza. Nadležni stručnjaci će objasniti i da ugovorna odgovornost nastaje povredom individualnog pravnog akta (ugovora), odnosno povredom obaveza koje su njime definisane. Takođe će napomenuti da u ugovornoj odgovornosti nije u svakom slučaju predviđena takozvana potpunost naknade (naknada u visini nanete štete), budući da se od tog principa odstupa ukoliko dotični ugovor sadrži klauzulu o redukciji ili isključenju odgovornosti. Zatim će predavači navesti i metode za umanjenje ili proširenje ugovorne, a shodno tome i reklamacione odgovornosti, te će s tim u vezi govoriti o redukciji odštete na osnovu ugovora i na osnovu zakona. Tako će kandidatima objasniti da klauzula o apstraktnoj šteti predviđa iznos odštete u slučaju povrede ugovora, da se klauzula o penalima najčešće primenjuje kod trgovinskih, odnosno ugovora o prevozu, a da se ona pod nazivom „puno za prazno“ koristi u ugovoru o alotmanu, odnosno o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta. Objasniće prisutnima i šta se podrazumeva pod klauzulom o ugovorenoj kazni i onom o odustanici, a zatim će govoriti o diferencijalnoj šteti, opštim uslovima poslovanja, zaštiti potrošača i redukciji odgovornosti kod pojedinih vrsta ugovora.

Dok traje obuka i kurs - kako postupati u slučaju povrede ugovora polaznici će saznati i šta se tačno podrazumeva pod pojmom reklamacionog odnosa i reklamacione odgovornosti, a biće im naznačeno i u kom trenutku nastaje pomenuti odnos. Profesori će objasniti kako se sprovodi reklamacioni postupak, ko su njegovi subjekti, te na koji način dolazi do njegovog prekida. Naznačiće prisutnima i koja se sve sradstva koriste u postupku reklamacije i kada se na osnovu toga može podneti tužba nadležnim organima. Navešće, takođe kada i pod kojim uslovima dolazi do zastarelosti navedenog postupka.

Na kraju edukacije napomenuće kandidatima da se prvobitno značenje pojma „justicija“ odnosi na pravdu, pravo, pravosuđe i slično, a zatim objasniti ko je u sudnici justicija i na koji način to može da se odrazi na sadržaj sudskog rešenja kao potencijalnog razvoja reklamnog postupka.

U koje vreme i gde se odvija kurs i obuka - kako postupiti u slučaju povrede ugovora?

Polaznici koji budu želeli da nadležni predavač samo njima drži časove moći će u velikoj meri da utiču na svoj raspored časova. Preciznije rečeno, biće im omogućeno da, uz saglasnost svog profesora i ovlašćenog predstavnika institucije organizatora preciziraju kada će individualni seminar - kako postupati u slučaju povrede ugovora da počne, te kojim danima i u koliko sati će se odvijati predavanja. Ovi kandidati će, tokom nastave uživati u maksimalnoj posvećenosti nadležnog stručnjaka i na časovima neće biti nimalo pasivni, već će naprotiv sve vreme biti ohrabrivani da se uključe u diskutuju, iznose svoje mišljenje i stavove, odnosno da sa svojim predavačem ostvaruju aktivnu komunikaciju. Na taj način će ostvariti predviđeni obrazovni napredak i zacrtane ciljeve kursa, budući da će ovlašćeni stručnjak na osnovu interaktivnih metoda rada uvideti u kom pravcu treba da usmeri svoja predavanja. Tako će obuku dotičnih polaznika učiniti potpunom i učvrstiti njihove kompetencije vezane za oblast koja se obrađuje.

Priliku da definišu svoj raspored rada imaće i dvoje kandidata koji će zajedno da pohađaju časove, to jest da se edukuju prema principima poluindividualne nastave. Oni će se prvo između sebe, a potom sa svojim profesorom i koordinatorom za nastavu u odgovarajućem predstavništvu naznačene institucije dogovoriti kada kurs počinje, te kojim danima i u koliko sati će se održavati predavanja. Funkcionišući kao tandem u obrazovnom radu, dotični polaznici će nove informacije vezane za konkretnu temu dobijati od ovlašćenog predavača, ali će svoja znanja moći da prošire i prodube i u međusobnim razgovorima i sučeljavanju stavova.

Kandidati koji budu želeli da pohađaju časove koji se odvijaju u dinamičnom i izrazito aktivnom okruženju, imaće priliku da rade zajedno sa još nekoliko kolega. Pravilima je definisano da grupna obuka i kurs - kako postupati u slučaju povrede ugovora može da se organizuje za najmanje četiri, a maksimalno za osam osoba, s obzirom na to da je uspostavljanje kvalitetne i bogate interakcije znatno otežano u prisustvu manjeg ili većeg broja polaznika. Kandidatima koji se opredele za ovakav pristup mora biti napomenuto da neće imati nikakvu mogućnost da utiču na svoj raspored rada, budući da se pretpostavlja da bi svako od njih imao različite zahteve koji se na to odnose. Nemoguće je, dakle utvrditi plan delovanja koji će svima u potpunosti odgovarati, pa će tako članovi grupe, uz manja ili veća prilagođavanja morati da se obučavaju u terminima koje bude precizirao koordinator za nastavu u datom predstavništvu navedene institucije.

Nezavisno od toga da li žele da se edukuju pojedinačno, grupno ili u paru polaznicima koji su prijavljeni u statusu fizičkih lica nudi se opcija pohađanja časova online ili na klasičan način. U prvoj varijanti obučavaće se preko interneta, a imaće obavezu da, pre no što nastava startuje na svoj računar instaliraju tačno određenu vrstu softvera, što će po svoj prilici moći da urade samostalno, pošto je to prilično jednostavan informatički zadatak. Ipak, za sve koji u tome ne budu uspeli je u svakoj poslovnici organizatora obezbeđena tehnička podrška.

Na predavanja koja se odvijaju na uobičajeni, frontalni način zainteresovani kandidati će biti obavezni da, prema utvrđenoj satnici dolaze u savremeno opremljene prostorije određenog predstavništva pomenute obrazovne institucije.

U situaciji kada se na edukaciju prijave radnici neke kompanije, održava se korporativni kurs i obuka - kako postupati u slučaju povrede ugovora, koji je isto moguće pratiti online ili uživo. Ovde, međutim časovi koji se odvijaju na klasični način mogu da se sprovode u namenskim prostorijama neke poslovnice organizatora, u radnom prostoru polaznika, kao i na svakom drugom mestu gde postoje uslovi za neometani i kvalitetni tok obrazovnog procesa. Termine i ritam održavanja predavanja, kao i datum za startovanje kompletnog programa odrediće, u dogovoru ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i osoba koja zvanično istupa u ime konkretne firme.

Po kom principu se odvija seminar - kako postupati u slučaju povrede ugovora?

Za pohađanje pomenute edukacije ponuđeno je više opcija, te tako pojedinačni kandidati imaju mogućnost da rade na standardni način ili online. Osobe čiji izbor bude bila klasična obuka i kurs - kako postupati u slučaju povrede ugovora dolaziće na predavanja prema utvrđenom rasporedu u najbližu poslovnicu naznačene obrazovne institucije, dok će polaznici koji se izjasne za rad preko interneta biti dužni da se za to blagovremeno pripreme. Od njih se, zapravo očekuje da na svoj kompjuter instaliraju specijalni tip softvera, što uopšte nije komplikovano, te većina kandidata to uspe da obavi samostalno, bez ičije pomoći. Onima koji se ne snađu baš najbolje ili koji budu želeli da postave neka pitanja, na rspolaganju su informatički stručnjaci zaposleni u svakom predstavništvu organizatora.

Kako u klasičnim, tako i u virtuelnim učionicama, polaznici koji se obučavaju kao pojedinci mogu da rade samostalno, odnosno da traže da nadležni predavač samo njima drži časove. Takav tip nastave razvija vrlo podsticajnu atmosferu za brzo napredovanje, budući da se prijavljenom daje prilika da stupi u direktnu komunikaciju sa svojim profesorom, te da u obrazovnom procesu stekne zavidan nivo samopouzdanja. Ovlašćeni stručnjak stiče jasnu sliku o postignućima osobe koju podučava, kao i o njenom poznavanju konkretne materije, o sposobnostima i brzini učenja koje poseduje, te prema tome koriguje i poboljšava svoje predavačko delovanje. U svakom smislu se, dakle obuka prilagođava potrebama dotičnog polaznika, pa se između ostalog vodi računa i o uklapanju tempa obrazovnog rada sa ispunjavanjem njegovih ostalih obaveza i dnevnom rutinom. Iz tog razloga mu je omogućeno da naznači termine i ritam sprovođenja predavanja, te vreme početka celokupnog programa koje on smatra najpogodnijim. Da bi navedeni raspored postao validan moraće, međutim da ga prihvate nadležni predavač i koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora, pošto se mišljenja svih učesnika u nastavi moraju jednako uvažavati.

Osobe koje bude zanimao poluindividualni kurs i obuka - kako postupati u slučaju povrede ugovora će, takođe imati privilegiju da utiču na raspored svojih predavanja, naravno uz saglasnost navedenih ovlašćenih lica. Oni će u paru pratiti izlaganja svog profesora, upoznati se sa datom temom, a zatim će moći da međusobno, kao i sa nadležnim stručnjakom diskutuju o tome i iznose svoja mišljenje i stavove.

Organizator je predvideo i mogućnost sprovođenja grupne nastave, koja se odvija u skladu sa rasporedom definisanim od strane koordinatora u okviru pomenute obrazovne institucije. Samim kandidatima neće biti omogućeno da na ma koji način utiču na termin početka edukacije, kao ni na vreme ili učestalost održavanja časova, već će morati da se prilagode planu koji im bude saopšten. Pravilima je, pored toga precizirano da grupa ne može da počne sa radom dok najmanje četvoro polaznika ne bude zainteresovano za ovakav vid pohađanja nastave, te da zajedno predavanja ne može pratiti više od osmoro kandidata, jer se u suprotnom među njima ne bi uspostavila valjana interakcija.

Ukoliko rukovodstvo određene firme proceni da bi za tamošnje zaposlene bilo korisno da pohađaju predavanja obuhvaćena pomenutim programom, sprovešće se korporativni seminar - kako postupati u slučaju povrede ugovora, koji ima određenih posebnosti. One se, pre svega ogledaju u mogućnosti da polaznici klasične časove pohađaju u prijatnom okruženju koje nude savremeno opremljene prostorije određenog predstavništva pomenute institucije, u okviru svog radnog prostora, ali i na svakom drugom mestu gde postoje tehnički uslovi za kvalitetno održavanje nastave i neometano praćenje predavanja. Bilo da edukaciju prate uživo ili online, što je takođe moguće, ovi kandidati će raditi prema terminima i ritmu koje budu precizirali ovlašćeni predstavnik njihove kompanije i koordinator za nastavu u datoj poslovnici organizatora.

Koliko po planu traje obuka i kurs - kako postupati u slučaju povrede ugovora?

Predviđeni nastavni fond za pomenutu edukaciju iznosi 8 školskih časova, što zapravo obuhvata 360 minuta. Oni će se, prema utvrđenom planu odvijati u vidu dvočasa, tokom 4 dana, što znači da se celokupni program sprovodi u ritmu 4 puta po 90 minuta.

Pomenuti raspored se, međutim primenjuje samo kada je u pitanju grupni kurs i obuka - kako postupati u slučaju povrede ugovora, s obzirom na to da je tada jedino koordinator za nastavu u okviru institucije organizatora ovlašćen da odredi termine i učestalost održavanja časova.

Kandidati kojima je namenjena korporativna edukacija će takođe imati 8 školskih časova, ali će njihov raspored da zavisi od dogovora koji u vezi sa tim postignu ovlašćeni predstavnik kompanije za koju rade polaznici i koordinator za nastavu u određenom predstavništvu organizatora.

Oni koji se opredele za poluindividualni seminar - kako postupati u slučaju povrede ugovora i polaznici koji se budu obučavali pojedinačno imaće isti fond časova, ali će moći da, u dogovoru sa svojim predavačem i ovlašćenim predstavnikom naznačene institucije moći da odrede njihov raspored.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako postupati u slučaju povrede ugovora"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje